Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Algemene Voorwaarden Individuele Belangenbehartiging abvakabo fnv artikel

Dovnload 24.39 Kb.

Algemene Voorwaarden Individuele Belangenbehartiging abvakabo fnv artikelDatum17.11.2017
Grootte24.39 Kb.

Dovnload 24.39 Kb.

Algemene Voorwaarden Individuele Belangenbehartiging ABVAKABO FNV
Artikel 1. ( juridische bijstand)

ABVAKABO FNV biedt juridische bijstand op het gebied van arbeid en inkomen, sociale zekerheid en letselschade. Onder juridische bijstand wordt verstaan: het geven van informatie en advies, begeleiding en bemiddeling en het optreden namens het lid in en buiten rechte. De juridische bijstand is beperkt tot zaken waarin het Nederlandse recht of het in het Nederlandse recht doorwerkende internationale recht van toepassing is.


Artikel 2. ( juridische bijstand in rechte)

De juridische bijstand in rechte is beperkt tot procedures binnen Nederland (met inbegrip van procedures die door de Nederlandse rechter naar het Europese Hof van Justitie zijn verwezen). De bijstand omvat tevens hoger beroep en cassatie. Ten aanzien van de mogelijkheid beroep in cassatie bij de Hoge Raad in te stellen, behoudt ABVAKABO FNV zich het recht voor de hiermee gepaard gaande kosten niet te vergoeden wanneer de kosten niet in verhouding staan tot het financiële belang van de zaak.


Artikel 3. (welke rechtsgebieden)

Juridische bijstand wordt geboden bij geschillen op het gebied van arbeid en inkomen, sociale zekerheid in ruime zin, en letselschade. De bijlage, behorend bij deze algemene voorwaarden, bevat een nadere aanduiding van de rechtsgebieden arbeid en inkomen, sociale zekerheid en letselschade.


Artikel 4. (wie komen voor juridische bijstand in aanmerking)

Juridische bijstand wordt verleend aan:

a. leden van ABVAKABO FNV, met inbegrip van leden die werkzaam zijn als zelfstandige zonder personeel;

b. tot het huishouden van het lid behorende personen,waaronder worden verstaan:

partner en kinderen, voor zover deze geen inkomsten uit arbeid (loondienst of zelfstandige arbeid) genieten en geen recht hebben op een uitkering op grond van de werknemers- en/of volksverzekeringen. Inwonende kinderen ten behoeve waarvan kinderbijslag of studiefinanciering wordt ontvangen en die tevens inkomsten uit arbeid genieten, worden geacht geen inkomsten uit arbeid te genieten zolang de betreffende inkomsten de vrijstellingsgrens voor de kinderbijslag en/of de studiefinanciering niet te boven gaan;

c. leden van andere FNV bonden, die lid behoren te zijn van ABVAKABO FNV en met kwestie en al worden overgeschreven naar ABVAKABO FNV.


Artikel 5. (voorwaarden voor het in aanmerking komen voor juridische bijstand)

a. Leden van ABVAKABO FNV hebben recht op juridische bijstand met betrekking tot geschillen die zijn ontstaan na de datum waarop het lidmaatschap is ingegaan. Een geschil wordt geacht te zijn ontstaan op het moment waarop voor het lid duidelijk was of redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er een concreet juridisch probleem zou kunnen ontstaan. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt het lidmaatschap geacht aan te vangen op de datum waarop het aanmeldingsformulier door het lid ingevuld en ondertekend is ontvangen door ABVAKABO FNV.

b. In afwijking van het bepaalde onder a wordt wel bijstand verleend in zaken die zijn ontstaan vóór aanvang van het lidmaatschap aan:– personen die op het ontstaansmoment van het geschil jonger dan 27 jaar zijn, indien zij zich binnen een jaar nadat zij voor de eerste keer arbeid in dienstbetrekking zijn gaan verrichten als lid bij ABVAKABO FNV hebben aangemeld;

– personen die hun werkzaamheden in dienstbetrekking hebben onderbroken in verband met de verzorging van één of meer kinderen en na die periode van verzorging weer arbeid in dienstbetrekking zijn gaan verrichten (herintreders), indien zij zich binnen een jaar nadat zij opnieuw arbeid in dienstbetrekking zijn gaan verrichten als lid bij ABVAKABO FNV hebben aangemeld.

c. Geen juridische bijstand wordt verleend aan leden met een probleem dat is ontstaan in de hoedanigheid van werkgever.

