Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ambiguïteit in God binnen de

Dovnload 1.04 Mb.

Ambiguïteit in God binnen dePagina20/21
Datum28.10.2017
Grootte1.04 Mb.

Dovnload 1.04 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
har…bevestigt dit.

Wat God betreft, blijft er ook na de ontknoping ambiguïteit in dit personage bestaan. Want zelfs al geeft vs. 14 antwoord op de vraag waarom de proef niet vervuld hoeft te worden; het roept tevens de vraag op wat de reden is voor de beproeving. Dit nodigt de lezer uit, het antwoord te zoeken in de macroplot van de Abrahamcyclus. Breukelman en Turner doen daartoe voorstellen. Zij menen beiden dat Abraham tijdens de cyclus tekortschiet in geloof, en dat dit verbonden is met de belofte van de zoon. Deze interpretatie krijgt een bevestiging in de van een aantal structuurwoorden in de reis die Abraham met zijn knechten en zijn zoon maakt. Nergens in de tekst wordt expliciet melding gemaakt van het terugkeren van Izaäk. De interne spanning van de plot, en het daarmee samenvallende wisseling van godsnamen, is een aanwijzing dat de spanning in Gods handelen een reële basis in de tekst heeft; die spanning wordt slechts groter wanneer Gen. 22:1-19 een reminiscentie van het kinderoffer en allusies op de Molech bevat. Naarmate Abrahams innerlijke lijden meer uitwijkt, verhoogt dat de intensiteit van de spanning: het is immers God die het hem aandoet, waardoor de tegenstelling met Zijn rol als redder groter wordt.


In Hoofdstuk 9 vindt de lezer de eindconclusie van deze studie, waarin de slotconclusies van elk hoofdstuk zijn meegenomen: de studie heeft een viertal benaderingen van de tekst onder de loep genomen om te bepalen welke benadering het meest geschikt is om de onderzoeksvraag te behandelen: is de spanning tussen Gods handelen in Gen. 22:1-19) werkelijk aanwezig in de tekst. Alle vier de benaderingen kennen hun eigen problemen; het voornaamste bezwaar tegen de eerste drie, is dat ze de spanning verleggen naar een ander vlak. De literair/narratieve benadering behandelt de spanning op het niveau van de tekst. De literair/narratieve exegeten die wij behandeld hebben ontbeerden een literatuurtheoretisch kader. Deze studie schetst dat kader door drie vertegenwoordigers van literaire/narratologische methoden aan het woord te laten. Deze zijn gericht toegepast op Gen. 22:1-19. Uit die exegetische analyse volgt de conclusie dat de spanning in Gods handelen tussen vs. 2 en vs. 11 inderdaad een reële basis in de tekst heeft.

1 I. Kant,Der Streit der Fakultäten’, (1798), Hrsg. von dr. Benzion Kellerman, in: Immanuel Kants Werke Bd. VII, Hrsg. von Ernst Cassirer, Berlin, Bruno Cassirer Verlag, 1916, 375 n1.

2 Cf. W. Dietrich & C. Link, Die dunklen Seiten Gottes, Bd.2: Allmacht und Ohnmacht, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2000, 76; E. Noort, Genesis 22: Human sacrifice and theology in the Hebrew Bible In: E. Noort & E. Tigchelaar (eds.), The Sacrifice of Isaac; The Aqedah (Genesis 22) and its Interpretations, (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 4), Leiden/Boston/Köln, Brill, 2002, 1-20; T. Veijola, ’Das Opfer des Abraham - Paradigma des Glaubens aus dem nachexilischer Zeitalter’, ZThK 85 (1988), 129 – 164; A. Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, Forschungen Zum Alten Testament 37, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 246.

3 Vertaling L. Kundert, Die Opferung/Bindung Isaaks. Bd. 1: Gen 22,1-19 im Alten Testament, im Frühjudentum und im Neuen Testament, (WMANT 78), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1998, 86.

