Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Akte van verpanding van niet-verhandelbare activa

Dovnload 41.32 Kb.

Akte van verpanding van niet-verhandelbare activaDatum05.12.2018
Grootte41.32 Kb.

Dovnload 41.32 Kb.

AKTE VAN VERPANDING VAN NIET-VERHANDELBARE ACTIVA

(bancaire leningen alsmede onderhandse geldleningen aan Nederlandse overheden,

en woningcorporaties en andere rechtspersonen

opgericht naar Nederlands recht)
Deze akte in tweevoud in te dienen bij

De Nederlandsche Bank N.V.,

Afdeling Betalingsverkeer en effecten

DE ONDERGETEKENDEN:


1 ____________________________[naam bank], gevestigd te __________________________

kantoorhoudende aan de _______________________, hierna te noemen ‘Kredietnemer’, enerzijds,


en
2 De Nederlandsche Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan het Westeinde 1 (1017 ZN), hierna te noemen ‘DNB’, anderzijds
IN AANMERKING NEMENDE:

1 dat Kredietnemer crediteur is uit hoofde van een of meer bancaire leningen en/of onderhandse geldleningen, als gespecificeerd in de bijlage, en


2 dat Kredietnemer de vorderingen uit hoofde van deze lening(en) aan DNB wenst te verpanden tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens DNB wegens van DNB (te) ontvangen krediet(en):
KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN:
1. De Kredietnemer verpandt bij deze aan DNB – welke verpanding DNB aanvaardt – de vorderingen die Kredietnemer nu of te eniger tijd heeft of zal verkrijgen op de debiteur, zoals gespecificeerd onder punt 12 , hierna te noemen ‘Debiteur’, uit hoofde van de bancaire lening(en) en/of onderhandse geldlening(en), als gespecificeerd onder punt 12, met inbegrip van renten, andere burgerlijke vruchten en/of andere betaalbaar gestelde bedragen met betrekking tot deze vorderingen en met inbegrip van alle daarbij behorende afhankelijke- en nevenrechten, hierna te noemen: ‘vorderingen’.
2. Kredietnemer staat ervoor in:

(1) dat elk van de in de onder punt 12 gespecificeerde leningen rechtsgeldig bestaat en voldoet aan de beleenbaarheidscriteria van het Eurosysteem;

(2) dat Kredietnemer bevoegd is tot verpanding van de vorderingen en dat op de vorderingen geen (beperkte) rechten ten behoeve van derden zijn gevestigd, noch beslag is gelegd;

(3) dat – in de contractuele relatie tussen Kredietnemer en Debiteur – geen bepalingen van kracht zijn die het gebruik van de in de onder punt 12 gespecificeerde lening(en) als zekerheid ten behoeve van DNB beperken, noch bepalingen (waaronder begrepen vormvereisten, termijnen of andere vereisten) waardoor de uitwinning van die lening(en) door DNB aan beperkingen is onderworpen;

(4) dat Debiteur – bij overeenkomst met Kredietnemer – onvoorwaardelijk heeft ingestemd met verstrekking door Kredietnemer aan DNB en/of Eurosysteem van alle benodigde informatie over lening(en) en Debiteur en dat Kredietnemer mitsdien geen afzonderlijke goedkeuring behoeft van Debiteur voor het verstrekken van informatie aan DNB en/of Eurosysteem; en