d. ABVAKABO FNV heeft het recht een dossier niet in behandeling te nemen, dan wel de behandeling tussentijds te staken, indien, gelet op de ten tijde van de beoordeling beschikbare literatuur en jurisprudentie, naar het oordeel van ABVAKABO FNV in redelijkheid geen kans op een succesvolle afwikkeling van de zaak bestaat.

e. Geen recht op (volledige) juridische bijstand bestaat wanneer het probleem door toedoen van het lid zo laat wordt aangemeld dat:

– onnodig proceskosten of andere aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten zouden moeten worden vergoed;

– ABVAKABO FNV niet meer in staat is zelf adequate bijstand te verlenen of dit alleen met extra inspanning en/of kosten zou kunnen doen.

f. Geen juridische bijstand wordt verleend indien:

– het lid niet alle van belang zijnde informatie aan ABVAKABO FNV verstrekt en/of onjuiste informatie wordt verstrekt;

– het lid tevens een andere belangenbehartiger voor zijn zaak inschakelt of heeft ingeschakeld;

– het lid een medewerker van of namens ABVAKABO FNV zozeer onheus bejegent, dat van ABVAKABO FNV redelijkerwijs niet verwacht kan worden de behandeling van de zaak voort te zetten.

g. ABVAKABO FNV is bevoegd om in geschillen met een financieel belang van ten hoogste H 350,— in plaats van (verdere) rechtshulp het lid een bedrag aan te bieden ter grootte van maximaal het financiële belang.


Artikel 6. (door wie)

Juridische bijstand wordt verleend door vakbondsconsulenten van ABVAKABO FNV, medewerkers van ABVAKABO FNV of andere door ABVAKABO FNV aangezochte (rechts)hulpverleners.Het toewijzen van een (rechts)hulpverlener is voorbehouden aan ABVAKABO FNV. Het lid heeft geen vrije keuze van (rechts)hulpverlener.


Artikel 7. (beëindiging juridische bijstand)

Het verlenen van bijstand aan een lid wordt beëindigd zodra het lidmaatschap van ABVAKABO FNV eindigt. Bij overlijden van een lid voor wie een zaak wordt behandeld, kunnen de erfgenamen de zaak van de overledene voortzetten, indien en zolang zij een bedrag gelijk aan de contributie die ten tijde van het overlijden door de overledene was verschuldigd periodiek aan ABVAKABO FNV afdragen.


Artikel 8. (wijze van behandeling door ABVAKABO FNV)

a. Bij het in behandeling nemen van een zaak wordt van het lid een schriftelijke verklaring gevraagd,waarin het lid ABVAKABO FNV machtigt de nader beschreven zaak voor het lid te behandelen en het recht op inning van een vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand op voorhand aan ABVAKABO FNV wordt overgedragen.

b. ABVAKABO FNV behoudt zich het recht voor niet naar een (hoor)zitting te gaan, indien en voor zover voldoende aannemelijk is dat de (hoor)zitting voor het behalen van het resultaat geen toegevoegde waarde heeft.


Artikel 9. (kosten juridische bijstand)

a. De door ABVAKABO FNV te vergoeden kosten van juridische bijstand omvatten:

1. de kosten die verbonden zijn aan de behandeling van het door het lid gemelde probleem door medewerkers van ABVAKABO FNV of door ABVAKABO FNV ingeschakelde externe (rechts)hulpverleners;

2. de kosten van door of namens ABVAKABO FNV ingeschakelde deurwaarders, rolwaarnemers en procureurs;

3. het door de (rechterlijke) instanties geheven vastrecht;

4. de kosten van getuigen, voor zover deze ten laste van het lid komen;

5. de kosten, verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten;

6. de proces- en buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij, voor zover verschuldigd krachtens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

7. de kosten van door de rechter benoemde deskundigen, voor zover verschuldigd krachtens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

8. de kosten verbonden aan opvragen van informatie bij behandelend artsen;

9. de kosten verbonden aan het raadplegen van een medisch adviseur, voor zover het maken van deze kosten door ABVAKABO FNV noodzakelijk wordt geacht;

10.de kosten verbonden aan het vragen van een second opinion bij het UWV, voor zover ABVAKABO FNV een second opinion noodzakelijk acht.


