Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief van de leen – en tolkamer toegangsnummer 8 inventarisnummer 51 periode 1728-1730 De regesten worden in telegramstijl aangeboden met standaard de plaatsnaam, evt persoonsnamen en het betreffende onderwerp

Dovnload 61.9 Kb.

Archief van de leen – en tolkamer toegangsnummer 8 inventarisnummer 51 periode 1728-1730 De regesten worden in telegramstijl aangeboden met standaard de plaatsnaam, evt persoonsnamen en het betreffende onderwerpDatum28.10.2017
Grootte61.9 Kb.

Dovnload 61.9 Kb.


ARCHIEF van de LEEN – en TOLKAMER

toegangsnummer 8

inventarisnummer 51

periode 1728-1730
De regesten worden in telegramstijl aangeboden met standaard de plaatsnaam, evt. persoonsnamen en het betreffende onderwerp, zodat lokale onderzoekers uiterst doelgericht in deze archiefbestanden kunnen zoeken. Vermoedelijk ligt er ook een relatie tussen dit archiefbestand en de resolutieboeken van de Raad van State van de betreffende dienstjaren [ zie aldaar].
2 januari 1728

Onderzoek van een missive van de Raad van Brabant i.v.m. de betaling van 60 gl. als toeslag voor de eerst presiderende en andere raden van genoemde Raad en griffiers in de dorpen voor vacaties, rapporteren e.d.


5 januari 1728

Rekest van de vrijheid Oss in kwartier Maasland over een aflossing waarvan geprofiteerd heeft iemand van de stad Megen onder het gebied van de keurvorst van de Palts.


10 januari 1728

Advies op een rekest van de regenten van Geffen over diverse obligaties of schepenschuldbrieven op het corpus van Geffen staande.


19 januari 1628

Rapport van secretaris Ten Hove die een bericht heeft onderzocht van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van Jacobus van Homburg pachter van de houtschat te Sint Oedenrode waar die van het Groot Gasthuis zullen blijven genieten van de vrijstelling van houtschat op de houtgewassen staande op hun eigen landerijen.


28 januari 1728

Onderzoek van het geverbaliseerde van de visitatie van de classis van Kempenland met o.a. bericht dat te Lommel geconstateerd is dat naast de gereformeerde schoolmeester er ook een paapse actief is n een en dezelfde school en op een en dezelfde tijd die zelfs 100 gl. traktement van het dorp zou trekken en besloten is Dirk de Hart bij provisie te suspenderen voor een periode van 3 jaren hem gelastende zich stil te houden en er zorg voor te dragen dat over zijn gedrag geen verdere klachten kunnen worden gemeld aan de RvS en de regenten van Lommel krijgen een schrijven vanuit de Raad dat ze het vreemd vinden dat hun een ppase man een toeslag geven [discussie].


29 januari 1728

Advies op een rekest van Isaac Fabri onlangs aangesteld tot secretaris van Vessem, Wintelre, Knegsel, Oost- en Middelbeers in de plaats van Willem Muller over diverse akten in de administratie van Muller waarover de 40e penning is betaald nog geprotocolleerd moeten worden.

6 februari 1728

Bericht op een rekest van de regenten van Drunen in het kwartier Oisterwijk i.v.m. de borgemeestersrekeningen van 1722 en 1723 waarbij genoemd worden Peter Elshout, Wouter Cornelis de Weert, Marten Aarts van Drunen en Arien Robberts borgemeesters van die jaren.


11 februari 1728

Missive van rentmeester Lyklama à Nijholt over de verkoop van goederen en enige rentegelders.


14 februari 1728

Advies op een rekest van de regenten van Erp in het kwartier Peelland die graag een nieuw quohier wilden formeren dat tevens dienst kon doen i.v.m. de beden zoals dat in 1657 is geschied.


2 maart 1728

reactie op een rekest van Joost van Zeeland, Welle Jansz. en enige andere ingezetenen van het dorp Heesch in het kwartier Maasland over het opgeven van de nieuw ingestoken landerijen en de bijbehorende verponding.


6 maar t1728

Advies op een rekest van Willem Wouter van Zutphen, Marten van Loon, Paulus Hendrix, Corst Cloesen van Goch en nog andere inwoners van de heerlijkheid Heeswijk & Dinther in het kwartier Maasland over nieuw ingestoken landerijen en de bijbehorende verponding.


16 maart 1728

Geschreven waarschuwing van de Raad en Leenhof van Brabant i.v.m. ingediende of in te dienen rekesten en andere typen akten.


2 april 1728

Geschreven publicatie dat in de meierij steeds meer insluipt dat bij verkoping of andere handelingen waardoor het bezit wordt overgedragen van los- en lijfrenten geen 40e penning wordt betaald hetgeen een notoire transgressie is van art. 1 van het plakkaat of ordonnantie op de 40e penning van 24 december 1695.