(5) dat Nederlands recht van toepassing is op de vorderingen, op eventuele borgtochten en op andere afhankelijke- en nevenrechten.
  1. Indien en voor zover op de vorderingen een pandrecht dan wel anderszins een (beperkt) recht ten gunste van Kredietnemer is gevestigd, is bedoeld recht achtergesteld bij het pandrecht dat bij deze akte is gevestigd.
  1. DNB zal mededeling doen van de verpanding aan Debiteur en Debiteur verzoeken deze in zijn administratie aan te tekenen1. Niettegenstaande deze mededeling aan Debiteur, verleent DNB Kredietnemer hierbij tot nader order toestemming om betalingen terzake van de vorderingen in ontvangst te nemen. DNB behoudt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor om de toestemming in te trekken (1) ingeval van niet-nakoming door Kredietnemer van zijn verplichtingen jegens DNB, en (2) in de – in artikel 9.1 van de Algemene Voorwaarden van DNB vermelde – gevallen van onmiddellijke opeisbaarheid van de verplichtingen van Kredietnemer jegens DNB. Intrekking van de toestemming geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving van DNB aan Kredietnemer en Debiteur alsmede, indien van toepassing aan de borg. Intrekking van de toestemming heeft tot gevolg dat renten, aflossingen op de hoofdsom, andere burgerlijke vruchten en/of andere betaalbaar gestelde bedragen ten aanzien van de vorderingen, nog slechts bevrijdend betaald kunnen worden aan DNB, zulks op een door DNB aan te wijzen rekening.
  1. DNB is bevoegd de rechten verbonden aan de vorderingen uit te oefenen, waaronder het recht de onderhavige verpanding ter registratie bij een register aan te bieden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DNB is Kredietnemer niet bevoegd de vorderingen aan derden over te dragen of hierop een (beperkt) recht ten behoeve van een ander dan DNB te vestigen, of rechten verbonden aan de vorderingen uit te oefenen of prijs te geven.
  1. Kredietnemer verstrekt hierbij aan DNB afschriften van de bancaire leningsovereenkomst(en) en/of overeenkomst(en) van onderhandse geldlening, eventuele borgtochten(en) en andere afhankelijk- en nevenrechten, alsmede een overzicht van aanvullende documentatie die van belang is in verband met deze verpanding. Kredietnemer verklaart, op verzoek van DNB, afschriften van aanvullende documentatie ter beschikking te stellen en alle medewerking te verlenen bij de uitoefening van rechten verbonden aan deze akte van verpanding, de bancaire leningovereenkomst(en) en/of overeenkomst(en) van onderhandse geldlening, eventuele borgtocht(en) en andere afhankelijke- en nevenrechten.
  1. Kredietnemer stemt in met zelfcertificatie, als beschreven in paragraaf 7.3.1 van de Handleiding Monetaire Beleidstransacties, en verbindt zich om DNB eenmaal per kwartaal de in die paragraaf vermelde verklaring (volgens het daarvoor opgenomen model) toe te zenden. Voorts stemt Kredietnemer ermee in dat DNB op ad hoc basis controles uitvoert enerzijds met betrekking tot kwaliteit en nauwkeurigheid van de zelfcertificatie en anderzijds met betrekking tot de procedures die Kredietnemer hanteert terzake van de verpanding van bancaire en onderhandse leningen. Kredietnemer verklaart de voor ad hoc controles benodigde gegevens aan DNB beschikbaar te zullen stellen en de voor het uitvoeren van ad hoc controles aangewezen DNB-medewerkers – dan wel daartoe door DNB ingeschakelde derden – toegang te zullen verlenen tot de betreffende gegevens en, zo nodig, tot de locaties waar die gegevens zich bevinden.
  1. Kredietnemer verbindt zich om:

(1) DNB onmiddellijk in kennis te stellen van de gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van een of meer in de bijlage vermelde leningen, en

(2) DNB onmiddellijk alle feiten en omstandigheden te melden die daadwerkelijk van invloed zijn op de contractuele relatie tussen de Kredietnemer en DNB, daaronder begrepen inhoudelijke wijzigingen in de voorwaarden van een lening, verlaging van de kredietwaardigheid van Debiteur of borg (met inbegrip van een verlaging van een rating). Beslaglegging onder Debiteur, beëindiging door Debiteur van diens bedrijfsmatige activiteiten, (aanvraag tot) faillissement dan wel (aanvraag tot) surséance van betaling van Debiteur of borg, wijzigingen in de rechtspersoonlijkheid van Debiteur of borg en wijzigingen in de specifieke financiële regelingen die van toepassing zij op Debiteur of borg.
  1. De artikelen 3:249 en 3:252 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst niet van toepassing.
  1. Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, zijn op deze overeenkomst van toepassing de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van DNB, van de Handleiding Monetaire Beleidstransacties en van de Voorwaarden TARGET2-NL, zoals deze documenten thans luiden of te eniger tijd zullen luiden.
  1. Op deze overeenkomst, alsmede op de vestiging en de uitwinning van het pandrecht, is Nederlands recht van toepassing.

12. SPECIFICATIE VAN BANCAIRE EN ONDERHANDSE LENINGEN


Naam debiteur: ______________________________


Datum

Uitstaand bedrag

(euro/NLG)Identificatie/

BorgtochtnummerOorspronkelijk

Hoofdsom (euro/NLG)Voor een totaal bedrag groot euro/NLG ________________________________

(zegge euro/NLG __________________________________________________),

welk bedrag blijkens de bepalingen van de betreffende bancaire leningsovereenkomst(en), respectievelijk overeenkomst(en) van onderhandse geldlening thans uitstaat.


Aldus opgemaakt in tweevoud te _____________________, de _______________________
Voor Kredietnemer: Voor DNB:

Naam: __________________________ Naam: _________________________________

Functie: _________________________ Functie: ________________________________

Handtekening: ____________________ Handtekening: ___________________________


Naam: __________________________ Naam: _________________________________

Functie: _________________________ Functie: ________________________________Handtekening: ____________________ Handtekening: ___________________________1 Indien de Staat der Nederlanden debiteur is, wordt mededeling gedaan aan de Agent van het Ministerie van Financiën te Amsterdam.

Versie november 2008 pagina

 • KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN

 • Dovnload 41.32 Kb.