Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Amendement 2

Dovnload 217.57 Kb.

Amendement 2Datum05.05.2019
Grootte217.57 Kb.

Dovnload 217.57 Kb.


{14/01/2015}14.1.2015 B8‑0008/2015 }

B8‑0018/2015 }

B8‑0020/2015 }

B8‑0021/2015 }

B8‑0029/2015 } RC1/Am. 2/rev.

Amendement 2

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric

{GUE}namens de GUE/NGL­FractieGezamenlijke ontwerpresolutie

S&D, Verts/ALE, ECR, ALDE, PPE

over de situatie in Oekraïne

Gezamenlijke ontwerpresolutie

Paragraaf 6

Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement

6. dringt er bij de EU op aan om, met name tijdens de komende vergadering van de Raad in maart 2015, haar huidige sanctieregime te handhaven zolang Rusland zijn uit het akkoord van Minsk voortvloeiende verplichtingen niet volledig eerbiedigt en, bovenal, ten uitvoer legt, en spoort de Commissie aan manieren te vinden om de solidariteit onder de lidstaten te vergroten voor het geval de crisis met Rusland voortduurt; benadrukt dat het noodzakelijk is een reeks duidelijke criteria vast te stellen waarmee, indien eraan wordt voldaan, kan worden voorkomen dat nieuwe restrictieve maatregelen tegen Rusland worden getroffen of die kunnen leiden tot opheffing van de huidige sancties, met inbegrip van: handhaving van het staakt-het-vuren, de onvoorwaardelijke terugtrekking uit Oekraïne van alle Russische troepen en door Rusland gesteunde illegale gewapende groeperingen en huursoldaten, de uitwisseling van alle gevangenen, onder wie Nadia Savtsjenko, en herstel van het Oekraïense gezag over zijn gehele grondgebied, inclusief de Krim; verzoekt de Europese Raad om, in het geval van eventuele verdere acties van Rusland die een destabiliserende werking op Oekraïne hebben, nadere restrictieve maatregelen te nemen en het toepassingsgebied ervan te verbreden, door ook de nucleaire sector erin op te nemen en door de mogelijkheden van Russische entiteiten om internationale financiële transacties uit te voeren, te beperken; erkent dat de EU bereid moet zijn om steun te bieden aan aangrenzende lidstaten, die hetzelfde veiligheidsniveau verdienen als alle lidstaten;

6. verzoekt de EU met klem een einde te maken aan haar tegen Rusland gerichte sanctiemaatregelen die politiek ineffectief en contraproductief zijn gebleken en die hebben geleid tot een handelsoorlog met negatieve gevolgen voor met name kmo's, boeren en consumenten in Rusland, de EU en de landen van het oostelijk nabuurschap van de EU, met inbegrip van Oekraïne;

Or. {EN}en
AM\1046139NL.doc
PE545.688v01-00 }

PE547.441v01-00 }

PE547.443v01-00 }

PE547.444v01-00 }PE547.452v01-00 } RC1

NL In verscheidenheid verenigd NL

  • Amendement 2
  • Gezamenlijke ontwerpresolutie
  • dringt er bij
  • : handhaving van het staakt-het-vuren, de onvoorwaardelijke terugtrekking uit
  • kmos, boeren en consumenten in Rusland, de EU en de landen

  • Dovnload 217.57 Kb.