6 april 1728

Onderzoek van een bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen Van Borssele op een rekest van Udenhout in het kwartier Oisterwijk over de publieke aanbesteding van de collecte van ’s lands penningen en de vergoeding daarover.


6 april 1728

Rekest van regenten, borgemeesters en collecteurs van Drunen over het collecteren van de landspenningen na communicatie met mr. Jan Cornelis Santvoort namens de raad en rentmeester generaal der domeinen [lange akte].


9 april 1728

Advies op een rekest van Isfridus van den Broek prelaat van de abdij van Postel i.v.m. de tienden van Lieshout.


15 april 1728

Onderzoek naar de inhoud van een missive van de krijgsraad te Namen rakende de erfenis van luitenant Stoukman.
19 april 1728

Rapport n.a.v. een rekest van Gabriël Biel Bommieu tegenwoordig rector te Eindhoven waarna is besloten uit te zien naar een bekwaam, kundig, en godsvruchtig persoon vanwege het vacante rectorschap [interessante beschouwing].


22 april 1728

Gedrukte advertentie dat men geconstateerd heeft dat tussen vrijdag en zaterdag resp. 9 en 10 april door enige kwaadaardige mensen de Schutlakensedam in het kwartier van Maasland is doorgestoken. Voor het opsporen van de daders wordt een premie van 100 ducatons uitgeloofd.

26 april 1728

Advies op een rekest van Jan Heesmans en andere ingezetenen van Lommel over affiches die gepubliceerd dienen te worden i.v.m. ‘voerlieden met zwaare koopmanschappen van Luik of Maastricht naar Breda en wederom van Breda naar Luik of Maastricht willende den akkerweg of leiweg lopende uit het dorp voor bij de parochiekerk van het gehucht genaamd het Einde zullen mogen gebruiken maar gehouden zijn te rijden door de groote en breede herbaan genaamd de Vreijshoring lopende van het dorp Lommel naar het gehucht van Cattenbosch’


8 mei 1728

Plakkaat over de invoer van wollen dekens die buiten het gebied van de staat zijn geproduceerd.


15 juni 1728

Advies op een rekest van het corpus van Deurne & Liessel ‘verzoekende hun Hoog Mogenden consent en octrooi om gemelde heerlijkheden die den 16e dezer zijnde morgen bij executie ten rolle van den Raad van Brabant staan verkocht te worden, te mogen kopen en de penningen daar toe nodig te mogen negotieren’. De Raad van State wijst dit verzoek af.


22 juni 1728

Beschouwing over een eventuele verandering van de verpachtcondities die betrekking hebben op domaniale goederen o.a. die der novale tienden.


1 juli 1728

Rekest van Leonard Ragaij secretaris van de dingbank Vught en Cromvoirt in het kwartier van Oisterwijk die aangeeft enige maanden geleden te zijn overvallen door een ‘dangereuse zieketen’ en zich in de periode 1725-1727 regelmatig heeft laten behandelen te ’s-Hertogenbosch door de resp. doctoren en chirurgijns en dus absent is geweest en de werkzaamheden zijn waargenomen.


2 juli 1728

Rekest van Johan van Roijen collecteur der verpondingen en koningsbeden over de heerlijkheid Sint Michielsgestel die een meningsverschil [different] heeft met de regenten aldaar vanwege het opnemen van de rekeningen der beden, verpondingen en gemene middelen.


30 juli 1728

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen en de leenmannen van de leen- en tolkamer in de zaak van Aalbert Varssevelt [ook Verssevelt] schout en secretaris te Alem aan de ene kant en Gelijn Roels curator van het dorp aan de andere kant.


5 augustus 1728

De regenten van Geldrop worden gelast dat ze alle borgemeestersrekeningen over 1715-1726 en die van de collecteurs over 1717-1726 opnieuw moeten opnemen en sluiten.


5 augustus 1728

Missive van schepenen gezworenen en raad van de stad ’s-Hertogenbosch over de menigvuldige klachten van de rentmeesters van gast- en armenhuizen vanwege de weigering van lokale secretarissen om inzage te geven in protocollen en andere registers waardoor het naspeuren van goederen, cijnzen en renten bemoeilijkt wordt, waarbij o.a. genoemd worden het Gastgeefhuis, kerken en andere pieuze [liefdadige] fundaties.


27 augustus 1728

Examinatie van een rekest van Johan van Pelt secretaris der heerlijkheid Budel in het kwartier van Peelland die om verhoging heeft verzocht van zijn traktement van 200 gl. en verwijst naar de situatie in Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel.