11. de kosten van door of namens ABVAKABO FNV ingeschakelde deskundigen, voor zover ABVAKABO FNV dit noodzakelijk acht, gebleken is dat de rechter niet uit eigen beweging tot benoeming van een deskundige overgaat en er voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat het inschakelen van een deskundige de kansen op het behalen van een gunstig resultaat aanzienlijk vergroot;

12. de kosten van eventueel noodzakelijke incassomaatregelen, voor zover de te maken kosten in redelijke verhouding staan tot het te innen bedrag en sprake is van een reëel vooruitzicht dat de genomen maatregelen tot betaling zullen leiden.

b. Het lid is verplicht de kosten van juridische bijstand aan ABVAKABO FNV te vergoeden indien het lid deze kosten kan (laten) verhalen op de tegenpartij of een derde.

c. Het lid is verplicht de kosten van juridische bijstand aan ABVAKABO FNV te vergoeden indien ABVAKABO FNV ten behoeve van de behandeling van de door het lid aangebrachte zaak kosten heeft gemaakt welke het gevolg zijn van het door toedoen van het lid verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie.


Artikel 10. (geschillen)

a. Wanneer het lid uit ontevredenheid over de toepassing van deze algemene voorwaarden of de individuele belangenbehartiging door ABVAKABO FNV c.q. door haar ingeschakelde derden op eigen kosten een externe (rechts)hulpverlener inschakelt en het lid naderhand deze kosten ten laste van ABVAKABO FNV wil brengen, komt het lid alleen voor vergoeding van de kosten in aanmerking indien:

– de redenen waarom het lid een andere (rechts)hulpverlener heeft ingeschakeld naar het oordeel van ABVAKABO FNV voldoende valide zijn én;

– het lid alvorens een externe (rechts)hulpverlener in te schakelen schriftelijk zijn beklag bij het bondsbestuur heeft gedaan onder gelijktijdige aankondiging van het voornemen een externe (rechts)hulpverlener in de arm te nemen, een en ander voor zover de behandeling van de zaak dit qua tijd toestaat, én;

– de hoogte van de kosten redelijk is.

b. Geschillen tussen het lid en (een medewerker van) ABVAKABO FNV of een door ABVAKABO FNV ingeschakelde externe (rechts)hulpverlener over onder meer de uitleg en toepassing van de algemene voorwaarden, de haalbaarheid en de kwaliteit van de individuele belangenbehartiging kunnen aan het bondsbestuur van ABVAKABO FNV worden voorgelegd.

c. Tegen beslissingen van het bondsbestuur in geschillen tussen het lid en (een medewerker van) ABVAKABO FNV met een financieel belang dat niet hoger is dan het door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar vastgestelde eigen risico kan bezwaar worden gemaakt bij de klachtencommissie individuele belangenbehartiging. De klachtencommissie brengt een bindend advies uit. Samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de klachtencommissie zijn neergelegd in de klachtenregeling individuele belangenbehartiging. Deze regeling is verkrijgbaar bij ABVAKABO FNV.
Artikel 11. (hardheidsclausule)

Het bondsbestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen ten gunste van het lid van deze algemene voorwaarden af te wijken.


Rechtsgebieden


 • Arbeidsrecht.

 • Ambtenarenrecht.

 • Faillissementsrecht, voor zover samenhangend met het uitoefenen van arbeid of het ontvangen van een uitkering.

 • Pensioenrecht, voor zover samenhangend met het uitoefenen van arbeid of het ontvangen van een uitkering.

 • Sociale zekerheid (werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, met uitzondering van geschillen over huursubsidie en het verhaal van bijstand in het kader van de onderhoudsverplichting).

 • Intellectuele eigendomsrechten, voor zover het geschil samenhangt met het uitoefenen van arbeid.

 • Studiefinanciering.

 • Particuliere ziektekostenverzekeringen.

 • Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 • Tuchtrecht, voor zover leden in het kader van de uitoefening van hun beroep met een tuchtrechtprocedure geconfronteerd worden.

 • Letselschaderecht.

 • Verbintenissen uit onrechtmatige daad en wegens wanprestatie, voor zover betrekking hebbend op het uitoefenen van arbeid.

 • Strafrecht, voor zover het begaan van een strafbaar feit samenhangt met het uitoefenen van arbeid en noodzakelijk uit de arbeid voortvloeit.

 • Loon- en inkomstenbelasting..

 • Artikel 2. ( juridische bijstand in rechte)
 • Artikel 3. (welke rechtsgebieden)
 • Artikel 4. (wie komen voor juridische bijstand in aanmerking)
 • Artikel 5. (voorwaarden voor het in aanmerking komen voor juridische bijstand)
 • Artikel 6. (door wie)
 • Artikel 7. (beëindiging juridische bijstand)
 • Artikel 8. (wijze van behandeling door ABVAKABO FNV)
 • Artikel 9. (kosten juridische bijstand)
 • Artikel 10. (geschillen)
 • Artikel 11. (hardheidsclausule)

 • Dovnload 24.39 Kb.