Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemene Vergadering Gezondheidsraad

Dovnload 72.74 Kb.

Algemene Vergadering GezondheidsraadDatum14.03.2017
Grootte72.74 Kb.

Dovnload 72.74 Kb.
Algemene Vergadering Gezondheidsraad

Tijdstip

Maandag 11 mei 2015, 17u30-20uAgenda


1

Verwelkoming2

Voorstelling project “zo ouder, zo kind”

Carine Eeckhout
3

Ter info: Jaarverslag Gezondheidsraad

Leen Van Zele
4

Voorstelling werking Artevelde Hogeschool

Marleen Verbeke
5

Signalen doorsturen naar Hogere overheden

Michele Van Elslander
6

Blijf er niet mee zitten

Sara Symoens/Leen VZ
7

Action for teens

Alain Slock
8

Oproep Warme Steden

Cisca Vandereyken
9

Kortjes ter info: openbare stuurgroep GGZ, Te Gek!? en VVGG

Ilse De Neef en Leen Van Zele
10

Nieuw akkoord Tandartsen en ziekenfondsen

Prof. Em. Jacques Vanobbergen
11

Feedback12

Nieuwslijn13

Vragen

1. Verwelkoming

Aanwezig: Jan De Maeseneer, Katia Vandendriessche, Leen Van Zele, Sara Symoens, Lisa Moerman, Fleur Simillion, Geert Heungens, Hilde Roosen, Wout Stevens, Nico Vandeputte, Cisca Vandereyken, Sarah Peene, Leen De Roo, Joris Beaumon, Ann De Kerpel, Hilde Godderis, Alex Leemans, Moniek De Keyser, Belkacem Aggoune, Cindy Van Herzeele, Patricia Fruyt, Marleen Verbeke, Michele Van Elslander, Ilse De Neef, Liesbet Vandewalle, Jacques Vanobbergen, Carine Eeckhout.

Verontschuldigd: schepen Tapmaz, schepen Coddens, Tine Vandelacluze, Alain Vincke, Toon de Bock, Thierry De Zutter, Marc Jans, Eric Mortier, Wout Stevens, Alain Slock2. Zo ouder, zo kind.

Carine Eeckhout stelt het project “Zo ouder, zo kind” voor. Zie presentatie hierbij ingesloten. De workshops zijn nu reeds allen volzet, dus inschrijven is niet meer mogelijk.Doelstellingen:

 • Een 60-tal hulpverleners deskundiger maken in het bespreekbaar stellen van middelengebruik door opvoedingsverantwoordelijken

 • Ontwikkelen van een brochure met concrete handvatten voor hulpverleners

 • Verbinding maken tussen de BJB en de drughulpverlening


Resultaten:

 • 7 intersectorale intervisiegroepen met 51 personen in totaal.

 • Steekkaarten met 5 categorieën: casussen, gerelateerde thema’s, drugs, reflecties, algemene informatie.

 • Gratis workshops rond signalen bij KOAP en signalen van middelengebruik bij de ouder + stimuleren om middelengebruik bespreekbaar te maken bij de gebruikende ouder.


Contact:

Carine.eeckhout@popovggz.be, Fien.dedeken@popovggz.be of 09/216.65.50
Vragen/opmerkingen uit de Gezondheidsraad:

 • Het is belangrijk om te gaan naar een geïntegreerde aanpak!

 • Bij dergelijke projecten is het ook noodzakelijk en in dit geval mogelijks ook wel haalbaar om ook de impact te meten. Wat is er bereikt bij de doelgroep? Wat zijn de resultaten?

 • Het ultieme doel is het bespreekbaar maken? Ja, want veel denken hulpverleners: is dit ons mandaat wel? Kunnen/mogen wij dit wel bespreekbaar maken? Bedoeling is om de hulpverleners te ondersteunen om dat makkelijker bespreekbaar te kunnen maken.

 • Niet alleen de kennis bij de individuele hulpverlener is daar van belang maar ook de kennis binnen het hele netwerk rond die persoon.