4 B. Jacob, Das Erste Buch der Tora. Genesis, übersetzt und erklärt, Berlin, Schocken Verlag, 1934, 492.

5 Max Pam in het radioprogramma ‘Met het oog op morgen’, 12 juli 2005.

6 Suzanne Krahe, Ermordete Kinder und andere Geschichten von Gottes Unmoral, Würzburg, Echter, 1999, 23; cit. bij A. Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, 246.

7 C. Westermann, Genesis. 2. Teilband. Genesis 12-36, (BKAT), Neukirchen, Neukirchener Verlag, 1974, 435.

8 V. Hamilton, The Book of Genesis. Chapters 18-50, (NICOT), Grand Rapids, Michigan, Eerdmans, 1995; 97vv; G. Von Rad, Das erste Buch Mose. Genesis. Übersetzt und erklärt, (DATD, Teilband 2/4), Göttingen, Vandenhoeck en Rüprecht, 9., über-arbeiteten Auflage, 1972., 188; E. Speiser, Genesis. Introduction, Translation and notes, (Anchor) Garden City, New York, Doubleday, 1964, 196; G. Wenham, Genesis 16-50, (WBC), Dallas, Texas, Word Books, 1994, 97v.

9 H. Oosterhuis & A. van Heusden, In den beginne; Het boek Genesis vertaald en van aantekeningen voorzien door Huub Oosterhuis, Prometheus, Amsterdam, 1999.

10 P. Oussoren, De Naardense Bijbel. De volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, vertaald door Pieter Oussoren, Vught, Skandalon, 2007.

11 Oosterhuis & Van Heusden, In den beginne, 83.

12 Oussoren, Naardense Bijbel, 40.

13 Oosterhuis & Van Heusden, In den beginne, 84.

14 Oussoren, Naardense Bijbel, 41.

15 B. Arnold & J. Choi, A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, § 3.5.1, § 3.5.2, 84-91; hierna aangeduid als AC.

16 B. Jacob, Das Erste Buch der Tora. Genesis, übersetzt und erklärt, Berlin, Schocken Verlag, 1934, 492-493.

17 H. Burger De zandloper van Genesis. De visie van Benno Jacob op Gen. 22 in het licht van zijn tijd en de Traditie, Zoetermeer, Boekencentrum, 2002, 156v.

18 G. Von Rad, Das Opfer des Abraham. Mit Texten von Luther, Kierkegaard, Kolakowski und Bildern von Rembrandt, (Kaiser Traktate; 6), München, Chr. Kaiser Verlag, 1971, 15.

19 Siegfried Mittmann, ‘ha-Morijja – Präfiguration der Gottestadt Jerusalem’, in M. Hengel, S. Mittmann & M. Schwemer (eds.), La Cité de Dieu / Die Stadt Gottes. 3 Symposium Strasbourg, Tübingen, Uppsala. 19.-23. September 1998 in Tübingen, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 129, Tübingen, Mohr Siebeck, 2000, 75-80.

20 A. Van Selms, Genesis deel II, (POT), Nijkerk, Callenbach, vierde druk, 1986, 22.

21 E. Corteze, ‘Gen. 22:1-19. History and theology of the Narrative.’ in F. Manns (ed.), The Sacrifice of Isaac in the three monotheistisc religions. Proceedings of a symposium on the interpretation of the Scriptures held in Jerusalem, March 16-17, 1995, Jerusalem, Franciscan Printing Press, 1995, 12.

22 V. Hamilton, The Book of Genesis, Chapters 18-50, (NICOT), Grand Rapids, William B. Eerdmans Publishing Corporation, 1995, 103.

23 Verwijzing bij Hamilton The Book of Genesis, Chapters 18-50, 103 naar: M. Dahood “The God Ya at Ebla?”, JBL 100 (1981) 608 n6; zie ook: J.P. Fokkelman, ‘“On the Mount of the Lord There Is Vision” A Response to Francis Landy concerning the Akedah’ in: Signs and Wonders: Biblical Texts in Literary Focus, ed. J.C. Exum, SBL Semeia Studies, Atlanta, Scholars, 1989, 52.

24 Verwijzing bij Hamilton The Book of Genesis, Chapters 18-50, 103, naar: S. Yeivin, “Marginal Glosses”,” Tarbiz 40 (1971) 396-97 (Hebreeuws, Engelse samenvatting op p. I); G. Rendsburg, “A New Look at Pentateuchal HW”, Bib 63 (1982) 358-59.

