Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Arabisch taalcentrum

Dovnload 334.39 Kb.

Arabisch taalcentrumPagina5/9
Datum14.03.2017
Grootte334.39 Kb.

Dovnload 334.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

BESCHRIJVINGEN VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN

Arabische Grammatica


Code

I-114/I-115/I-116 /I-117/I-118Niveau

4 tot 8Beschrijving

In dit vak worden de kenmerken van de Arabische grammatica met bijzondere aandacht aan het systeem van i’raab behandeld. Ter verduidelijking wordt in de lessen gerefereerd naar het westerse systeem van grammaticale terminologie en worden er vergelijkingen gemaakt tussen de Arabische grammatica en de grammatica van sommige westerse talen. Elke les eindigt met uitgebreide grammaticale opdrachten. Door het lezen en analyseren van teksten die grammaticale regels bevatten, maken de cursisten kennis met een brede reeks van vocabulaire, idiomen en stijlen.

Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • formuleren van correcte Arabische zinnen zowel in spraak als schrift.

 • Het beheersen van de Arabische syntaxis (“nahw”).

 • Het vermogen om Arabische teksten te lezen zonder korte klinkers.

Beoordeling

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

At’Toehfas’Saniyya Bisharhi’lmoqaddima Al’Ajerroumiyya, Mohamed Mohyid’Dine abdelhamid.

Arabische Grammatica in schema’s en regels, Willem Stoetzer.


Arabische Morfologie


Code

I-124/I-125/I-126 /I-127/I-128Niveau

4 tot 8Beschrijving

In dit vak starten de cursisten met de basiskenmerken van de Arabische morfologie. Er wordt aandacht besteed aan regelmatige en onregelmatige werkwoorden. Vervolgens worden verschillende soorten werkwoorden behandeld. Daarna wordt er veel aandacht besteed aan de sterke werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, de afleiding, woordstructuur en woordvorming. Wanneer het nodig is wordt er uitleg en voorbeelden in het Nederlands gegeven zodat het voor alle cursisten duidelijk wordt.

Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • Het vermogen om werkwoorden in tegenwoordige tijd, verleden tijd en gebiedende wijs te vervoegen.

 • Het beheersen van het vervoegingsysteem van de sterke werkwoorden in verschillende tijden.

 • Het vermogen om uit verschillende werkwoorden en zelfstandige naamwoorden de stam te halen om het woord in een woordenboek te zoeken.

 • De betekenis weten van werkwoorden die op elkaar lijken.

 • Het beheersen van het genus, het getal en verbuigingsysteem van de naamwoorden.
Beoordeling

Schriftelijke tentamens, werkstukken

literatuur

Arabische Morfologie: Een nieuwe vorming (dictaat: Aziz Abba)

At’Tahlil As’Sarfi, Yassin Al Hafid.Modern Standaard Arabisch (Lezen)

Code

I-131/I-132/I-133 /I-134/I-35/I-136Niveau

1 tot 6Beschrijving

In dit vak starten de cursisten met het leren van technieken om zinnen en teksten foutloos te lezen. Vervolgens komen lessen aan bod die eenvoudige en moeilijke teksten bevatten. Deze lessen bestaan uit het begrijpend lezen van verschillende teksten en beantwoorden van gestelde vragen, de betekenis van woorden afleiden uit de context en het samenstellen van synoniemen. Ook komen verschillende oefeningen over zinsopbouw, vervoeging, tegenstellingen en samenvattingen aan de orde. Daarna leren de cursisten hoe ze onderscheid kunnen maken tussen tekstsoorten en deze kritisch te beoordelen.

De moeilijkheidsgraad van de teksten neemt toe, waardoor cursisten een grotere woordenschat verkrijgen. Iedere tekst wordt afgesloten met een uitgebreide oefening dat de leesvaardigheid bevorderd.

Als hulpmiddel wordt er tijdens een aantal lessen gebruik gemaakt van audiocassettes zodat cursisten een correcte en duidelijke uitspraak ontwikkelen.


Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden verkregen te hebben:

 • Het vermogen om een reeks van korte en lange teksten te lezen en te begrijpen.

 • Het vermogen om literaire teksten te lezen en te begrijpen.

 • Correct articuleren in het Standaard Arabisch.

 • Correcte en duidelijke uitspraak ontwikkelen.

