Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemene informatie

Dovnload 178.48 Kb.

Algemene informatiePagina1/2
Datum28.10.2017
Grootte178.48 Kb.

Dovnload 178.48 Kb.
  1   2

verslag jaargesprek


Algemene informatie

Naam

Prof. Dr. M.M. Jansen

Leerstoelgroep

Missiologie

vestigingsplaats

Utrecht

Gesprek gevoerd door

Prof. Dr. F.G. Immink

Datum gesprek

24 april 2013

concept 12 mei 2014

Geraadpleegde informanten / informatie


Te bespreken onderwerpen
Kernactiviteit

Resultaat

Activiteiten

1.

Faculteits/ capaciteitsgroepsplan

Input leveren, alsmede verzamelen en vastleggen van ideeen en prioriteiten vanuit de leerstoelBijdrage aan een onderzoeks- en onderwijsprogramma van het instituut en capaciteitsgroepsplan

Uitstippelen van het langetermijnbeleid voor de leerstoel.

Analyseren van de beschikbare middelen voor onderzoek en onderwijs in termen van fte voor het komende collegejaar

Lezen van vakbladen, bezoeken van congressen en onderhouden van contacten met collega-onderzoekers2012

In de nieuwe constellatie bestaat de leerstoelgroep missiologie uit prof. Jansen en dr. Gé Speelman. Om de overgang goed te laten verlopen organiseert Jansen een gesprek met Küster en Speelman.

De functie van Jansen bestaat uit 0,8 fte gewoon ghl missiologie en 0,2 fte bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting de zending der Prot. Kerk.

NB in de loop van 2012 is er een nieuwe overeenkomst gesloten. Uit een email van 8 oktober 2012, waarin de afspraken worden vastgelegd het volgende:

In het afgelopen jaar heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden over de wenselijkheid/mogelijkheid om de bijzondere leerstoel Missiologie vanwege de stichting de Zending der Protestantse Kerk in Nederland welke voor de periode 2008 – 2012 aan de PThU is gevestigd en waarop mevrouw M.M. Jansen als bijzonder hoogleraar is benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar voort te zetten naast de inmiddels aan uw universiteit gevestigde reguliere leerstoel missiologie eveneens vervuld door prof. dr. Jansen.

Zoals u bekend is heeft een en andere in overleg met de hoogleraar geleid tot een positief advies door curatoren aan het bestuur van de stichting.

Het doet mij genoegen u te kunnen berichten dat het bestuur genoemd advies heeft overgenomen in haar vergadering van 28 september jl.

Elementen daaruit zijn:

+ voortzetting van de vestiging van de leerstoel voor een nieuwe periode van vijf jaar (2013-2017)

+ voortzetting van de benoeming van mw. Jansen als hoogleraar op genoemde leerstoel

+ ongewijzigde naam en leeropdracht met dien verstande dat een meer toegespitste profilering daaraan zal worden gegeven

 Het bijzondere van de bijzondere leerstoel Missiologie aan de PThU vanwege de stichting de Zending der PKN  komt tot uiting in de volgende profilering: -     De Stichting beheert niet alleen financieel kapitaal maar ook geestelijk kapitaal: het levend houden van en voortbouwen op de erfenis en ervaring van een groot aantal zendingsmensen, die -  hoe verschillend ze verder ook denken - elkaar herkennen op bepaalde punten:

a. zending kan niet opgaan in hulpverlening of ontwikkelingssamenwerking

b. zending gaat om relaties van trouw en uithoudingsvermogen en kan in principe niet louter projectmatig worden bedacht

c. zolang er kerk is zal er zending zijn en zolang er zending is, zal er gemeenschapsvorming in Christus’ naam plaatsvinden, in welke vorm en mondiaal gezien met welke intensiteit dan ook

 

-          De leerstoel geeft bijzondere aandacht aan niet-westerse kerkgenootschappen in Nederland-          Het bevorderen van directe inbreng van en uitwisseling met niet-Westerse missiologen m.n. uit Azië en Afrika

-          Verbinding met het werk van het Hendrik Kraemer Instituut

 

Concreet geeft de bijzondere leerstoel invulling aan bovenstaande elementen door:

-          De organisatie van een jaarlijkse Hendrik Kraemer Lezing  (waarbij ook een follow up aan de PThU / HKI kan plaatsvinden).

-          Binnen het onderwijsprogramma jaarlijks een gastdocent missiologie uitnodigen voor een korte serie colleges

-          Het verzamelen en initiëren van onderzoek op het gebied van migrantenkerken, d.m.v. bijeenroepen van alle onderzoekers die inmiddels een dissertatie op dit gebied gepubliceerd hebben; de wetenschappelijke oogst daarvan doornemen met SKIN en andere organisaties 

-          Theologisch curriculum in niet-westerse leerstijl ontwikkelen

-          Lezingen en publicaties uit bovenstaande activiteiten voortvloeiende

-          Het leveren van een bijdrage aan het werk van het Hendrik Kraemer Instituut na de doorstart

+ de stichting is bereid ter financiering van de leerstoel jaarlijks een bedrag van € 20.000 aan de PThU bij te dragen

+ de stichting is bereid extra gelden – in overleg en op aanvraag – beschikbaar te stellen om genoemde elementen te kunnen realiseren.

 

Volgens prof. Jansen gaat het leiding geven (o.a. als programmaleider Beliefs) op zichzelf genomen haar goed af. De rector deelt deze visie. Het is zaak een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds bemoediging en stimulering en anderzijds kritische reflectie / feed back wanneer nodig.Wel merkt Jansen dat er ook gemakkelijk zaken op haar bordje gelegd worden. Rector merkt op dat gaandeweg het evenwicht tussen “in control zijn” (en geïnformeerd worden) en “delegeren” wel meer in beeld zal komen. Rector waardeert de verantwoordelijkheid voor de PThU als geheel die Jansen ten toon spreidt. Tevens wijst hij er op dat Jansen haar eigen onderzoekslijn goed in beeld moet houden en verder moet ontwikkelen en op dit moment niet teveel door bestuurlijke beslommeringen in het gedrang moet laten komen.
2013

In het kader van bovenstaande afspraken mbt bijzondere leerstoel wordt de eerste Hendrik Kraemer Lezing gehouden op 17 mei as. door Kwabena Asamoah Gyadu. In samenwerking met collega’s Frederiks en Meyer van de UU organiseert Jansen in die week ook andere bijzondere activiteiten met Asamoh-Gyadu. Hierdoor krijgt de bijzondere leerstoel meer eigen profiel.


Als programmaleider Beliefs heeft Jansen een aantal zaken kunnen delegeren (de leiding over studiegroepen God & Civilization en Hermeneutiekgroepje dat doorgaat met een vervolgartikel). De voorlopige uitkomst van de onderzoeksvisitatie geeft stof tot nadenken. Weliswaar is er geen onvoldoende uitgedeeld, maar Jansen hoopte wel dat er een 4 tussen zou zitten.