25 Hamilton, The Book of Genesis, Chapters 18-50, 103.

26 F. Breukelman Bijbelse Theologie. Deel I, 2. twdlwt. De Theologie van het boek Genesis. Het eerstelingschap van Israël temidden van de volkeren op de aarde als thema van “het boek van de verwekkingen van Adam, de mens”, Kampen, Kok, 1992, 123.

27 A. Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, Forschungen Zum Alten Testament 37, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 254 n50.

28 “H. XXII: 1-3, 19 zijn eveneens uit E opgenomen, behoudens de verandering van Elohîm, vs 11 (vg. XXI:17), in Jahwe; daarentegen is vs. 14-18 een uitbreidend toevoegsel, afhankelijk van XII:1-3, waarmede het in het gebruik van Jahwe samenstemt (vs.14, 14 bis, 16; in vs. 1-13 Elohîm 5 of 6 malen)”; A. Kuenen, Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds, door A. Kuenen, Hoogleraar te Leiden. Tweede geheel omgewerkte uitgave. Eerste deel: De Thora en de historische boeken des ouden verbonds, Amsterdam, S.L. Van Looy, 1884, 142.

29 Kuenen, Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds, 144.

30 Kuenen, Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds, 138.

31 Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der Historischen Bücher des Alten Testaments, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1878, vierte unveränderte Auflage, 1963, 26v.

32 "Sehr deutlich zeigt sich die überarbeitende Hand des Jehovisten in 22,1-19 (..). Vor allem ist v. 15-18 sein Zusatz, ohne Originalität, voll von Reminiscenzen (…). Der Jehovist ist auch v. 11-14 tätig gewesen, aber nur in geringfügigen Änderungen. Den der Inhalt ist ganz elohistisch, vgl. v. 11 mit 21, 17 und dagegen 16, 7. 18, 1ss. 19, 1 ss. aus J, ferner v. 14 mit v. 8, wo der Name durch hary myhla vorbereitet wird.", Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs, 18.

33 H. Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, Heft 53 der Schriftenreihe »Biblische Studien«, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1968, 21.

34 Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, 21v.

35 Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, 22v.

36 Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, 24v.

37 Kilian verwijst hiervoor naar E. Sellin & L. Rost, Einleitung in das Alte Testament, Heidelberg, Quelle & Meyer, 9. Aufl. 1959, 56.

38 R. Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, Stuttgarter Bibelstudien 44, herausgegeben von Herbert Haag, Rudolf Kilian und Wilhelm Pesch, 21-25, Stuttgart, Verlag Kath. Bibelwerk GmbH, 1970, 21-23.

39 Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 23-26, 46.

40 Te vinden bij H. Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, 22.

41 Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 35.

42 Inversie: “Die normale Wortstellung ist im Verbalsatz: Verbum - Subject – Prädikatsergänzung. (…) Wird von dieser Wortstellung abgewichen (Inversion), so liegt auf dem Verbum vorangestellten Satzteil der Ton. Dem ist in der Ubersetzung möglichtst Rechnung zu tragen dadurch, daβ man die hebräischen Wortstellung soweit wie möglich beibehält.”, G. Krinetzki, Bibelhebraïsch. Eine Enführung in seine grammatischen charakteristika und seine theologisch relevanten Begriffe, Schriften der Universität Passau, Reihe Katholische Theologie, band 2, Passau, Passavia Universitätsverlag, 1981, 66.

43 Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 50.

44 Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 50; cursivering toegevoegd.

45 B. Bandstra, Reading the Old Testament; An Introduction to the Hebrew Bible, USA, Wadswordth Publishing Company, tweede druk, 1999, 39 (table A, op bijbehorende CD-Rom of: http://www.hope.edu/bandstra/RTOT/PART1/PT1_TBB. HTM [7-10-2006]).