 • Het is van belang om ook aandacht te besteden aan kinderen aangezien is aangetoond dat epigenetica heeft bewezen dat verslaving erfelijk is. Hoe vroeger je investeert in kinderen, hoe meer gezondheidswinst.3. Jaarverslag Gezondheidsraad

Het jaarverslag 2014 werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de vraag van de Commissie, gesteld bij de voorstelling van de Beleidsnota van schepen Tapmaz, om jaarlijks terug te koppelen over de stand van zaken van het gezondheidsbeleid.

Het jaarverslag werd een tijdje terug doorgestuurd naar de Gezondheidsraad ter goedkeuring. Het is terug te vinden hier: http://www.gentgezondestad.be/gezondheidsbeleid/gezondheidsraad/meerjarenplan-2014-2020.

Vanuit het kabinet van Schepen Tapmaz werd het jaarverslag ter kennisgeving doorgestuurd naar de commissie. Er is met andere woorden geen toelichting op de commissie zelf.
4. Artevelde Hogeschool

Marleen Verbeke gaf ons een mooi overzicht van de werking van de Artevelde Hogeschool en het praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek dat een belangrijk deel van de werking van de Artevelde Hogeschool uitmaakt en waar door co-creatie heel wat partners van de Gezondheidsraad in de praktijk bij betrokken zijn.

De presentatie is hierbij ingesloten.

Vragen/opmerkingen uit de Gezondheidsraad:

 • Wat is een bio-psychosociaal model? Het biopsychosociaal model is een uitbreiding van een medisch model over het menselijk functioneren, waarin niet alleen aandacht is voor biomedische aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor ziekte en het genezingsproces.

 • Hoe komen onderwerpen tot stand? Sommige expertises leiden tot onderzoeksonderwerpen. Anderzijds zijn er ook heel wat contacten met het werkveld, oa door de stages. Daaruit kunnen ook onderzoeksvragen voortkomen.

 • Hoe kunnen we vragen naar bachelor of masterproeven beter stellen? Deze vragen kunnen centraal gemeld worden. De onderwerpen voor de bachelorproeven lopen meestal via de opleidingen zelf. Soms komt er een clustering van bachelorproeven tot een ruimere masterproef.5. Signalen naar hogere overheden

Opvolging signalen signalenbundel

Van alle signalen in de signalenbundel zijn er bij ongeveer de helft stappen gezet tot actie. Een 10-tal signalen zullen doorgestuurd worden naar de hogere overheden omdat deze het lokaal niveau overstijgen. 5 ervan gaan over gezondheid: • 20. Dringende medische zorg geen basisrecht ?

 • 21. Medische kaart stimuleert voorschrijven van "sterkere" medicatie.

 • 23. Tandartsen en specialisten niet (volledig) geconventioneerd

 • 24. Geen recht op maatschappelijke dienstverlening leidt tot schrijnende situaties voor kinderen

 • 26. Geestelijke gezondheidszorg niet voor iedereen

Er is een document opgesteld (hierbij ingesloten) waarbij de signalen opgesomd worden en waarbij er concrete vragen gesteld worden aan de respectievelijke ministers of andere actoren. Dit zal vanuit het Gentse schepencollege naar hoger niveau doorgestuurd worden.


Bundeling nieuwe signalen

Er wordt ook reeds gestart met een nieuwe bundeling van signalen. Ondertussen zijn er reeds 50 nieuwe signalen in het systeem. Wie signalen wil doorgeven, kan dat zelf doen via zijn/haar login of via de signaalcoördinator voor gezondheid leen.vanzele@stad.gent.


Vragen/opmerkingen uit de Gezondheidsraad:

 • Doen jullie ook voorstellen of geven jullie adviezen bij het doorgeven van die signalen? Meestal is er in de formulering van de vraag reeds een advies verwerkt.

 • Geert Heungens bekijkt graag de exacte formulering van signaal 21 rond de medicatie aangezien bvb. paracetamol van 1g wel terugbetaald wordt, dus het moet wel juist geformuleerd staan. Soms is dat gewoon gebrek aan kennis.


Afspraken

Leden van de Gezondheidsraad geven signalen door via hun login of rechtstreeks per mail naar leen.vanzele@stad.gent. Als er vragen zijn, kunnen zij ook terecht bij michele.van.elslander@wrg.be

6. Blijf er niet mee zitten

Oproep voor ondersteuning communicatie Blijf er niet mee zitten

We vragen aan de leden van de Gezondheidsraad om www.geestelijkgezondgent.be ook effectief op de website te plaatsen van de eigen organisatie om zo mee promotie te maken voor de campagne.