Rector merkt op dat de tekst van de beoordeling welwillend is, maar niet duidelijk aangeeft op welke wijze het programma versterkt kan worden.

Jansen merkt op dat de personele kant van de onderzoeksgroep heeft behoorlijke klappen te verduren gehad door overlijden De Kruijf, afscheid van Küster en persoonlijke omstandigheden van Werkman.

Rector verzoekt Jansen om de uitslag van de visitatie eerst binnen Beliefs te bespreken, en een analyse te maken met het oog op een verbetertraject. Bij de eerstvolgende Mid Term Review moet het programma beter scoren.

In november 2013 hebben rector en programmaleider een vervolggesprek over de analyse en verbeterplannen van de Beliefsgroep.
Concept 2014

Met betrekking tot de bijzondere leerstoel is er naast de Hendrik Kramerlezing een weekprogramma geweest met Asamoah-Gyadu met PhD Masterclasses en een publieksvertoning van film over Pinksterkerken. In mei 2014 staat de tweede Hendrik kramerlezing op het programma, te houden door prof. Aiming Wang uit China. Met dhr. H. Lems van de Stichting de Zending is op 16-4-2014 een afstemmend gesprek gehouden i.v.m. wisseling rectoraat. Hierbij is aan de Stichting verzocht ten minste voor de komende drie jaren (2015-2018) de bijz. leerstoel missiologie (0,2fte) te continueren.
In Beliefs onderzoeksgroep zijn nieuwe thematische subgroepen gevormd ten einde hogere productiviteit en grotere samenhang te stimuleren. Daartoe is ook het onderzoeksprogramma herschreven met input van alle subgroepen, mede met het oog op de website die ons onderzoek onder de aandacht brengt. (bijgevoegd ter info).

Productiviteit op refereed wetenschappelijke artikelen is licht gestegen, maar op valorisatiegebied moet nog meer ingezet worden.

Jansen maakt een notitie voor de Commissie Wetenschapsbeoefening juni-vergadering 2014 met betrekking tot valorisatie.

Per sept. 2014 zal het programmaleiderschap overgenomen worden door prof. De Lange.

2.

Bestuur van onderwijs en onderzoek

Leiding en sturing geven aan onderwijs en onderzoek behorend tot de leerstoelBijdrage aan de realisatie van deze programma’s

Onderhouden en ontwikkelen van contacten binnen de wetenschappelijke netwerken

Bevorderen van (inter)nationale samenwerking met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenleving

Overleg voeren met de voorzitter capaciteitsgroep inzake voortgang van onderwijs en onderzoek binnen de leerstoel en o basis hiervan actie ondernemen tot bijsturing


2010

Afspraken komende periode:

Per 1 januari 2011 wordt prof. Jansen programmaleider Beliefs. Zie 1.
2011

Prof. Jansen in per 1 januari 2011 programmaleider Beliefs. Zij heeft de leiding over (in PThU termen) een vrij grote en belangrijke onderzoeksgroep. De overdracht is soepel verlopen. In 2011 ligt de prioriteit bij de voorbereiding van de zelfstudie i.v.m. de onderzoeksvisitatie in 2012. Zij heeft ondertussen de interne discussie over de hermeneutiek als onderzoeksmethode op gang gebracht. Verder verdient de controle op de kwaliteit van de wetenschappelijke bijdragen aandacht. Er moeten meer toonaangevende internationale publicaties komen. Op dit moment zijn er te weinig toppers met een erkend internationaal aanzien. Wel is er veel goodwill naar binnenlandse en kerkelijke tijdschriften (en bij sommigen een zekere aarzeling bij of weerzin tegen een hoge internationale ambitie).

Vanuit Beliefs wordt met inzet en passie gewerkt aan het thema van de internationale conferentie in 2014 “God and Civilization”. Er is een projectgroep gevormd en Reeling Brouwer en Boer hebben een presentatie gegeven op een bijeenkomst van de Graduate School. Op de ESITIS conferentie te Istanbul heeft Jansen een voorstudie samenhangend met dit thema (God en inburgering in Nederland) gepresenteerd.

Het interdisciplinaire project “Vrijheid” (Matthias & Benjamins) komt nog niet goed van de grond.

In de loop van 2012 moeten er keuzes gemaakt worden en projecten worden ontwikkeld (o.a. in nationale en internationale samenwerking).
Positionering PThU in Amsterdam

Voor de herkenbaarheid van de PThU in Amsterdam is het van belang dat de PThU vasthoudt aan een volwaardige leerstoel missiologie (unicum); een goede bibliotheekvoorziening missiologie is nodig; eventueel participatie in gezamenlijke missiologie trajecten met VU en andere instellingen, maar op eigen voorwaarden.

De leerstoelgroep heeft de mogelijkheid om onderwijs te geven dat aansluit bij de behoefte van veel theologiestudenten van dit moment om zich gelovig/missionair en verstandig/kritisch te kunnen uiten. Op die manier lever prof. Jansen een bijdrage aan het aantrekken van studenten door middel van het profiel van de PThU. Verder draagt zij een steentje bij in de media (radio, tv en kranten). Onderzoeksmatig is het thema ‘missie en migratie’ actueel en aantrekkelijk, ook in de ontmoeting met mensen van andere instellingen.
2012

Door het vertrek van Volker Küster, de vacature Den Bok, en de ziekte van De Kruijf vindt er wel een zekere kaalslag plaats in Beliefs. Wat Groningen betreft zal er slechts één van de leerstoelen (dogmatiek, interculturele theologie) vervuld worden. Tevens brengt de teruggang naar twee locaties met zich mee dat er een verdere reductie van WP plaats zal moeten vinden (mede in het licht van de teruglopende financiën).

Binnen Beliefs moet er nu veel opgevangen worden op het gebied van het onderwijs. Rector geeft aan dat zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek WP reductie en keuzes in zwaartepuntvorming de komende tijd hand in hand zullen moeten gaan.
2013

Vacature Küster intussen vervuld, maar aanvang werkzaamheden nieuwe hgl. zal nog even op zich laten wachten.

Er zijn drie Beliefsconferenties georganiseerd en een studiedag voor de hele PThU. De Beliefsconferenties worden nu om en om in Amsterdam en Groningen gehouden, maar het zal voor het volgende jaar extra aandacht vergen om de Groningers betrokken op het geheel te houden. Qua onderwijs hebben verschillende leden van Beliefs een extra inzet laten zien, zodat geen van de cursussen is komen te vervallen.
Jansen heeft de missiologie conferentie van de IAMS in Toronto en de ESITIS conferentie in Bilbao bijgewoond. Voor de laatstgenoemde conferentie gaf zij een key lecture op uitnodiging over Migrants’ Mission and Theology of Space and Place.

