Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Agenda huishoudelijke vergadering 2017

Dovnload 41.92 Kb.

Agenda huishoudelijke vergadering 2017Datum20.07.2017
Grootte41.92 Kb.

Dovnload 41.92 Kb.

Agenda huishoudelijke vergadering 2017
 1. Opening.

 2. Verslag 66e jaarvergadering, gehouden op 28 mei 2016 in de Ger. Gem. te Tholen.

 3. Jaarverslag secretaris.

 4. Jaarverslag penningmeester, verslag kascontrolecommissie, decharge penningmeester, vaststelling begroting en contributie, benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

 5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Peter van Haaften en Dirk Jan Versluis.

 6. Rondvraag.

 7. Sluiting.Verslag huishoudelijke vergadering 2016

Datum: 28 mei 2016

Locatie: Rehobothkerk Gereformeerde Gemeente te Tholen
Dit verslag betreft alleen het onderdeel: "huishoudelijke vergadering" van het programma van de jaarvergadering.
1. Opening

De voorzitter, Dirk Jan Versluis, opent de vergadering. Hij laat zingen Ps. 119: 1 en 3, leest Ps. 119: 1-8 en gaat voor in gebed.


2. Mededelingen en vaststelling agenda

De hoofdbestuursleden Erik Haase en Aad de Ligt zijn met kennisgeving afwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


3. Verslagen

Naar aanleiding van het verslag van de jaarvergadering van 2015 wordt de vraag gesteld welke vervolgacties er met betrekking tot de financiën ondernomen zijn. Dit zal bij het jaarverslag van de penningmeester aan de orde komen.

Er worden geen vragen gesteld over het jaarverslag van de secretaris.

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers over 2015. Het kapitaal is in dit jaar weer gegroeid. Om de uitgaven te verminderen is er met name scherp gekeken naar de kosten van Kerk & Muziek. Het verslag van de penningmeester geeft aanleiding tot een aantal vragen en suggesties. • Kan Kerk & Muziek gebundeld met de Saambinder verzonden worden om verzendkosten te besparen? Antwoord: Nee, hiervoor is de oplage te klein.

 • Wat is de reden dat de kosten van de jaarvergadering/orgeltocht in Kampen veel lager zijn dan van de LOSD in Dordrecht? Antwoord: In Dordrecht hadden we twee professionele organisten, we moesten de stemkosten van het orgel betalen en in Dordrecht moesten we, in tegenstelling tot in Kampen, de kerk huren.

 • Kondig de LOSD aan via een artikel in de Saambinder in plaats van via een advertentie. En plaats de aankondiging ook in een tijdschrift als Terdege. Antwoord: De kosten van een advertentie zijn inderdaad hoger, maar een advertentie heeft ook een hogere attentiewaarde dan een artikel.

 • Bespaar geen kosten door de muziekbijlage bij Kerk & Muziek af te schaffen en/of de jaarlijkse bundel dunner te maken. Het is belangrijk om met name jonge organisten van voldoende muziek te voorzien, bladmuziek is duur.

 • Kunnen we meer digitaal doen via de website (bijvoorbeeld de muziekbijlage)? Kunnen er ook meer opnames op de website geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld rond de ingebruikname van het orgel in Barneveld-Centrum gebeurd is? Antwoord: Muziek alleen digitaal beschikbaar stellen zal niet door iedereen gewaardeerd worden, we willen dat nu nog niet doen. We zijn wel bezig om de website verder te ontwikkelen, ook het plaatsen van meer opnames past daarin. Dit heeft wel even tijd nodig.

 • Het is positief dat we door bijvoorbeeld de Saambinder advertenties en het predikantenabonnement meer draagvlak proberen te creëren, ook al hangt daar een prijskaartje aan. Het sluitend maken van de begroting moet geen doel op zichzelf zijn.

 • Moet je wel een bedelbrief naar de kerkenraden versturen? We zijn niet noodlijdend, we moeten zelf zorgen dat we onze begroting sluitend hebben en geen beroep doen op gemeenschapsgeld. Een reactie van een ander lid hierop: De gemeenten zijn gebaat bij goede organisten en goede muziek in de kerkdienst, het is niet verkeerd als ze daaraan bijdragen.

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen en de penningmeester wordt décharge verleend. De penningmeester zorgt zelf voor een nieuw lid van de kascontrolecommissie.