Met het project “Blijf er niet mee zitten!” wil stad Gent (zelf-)organisaties, vrijwilligersverenigingen en inwoners van Gent aansporen om meer aandacht voor mentale veerkracht te hebben en sessies uit ons aanbod aan te vragen. Sessies zijn gratis, positief en preventief van insteek (iedereen heeft het wel eens moeilijk), laagdrempelig en worden door ervaren lesgevers gegeven (zie www.geestelijkgezondgent.be).

Jullie kunnen dit aanbod mee bekend helpen maken aan de hand van onderstaand promotiemateriaal. Alvast bedankt!


Ter ondersteuning vinden jullie al het communicatiemateriaal rond Blijf er niet mee zitten hier: http://www.gentgezondestad.be/gezondheidsbeleid/ondersteuning-gezondheidsdienst/te-ontlenen-materialen/materiaal-geestelijke.
Werelddag geestelijke gezondheid 10/10

De Gezondheidsdienst zal samen met het netwerk van Het Pakt op de werelddag geestelijke gezondheid een uitgebreid programma samenstellen voor Gentenaars die die dag op verschillende locaties in Gent (0e, 1e, 2e, 3e lijns aanbieders GGZ) kunnen deelnemen aan allerlei sessies rond veerkracht, stress, burnout, angst, piekeren etc.

Tegen midden juni moet het programma ongeveer vastliggen.

Meer info hierrond vind je hier: http://www.gentgezondestad.be/acties-beeld/stadsbrede-projecten-gent/blijf-er-niet-mee-zitten/werelddag-geestelijke-gezondheid-10.


Vragen/opmerkingen uit de Gezondheidsraad:

 • WRG heeft dit reeds opgenomen op hun website, waarvoor dank!!


Afspraken

Leden van de Gezondheidsraad helpen mee in de communicatie rond Blijf er niet mee zitten door dit op te nemen in hun nieuwsbrief of op de website.

7. Action for Teens

Door afwezigheid van Alain Slock (CAW) wordt dit agendapunt verlegd naar de volgende Gezondheidsraad van 7 september.
Afspraken

Leen VZ neemt contact op met Alain Slock en probeert zo snel mogelijk wat meer info reeds elektronisch door te sturen naar de gezondheidsraad.

8. Warme Steden

Er werd recent een oproep gelanceerd vanuit Vlaanderen voor de centrumsteden om rond psychisch welzijn van kinderen en jongeren aan de slag te gaan gedurende 3 jaar. 1 centrumstad per provincie komt hiervoor in aanmerking. Voor Oost-Vlaanderen zal het dus gaan tussen Gent, Aalst en Sint-Niklaas.

Als Gent als centrumstad gekozen zou worden krijgt de Stad 10.000€ werkingsmiddelen per jaar om rond dit thema te werken en 0,5 VTE ondersteuning van een Logo-medewerker.


De Gezondheidsdienst zou samen met Logo Gezond+ vzw de aanvraag indienen. Deze moet ingediend worden tegen 2 juni.

We beogen het project Warme steden nauw aan te doen sluiten bij het project Blijf er niet mee zitten.


De criteria uit het dossier zijn de volgende:

 1. De stad is een centrumstad.

 2. De 5 steden zijn bij voorkeur verspreid over de 5 provincies in Vlaanderen.

 3. De stad heeft het charter ‘Gezonde Gemeente’ getekend en heeft een nauwe samenwerking met het Logo.

 4. De stad toont een sterke interesse voor het project ‘Warme stad’ (Schepen van gezondheid, jeugd, sport/ cultuur/vrije tijd, onderwijs tonen interesse).

 5. De stad heeft in haar beleid aandacht voor kansengroepen zowel wat armoede als diversiteit betreft bv. door een Habbekratswerking.

 6. Er is minimum 1 scholengemeenschap in de stad bereid om in te stappen in het project ‘Warme stad’ of er is een engagement van de onderwijspartners om in het project in te stappen.