Rector onderstreept het belang van bijdragen op internationale conferenties voor de ontwikkeling van een eigen profiel en voor de reputatie.


Concept 2014

Kwaliteitsverbetering methodologie: de hermeneutiekdiscussie in de onderzoeksgroep leidt tot meer bewuste keuzes en verantwoording, maar dit onderwerp zal op Beliefsconferentie uitgebreider en systematischer aandacht vergen. De besprekingen van onderzoek-in-proces zoals de Beliefsgroep dat de laatste twee jaren doet, is behulpzaam: geen afgeronde artikelen presenteren, maar een nieuwe vraag of probleem en daarbij gezamenlijk naar de methode zoeken. Kritisch: Beliefsproductie munt niet altijd uit in methodologische helderheid.

Binnen leerstoel missiologie: specialisatiecursus in het tweede jaar is geheel methodologisch opgezet. MA-thesis begeleiding staat ook lang stil bij methodiek, soms tot vervelens toe van de student. Bij promovendibegeleiding schakelt leerstoelhouder vaker collegae in vanwege empirische gedeelten. Aansluiting van empirische gedeelten op meer systematische theologie is lastig punt.

Wetenschappelijke integriteit is wel in het geheel van de Beliefsgroep aan de orde gesteld. Ter bespreking: Concrete collegiale controle/uitoefening afspreken.
3.

HRM-beleid

Uitvoeren van het door de Decaan vastgestelde HRM-beleid van de eigen leerstoelKwantitatieve en kwalitatieve bezetting van personeel voor de uitvoering van de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

Bijdragen aan de werving en selectie van medewerkers

Voeren van functionerings en beoordelingsgesprekken met medewerkers van de leerstoel

Ontwikkelen van talenten en professionalisering van medewerkers

Coachen en aansturen van medewerkers van de leerstoel

Informatie overdragen vanuit de verschillende overlegorganen aan de medewerkers van de leerstoel


2011

De verhuizing naar Amsterdam impliceert een uitbreiding van de leerstoelgroep. Dr. Gé Speelman wordt UD bij de leerstoelgroep in Amsterdam. Jansen ziet er op toe dat de overgang soepel zal verlopen, d.w.z. Speelman wordt tijdig betrokken bij overlegsituaties (en in voorjaar 2012 vindt er een overdrachtsgesprek plaats met prof. Küster.

De verhuizing naar Amsterdam levert noch voor de leerstoelhouder noch voor de aio’s problemen op. Qua woonplaatsen en aanwezigheid ziet het er gunstig uit.
2013

Overgang van en samenwerking met Speelman verloopt soepel. Door ziekte/overlijden van De Kruijf is Wietske de Jong aan aio’s missiologie van Jansen toegevoegd en er ligt druk op de promotie van De Jong vanwege een kans op postdoc-plaats. Rector waardeert de inzet van Jansen voor de promotie van De Jong en voor de postdoc aanvraag.


Concept 2014

Deskundigheidsbevordering: Speelman zal dit jaar BKO afronden+ volgt reeds geruime tijd cursus Indonesisch, hetgeen de gehele leerstoel ten goede komt. Een deel van die cursus wordt gesubsidieerd door de PThU. Punt voor overleg is of Speelman aangeraden zal worden een cursus English writing for publication te volgen.

Jansen gaat vanaf juni in uitgebreid trainings/ en coachingstraject met het oog op nieuwe functie. Hierover zijn afspraken gemaakt met Raad van Toezicht.

Juni intakegesprekken, vanaf september groepssessies en individueel traject op omgeving, bestuursstijl, arsenaal, HRM, finance for non-financial managers, enz.


4.

Onderwijsontwikkeling

Zorg dragen voor het analyseren van het niveau van studenten en de behoeften van de maatschappijInhoud, didactiek, toetsingsmethode(n) en vormgeving van toegewezen onderwijsonderdelen

Bijhouden van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het eigen onderwijsgebeid

Zorg dragen voor selectie van relevante literatuur en onderwijsmethodieken

Zorg dragen voor de vertaling van relevante ontwikkelingen tot één of een aantal onderwijsonderdelen en deze ter vaststelling neerleggen bij de Opleidingscommissie

Zorg dragen voor het opstellen van lesmateriaal, studieopdrachten, opgaven voor tentamens en examens2010

Deelname heidag Internationalisering 10 november2013

Jansen heeft de BKO-cursus in 2012 afgerond. N.a.v. de BKO meer aandacht aan toetsvragen en antwoordtemplates besteed. Gevraagd wordt naar de onderwijsevaluaties over de afgelopen jaren: Behoudens enkele terechte opmerkingen over een teveel aan tentamenstof en een literatuurkeuze die niet altijd op colleges voldoende wordt uitgelegd of toegelicht, is de tendens van de evaluaties zeer positief. Qua scriptiebegeleding was er één scriptie die door OC een punt hoger werd gewaardeerd dan de waardering van Jansen.


Internationalisering

Via o.a. IAMS en ESITIS wordt contact onderhouden met wereldwijd netwerk van vakgenoten en kan Jansen ook wel studenten voor buitenlandstudie plaatsen; dit zou ook kunnen via contacten met zendingsarbeiders van KiA en GZB met wie Jansen contact heeft, bij voorbeeld in St. Paul’s University (Nairobi: dean prof. Esther Mombo), Congo, Ghana, of via Zuid-Afrika. Voor promovendi is contact met missiologen in USA: Guder en Skreslet. Via Consortium meer zicht gekregen op contacten met Indonesië; vraag is of Jansen zich ook intensiever op contacten met Azië moet bezighouden (werkverdeling met Speelman, Werkman, vd Toren).

Rector is van mening dat Jansen zich primair op Afrika moet richten. Hoewel Van den Toren ook Afrika ervaring heeft, zal hij zich voornamelijk op Azië moeten richten.
Concept 2014

Internationalisering

Jansen is voorzitter van de Internationale PThU-conferentie God in the Public Domain. Hiervoor zijn 32 wetenschappelijke bijdragen verzameld en drie key note lecturers uitgenodigd. Het trekt nationaal en internationaal belangstelling. Tijdens de conferentie zal een media-debat worden georganiseerd. Er zullen excursies zijn naar Amsterdam Zuid-oost (migrantenkerken), het Joodse leven in Amsterdam en het Stedelijk Museum.

Jansen is toegetreden tot het Consortium Nederland-Indonesië voor onderzoek naar moslim-christen relaties. Het eerste boek dat uit dit onderzoek voortkomt wordt tijdens de internationale conferentie gepresenteerd. Dit onderzoek heeft ook een belangrijke valorisatie-waarde.