4. Vaststelling contributie

Het Hoofdbestuur stelt een contributieverhoging voor van €2,50 per jaar. De belangrijkste motivatie is dat de contributie een indexering nodig heeft, aangezien de laatste verhoging alweer van een aantal jaren geleden dateert. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.


5. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Adri Burghout, Jan Kruis en René Qualm. Alle drie de bestuursleden worden bij acclamatie herkozen.


6. Rondvraag

 • Maak in Kerk & Muziek een kadertje waarin updates van de website onder de aandacht gebracht worden. Deze suggestie wordt meegenomen.

 • Berichten over de VOGG staan soms sneller op Orgelnieuws dan op onze eigen website. Dit is al vaker aangedragen. We bespreken dit met de webmaster, dit zou inderdaad niet zo moeten zijn.


7. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering met dankgebed.
Jaarverslag 2016Hoofdbestuur

Dirk Jan Versluis (vz), René Qualm (secr), Jan Kruis (pm), Adri Burghout, Erik Haase, Peter van Haaften, Aad de Ligt.

Het HB heeft vijf vergaderingen belegd. Als hoofdlijn hebben we een agenda met daarop de verschillende onderdelen en activiteiten in de vereniging. Een speciaal aandachtspunt in 2016 was de CKO. We hebben te maken met een trend waarin we het aantal cursisten zien teruglopen en waarin het moeilijker wordt de cursus kostendekkend te maken. We denken na over vernieuwing in de opzet met meer regionale spreiding en mogelijkheden om in te schrijven op losse modules. Verder werken we aan de actualisatie van het beleidsplan in de vorm van een bondig document waarin we de missie en de visie van de VOGG verwoorden. Dit moet ook lijn geven aan de accenten die we de komende jaren geven.


-- Activiteiten --
Landelijk

28 mei: Jaarvergadering (organisatie afdeling Zuidwest) in de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente te Kampen. Het orgelspel en de begeleiding van de samenzang in het ochtendgedeelte werd verzorgd door Eric Quist. Voor het middagdeel was Margreeth de Jong uitgenodigd. Ze hield een lezing over haar manier van componeren, verzorgde een minimasterclass waaraan een zestal organisten deelnamen, en liet in het afsluitende concert verschillende stijlen vanuit haar composities horen. Tijdens de jaarvergadering werd ook officieel afscheid genomen van Okke Dijkhuizen als hoofdredacteur van Kerk & Muziek.

14 november: Landelijke Orgel- en Samenzangdag in de Evangelisch Lutherse kerk in Den Haag met de organisten Aart Bergwerff en Peter Eilander. In het programma werd ruim aandacht geschonken aan de Hollandse koraalkunst. Zoals gebruikelijk werd de jaarlijkse partitabundel in woord en klank gepresenteerd. Dit keer was het de 25e versie van de jaarbundel. De dag werd bezocht door een kleine 200 aanwezigen.
Afdeling Centrum/Noordwest

Martijn Verduijn (vz), Frans Kuijt (secr), Johan Janssen (pm).

23 januari: Excursie naar het Boogaard-orgel in de Gereformeerde Gemeente van Barneveld-Centrum. Met een toelichting op de totstandkoming van het orgel, een klankdemonstratie en gelegenheid tot orgelspel voor de bezoekers.


Afdeling Oost

Peter van Haaften (vz), Piet Groeneveld (secr), Tom van Oost (pm), Ewit Buis.

9 april: Excursie naar het Boogaard-orgel in de Ichtuskerk op Urk.


Afdeling West

Aad de Ligt (vz), Koos van den Hoek (secr), Henk Versteeg (pm), Wout van der Spek, Piet van Wijk.

13 februari: Jaarvergadering in de Hersteld Hervormde Kerk te Ouddorp. Klankdemonstratie van het Edskes-orgel door Dick den Engelsman en gelegenheid voor vrij orgelspel.

17 maart: Themamiddag over de componist en organist Johannes Gijsbertus Bastiaans. Deze middag werd samen met de KVOK georganiseerd. Herman van Vliet hield een lezing en bespeelde het orgel. Daarnaast was er een workshop waarin composities van Bastiaans voorgespeeld en van commentaar voorzien werden.