 7. Mogelijkheid om de samenwerking tegen eind augustus 2015 te officialiseren.

 8. Bereidheid om deel te nemen aan het startmoment in oktober 2015.


Vragen/opmerkingen uit de Gezondheidsraad:

 • Belangrijk om ook de link te leggen met de Huizen van het Kind en dit te agenderen op de stuurgroep van Huis van het Kind. Belangrijk om Huis van het Kind ook wat visibiliteit te geven.


Afspraken

De Gezondheidsdienst zorgt voor de aansluiting op de Huizen van het Kind en brengt hen hiervan op de hoogte.

 1. Kortjes ter info

Openbare stuurgroep GGZ

Deze openbare stuurgroep GGZ is opgezet om de stuurgroepen die er nu zijn rond Villa Voortman en rond AZIS in 1 stuurgroep te gieten. De voorzitter is Schepen Tapmaz. Het overleg wordt getrokken door Straathoekwerk en het Pakt.

De doelgroep zijn vooral zorgmissers en zorgmijders. Het gaat over zo’n 375 mensen in Gent.

Bedoeling is een beleidsplan op te maken voor die doelgroep.

Meer info staat het in het 1e verslag van de stuurgroep hierbij ingesloten.


Vragen/opmerkingen uit de Gezondheidsraad:


 • Zouden de thuiszorgdiensten daar niet bij betrokken moeten worden? Zij worden meestal geconfronteerd met de zorgmijders en geraken niet binnen.

 • Belangrijk als het over zo’n kleine groep mensen gaat (375) dat er ook een voortgangsevaluatie wordt gemaakt waarbij de impact en de resultaten gemeten worden van het werk op die doelgroep.  Bij AZIS gebeurt er wel een registratie, maar de anonieme aanmeldingen zitten daar niet bij.


Te Gek!? tour: geestelijke gezondheid voor jongeren.

Te gek!? zet vanaf juni 2015 gedurende een jaar een grootschalig project op rond jongeren en geestelijke gezondheid. Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens zal als deskundige participeren. Er zullen tal van initiatieven doorgaan en er wordt ondermeer samengewerkt met Klasse. De Te Gek!? Tour de France 2015 is één onderdeel van het project en in het voorjaar van 2016 worden acties met en voor de Vlaamse scholen opgezet, met ondermeer een schoolproductie 'Doorgedraaid' door Bart Schols, Koen Buyse en Rick de Leeuw.

Het project zoekt jongeren van 18 tot 22 jaar die interesse hebben om te participeren aan dit initiatief. Jongeren die zelf vroeger of nu te maken hadden/hebben met psychische problemen, en hiervoor in begeleiding gingen. Geïnteresseerde jongeren kunnen contact opnemen met info@tegek.be.
VVGG: campagne werelddag geestelijke gezondheid

Jaarlijks wordt op 10 oktober de werelddag van de geestelijke gezondheid georganiseerd. Het thema van deze dag wordt steeds laat gelanceerd, wat het moeilijk maakt om dit stevig uit te werken. Bovendien is er binnen de sector nood aan meer samenwerking. Op basis hiervan vond het VVGG dat het tijd was om hier iets aan te doen. Via de werkgroep “Werelddag geestelijke gezondheid – 10 oktober” willen ze op zoek gaan naar een gemeenschappelijk thema waar de volledige sector zich achter kan stellen. Het gemeenschappelijk thema voor 2015 wordt “samen veerkrachtig”.

Vermoedelijk zal dit vooral een slogan of bottom line zijn waar wij bvb. vanuit Gent onze eigen activiteiten rond de werelddag aan kunnen ophangen.
10. Nieuw akkoord Tandartsen-ziekenfondsen

Prof. Em. Jacques Vanobbergen merkt de anti-fraude maatregel op in het nieuw akkoord en wil graag een advies schrijven naar Minister Maggie De Block. Hieronder een voorstel van brief met schets van het probleem, argumentatie + advies.

Aan de gezondheidsraad wordt gevraagd of zij deze brief mee kunnen onderschrijven.


Brief Minister De Block

Geachte mevrouw de minister,

Het Verzekeringscomité heeft op vraag van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen een officieel advies verleend aan u als minister van sociale zaken en volksgezondheid om het Nationaal Akkoord Tandheelkundigen – Ziekenfondsen vast te leggen in een Koninklijk Besluit.