Verschillende studenten brachten een studieperiode in het buitenland door, o.a. naar India, ter voorbereiding op een scriptie. Zo is ook een masterstudente naar Myanmar gereist om zich verder te verdiepen in de Karen-jongeren die als vluchteling komend uit Birma in Nederlandse kerken participeren.

Robert Schreiter (9 -11 december) In het kader van de promotie van Wietske de Jong nodigde ik prof.dr. Robert Schreiter van Union theological Seminar Chicago uit om te opponeren en daaraan gekoppeld een lezing voor de PThU gemeenschap en genodigden te geven. Titel van de lezing luidde: Intercultural Studies in a Renewed Missiology: Implications for Public and Local Theologies. Bovendien organiseeerde Jansen een Masterclass voor promovendi met Schreiter in Utrecht in samenwerking met NOSTER (prof.dr. Anne- Marie Korte). Voor alle deelnemende promovendi (missiologie en interculturele theologie) bleek Schreiter een uiterst leerzaam commentaar op de geleverde werkstukken en presentaties paraat te hebben.

Hoewel Jansen instemt met de in 2013 afgesproken verdeling van speerpunten (van de Toren: Azië; Jansen: Afrika), zijn er ontwikkelingen gaande die soms in een andere richting uitwerken. De Templeton-aanvraag van Van de Toren vereist contact met Afrika en het rectoraat evenals het Consortium vereist een orienterend bezoek aan partnerinstellingen in Indonesie van Jansen.

5.

Acquisitie contract onderwijs en – onderzoek

Acquireren en ontwikkelen van contractonderwijs en –onderzoek en representeren van de leerstoelContracten met potentiële (inter)nationale partners en financiers voor inhoudelijke en financiële participatie

Initiëren van ontwikkeling van niet-initieel onderwijs

Verkennen van de externe markt voor financiering en de eisen van externe potentiële partners of financiers

Onderhandelen met externe partijen over de eisen aan contractonderzoek en –onderwijs en opstellen en indienen van voorstellen bijexterne partijen

Ontwikkelen en onderhouden van contacten met richting bepalende onderzoekers en financiers van onderwijs en onderzoek

Stimuleren van medewerkers van de leerstoel tot aanvragen externe financiering


2011

Nadere verkenning van externe financiering van promovendi of het ontwikkelen van duale promotietrajecten op het gebied van missiologie of op het terrein van de bijzondere leerstoel.


6.

Onderwijsuitvoering

Zorg dragen voor de uitvoering en kwaliteit van toegewezen onderwijsonderdelen van de leerstoelRealisatie van de vastgestelde leerdoelen inzake kennis, inzichten, competenties, vaardigheden en attitudes, als bijdrage aan de positie van de leerstoel

Zorg dragen voor de voorbereiding en uitvoering van toegewezen onderwijsonderdelen

Zorg dragen voor evaluatie en indien nodig bijstelling van toegewezen onderwijsonderdelen

Zorg ragen voor integratie van onderzoekresultaten in het onderwijs

Zorg dragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem

Afstemmen met de directeur onderwijs over de te leveren formatie voor de uitvoering van de toegewezen onderwijsonderdelen


Evaluatie afgelopen periode:

D-AST05 (zending in dialoog en context)

9.0 (bij 2 deelnemers: meer werving?). Goed boek, duidelijke uitleg, impuls om mee aan de slag te gaan (zelfwerkzaamheid met coaching)

U-A22 (kerk in de wereld)

7.4 Praktijkgerichtheid en exposure positief; problemen met boek Borgman

Reactieformulier: tevreden over inzet studenten; samenhang exposure en disk-boekje verhelderen

D-A22a (kerk in de wereld)

7.6 (12 studenten) Missiologie was interessant en vol visie; boek wat fragmentarisch en vooringenomen; reactie: het juiste leerboek heb ik nog niet gevonden

U-A05 (kerk in het westen – kerk in het zuiden)

7.7 (23 deelnemers, 6 formulieren door fout surveillant) Enthousiaste docente; had iets te vertellen en koppelt het aan praktijk; studielast hoog, meer college en litteratuur op elkaar betrekken (reactie: het was opdracht boek tevoren te bestuderen)

L-A05 (de kerk naar buiten)

7.0 voor geheel, ‘8.5 voor Jansen’ (4 deelnemers). Meer samenhang gewenst.

Reactieformulier: het is lastig met 3 docenten veel aan nadere afstemming te doen; bij zo kleine groep misschien door twee te geven?
Prof. Jansen betreurt het dat ze niet zelf één hele cursus verzorgt.
Hydepark PAO-cursus 14 januari: missionair in Nederland

Kigali, Goma, Kinshasa 6, 8, 14 mei : gastcolleges missiologie

Begeleiding onderzoeksstages van twee studenten naar Pietermaritzburg (met Gerald West)
2013

De cursussen U-A05, L-A05 en D-A05 (eerste jaar MA: Kerk in het Westen-Kerk in het Zuiden) en de cursussen U-A22 en D-A22 (derde jaar MA: Kerk naar buiten) zijn in de afgelopen jaren steeds met kleine veranderingen gecontinueerd. Presentaties van studenten van bezoeken aan migrantenkerken zijn meer gestructureerd, aan samenhang is gewerkt op basis van allereerste U-A05 evaluatie die ongunstig was. M.b.t. het derde jaar viel de cursus steeds als allerlaatste cursus in het totaalprogramma van het ‘stagejaar’ wat vaak voor roosterproblemen heeft gezorgd. Niettemin laten de evaluaties een gunstig beeld zien. Gemiddelde studentwaardering was tussen 7 en 8.

Voor kleinere groepen zijn er specialisatiecursussen missiologie U-AST-05 en D-AST-05 die goed gewaardeerd worden. Deze cursussen worden nu nog in Utrecht aangeboden, maar komen in iets gewijzigde vorm in Amsterdam terug.
Voor de Honourssstudenten verzorgt Jansen twee cursussen (disciplinaire deskundigheid en methodologie) met groepjes van 3-5 studenten.

Voor MA 3e jaar Amsterdam nieuwe programma is cursus Eschatologie ontwikkeld, die Jansen samen met Koffeman geeft. Het is de bedoeling dat dit een cursus wordt waarin ook ethische en dogmatische aspecten aan de orde komen (start sept. 2013).

Voorts is met Noordegraaf een tweedaagse cursus in de PAO-PE opgezet, die in mei 2013 wordt aangeboden.

Rector waardeert de inzet van Jansen op het gebied van het onderwijs, en constateert dat Jansen bekend staat als een goede docente. Voor de uitstraling van de PThU is dat heel belangrijk.


Evaluaties van Speelman:

Betreft cursus Actuele Thema’s CCT (K-MCCT-20) gemiddeld met 7.5 gewaardeeerd“de cct colleges zijn bijzonder goed gedoceerd !!!

zo doorgaan.

take care of copyìng” Schriftelijk studiemateriaal is niet altijd helder.