14 juni: Excursie naar het Steinmeyer-orgel in de Adventkerk te Alphen a/d Rijn. Gastheer was Simon Stelling die iets vertelde over de historie van het instrument, een klankdemonstratie gaf en een afsluiten miniconcert verzorgde. Daarnaast was er gelegenheid tot vrij orgelspel.

5 november: Workshop met Hildebrand Otto in de dorpskerk van Heinenoord, met uitleg over zijn composities, feedback op enkele voorgespeelde bewerkingen, en een ‘improvisatie-estafette’ door de aanwezige bezoekers.
Afdeling Zuidwest

René Troost (vz), Kees van der Steenhoven (secr), Bram van Wijck (pm), Bram Jobse.

23 januari: Jaarvergadering in de Catharinakerk te Zoutelande. Presentatie van het Bätz/Witte/Skrabl-orgel door Jan Bambacht, literatuurspel en improvisatie door Jan Wisse en gelegenheid voor de bezoekers om het orgel te bespelen.

10 september: Studiemiddag rondom Jan Zwart in de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Deze middag was een vervolg in een aantal workshops rondom Mendelssohn, Bastiaans, de Lange en Asma. Inleider en speler was Jaap Zwart. Hij voorzag ook de door bezoekers voorgespeelde werken van Jan Zwart van commentaar.
-- Producten --
Kerk & Muziek

Eindredactie/secretariaat: Aad de Ligt (interim)
Vormgeving: Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Doelstellingen: Kerk & Muziek wil een blad zijn dat organisten en andere liefhebbers van kerkmuziek informeert over het brede terrein van de kerkmuziek. Het blad richt zich op het geheel van de gereformeerde gezindte. Een greep uit de inhoud van jaargang 2016: • Een driedelige serie over de Duitse theoloog/dichter Jochen Klepper

 • Een eveneens driedelige serie over de mogelijke opties voor een elektronisch orgel voor thuis, waarin de verschillende digitale technieken uitgelegd werden.

 • Verschillende afleveringen in de serie waarin organisten verslag doen van een gespeelde zondagse dienst.

 • CD-besprekingen, besprekingen van bladmuziek, verslagen van VOGG activiteiten.

Elk nummer bevatte een meditatie van een hedendaagse Ger. Gem. predikant. Verder was bij elk nummer een muziekbijlage bijgevoegd.
Muziekcommissie

Samenstelling: Pim Mellegers (coördinator), Aad de Ligt.

De muziekcommissie bestond tot augustus 2016 uit Pim Mellegers, Aad de Ligt en Ruud den Uijl. Met ingang van september 2016 heeft Ruud de commissie verlaten. Aad en Pim hebben besloten vooralsnog samen verder te gaan. Voor correctie en controle van de muziek worden verschillende vakmensen aangezocht.

De bundel 2016 telde 77 pagina’s met als inhoud:


 • Psalm 146 – Jaap de Wit

 • Psalm 9 – Wim Bomhof

 • Psalm 77 – Margaretha Christina de Jong

 • Psalm 73 – Geert Baan

 • Psalm 125 – Paul Wols

 • Lofzang van Maria – Arend J. Kettelarij

 • Lofzang van Zacharias – Arend J. Kettelarij

 • Lofzang van Simeon – Arend J. Kettelarij


-- Diensten --
Orgelbouw Advies Commissie (OAC)

Samenstelling: Herman den Hollander (coördinator en secretariaat), Bert van Bezooijen, Anton van Hell en Dick den Engelsman.

In 2016 werd advies uitgebracht voor onder andere de Gereformeerde Gemeenten ’s Gravenpolder, Houten, Moerkapelle, Stolwijk, Terneuzen en Utrecht. De Hersteld Hervormde Kerken te Goederede alsook de Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland) Krimpen a/d IJssel en Grafhorst. Diverse architecten en bouw- en orgelcommissies deden een beroep op de OAC om mee te denken in kerk (ver-) bouwplannen. Tevens werden diverse telefonische adviezen betreffende orgelbouw, klimaat en kerkakoestiek verstrekt.


Cursus Kerkelijk Orgelspel (CKO)

Docenten: Dick den Engelsman, Henk de Gelder (cursusleider), Hans van Gelder, Herman Lammers, Hester van der Male, Hans Pors en Arjan Versluis.