Daarin staat onder rubriek 8.1.2 : “De NCTZ wil uitvoering geven aan:

Het afschaffen van de mogelijkheid tot het toepassen van de derdebetalersregeling voor tandheelkundige verstrekkingen aan de rechthebbenden die zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevinden (cfr. artikel 6, 2e lid 5° van het KB van 10.10.1986). De NCTZ meent dat deze clausule, die soms als opstap wordt gebruikt voor fraude, overbodig is geworden vermits andere voorzieningen reeds voldoende sociale bescherming bieden (zoals de derdebetalersregeling, verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur en het statuut van chronische aandoening).”
Deze maatregel roept bij ons heel wat bedenkingen op :


 1. Wij zijn er zeker van dat deze maatregel geen oplossing zal bieden aan het frauduleus gebruik van de derdebetalersregeling door (een aantal) malafide tandartsen maar vooral de toegankelijkheid voor tandheelkundige zorgen voor een grote patiëntengroep sterk zal doen dalen. Tandartsen die de derdebetalersregeling willen misbruiken, hebben nog voldoende kansen om dit te doen bij de groepen waar de regeling wel toegelaten is. Een striktere controle op het gebruik van de derdebetalersregeling zou een veel efficiëntere manier zijn om aan fraudebestrijding te doen en bovendien het recht op tandheelkundige zorgen van alle patiënten blijven garanderen.

 2. Het feit dat andere voorzieningen dan de toepassing van de occasionele financiële noodsituatie voldoende sociale bescherming bieden, durven wij sterk in twijfel trekken. Bepaalde van de in het advies vermelde maatregelen zijn niet van toepassing op de door ons beoogde doelgroep.

Uit een masterproef met als doel de toegankelijkheid van de tandheelkundige zorg op de eerste lijn ( Gillard S., promotor Prof De Maeseneer J., 2009) te onderzoeken, bleek dat voornamelijk de patiënten met een inkomen net boven de grens van het recht op verhoogde tegemoetkoming, aangaven problemen te ondervinden om toegang te krijgen tot tandheelkundige zorg met als voornaamste reden hun beperkte financiële mogelijkheden.

In de tandartspraktijk CEMOB ( Centrum Eerstelijns Mondzorg Botermarkt), verbonden aan het wijkgezondheidscentrum Botermarkt te Ledeberg, wordt als gevolg van een door de tandartsen gemaakte overeenkomst met het Nationaal Intermutualistisch College, de derdebetalersregeling toegepast in alle gevallen waar de wet het toelaat. Van de totale patiëntenpopulatie uit deze praktijk maakt 29 % gebruik van de mogelijkheid tot de toepassing van de derdebetalersregeling omwille van de individuele occasionele financiële noodsituatie. Dit cijfer toont aan dat, zeker in bepaalde praktijken gelegen in voornamelijk stedelijke gebieden met een grotere proportie kansengroepen, een niet te verwaarlozen deel van de bevolking dreigt uitgesloten te worden van tandheelkundige verzorging.

Bovendien is het vaak een vraag van schuldbemiddelaars en budgetbeheerders (ook van OCMW) om de derdebetalersregeling toe te passen omwille van een occasionele financiële noodsituatie, zodat ook voor hun publiek, dat zeker niet altijd recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, tandheelkundige verzorging financieel en administratief te overzien valt.
Wij zouden dan ook willen vragen of u deze argumenten, ten behoeve van een grote patiëntengroep die uit de boot dreigt te vallen, zou willen meenemen in uw besluitvorming inzake dit dossier.
Prof dr Jacques Vanobbergen

Voorzitter CEMOB

Hundelgemse Steenweg 145

9000 Gent


Vragen/opmerkingen uit de Gezondheidsraad:

 • Wat als het schrappen van dit deel leidt tot een periode van “geen akkoord”? Willen we niet liever een akkoord dan geen akkoord?

 • Als er geen akkoord komt, kan de minister de tarieven vastleggen.

 • Het feit dat er in Gent geen geconventioneerde orthodentist is, nauwelijks geconventioneerde gynaecologen zijn etc is het duidelijk dat het systeem van de conventie niet meer werkt.  Dit wordt opgenomen bij de signalen naar de hogere overheid.