Betreft LOI cursus: KB430LOI09 Abrahamitische religies: gemiddeld met 6.7 gewaardeerd

“boeiende cursus; laat je meedenken over actuele vraag; volhouden in dialoog; toetseisen zijn vrij vaag”

Betreft KB 713 Heilige teksten (samen met Spronk): gemiddeld gewaardeerd met 6.8

“Speelman altijd erg enthousiast, weinig op aan te merken, duidelijk, helder, had toets op tijd klaar”

Betreft cursus: Sacred Texts Code cursus: K-MT11 gemiddeld 6,4

Cursus werd matig gewaardeerd: kritiek op de werkvormen, studiemateriaal, inhoud en toetsvorm. Dit is in latere versies verbeterd.

Betreft cursus KMT 11 (2010):

“samenhang tussen verschillende onderwerpen ontbreekt; te weinig informatie op BB”

Speelman is met veel inzet aan colleges in joint Bachelor begonnen.

Algemene indruk is dat colleges goed gewaardeerd worden, maar dat organisatie van cursussen als geheel niet stevig staat, hetgeen Speelman ook bevestigt. Zij gaat BKO cursus volgen.
Rector waardeert de begeleiding die Jansen aan Speelman heeft gegeven bij de overgang naar Amsterdam en verzoekt Jansen om Speelman goed in positie te brengen in Amsterdam, zowel in het onderwijs als in het onderzoek.
Concept 2014

In het reguliere onderwijs zijn ten opzichte van vorig jaar geen grote veranderingen meer aangebracht en blijft Jansen participeren in de Joint Bachelor met de VU-faculteit (missiologie en oecumenica), evenals in de Masterfase van de PThU. Specialisatiecursussen missiologie voltijd en deeltijd worden besteed aan onderzoeksvaardigheden, waarbij deelnemende studenten ieder een eigen missiologisch onderzoek doen. De cursussen missiologie en diaconaat hebben in het derde jaar ook een praktijk-element. Daarnaast verzorgt Jansen een Honourscursus en een Postacademiale cursus voor predikanten.

Onderwijs-evaluaties 2013 vertonen hetzelfde beeld als voorgaande jaren.

Nieuw in het jaar 2013 was een intradisciplinaire cursus aangeboden in samenwerking met collega Koffeman over Eschatologie in de context van secularisatie. Een uitzonderlijk grote groep van 40 studenten nam hieraan deel, bestudeerde met ons het boek van Moltmann, The Coming of God, schreef essays en columns over christelijke hoop in een seculiere context en bezorgde ons veel denkwerk en genoegen. Deze cursus werd eveneens in deeltijd op zaterdagen aangeboden.

Eveneens nieuw was de weekmodule voor uit te zenden medewerkers van ICCO/KerkinActie, GZB en Zending van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze werd vormgegeven i.s.m ICCO/KerkinActie. Onderdelen daarvan werden verzorgd door dr. G. Speelman en de promovendi Hof en Bediako-Akoto. De weekmodule wordt extern gefinancierd (zie acquisitie).

Onderwijs-evaluaties van Speelman laten zien dat zij goed is geintegreerd in Joint bachelor en dat afzonderlijke colleges goed vallen. Qua organisatie (tijdbewaking, op tijd aanleveren materiaal ed) is vooruitgang geboekt, maar nog steeds verbetering nodig.
Onderwijs 0,3 fte missiologie zal vanaf 1 september 2014 worden gegeven door prof. Zorgdrager. Overlegpunt tijdens jaargesprek de organisatie van onderwijs onder leerstoel missiologie.7.

Begeleiding studenten

Zorg dragen voor de begeleiding van studenten, alsmede het beoordelen van studenten bij de uitvoering van de voortgang van studieopdrachtenStudenten in staat stellen binnen de gesteld periode de opleidng af te ronden

Bespreken van mogelijke studieopdrachten met studenten

Bespreken van de opzet, uitvering en voortgang van de studieopdrachten met studenten

Beoordelen van de studieopdrachten van studenten en aanleveren van de beoordeling aan de examencommissie


Evaluatie afgelopen periode:
Afspraken komende periode:

8.

Promovendibeleid

Aanstellen, begeleiden en beoordelen van promovendi als promotor bij de uitvoering en voortgang van het promotieonderzoekBijdrage aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het tijdig kunnen afronden van de dissertatie door de Promovendus, alsmede onderzoekspotentieel behouden voor de leerstoel

Voorlichten van promovendi over mogelijke promotieonderwerpen

Aannemen van promovendi voor een promotieonderzoek

Begeleiden en bespreken van de voortgang van de onderzoeken met promovendi

Beoordelen van de dissertatie

Toetsen van door promovendi opgestelde opleidingsprogramma’s aan de eisen van het promovendibeleid en de eisen van de landelijke onderzoeksschool indien hierin wordt geparticipeerd


Evaluatie afgelopen periode:

Promoties en (voortgaande)promotiebegeleiding:

Bij wijze van experiment en eerste samenwerking met de Universiteit van Goma (ULPGL) werd Paul Musolo, PhD kandidaat, voor drie maanden uitgenodigd door de PThU. Hij bereidde van sept-dec 2009 zijn dissertatie voor over de Pygmeeën en het antwoord van de kerken in Congo op hun moeilijke situatie. Zowel inhoudelijk als praktisch heb ik hem in die drie maanden begeleid. Anne Eshuis is op de hoogte.

Promotiebegeleiding Hannie Luiten (met Evert Jonker)

Promotiebegeleiding Akua Frimpong (met Martien Brinkman)

Promotiebegeleiding Irina Ose (met Anton Houtepen)

Promotiebegeleiding Jane Holslag (met Herman Noordegraaf). Jansen 1e promotor.

Promotievoorstel over Urban Mission in Nederland werd goedgekeurd en zal bij voldoende matching (co-financiering) uitgevoerd gaan worden. (R. van Waarde).

Promotievoorstel voor aio-missiologie over gezonde en houdbare motieven voor missie in het buitenland werd goedgekeurd (Eleonora Hof).

Promotievoorstel van Ghanese predikant (buitenpromovendus) heeft veel administratieve voeten in de aarde gehad.

Lopende projecten

Nieuw PhD traject met Jaap Kraan (gepensioneerd): theologische evaluatie publicaties dialoog moslims-christenen

Voortgaande trajecten met Jane Holslag: Mevr. Uit de VS die in Litouwen woont. …..

Nieuwe trajecten met

Rob van Waarde, Urban Mission. 0,3 fte aanstelling voor eerst één jaar. Bij goed resultaat 4 jaar.

Eleonora Hof, volgt eerst ½ jaar honours.