46 Van Seters, Abraham in History and Tradition, New Haven and Londen, Yale University Press, 1975, 230.

47 Het woordspel wordt als kenmerk van de Jahwist genoemd bij B. Bandstra, Reading the Old Testament; An Introduction to the Hebrew Bible, 39 (table A, op bijbehorende CD-Rom of: http://www.hope.edu/bandstra/RTOT/PART1/PT1_TAA. HTM [7-10-2006]).

48 A. de Pury, ‘El-Roi – yar la’, in: K. van der Toorn, B. Becking, P. van der Horst (eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible (DDD), Leiden – New York – Köln, Brill, 1995, 555vv.

49 E. Knauf, Ismaël. Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens im 1. Jahrtausend v. Chr., Abhandlungen des Deutschen Palästinavereins, Wiesbaden, Harrassowitz, 1985, 48v.

50 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 193.

51 K. Koenen, ‘Wer sieht wen? Zur Textgeschichte von Genesis xvi 13’, VT 38 (1988), 468-474.

52 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 232.

53 Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 55v.

54 Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 54v.

55 Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 50; cursivering toegevoegd.

56 P. Volz & W. Rudolph, ‘Der Elohist als Erzähler : ein Irrweg der Pentateuchkritiek?’, BZAW, 63 (1933), 13, 135-145.

57 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 126-131.

58 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 230.

59 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 200vv.

60 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 156.

61 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 230.

62 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 238v.

63 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 154-166.

64 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 311v.

65 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 230.

66 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 282v.

67 Reventlow, Opfere deinen Sohn. Eine Auslegung von Genesis 22, 25; Kilian, Isaaks Opferung. Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 27.

68 H.-D. Neef, Die Prüfung Abrahams. Eine exegetisch-theologische Studie zu Gen 22, 1-19, Stuttgart, Calwer Verlag, 1998, 77-81.

69 T. Veijola, ’Das Opfer des Abraham - Paradigma des Glaubens aus dem nachexilischer Zeitalter’, in: ZThK 85 (1988), 149.

70 P. Weimar, ‘Jehovist’, NBL II, Zürich, 1996, 281-284.

71 Neef, Die Prüfung Abrahams. Eine exegetisch-theologische Studie zu Gen 22, 1-19, 51v.

72 Neef, Die Prüfung Abrahams. Eine exegetisch-theologische Studie zu Gen 22, 1-19, 86.


73 Voor het gemak zijn hier de termen ‘genre’ en ‘vorm’ synoniem gebruikt. Strikt genomen zijn ze niet synoniem. Voor een bespreking van de vraag naar het verschil tussen ‘genre’ en ‘vorm’, zie: E. Blum, ‘Formgeschichte – A Misleading Category? Some critical remarks’ in: M. A. Sweeney & E. Ben Zvi (Eds.), The Changing Face of Form Criticism for the Twenty-First Century, Grand Rapids, Michigan, Eerdmans, 2003, 32-45.

74 B. Becking, ‘Nehemia 9 and the Problematic Concept of Context (Sitz im Leben)’, in: Sweeney & Ben Zvi (Eds.), The Changing Face of Form Criticism for the Twenty-First Century, 253v.

75 H. Gunkel, Genesis, übersetzt und erklärt von Hermann Gunkel, (GHK. Abt. 1, Bd. 1), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 3e Aufl., 1910, 213v.

76 H. Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, Heft 53 der Schriftenreihe »Biblische Studien«, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1968, 53-62.

77 A. Olrik, ‘Epische Gesetze der Volksdichtung’ in Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 51, 1909, 1-12.

78 Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, 55.

79 Reventlow, Opfere deine Sohn. Eine Auslegung von Gen 22, 38-52.

80 Reventlow, Opfere deinen Sohn, Eine Auslegung von Gen 22, 49vv.

81 Reventlow, Opfere deinen Sohn, Eine Auslegung von Gen 22, 28-31.

82 J. Fichtner, ‘Die etymologische Ätiologie in den Namengebungen der geschichtlichen Bücher des Alten Testaments’, VT 6 (1956), 372-396.

