Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemene Ledenvergadering, 17 november 2016 Bijlage 6 Agendapunt 7 Jaarplan 2016 – 2017

Dovnload 103.36 Kb.

Algemene Ledenvergadering, 17 november 2016 Bijlage 6 Agendapunt 7 Jaarplan 2016 – 2017Datum25.10.2017
Grootte103.36 Kb.

Dovnload 103.36 Kb.Algemene Ledenvergadering, 17 november 2016 Bijlage 6

Agendapunt 7

Jaarplan 2016 – 2017

Vooraf

Net als in 2016 zullen er in 2017 slechts beperkte mogelijkheden voor de VVR zijn om eigen activiteiten te entameren. In de eerste plaats uiteraard omdat onze aandacht primair moet uitgaan naar het toekomstbestendig maken van de maatschappelijke functie die de vereniging vervult, door het werk onder te brengen bij een nieuw Clara Wichmann Instituut. Onder agendapunt 5 heeft U uitgebreide informatie hierover ontvangen. In de tweede plaats omdat op korte termijn tekorten aan geld, tijd en menskracht daaraan in de weg staan.Activiteiten

Onder het motto “houdt het vuur brandende” stelt het bestuur zich voor dat in het komende jaar de volgende activiteiten ondernomen zullen kunnen worden:  • Publieke bijeenkomsten.

Seminars, expertmeetings e.d. zijn een goede manier om onze achterban te blijven interesseren en nieuwe mensen aan te trekken. Wij stellen ons voor in 2017 – maximaal twee – publieksbijeenkomsten te houden over daarvoor in aanmerking komende actuele onderwerpen, te organiseren waar mogelijk met PPF en/of het Netwerk VN-vrouwenverdrag en/of andere partners.

De werkgroep gaat voort met in kleine kring bestuderen en bespreken van juridische actualiteiten op het onderhavige terrein. Waar van toepassing zullen deze activiteiten hun weerslag vinden in lobby-activiteiten van de VVR as such, zoals brieven aan Regering of Parlement of in openbare studiebijeenkomsten e.d.

We gaan voort met het kritisch volgen en zo nodig becommentariëren van een aantal lopende beleidsdossiers (zoals initiatiefwet inzake partner-alimentatie, huwelijksvermogensrecht, wetgeving rondom prostitutie, wijzigingen in de abortuswet, beleid ter bestrijding van seksueel geweld, w.o. de implementatie van het Verdrag van Istanboel, dienstverlening aan huis, achterstallige uitkeringen voor zwangere zelfstandigen 2004-2008, enzovoort). In de meeste gevallen worden deze zaken gevolgd door VVR leden die zich al jaren als expert op één of meer van deze terreinen bewegen en het bestuur in deze souffleren.

De VVR participeert via een bestuurslid in de werkzaamheden van het Netwerk, ook als NGO-deelnemer aan de sessies van het CEDAW Comité. Gezien het voornemen de banden met het Netwerk te verstevigen via participatie van het Netwerk in het op te richten Clara Wichman Instituut, ligt het voor de hand deze relatie voort te zetten. In 2017 zal naar verwachting het nodige werk aan de winkel zijn om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van de zgn. constructieve dialoog tussen de Nederlandse regeringsdelegatie en het CEDAW comité (op 10 november 2016) die zullen uitmonden in zgn. concluding observations, in Nederland de aandacht zullen krijgen die zij verdienen.

Waar mogelijk zullen we de daarvoor in aanmerking komende activiteiten van de vereniging proberen uit te venten met name door publicaties in de sociale media en door het leggen van contacten op universiteiten en hogescholen, teneinde jongere en aankomende juristen en andere professionals voor ons werk te interesseren.

Tot slot

Mocht in de loop van 2017 blijken dat de plannen voor een d.m.v. overheidssubsidie werkend Clara Wichmann Instituut niet gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ons plan in de subsidietoekenning buiten de prijzen zou vallen, moet een plan B in werking treden. Alsdan moet bekeken worden of het mogelijk is op eigen kracht met een bescheiden programma verder te gaan, of dat wegens uitputting van de middelen opheffing van de Vereniging de meest realistische optie is. Een en ander zal uiteraard aan een (bijzondere) Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.(bestuur, 13/10/2016)

  • Algemene Ledenvergadering, 17 november 2016
  • Activiteiten

  • Dovnload 103.36 Kb.