 • Het lezen van teksten met intonatie.

 • Korte en simpele teksten schrijven m.b.t. de thema’s waaraan aandacht is besteed.

 • Enige bekendheid met enkele Arabische culturele praktijken en tradities.

 • Een schrijfstijl ontwikkelen.

Beoordeling

Schriftelijk tentamen, werkstuk

Literatuur

“Brug”: Modern Standaard Arabisch voor Beginners (dictaat: Majeda Abu Alhija & Kawther Alhakim)

Van letter tot tekst, (Dictaat: Aziz Abba)Al-Arabiyya li Al-Naashiin, Sini, M.I.; Abd Al-Aziz, N.M.; Huseyn, M.T.


Gesproken Arabisch

Code

I-141/I-142/I-143 /I-144/I-145/I-146Niveau

1 tot 6Beschrijving


In deze module leren de cursisten te communiceren en zich in het Arabisch uit te drukken, zowel in formele als in informele situaties. Deze module is tevens bedoeld om de luistervaardigheden van cursisten te ontwikkelen en hun woordenschat door een brede reeks van onderwerpen uit te breiden. Er worden in sommige lessen nieuwsberichten, debatten en discussies gevolgd van verschillende Arabische zenders zodat de lees- en luistervaardigheden van cursisten vergroot wordt. Ook worden cursisten getraind om notities te maken terwijl ze naar uitzendingen luisteren. Dit vergroot hun woordenschat en hun vermogen om te luisteren naar langere passages. De grammaticale regels worden tijdens de conversaties en oefeningen behandeld. Elk thematisch onderdeel eindigt met een uitgebreide opdracht. Daarnaast zijn er geïntegreerde oefeningen waardoor het inzicht van cursisten verder wordt vergroot. Er komt een reeks van onderwerpen uit dagelijkse gesprekken in het Arabisch aan bod. De gesprekken gaan over hedendaagse kwesties die sociaal, politiek en religieus van aard zijn. De cursisten worden daarnaast voorbereid om zich in verschillende onderwerpen schriftelijk uit te drukken. Deze module complementeert de grammatica en verschaft een woordenschat die in de praktijk wordt gebracht.

Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden op basis niveau verkregen te hebben:

 • Het vermogen om zich in een breed veld van onderwerpen mondeling uit te drukken.

 • Gesprekken kunnen voeren in het Modern Standaard Arabisch, zowel in formele als informele situaties.

 • Het vermogen om te discussiëren in verschillende onderwerpen.

 • Actief luisteren naar gesprekken die op een hoog tempo worden gevoerd.

 • Het beheersen van taalvaardigheidaspecten zoals actief luisteren, spreken en vragen stellen en beantwoorden.

 • Discussiëren en debatteren over allerlei stellingen.

 • Schriftelijke producten opstellen over diverse thema’s.

 • Zelfstandig volgen en begrijpen van audiovisuele programma’s.

 • Het vermogen om tegelijkertijd te luisteren en notities te maken.

Beoordeling

Mondeling tentamen. Schriftelijk tentamen.

Literatuur

“Attawâsul”: schriftelijk & verbaal Arabisch voor Beginners (dictaat: Aziz Abba)

Al Maharaat Attawasoliyya (dictaat: Houda Bakoura)Dictee

Code

I-151/I-152/I-153 /I-154/I-155Niveau

1 tot 5Beschrijving

In het Arabische dictee zijn er veel regels die beheerst moeten worden zodat men correcte zinnen kan uitspreken en goed kan schrijven. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan regels; daarvoor worden er verschillende methodes gebruikt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het dicteren van klassieke en moderne teksten, die door bekende Arabische auteurs geschreven zijn.

Algemene vaardigheden

Bij de afronding van de module dienen de cursisten de volgende vaardigheden op basis niveau verkregen te hebben:

 • Correct schrijven en articuleren van woorden en zinnen.

 • Het vermogen om de auditieve woorden, zinnen en teksten schriftelijk uit te drukken.

 • Het vermogen om zinnen te onthouden en ze vervolgens op te schrijven.

 • Het vermogen om auditieve teksten foutloos schriftelijk uit te drukken

 • Schrijven op een hoger tempo.

Beoordeling

Dictee

Literatuur

Arabische Dictee (dictaat: Aziz Abba)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Arabische Morfologie

 • Dovnload 334.39 Kb.