83 Reventlow, Opfere deinen Sohn, Eine Auslegung von Gen 22, 28.

84 Reventlow, Opfere deinen Sohn, Eine Auslegung von Gen 22, 36.

85 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 234-236

86 R. Kilian, Isaaks Opferung, Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, Stuttgarter Bibelstudien 44, herausgegeben von Herbert Haag, Rudolf Kilian und Wilhelm Pesch, 21-25, Stuttgart, Verlag Kath. Bibelwerk GmbH, 1970, 21-23.

87 Kilian, Isaaks Opferung, Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 102.

88 Kilian, Isaaks Opferung, Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 113-116.

89 Kilian, Isaaks Opferung, Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 118.

90 Kilian, Isaaks Opferung, Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 119.

91 Kilian, Isaaks Opferung, Zur Überlieferungsgeschichte von Gen 22, 121-123.

92 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 1975, 236.

93 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 233v.

94 Van Seters, Abraham in History and Tradition, 237.

95 H.-P. Müller, ‘Genesis und das mlk-Opfer, Erinnerung an einen religionsgeschichtlichen Tatbestand’, BZ 41, 1997, 237-246.

96 G. Huß, Geschichte der Karthager, (HAW III, 8), München, C. H. Beck, 1985, 537.

97 F. Bertrandy, ‘Les représentations du «signe de Tanit» sur les stèles votives de Constantine. IIIème-Iier siècles avant J.-Chr.’, RSFen 21/2 (1993), 19.

98 Müller, Genesis 22 und das mlk-Opfer, 244.

99 A. Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, Forschungen zum Alten Testament 37, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2003, 276, n153.

100 A. Lumpe, ‘Philo Byblius’ in: Biografisch-Bibliografisches Kirchenlexicon, http://www.bautz.de/bbkl/p/Philo.shtml, (op: 9-12-2006).

101 T. Römer, ‘Why would the Deuteronomists Tell about the Sacrifice of Jephtah’s Daughter?’ In: JSOT 77 (1998), 33-36.

102 Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, 275v.

103 E. Noort, ‘Genesis 22: Human sacrifice and theology in the Hebrew Bible’, in: E. Noort & E. Tigchelaar (eds.), The sacrifice of Isaac: the Aqedah (Genesis 22) and its interpretations, Leiden, Brill, 2002, 8.

104 Noort verwijst hiervoor naar T. Veijola, ‘Das Opfer des Abraham – Paradigma des Glaubens aus dem nachexilischen Zeitalter’, ZThK 85 (1988), 149.

105 Noort acht “..the force of the well-known expression hw"hy>-%a;l.m;“ zo algemeen bekend, dat deze geen nadere verklaring behoeft. Voor de bijbels-theologische duiding zoals hier gegeven, zie J. Soggin, %a;l.m;, 3b, c. in TLOT II.

106 Veijola, ‘Das Opfer des Abraham – Paradigma des Glaubens aus dem nachexilischen Zeitalter’, 152.

107 Mittmann, ‘ha-Morija – Präfiguration der Gottesstadt Jerusalem (Genesis 22,1-14.19). Mit einem Anhang: Isaaks Opferung in der Synagoge von Dura Europos’, in: M. Hengel, S. Mittmann, M. Schwemer (eds.), La cité de Dieu: Der Stadt Gottes. 3. Symposioum Strasbourg, Tübingen, Uppsala 19-23 September 1998 in Tübingen (WUNT 129), Tübingen 2000, 84.

108 Noort, ‘Genesis 22: Human sacrifice and theology in the Hebrew Bible’, 19.

109 Noort, ‘Genesis 22: Human sacrifice and theology in the Hebrew Bible’, 20.

110 H. Barth, Die Jesaja-Worte in der Josiazeit. Israel und Assur als Thema einer produktiven Neuinterpretation der Jesaja-überlieferung, (WMANT 48), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag 1977, 92-103. Zelf houdt Michel in het midden wat de “Assurredactie” precies inhield: Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, 277 n158.

111 Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, 295; vgl. Noort, ‘Genesis 22: Human sacrifice and theology in the Hebrew Bible’, 13.

112 In de bespreking van Michel, onder 5.4.4, subsectie “rb[-hif’il + vaeB' (door vuur heen laten passeren)”.

113 Michel, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten Testament, 288v.

114 Michel,
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Dovnload 1.04 Mb.