 • Belangrijk om in de brief te vermelden dat het wel belangrijk is dat er een akkoord komt. Ook verwijzen naar het systeem van conventie dat niet meer werkt.

 • De ziekenfondsen stonden klaar met een grotere verplichting voor de toepassing van de derdebetalersregeling, maar politiek wordt niet vandaag niet gevolgd. Nu zitten we hier voor de tandartsen, de volgende keer misschien voor de huisartsen.

 • In Frankrijk, Duitsland en Zwitserland zie je reeds andere systemen ontstaan. Enerzijds privé-initiatieven, maar anderzijds ook van lokale besturen die een locatie met infrastructuur voorzien voor 1e lijnszorgverstrekkers. Weinig jonge tandartsen kunnen nog de investering van 300.000€ a 400.000€ aan voor de start van een praktijk.


Besluit

De Gezondheidsraad wil deze brief graag onderschrijven. De ziekenfondsen, als lid van de Gezondheidsraad, onthouden zich van de stemming. Er zijn 3 onthoudingen. Alle anderen stemmen vóór het onderschrijven van de brief, mits wat kleine aanpassingen.

11. Feedback

 • Overleg met schepen Watteeuw rond het mobiliteitsplan: 20 januari

Op 20 jan ging een overleg door met vertegenwoordiging vanuit de kinesitherapeuten, de thuiszorgdiensten en de thuisverpleging. De huisartsenvereniging had reeds met schepen Watteeuw samen gezeten. De voetgangerszone wordt uitgebreid waardoor er speciale toelatingen nodig zijn om in het voetgangersgebied te komen met de auto. Daarnaast zal het sluipverkeer door de wijken afgeleid worden naar de ring.

Men wil meer inzetten op de Park en Zorg om meer parkeerplaatsen te hebben voor zorgverstrekkers. Ook zoekt men nog naar andere creatieve oplossingen om meer parkeerplaatsen overdag te kunnen creëren.

Inspraak op het mobiliteitsplan is voorzien. De implementering van het plan zal in fasen gebeuren.


 • Studiedag Mond aan Mond vanuit Stuurgroep Tandzorg: 2 april

Er waren 56 mensen ingeschreven, maar er kwamen nog wat meer mensen op het moment zelf. Er waren 27 tandartsen aanwezig, wat toch een groot succes is. Mogelijks is dat te wijten aan de lezing van Rie de Ridder.

Opmerkelijk was toch het feit dat een tandarts zei dat die niet geconventioneerd is maar wel willen werken aan conventietarief als de patiënt het vraagt. Zo wordt opnieuw versterkt dat een onmondige patiënt moet onderhandelen met een mondige zorgverstrekken die caritas-gewijs kan kiezen of hij al of niet derdebetaler/conventietarief wil toepassen.

De ppt van Rie de Ridder is te vinden hier: http://www.gentgezondestad.be/stuurgroep-mondzorg


 • Brainstorm Kwetsbaar zwanger in Gent vanuit SOGA: 24 april

Op basis van signalen uit het SOGA (voorgezeten door de Gezondheidsdienst) en de werkgroep Kwetsbaar zwanger in Gent (voorgezeten door de Kraamkaravaan) zijn beide overleggen samengeroepen om ons te buigen over de knelpunten rond kwetsbare zwangeren (van anticonceptie en gezinsplanning, tot perinatale en nazorg) en deze op een 2e moment te vertalen naar ideeën voor aanpak.

Op basis van al deze input is in een mum van tijd een Interreg dossier opgemaakt. De opleiding Vroedkunde van de Artevelde Hogeschool is leading partner, de Stad Gent en vzw De Sloep (voor Huis van het Kind) zijn partner. In de regio hebben we een partner in Lille. Het resultaat van dit dossier zal gekend zijn eind juni.Signaal vanuit de sociale dienst van het UZ Gent: Bij vrouwen die niet in orde zijn en een doodgeboorte hebben onder de 180 weken, moet met +/- 250€ betalen voor een kistje om begraven te kunnen worden. Als zij dat geld niet kunnen betalen, gaat het over medisch afval. Dat zijn heel moeilijke zaken om te bespreken met mensen en is heel zwaar voor de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Vroeger was er een “eenvoudig verzoek van de hulpverlener” die dit mogelijk maakte, maar deze regelingen zijn allen afgeschaft. OCMW verwijst naar een maatregel die genomen wordt voor het ontgraven van urnes waar soms ook de +/- 250€ door de stad ten laste genomen. Best wordt dit aan Kabinet van schapen Bracke en schepen Coddens gemeld. Cfr. ook werkgroep Waardige Uitvaart.