Bediako-Akoto: christelijke visie op seksualiteit in Afrika, predikant presb. kerk in Nederland. Parttime onderzoek PhD.


Afspraken komende periode:

Goed opletten met tijdsinvestering promovendi. Als tweede promotor er niet teveel tijd instoppen.

Als een project niet goed loopt, tijdig maatregelen treffen of stopzetten.
2011

De aio’s en promovendi presteren allen naar behoren.


2012

Aio’s: Rob van Waarde, Eleonora Hof, Wietske de Jong (overgenomen van De Kruijf)

buitenprom: Daniel Bediako Akoto, Jane Holslag, Jaap Kraan,

nieuwe aanvraag: Berdine van den Toren

Jansen heeft het idee dat ze in vrijwel alle leescommissies gevraagd wordt. NB: het is zaak hier zeer kritisch en selectief mee om te gaan. Letten op de tijdsinvestering die het vergt.
2013

Jane Holslag: promotiedatum 19 juni 2013 (tweede promotor is Herman Noordegraaf). Met waardering van de rector dat dit project tot ene goed einde is gekomen.

Wietske de Jong: promotie in 2013 (tweede promotor is Anne Marie Korte)

Eleonora Hof: sept. 2014 moet tekst gecorrigeerd klaar zijn; promotie nog in 2014 of begin 2015. (tweede promotor Stanley Skreslet)

Rob van Waarde: contract loopt tot aug. 2015; promotie 2015 (tweede promotor Akke vd Kooi)

Bediako-Akoto: promotie 2015; begint eindelijk goede vorm te krijgen (tweede promotor is Marcel Barnard)

Jaap Kraan: materiaalverzameling gereed (tweede promotor is Gé Speelman)

Berdine vd Toren: voorstellen tot aanscherping niet tijdig door promovenda beantwoord, dus afgelopen jaar geen energie in gestoken door Jansen

PM: Hannie Luiten heeft promotietraject bij Evert Jonker (Jansen is tweede promotor): het geheel loopt traag; promovenda is wel in de voorlaatste schrijffase, maar blijkt weinig ontwikkelde academische schrijfvaardigheid te hebben.

De werving van promovendi blijft een punt van aandacht. Rector wijst er op dat het mogelijk moet zijn om te vissen in de vijver van de betere studenten die de komende jaren afstuderen.


Concept 2014

Promotiebegeleiding:

Twee dissertaties werden dit jaar afgerond:

Jane Holslag, Berlin Fellowship: East German Perspectives and Missional Encounter 1961-1989, Berlin/Zürich: LiT Verlag 2013, promotie 19 juni 2013.

Wietske de Jong-Kumru, Postcolonial Feminist Theology, Berlin/Zürich: LiT Verlag 2013, promotie 10 december 2013.

Reeel te verwachten promoties: Eleonora Hof (2015), Rob van Waarde (2015), Daniel Bediako-Akoto (2015)
In overleg met tweede promotor Gé Speelman is het traject met J. Kraan afgebroken. De promovendus bleek onvoldoende in staat zijn materiaal op een academische manier te ordenen. Hetzelfde pijnlijke proces speelde zich af met promovenda Luiten (Jonker eerste promotor). Ook daar hebben we moeten besluiten dat het geen goede dissertatie zou opleveren en de PThU-reputatie zou schaden als we de kandidate voort zouden laten gaan.

Jansen is selectiever geweest in het toezeggen van zitting nemen in leescommissies. Zij heeft aan twee commissies deelgenomen.
Jansen heeft het voornemen In het kader van Nederland/Indonesie Consortium samen met Frans Wijsen een Indonesische promovendus aan te trekken, te financieren door ICCO/KiA. Voorts is een honoursstudente geinteresseerd in promotiestudie missiologie.
9.

Onderzoeksontwikkeling

Analyseren van onderzoeksprogramma’s en de behoefte van de maatschappijInhoud e en methodologie van een onderzoeksprogramma

Bijhouden van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op onderzoeksgebied van de leerstoel

Op basis van relevante ontwikkelingen initiëren van opzetten van een nieuw onderzoeksprogramma in afstemming met relevante (inter)nationale collega’s

Zorg dragen voor vertaling van een onderzoeksprogramma in onderzoeksprojecten


Evaluatie afgelopen periode:

Reisverslag Rwanda en Congo

Diverse artikelen afgerond voor publicatie, o.a. voor bundel over ecclesiologie van onderzoeksgroep Beliefs (PThU); Engelse vertaling van oratie voor bundel in serie ContactZone.

Er is voortgaand overleg met de universiteiten van Kinshasa en Goma over een eventueel gezamenlijk onderzoeksproject betreffende ‘Les églises de réveil’, de massaal opkomende nieuwe charismatische/pentecostale kerken. Prof.dr. Gerrit Immink zal in februari 2010 een vervolgbezoek aan Kinshasa brengen.


2011

De conferentie in Kinshasa in mei is boven verwachting goed verlopen. De rector is prof. Jansen erkentelijk voor haar inzet, zowel inhoudelijk als in organisatorisch opzicht. Haar optreden is openhartig en schept ruimte, en dwingt tegelijkertijd respect af. Binnen de CWB en de werkgroep internationalisering moet de conferentie (en een mogelijk vervolg) wel goed geëvalueerd worden (in het bijzonder vanuit veiligheidsoogpunt). Juist vanuit het gezichtspunt van de leerstoel missiologie (in combinatie met theologie van de migratie) zijn contacten met midden Afrika cruciaal. Samenwerking met andere PThU partners (Europa en Zuid Afrika) is nodig.


2012

Congo-bundel: er zijn problemen op het gebied van de financiering (KiA en UPC). Jansen stopt hier veel energie in. Resultaat in de loop van 2012: publicatie van de bundel.

Verder werkt Jansen aan een state of the art artikel over missiologie – uitwerking grensoverschrijding (gevorderd). Rector benadrukt de noodzaak hier prioriteit aan te geven.
Verder werkt Jansen aan:

- hermeneutiek met Petruschka, Rick en Theo (beenbreuk) in NTT

- boek (Engelstalig) afgerond

- bundel Dubbele Dialoog: samenwerking met VU en anderen


2013

Congo-bundel is gearriveerd (verspreiding?)

Hermeneutiek-artikel is heel goed gevallen en heeft tot geheel themanummer van NTT geleid. Is ook met de VU-sectie systematische theologie besproken.

Bundel Dubbele Dialoog is afgerond en gepresenteerd.

Paper geleverd aan conferentie PThU-Stellenbosch; is ook in artikel uitgewerkt met Joep de Hart.

Is het verstandig om in redactie van Kerk en Theologie te blijven? Jansen heeft daarin tweemaal themanummers getrokken.