Cursussen

Tweejaarlijkse opleiding (CKO-1 en CKO-2) voor ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-A’ en tweejaarlijkse opleiding (CKO-3 en CKO-4) voor ‘Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-B’. Gedurende het cursusjaar 2015/2016 zijn gegeven de cursussen CKO-1, CKO-2 en CKO-3. Het totaal aantal cursisten in dat cursusjaar bedroeg 18. Vanaf september 2016 zijn de leerjaren CKO-1, CKO-2, CKO-4 en CKO-5 gestart met in totaal 11 cursisten.Vakken

Muziektheorie (waaronder Solfège, Algemene Muziekleer incl. Harmonieleer en Kerkmodi), Muziekgeschiedenis (algemeen), Geschiedenis van de gemeentezang, Liturgie en Vormleer, Orgelbouwkunde, Koraalspel en Vrij Orgelspel, alsmede Contrapunt en Harmonie.Locatie

Wartburg College, locatie ‘Guido de Brès’, te Rotterdam.


Examencommissie

Samenstelling

Vaste commissieleden: Jaap-Jan de Rooij (coördinator), Herman Lammers, Hester van der Male en Piet den Uil.

Regioleden: Ad Blonk, Paul Heijboer en Eric Quist.

In 2016 heeft de Examencommissie van de VOGG vergelijkende examens afgenomen in Dordrecht (23 april, 4 kandidaten) en Stolwijk (17 december, 2 kandidaten). Henk de Gelder en Hans Pors maken geen deel meer uit van de Examencommissie. Hun plaats is ingenomen door Hester van der Male en Jaap-Jan de Rooij. In Kerk & Muziek verscheen een interview met Jaap-Jan als nieuwe coördinator van de commissie. Eén van de wijzigingen in het afnemen van de examens is dat het proefspel van de kandidaten sinds 2016 wordt opgenomen. Deze opnames worden als extra service aan de kandidaten en de kerkenraadsleden ter beschikking gesteld. 


Commissie van bemiddeling

Samenstelling: Ds. C.J. Meeuse, Dirk Jan Versluis en Paul Wols.

Activiteiten: In 2016 is geen beroep gedaan op de commissie.
-- Ondersteuning –
PR & Communicatie

De PR-stand was present bij de landelijke VOGG activiteiten, bij de jaarlijkse organistendag van de HHK, en daarnaast bij verschillende andere orgelactiviteiten (orgelingebruiknames, sommige afdelingsactiviteiten).

In 2016 is driemaal een e-mail nieuwsbrief verzonden naar ruim 350 mailadressen.
Verkoopsecretariaat

Het verkoopsecretariaat werd verzorgd door Anton van Hell. Hij droeg met name zorg voor de binnengekomen bestellingen van partitabundels.


Ledenadministratie

De administratie wordt verzorgd Adri Burghout. Het afgelopen jaar is het ledenaantal stabiel gebleven. Twee leden zijn in het afgelopen jaar overleden.

Het ledenaantal is in 2016 is gestegen met 2 van 712 tot 714.

Het aantal abonnees op “Kerk en Muziek” is met 1 gestegen van 126 naar 127.

Via de website of via e-mail zijn 3 proefnummers aangevraagd.

Ook het afgelopen jaar zijn de adresdragers voor “Kerk en Muziek” vanuit de administratie vervaardigd evenals de facturen voor de contributie en het abonnementsgeld.


Advertentiecoördinator

De werkzaamheden voor advertentiewerving werden verzorgd door J. Versluis.


Website

De website werd beheerd door Tom van Oost. Naast het verenigingsnieuws worden op de website bijvoorbeeld ook opnames gepubliceerd van ingespeelde muziekbijlagen van Kerk & Muziek en is er een overzicht te vinden van alle verschenen muziek in de partitabundels.

VOGG, een vereniging waar al 65 jaar muziek in zit!
VERENIGING VAN ORGANISTEN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN • 2. Mededelingen en vaststelling agenda
 • 4. Vaststelling contributie
 • 5. Bestuursverkiezing
 • -- Activiteiten -- Landelijk
 • Afdeling Centrum/Noordwest
 • -- Producten -- Kerk Muziek
 • -- Diensten -- Orgelbouw Advies Commissie (OAC)
 • Cursus Kerkelijk Orgelspel (CKO)
 • Commissie van bemiddeling
 • Advertentiecoördinator

 • Dovnload 41.92 Kb.