Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium

Dovnload 479.45 Kb.

Algemene Directie Statistiek Statistics BelgiumPagina1/3
Datum13.11.2017
Grootte479.45 Kb.

Dovnload 479.45 Kb.
  1   2   3

Algemene Directie Statistiek - Statistics BelgiumDe XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen
Referentiejaar 2016 - 1.0

De informatie opgenomen in deze handleiding kan onderworpen worden aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit of betrekking heeft op het gebruik van deze handleiding.


Uitgave: augustus 2017

Druk: Eerste druk

Versie van de taxonomie: sbs-common-2017-04-

Referentie van het document: Manual_XBRL_SBS_NL_2017_v1.0.pdf

Dit document is eveneens beschikbaar in het Frans met als referte Manual_XBRL_SBS_FR_2017_v1.0.pdf© FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Alle rechten voorbehouden.


Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

InhoudstafelInleiding 4

Inhoudstafel 4


Inleiding
Sinds september 2009 kunnen de voor de enquête naar de structuur van ondernemingen geselecteerde ondernemingen de documenten van de enquête ook via Internet doorsturen naar de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. De documenten moeten opgesteld worden volgens het XBRL-formaat.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open standard, gebaseerd op XML, en ontwikkeld voor de inzameling en de uitwisseling van gegevens via het Internet.
Het doel van dit document is om personen een inzicht te verschaffen in de taxonomie opgesteld voor de enquête naar de structuur van de ondernemingen. In deze handleiding zullen volgende items dan ook aan bod komen:

  • Het begrip XBRL en de verschillende onderdelen van een taxonomie;

  • De structuur van de taxonomie van de enquête naar de structuur van de ondernemingen en een meer diepgaande analyse van de verschillende bestanden die samen de taxonomie vormen;

  • Het beheer van toekomstige aanpassingen.

Deel 1: Definities
1.1. Wat is XBRL1
XBRL is een elektronische taal ontwikkeld voor de inzameling en de uitwisseling van (financiële) gegevens via het Internet.
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open standaard: het is van niemand eigendom en kan door iedereen gebruikt worden. De notatie van XBRL is gebaseerd op XML (eXtensible Markup Language). De standaard werd oorspronkelijk ontwikkeld door de vereniging van Amerikaanse boekhouders om te voldoen aan de specifieke vereisten van de interne en externe financiële rapportering.
Het principe van de XBRL-taal bestaat erin om elk concept (bv. "omzet") en hun onderlinge relaties te identificeren en op te nemen in een ‘taxonomie’, wat kan worden vergeleken met een woordenboek. De aldus op gestructureerde wijze samengebrachte concepten kunnen dan verder worden herkend, verwerkt en voorgesteld op verschillende manieren, naar gelang het gebruik dat ervan wordt gemaakt (bv. "jaarrekening" of "enquête naar de structuur van ondernemingen").
XBRL bestanden zijn direct en automatisch leesbaar voor software applicaties, zodat geen menselijke tussenkomst meer nodig is.
Het gebruik van XBRL biedt vele voordelen:

  • XBRL verhoogt de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens omdat manipulaties zoals het opnieuw intikken overbodig worden;

  • het XBRL-formaat vergemakkelijkt niet alleen de uitwisseling in bestandsformaat, maar ook de verwerking en de analyse van de betrokken gegevens;

  • XBRL maakt het mogelijk om de kosten voor informatieverstrekking te drukken, vermits het formaat toelaat de gegevens te selecteren, opnieuw te gebruiken en voor te stellen volgens de behoeften.

Deze optimalisatie en kostenbesparing kunnen maar ten volle worden bereikt als zoveel mogelijk verschillende economische actoren deelnemen aan de uniformisering en standaardisering van de gegevensuitwisseling.


Zowel de ondernemingen (die de gegevens aanleveren), als de regulatoren (die de gegevens inzamelen) en de analisten (als gebruikers van de gegevens) dienen daaraan deel te nemen.
1.2. Wat is een taxonomie
De essentie van het XBRL-formaat is de unieke/eenmalige identificatie van elk gegevenselement in een soort woordenboek, taxonomie genaamd. Technisch gezien bestaat een taxonomie uit één of meerdere ‘Schema’s’ (.xsd-bestanden) en een aantal linkbases (.xml-bestanden), die verbanden tussen en met de Schema-elementen bevatten.


Figuur 1: Voorbeeld van de verschillende technische onderdelen van een taxonomie
XBRL-bestanden zijn conform de structuur en de syntaxis van XML Schema’s. Daarnaast bevat het ook bijzondere kenmerken die door XBRL International in zijn technische specificaties werden bepaald.2 Een taxonomie moet ook conform aanvullende documenten3 zijn, die regels bepalen die gevolgd moeten worden opdat de creatie van taxonomieën en ook van instance documenten4 zo eenvormig mogelijk zou gebeuren over de landsgrenzen en toepassingen heen.
1.2.1. Het schema
In het schema van de taxonomie krijgt elk element een unieke naam die voldoen aan de Label CamelCaseConcatenation of “L3C” structuur.