Rector geeft aan dat Jansen inderdaad keuzes moet maken. Aanscherping en ontwikkeling van haar eigen profiel is belangrijk, zeker in het licht van de bestuurlijke taken die op haar bord liggen.

Afscheidssymposium Küster: daarvan liggen nog vele bijdragen die evt. in boekvorm verwerkt kunnen worden: kenmerken van de “Nederlandse School” in missiologie en interculturele theologie.

Paper voor ESITS moet aan tijdschrift aangeboden worden.
Concept 2014

Jansen heeft afscheid genomen van redactie Kerk en Theologie.

Boek van de Beliefsgroep over God and Civilization is door Brill geaccepteerd en in laatste fase.10 .

Onderzoeksuitvoering

Zorg dragen voor de uitvoering en kwaliteiten van onderzoek binnen de eigen leerstoelNieuwe inzichten verwerven en dit in erkende wetenschappelijke media uitdragen en vakgenoten deelgenoot ervan maken

Uitvoeren van onderzoek

Aan- en bijsturen van wetenschappelijk en onderzoeksondersteunend personeel

Zorg dragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem ten aanzien van het onderzoek

Opstellen van publicaties en houden van voordrachten op (inter)nationale conferenties

Overleg voeren met de voorzitter capaciteitsgroep inzake voortgang van onderzoek binnen de leerstoelen op basis hiervan actie ondernemen tot bijsturing

Afstemmen met de directeur onderzoeksinstituut over de te leveren formatie voor de uitvoering van onderzoekEvaluatie afgelopen periode:

I

Artikel “Hoopvol, nuchter en spannend: Als een kerk opnieuw begint”, TussenRuimte, 2,1 (2009), 16-20Signalement “Internationale conferentie over Human Flourishing”, TussenRuimte, 2,3, (2009) 54

Artikel “Koinonia en integratie: migrantenkerken in Nederland”, Kerk en Theologie, 60,4 (2009), 353-364

Artikel “Human Flourishing Contested”, (co author V. Küster), Reformed World, 59,3 (2009), 149-161

Column “Geweld in Congo bespreekbaar maken”, Vandaar, 3,4 (2009), 13

II

Het nieuwe wij (slotbeschouwing) in VolZin, jrg 9, nr 4 (2010), 26-29.Theologisch Debat, artikel “Help, ik ben een missionaris”, jrg 7, nr. 3

Slotbeschouwing in bundel bijbel in migrantenkerken, verschijnt in september.

Vertaling van oratie, zal verschijnen in ContactZone

Artikel in bundel ecclesiologie Een lichte last, presentatie 25 juni.

Artikel in H. Oosterbroek en H. Zorgdrager (eds) Reading the Bible Across the Cultures, “Intercultural Bible Reading as a Missionary Strategy”, 2009, 55-57. (als dit al niet eerder als publicatie was opgenomen) Utrecht: KerkinActie.

Artikel “Is er leven na de dood? Zonder verbeelding blijven wij ‘nergens’, in Kerk en Theologie, 61 (2010) 115-125

Boekbespreking van J.A.B. Jongeneel, Jesus Christ in World History, in Kerk en Theologie, 61 (2010) 184-186.
Afspraken komende periode:

Goed de vinger aan de pols houden als het om publicaties gaat. Meer nadruk op hoogwaardige tijdschriftartikelen.

Niet teveel vakpublicaties of populaire publicaties.

Werken aan eigen concept in de missiologie.


2011

Output 2010

“Hermeneutics as a Key Issue between Migrant and Non-Migrant Churches”, in Studies in Interreligious Dialogue, 10 (2010) 2, 133-147
“Migrantenkerken en evangelicale religiositeit”, in Tijdschrift voor Theologie 50 (2010) 4, 448-462
“Is er leven na de dood? Zonder verbeelding blijven wij ‘nergens’”, in Kerk en Theologie, 61 (2010) 115-125

“Help, ik ben een missionaris”, in Theologisch Debat, 7 (2010) 2, 34-41

“Missionaire grensoverschrijding”, in G.G. de Kruijf en W.de Jong, Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk, Zoetermeer: Boekencentrum 2010, 23-38
“Gids voor grensgangers: de bijbel in hart en handen van migrantenvoorgangers”, in N. Atmadja, T. Eikelenboom, J.J. Visser (red), Grensgangers: Portretten van migrantenvoorgangers, Heerenveen: Medema 2010, 173-180

“Iedereen kan een nieuw wij vormen: slotartikel bij Het nieuwe wij”, VolZin, 9 (2010), 4, 26-30


“Gods wij voor individualisten”, in O. de Bruijne, S. Postema, De kerk is dood, leve de koning: wat blijft christenen verbinden? Kampen: Kok 2010, 63-66
2013

Wil je hier de output van 2012 invullen?


“Dialoog en identiteitsonderhandeling: interculturele contacten met en tussen migrantenvrouwen” in: R. Bons-Storm en N. van Doorn-Harder, Dubbele dialoog: Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen, Gorinchem: Narratio 2012, pp. 69-84. Presentatie en workshop op 9 maart 2012.
“Bries op de huid van een missioloog”, in Bries, 12,13. uitg. PKN voorjaar 2012 (verspreiding 14.000 exemplaren)
« Eglises nouvelles issues de l’immigration aux Pays-Bas », in Revue Congolaise de Theologie Protestante, no 21, 2012, 293-308.
“What is the Mission task of the churches in the Netherlands today?” in E. Bersma, Christelijke inspiratie en mondiaal burgerschap, Doorn: ICCO, EZA, KiA, Edukans e.a. 2012, 13-17.
Oecumenelezing 2012, 13 januari Utrecht Geertekerk (online gepubliceerd door Raad van Kerken)

.

Lezing “Wie zijn wij dan” in Borger: nieuwe missionaire theologie, 29 april 2012Lezing (Groningen 31 mei): “Spraakverwarring en het nieuwe wij”, bij het festival van de Geest, Groningen, gepubliceerd in Kerk in de Stad, 22 juni 2012.

Lezing bij afscheid Volker Küster als hoogleraar interculturele theologie, “…and forward to Missiology again”, symposium From Missiology to Intercultural Theology, Kampen 26 juni.

IAMS (Internationale Associatie van Missiologen) conferentie in Toronto 20-26 augustus; bezoek aan diverse migrantengemeenschappen en internationale kerken; bijdrage aan workshop o.l.v. Lalsankima Pachuau (India-USA).

Lezing (Doorn 29 augustus) bij conferentie Icco, KiA en alle andere Prisma organisaties.