 • Werkgroep Medicatie

Deze werkgroep wou graag een bevraging doen van de huisartsen om beter zicht te krijgen op de knelpunten, maar dat bleek niet gemakkelijk te organiseren. Het is daar een beetje op gestrand. Vanuit KOVAG wordt aangegeven dat nog niet alle mogelijkheden zijn uitgeput en dat we nog wel een stap verder zouden moeten kunnen zetten.

Het signaal rond medicatie bij dringende medische kaart wordt alleszins, na nazicht KOVAG, doorgestuurd naar de hogere overheden.

Ook is er nog een grote vraag naar ondersteuning bij wondverzorging.
Afspraak

Leen VZ zal de werkgroep rond medicatie nog eens samenroepen om verdere afspraken te maken.
 • Kickoff Buurt beweegt Gezond: zaterdag 9 mei

Het project Buurt beweegt Gezond is gelanceerd op 9 mei onder de stadshal. Organisaties die graag beweeglessen willen organiseren in hun wijk kunnen beroep doen op het gratis aanbod van de Stad Gent. Alle info hierover is terug te vinden hier: https://stad.gent/sport/buurt-beweegt-gezond.


 • Deel Sel Gent: studie vermaatschappelijking zorg?

Doordat Jan De Clercq niet aanwezig is, wordt dit punt hernomen op de volgende Gezondheidsraad op 7 september.12. Nieuwslijn

 • Vorming Netwerk Gezondheidspromotie: 26 mei om 18u

Vanuit het netwerk gezondheidspromotie is een engagement aangegaan om jaarlijks een vorming te organiseren inzake gezondheidspromotie. De eerste vorming zal gaan over toegankelijke communicatie.

Meer info vind je hier: http://www.gentgezondestad.be/vorming-communiceren-naar-kwetsbare-doelgroepen-netwerk-gezondheidspromotie.
 • Studiedag Wegwijs in gezondheidszorg: vrijdag 5 juni van 9u tot 12u30

De studiedag wordt verzorgd door de Gezondheidsdienst, CM, Bond Moyson, de Liberale Mutualiteit, de Hulpkas, het OCMW en KOVAG. Er zijn reeds 56 inschrijvingen. Meer info vind je hier: http://www.gentgezondestad.be/studievoormiddag-wegwijs-de-eerstelijnsgezondheidszorg


 • Infomomenten OCMW-dienstverlening: Maandag 8 juni om 12 uur en Donderdag 11 juni om 19 uur

Op deze infomomenten krijg je meer info over de dienstverlening van het OCMW. Deze infomomenten zijn specifiek gericht op mensen uit de gezondheidssector. Meer info vind je hier: http://www.gentgezondestad.be/u-wil-helpen-en-doorverwijzen-maar-hoe-en-naar-wie-wegwijs-het-ocmw-landschap


 • Interprofessionele vormingen van het LMN – Fleur Simillion

Het ‘Lokaal Multidisciplinair Netwerk Samen in Zorg’ (LMN) organiseert interprofessionele ontmoetings- en vormingsmomenten voor eerstelijnszorgverleners die met chronisch zieken werken. Dit gebeurt op lokaal niveau (clusters van enkele wijken) zodat je effectief lokale collega’s kan ontmoeten. Je krijgt zo meer inzicht in elkaars handelen en misverstanden over disciplines kunnen worden weggewerkt. Meer info in bijlage hierbij ingesloten. Op volgende data gaan er vormingen door:

 • Donderdag 11 juni 2015 (20u15 tot 22u30): voor zorgverleners werkzaam in Gentbrugge-Ledeberg

 • Donderdag 10 september 2015 (12u00 tot 14u30): voor zorgverleners werkzaam in Sint-Amandsberg