Figuur 2: Voorbeeld van de “attributen” van elementen uit het schema van een taxonomie


In het voorbeeld in figuur 2 wordt het element ‘aankopen van computersoftware’ uniek omschreven als ‘PurchasesOfComputerSoftware’. Om aan de verplichting te voldoen van de “L3C” structuur, moeten de verschillende onderdelen van de naam aan elkaar geschreven worden, zonder gebruik te maken van spaties. Elk woord dient bovendien met een hoofdletter te beginnen. In dit voorbeeld wordt dat dus ‘PurchasesOfComputerSoftware’. De namen in het Schema moeten bovendien in het Engels opgemaakt worden en moeten op zichzelf identificeerbaar zijn en niet door middel van een code. Dus een naam ‘I00000001’ bijvoorbeeld, wordt niet toegelaten, omdat dat op zich geen betekenis heeft.
Naast een unieke naam, moet elk element uit het schema ook een unieke ‘Identifier’ (=ID) meekrijgen. De “Identifier” wordt één keer bepaald voor alle elementen uit eenzelfde taxonomie. In figuur 2 hierboven werd als ‘ID’ voor het element ‘aankopen van computersoftware’, ‘bs_PurchasesOfComputerSoftware’ gebruikt. De ‘identifier’ bestaat enerzijds uit een ‘prefix’ (het gedeelte vóór de underscore) die voor alle elementen uit eenzelfde taxonomie identiek zal zijn, en anderzijds uit de “L3C” naam van een element.
Het derde attribuut, naast de naam en de ‘Identifier’, is het datatype. Voorbeelden hiervan zijn string, monetary, boolean, date… De datatypes stemmen overeen met diegene die toegelaten worden door XML of XBRL (Monetary, Shares…). Naast de standaard datatypes, kan eenieder nog zelf een aantal datatypes definiëren, afgeleiden van de door XML en XBRL toegelaten types. Vaak leggen dergelijke types extra beperkingen op aan de waarde van sommige elementen. In figuur 2 werd als datatype ‘nonNegativeMonetary14ItemType’ gekozen. Die datatype legt dus een extra beperking op aan de door XBRL gedefinieerde standaard datatype ‘MonetaryItemType’, namelijk dat de waarde van het element maximaal 14 posities voor de komma en geen cijfers na de komma kan hebben.
Het vierde attribuut is de ‘periodType’. Voor elk element dient beschreven te worden of een element de waarde op een bepaald moment of tijdstip weergeeft (= instant) of dan wel het resultaat is van verschillende verrichtingen over de tijd (= duration). In het voorbeeld in figuur 2 hierboven zijn de aankopen van computersoftware het resultaat van alle aankopen van computersoftware tijdens het boekjaar. Het is dus het resultaat van verschillende verrichtingen in de tijd en krijgt dus als ‘periodType’ duration mee. Investeringen zijn dan weer een voorbeeld van de ‘periodType’ instant. Als voorbeeld kan een auto genomen worden. Een auto kan aanzien worden als een investering, waarvan de waarde elk jaar afneemt. Op de laatste dag van het boekjaar wordt de restwaarde van de auto geschat en geboekt op een bepaalde post in de jaarrekening. De weergegeven waarde is diegene op de afsluitingsdatum van de jaarrekening en is niet het resultaat van verschillende verrichtingen tijdens het jaar.
Het vijfde attribuut ‘Balance’ kan gebruikt worden voor monetaire elementen of daarvan afgeleide datatypes. Het attribuut geeft het teken aan van de elementen in instance documenten. De mogelijke waarden zijn ‘Debit’ of ‘Credit’. Vermits de aankoop van computersoftware een kost is, zal het attribuut ook ‘Debit’ zijn.
Het zesde attribuut, is ‘Abstract’. Een abstract is een beschrijvend element die geen waarde kan bevatten. Ze heeft een functie van ‘titel’. De abstracts zijn vooral een handig ‘hulpmiddel’ bij de uitbouw van de presentation linkbase, waarover meer op pagina 11 van dit verslag.
Het zevende attribuut is het attribuut ‘nillable’. Met dit attribuut kan men ervoor zorgen dat een element al dan niet een waarde moet bevatten in een instance document5. Echter, dit dient met de nodige voorzichtigheid gebruikt te worden, want de internationale Financial Reporting Taxonomy Architecture (FRTA) regels6 bevelen aan dat alle elementen uit een taxonomie als attribuut ‘nillable’ een waarde ‘true’ zouden moeten hebben.
Het laatste attribuut is ‘substitutionGroup’. Wanneer een nieuw element toegevoegd wordt aan de taxonomie, dan staat er automatisch bij het attribuut ‘xbrli:Item’. Dit duidt aan dat er één element toegevoegd wordt. Echter, er bestaat ook een speciaal element, ‘tuple’ genaamd. Een tuple is een element dat zelf samengesteld is uit verschillende elementen welke samen beschouwd moeten worden. In figuur 3 hieronder bestaat de tuple ‘Omschrijving van de activiteit van de onderneming’ zelf uit twee elementen: ‘omschrijving van de activiteiten van de onderneming’ en ‘aandeel van de activiteit tot de omzet’.

Figuur 3: Voorbeeld van een “tuple”


In een document kan een reeks van zelfde elementen verschillende keren voorkomen, zonder dat men op voorhand weet over hoeveel keer het concreet zal gaan. In het voorbeeld van de tuple uit figuur 3, is het mogelijk dat een bedrijf slechts één activiteit uitoefent en dat het aandeel van de activiteit tot de omzet dus gelijk zal zijn aan 100%. Echter, het is niet ondenkbaar dat een onderneming verschillende activiteiten uitvoert. Bijgevolg zullen er meerdere omschrijvingen van activiteiten zijn met hun respectievelijke aandeel tot de omzet. In figuur 4 werd de tuple uit figuur 3 meerdere malen gebruikt om een precieze omschrijving te kunnen geven van de activiteiten van een onderneming.
Figuur 4: Voorbeeld van een veelvuldige terugkerende “tuple” in een instance document.


Door gebruik te maken van een tuple kan eenzelfde element meerdere keren voorkomen in een instance document en dit met verschillende waarden. Elementen die niet in een tuple opgenomen zouden worden en die meerdere keren voorkomen in de presentation linkbase van de taxonomie, zullen immers telkens dezelfde waarde krijgen.
  1   2   3

  • Inhoudstafel

  • Dovnload 479.45 Kb.