Gastcollege actuele ontwikkelingen in missiologie, Hendrik Kraemer Instituut, Helvoirt 31 oktober 2012

Lezing in Amsterdam bij de viering Hervormingsdag “God in Amsterdam: missiologische kanttekeningen”. 31 oktober 2012

Gastcollege missiologie voor Youth Ministry, professionals werkzaam in diverse organisaties voor jongeren en geloof, georganiseerd door PThU Practices, Amsterdam, 29 november

Lezing bij Boekpresentatie van G. Noort (red), Protestantse zendingsopleiding in Nederland (1797-2010), Zoetermeer:Boekencentrum 2012, Utrecht 14 december.


Concept 2014
P.E. Schaafsma, H.S Benjamins, M.M. Jansen en T.L. Hettema, "Vervreemding en vertrouwen: Over hermeneutiek en theologie", Nederlands Theologisch Tijdschrift 67 (2013) 1, 3-26.

idem, Meer vertrouwen, minder vervreemding? NTT 67 (2013) 1, 50-56.

"Het leven omvattend evangelie", in Tim Keller, Ned.editie S. Paas (red) Centrum/kerk,het evangelie midden in je stad, Franeker: Van Wijnen 2014, 308-314.

"Zo fris als dauw: over eenheid en verbinding in de oecumene", Kerk en Theologie 64 (2013) 2, 123-133.

"Er zit muziek in de missie: over het missionaire lied", in: J. van Dijk (red), De Missionaire Eredienst, Utrecht: PKN 2013, 31-36.

Recensie in Kerk en Theologie over Kees van der Kooi, ea. (red) Vele gaven, één Geest. Jrg 64,2, 2013, p.194-95

Lezingen, Interviews

Bibao, 12/14 april Lezing Migrants and Theology of Space and Place.

Volk en elite: een missionaire grensoverschrijding? Oecumenisch Theologisch Café Amsterdam: 25 januari 2013

Missie en eschatologie, Leerhuislezing Lelystad 21 februari en 21 maart

De kerk binnenste buiten, lezing bij manifestatie De Meerpaal Dronten 28 april 20

Schepper en Co uitzending 25 maart: Zendingskinderen

Schepper en Co uitzending 28 oktober : medewerking aan vraaggesprek met Francis Spufford, over diens boek Unapologetic: Why despite everything, Christianity can still Make Surprising Emotional Sense, London F&F, 2012.

Interview door Age Kramer, gepubliceerd in Bezieling werkt, Zeist:ZZg, 2013, 21-24.11.

Verantwoording contractenonderwijs e onderzoek

Toetsen en bijsturen van de realisatie(wijze) van contractonderzoek en –onderwijsOnderzoeks- en onderwijsuitvoering conform de gemaakte afspraken met de opdrachtgevers

Bijsturen van contractonderzoek en onderwijs, indien sprake is van discrepanties ten opzichte van contracteisen in termen van financiën, tijdsduur, planning en doelstellingen

Verantwoording afleggen aan de opdrachtgever omtrent uitvoering en resultaten

Bespreken van voortgang met uitvoerders van contractonderwijs e onderzoek12.

Maatschappelijke dienstverlening

Representeren, alsmede stimuleren van het uitdragen van kennis op het eigen kennisgebied in verschillende mediaWetenschappelijke kennis die inzichtelijk, begrijpelijk en toepasbaar is voor een breed publiek, als bijdrage aan de maatschappelijke positie van de instelling

Stimuleren en geven van lezingen

Stimuleren en geven van interviews voor verschillende media

Een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke discussies

Initiëren van (inter)nationale samenwerkingsmogelijkheden met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenlevingEvaluatie afgelopen periode:

Advisering bij de totstandkoming van de Missionaire Werkmap van de PKN in een aantal bijeenkomsten met drs. Nynke Dijkstra en ds. Hans van Ark.

Supervisor bij de totstandkoming van een nieuw Liedboek 2012. In deze rol begeleid ik een klankbordgroep die gefocust is op het missionaire gehalte van het beoogde liedboek.

Beoordelingscommissie Locher literatuurfonds.

Voorzitterschap micro-conferentie over alle opleidingen migrantenpastores: 17 september 2009 te Utrecht. De opleiding voor justitiepastores vanuit migrantenkerken aan PThU krijgt voorzichtig gestalte waarbij de coördinatie in handen is van dr. L. Werkman.

Medewerking aan de voorbereiding van een publicatie over bijbelbeschouwing en Bijbelgebruik door migrantenpastores, op initiatief van dr. Nieke Atmadja.


Afspraken komende periode:

Maatschappelijke dienstverlening binnen de perken houden. Gezien de aard van het vakgebied kun je overal bij betrokken raken. Verantwoorden keuzes maken vanuit het perspectief van hoogleraar.


2012

Werkt aan reputatie PThU door middel van contacten met de media (o.a theologisch elftal Trouw). Henri Nouwen lezing + oecumene lezing staan gepland voor 2012.

Werk als supervisor Liedboek is afgerond. Redactie Theologisch Debat afgerond.
2013

Dieslezing over Volk en Elite gehouden, die veel belangstelling in de media trok.TROUW theologisch elftal doorgezet met ongeveer drie bijdragen per jaar.

Televisie-interview NCRV Schepper&Co over Mission Kids

Wijst alle verzoeken om lezingen te houden over ‘missionair kerk zijn’ af (dat zijn er twee per week).

Een uitzondering is gemaakt voor een lezing op het Festival van de Geest in Groningen,vanwege het missionaire initiatief en de uitstraling voor de hele stad.

Rector constateert dat Jansen een belangrijk boegbeeld is (geworden) voor de PThU. Hij wijst er wel op dat Jansen (1) de tijdsinvestering goed in de gaten moet houden, (2) en als belangrijk criterium de focus van het onderzoek in de gaten moet houden.
Jansen stemt hiermee in en hecht eraan de focus steeds te benoemen:

Missiology is theological reflection on Christian mission as boundary crossing between people of different cultural/ethnical, socio-economic background and of different religious and non religious worldviews. The studies of World Christianity and Religious Studies are its closest allies, while PThU missiology is focusing on the encounterological aspects.

Daarom hoort een reflectie op missie in Nederland tussen volk en elite wél bij de focus, maar een vraag naar missionaire gemeenteopbouw niet.


13.

Werkgroepen en commissies

Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, zowel intern als extern, alsmede uitvoeren van toegewezen beheer- en bestuurstaken, als vertegenwoordiger van de leerstoelBijdrage aan de ontwikkeling en/of positionering van de faculteit

Voorbereiden van te bespreken onderwerpen binnen werkgroepen of commissies

Deelnemen of leiding geven aan vergaderingen van commissies en werkgroepen

Uitwerken van bepaalde onderwerpen ter voorbereiding van een volgende vergadering.

Medewerkers binnen de leerstoel op de hoogte houden van zaken die besproken worden in de werkgroepenEvaluatie afgelopen periode:
Afspraken komende periode:


  1   2

  • Te bespreken onderwerpen

  • Dovnload 178.48 Kb.