 • Donderdag 15 oktober 2015 (20u15 tot 22u30): voor zorgverleners werkzaam in Omgeving Brugse Poort (Brugse Poort - Rooigem / Elisabethbegijnhof – Papegaai / Rabot - Blaisantvest / Bloemekenswijk)

 • Donderdag 19 november 2015 (20u15 tot 22u30): voor zorgverleners werkzaam in Omgeving Stationsbuurt (Watersportbaan – Ekkergem / Nieuw Gent – UZ / Stationsbuurt-Zuid / Stationsbuurt-Noord)

13. Vragen

 • Locatievraag vzw SHDT (Sociale Hulpverlening aan Drankzuchtigen en Toxicomanen)

De vraag voor een locatie was reeds per mail doorgestuurd naar de Gezondheidsraad waarop 1 iemand de Punt in Gentbrugge had gesuggereerd.
Op de Gezondheidsraad kwamen geen nieuwe suggesties meer.


 • Vanuit het OCMW een vraag naar organisaties die werken rond genitale verminking.

Uit de cijfers blijkt dat in bepaalde gebieden in de wereld soms meer dan 90% van de vrouwen besneden werd. Gelet op haar diverse cliëntenbestand, kan het niet anders dan dat ook OCMW Gent geconfronteerd wordt met deze vrouwen. Vanuit de psychologische dienst van OCMW Gent, wordt momenteel een actieplan uitgewerkt om voldoende aandacht te hebben voor deze problematiek (bespreekbaar maken, preventie ifv kinderen van besneden vrouwen, …)

Graag informeren we eerst naar welke lokale partners reeds inzetten op deze problematiek en hoe.


Input:

- Patricia Fruyt verwees naar 2 referentiecentra

o Bij UZ Gent, http://www.uzgent.be/nl/home/nieuws/Paginas/Referentiecentrum-voor-genitale-verminking-geopend-in-het-UZ-Gent.aspx. Met multidisciplinair team elke donderdagvoormiddag

o Bij Sint Pieters in Brussel

- Moniek de Keyser verwees naar de TOOLKIT ‘preventie van vrouwelijke genitale verminking’.


 • Vraag vanuit de Gezondheidsdienst ivm nood aan vorming gezondheidssector over tips en tricks in cultuursensitieve zorg voor Roma.

Eind 2014 ging er een studiedag door rond Roma en Gezondheidszorg, georganiseerd door de Integratiedienst en de vakgroep Huisartsengeneeskunde naar aanleiding van de paper rond toegankelijkheid van gezondheidszorg voor Roma hier en in hun thuisland. Daarvoor gebeurden heel wat interviews met Roma en ook professionelen. De studiedag was een groot succes. Er was veel opkomst en veel enthousiasme vanuit de deelnemers.

Op basis van die interviews zullen de Integratiedienst, Gezondheidsdienst en vakgroep Huisartsengeneeskunde samen een publicatie maken om enerzijds de knelpunten in de zorg voor Roma te duiden en anderzijds ook tips en tricks mee te geven aan de hulpverleners om beter met deze doelgroep te kunnen werken.Is zo’n publicatie voldoende of willen jullie graag nog een vorming hierover?
Antwoord Gezondheidsraad: aangezien het toch over een heel nieuwe groep gaat waar nog niet zoveel kennis over is, is het toch aangewezen om zaken te herhalen in een vorming. Ook werken er veel mensen binnen een organisatie en is het dan ook een gelegenheid om eens andere mensen naar die opleiding te sturen. Vooral de sociale diensten van de ziekenhuizen en de CLB’s zijn sterk vragende partij. Maar iedereen bevestigde de nood aan extra vorming.Volgende data

 • Gezondheidsraad: 07/09 van 17u30 tot 20u

 • Gezondheidsraad: 07/12 van 17u30 tot 20uVoorbereiding Vergadering

...

 • 2. Zo ouder, zo kind.
 • 3. Jaarverslag Gezondheidsraad
 • 4. Artevelde Hogeschool
 • 5. Signalen naar hogere overheden
 • 6. Blijf er niet mee zitten
 • 7. Action for Teens
 • 8. Warme Steden
 • Kortjes ter info
 • 10. Nieuw akkoord Tandartsen-ziekenfondsen

 • Dovnload 72.74 Kb.