Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemene verkoopsvoorwaarden

Dovnload 10.47 Kb.

Algemene verkoopsvoorwaardenDatum10.07.2017
Grootte10.47 Kb.

Dovnload 10.47 Kb.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ARTIKEL 1
Het staat uitdrukkelijk vast dat de klant, wegens zijn bestelling, al de hierna verduidelijkte algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle met ons overeengekomen en door ons uitgevoerde verkopen. Met deze voorwaarden niet overeenstemmende voorwaarden hebben slechts waarde wanneer zij in een van onze vennootschap uitgaand geschrift voorzien zijn. Afwijkende gedragingen van onzentwege of die door de klant aanvaard worden – zelfs indien dit meermaals gebeurt – geven de klant geen enkel recht om zich erop te beroepen en maken dientengevolge geen enkel verworven recht uit.
Afwijkende voorwaarden op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als ongeldig erkend. A contrario erkennen zij deze algemene voorwaarden als zijnde de regels die het contract tussen de koper en ons beheersen.
ARTIKEL 2
Aanwijzingen of prijzen die vermeld worden in de catalogussen, folders, tarieven, enz. dienen als inlichtingen te worden geacht; de gefactureerde prijzen zijn de dagprijzen.
ARTIKEL 3
De koopwaar van de door de klant geplaatste en door ons aanvaarde bestellingen dient binnen de overeengekomen termijn te worden opgehaald (of geleverd). Bij niet-ophalen van de koopwaar, behouden wij ons het recht voor enerzijds het verkoopcontract volledig of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van de koper, die in voorkomend geval een vaste vergoeding tot 30% op de koopwaarprijs, BTW inbegrepen, zal moeten betalen, of anderzijds de koper ertoe te dwingen de koopwaar in bezit te nemen.
ARTIKEL 4
In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten betreffende de solventie van de klant, behouden wij ons het recht voor de bestellingen niet uit te voeren zelfs indien deze door ons aanvaard werden, of vóór de levering een uitsluitend te onzen voordele voorbehouden som die de leveringsprijs dekt, als waarborg te eisen.
ARTIKEL 5
De koopwaar wordt geacht als zijnde verkocht, afgeleverd en aanvaard in onze winkels (behoudens voor de door ons uitgevoerde leveringen). De koopwaar wordt dientengevolge op kosten en op verantwoording van de klant vervoerd zelfs indien ze franco, fob of cif vervoerd wordt.
ARTIKEL 6
De leveringsdatums worden steeds aan de koper ter informatie medegedeeld. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de koop/verkoopovereenkomst te onzen nadele. In geval van overmacht worden wij vrijgesteld van onze verplichting tot levering, zonder vergoeding.
ARTIKEL 7
Voor bestellingen en leveringen beneden 250 EUR BTW niet inbegrepen (en buiten promotie) zijn wij ertoe verplicht een vast bedrag van 10 EUR BTW niet inbegrepen bij te tellen voor administratiekosten, alsmede de gebeurlijke vervoerkosten.
ARTIKEL 8
De verkochte koopwaar blijft ons eigendom zolang de verschuldigde som niet volledig betaald wordt; dit is zelfs geldig wanneer de geleverde koopwaar reeds het voorwerp uitmaakte van een verwerking; in dit geval wordt ons recht op het eigendom van de verkochte koopwaar uitgebreid tot de goederen waarin deze koopwaar verwerkt werd.
ARTIKEL 9

Iedere klacht betreffende de niet-overeenstemming van de leveringen of de facturen, dient te worden ingediend binnen de 8 dagen na de levering/het zenden van de factuur; de klachten betreffende hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering/aanvaarding te worden geuit: iedere buiten deze termijnen geuite klacht wordt als onontvankelijk geacht.


Iedere klacht dient bij aangetekend schrijven te worden geuit. Indien sommige klachten als gegrond geacht worden, wordt onze verantwoordelijkheid beperkt tot de vervanging van deze niet-overeenstemmende koopwaar, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. De verwerking van de koopwaar behelst dat zij als aanvaard door de klant dient te worden geacht zelfs voor verborgen gebreken; klachten wegens niet-overeenstemming, na verwerking, zijn dientengevolge onontvankelijk.
ARTIKEL 10
De facturen dienen op onze zetel op de overeengekomen vervaldatum te worden betaald. De facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen indien geen vervaldatum bedongen wordt. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum is een nalatigheidinterest van 12% per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling, steeds vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom BTW inbegrepen verschuldigd.

ARTIKEL 11


Een gebeurlijke vermindering wegens contante betaling kan slechts worden afgetrokken indien al de vorige facturen betaald zijn, zelfs indien de gebeurlijke vervaldatum ervan nog niet bereikt wordt.
ARTIKEL 12
Na het zenden van een - zonder gevolg gebleven - aanmaning bij gewone brief en ondanks andere tussen partijen uitdrukkelijk bepaalde of overeengekomen betaaltermijnen, worden al de schulden van de koper onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, en zulks zelfs wanneer de vervaldatum van één of meer facturen nog niet bereikt wordt.
ARTIKEL 13
Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen met inbegrip van wanbetaling of laattijdige betaling, dient de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vaste vergoeding van 15% te betalen op de hoofdsom, BTW inbegrepen, met een minimumbedrag van 50 EUR en een maximumbedrag van 2.975 EUR.
ARTIKEL 14
Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waarin onze maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd, behoudens indien wij liever de regels van gemeen recht toepassen overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek. In ieder geval, bij betwisting, dient de klant ons te dagvaarden vóór de rechtbank die bevoegd is voor het rechtsgebied waarin onze maatschappelijke zetel gevestigd is.
ARTIKEL 16
Recyclagebijdrage – Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeheerovereenkomsten betreffende de uitvoering van de verplichting tot aanvaarding voor gebruikte elektrische en elektronische toestellen, ontladingslampen, die gesloten werden enerzijds tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest en anderzijds de organisaties die de nijverheid en de distributie vertegenwoordigen, brengt de leverancier als afzonderlijke rubriek op de factuur, deze recyclagebijdrage in rekening, die door de gewestelijke overheid goedgekeurd wordt en betrekking heeft op de producten die vallen onder de toepassingssfeer van de gewestelijke reglementering inzake verplichting tot aanvaarding. De gewone kortingen met inbegrip van die waarvan sprake in de algemene verkoopsvoorwaarden, zijn niet van toepassing op deze recyclagebijdragen.

Dovnload 10.47 Kb.