1 september 1728

Vervolgakte in de zaak Aalbert Verssevelt contra Gelijn Roels aangesteld curator over Alem [zéér lange akte].


3 september 1728

Examinatie van een bericht van de rentmeesters Tengnagel en La Calmette betreffende het restaureren en repareren van kerken.


3 september 1728

Reactie op een rekest van de ingezetenen van Nijnsel en Vressel onder Sint Oedenrode verzoekende om aldaar een schoolmeester te mogen hebben. Akkoord.


3 september 1728

Onderzoek van een bericht van ontvanger Van der Waijen, Wentholt en J. van Heurn waarnemende het kantoor van de ontvanger Benting op een rekest van stadhouder en ordinaris gecommitteerden van het kwartier van Peelland betreffende de collecteurs der verpondingen, beden en gemene middelen.


6 september 1728

Rekest van Jacob Calkoen baljuw der heerlijkheid Halsteren en Noordgeest etc. over de resolutie van de Staten Generaal betreffende de residentie der officieren.

20 september 1728

Reactie vanuit de domeinen op een rekest van de regenten van Someren in het kwartier Peelland die verzoeken gedechargeerd te worden van een jaarlijkse betaling van een recognitiecijns van 77-10-0 die ze vanwege verschillende privileges op Sint Jansmisse moeten komen betalen op het kantoor der domeinen.

23 september 1728

Reactie op een rekest van de regenten van Dommelen i.v.m. de omslag van hun middelen.


24 september 1728

Advies op een rekest van de regenten van Hilvarenbeek in het kwartier Oisterwijk over degenen die zich van buitenaf vestigen in hun dorp en die zich in de huwelijkse staat zouden begeven.


27 september 1728

Onderzocht is een missive van Elbert Antony van Palland ontvanger der verpondingen in het kwartier van Oisterwijk op een rekest van Gijsbert Verwiel schout van Sprang en drossaard van Walwijk en secretaris te Loon op Zand met verzoek dispensatie te kunnen krijgen m.b.t. zijn domicilie op een van de twee laatste plaatsen.


7 oktober 1728

Onderzoek naar een bericht van Leonard Erasmus Duijts drossaard en schout te Nieuwcuijk op een rekest van de schepenen burgemeesters en principaalste geërfden van de heerlijkheid Nieuwcuijk klagende over de declaraties van voornoemde drossaard ten laste van de gemeente [met de nodige details over zijn takenpakket].


22 oktober 1728

Missive van J.L.Cramer stadhouder van de hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het overlijden van de roomse pastoor te Oerle in het kwartier Kempenland en dat zich bij hem was komen presenteren een zekere Arnoldus van Heumen komende uit de abdij van Postel met een verzoek de plaats van de overledene te mogen innemen, waar tegen de hoogschout geen bezwaar zou hebben, zijnde de suppliant onderdaan van de staat en geboortig uit Oss en voorzien van attestaties van goed gedrag. De stadhouder heeft echter vernomen via een nadere ondervraging, dat Van Heumen zijn akte van zending was wezen halen bij de pauselijke nuntius te Brussel en daarom rees twijfel bij de stadhouder en te meer omdat ook binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch nog geen vicaris was aangesteld en of de Staten Generaal een dergelijke commissie door de nuntius wel zouden willen toestaan. Voordat de pastoor aangesteld wordt wil de stadhouder eerst de intenties kennen van de Staten Generaal.


28 oktober 1728

Rekest van dekens, gezworenen en ouderlingen van het kleermakersgilde in de stad ’s-Hertogenbosch die aangeven benadeeld te worden door het werk van soldaten die in de stad in garnizoen liggen die geen lasten hoeven te betalen, voor een lagere prijs mogen werken. De bedoeling is dat ze alleen werken voor het garnizoen waartoe het snijden van nieuwe vrouwenkleren dus niet behoort vindt het kleermakersgilde.


10 november 1728

Missive van de Raad van Brabant als advies op een missive van J.L.Cramer stadhouder van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de suspensie van Pieter de Gier en Walraven van Heusden vorsters te Oisterwijk die nalatig zijn geweest de stadhouder in kennis te stellen van een voorval van openbaar geweld op 27 juli aan het huis van de predikant aldaar.


15 november 1728

Bericht over het overlijden van Althoffer griffier en secretaris van Oisterwijk [met nadere details over de invulling van dit ambt].


26 november 1728

Advies van de raad en rentmeester generaal der domeinen Van Borssele van der Hooge op het rekest van de geërfden en ingezetenen van Cromvoirt en gecommitteerden van Deuteren in het kwartier van Oisterwijk met verzoek enige percelen ledig liggende gemeentegrond te mogen verkopen tot 675 gl. die ze willen gebruiken tot betaling van hun schulden.


1 december 1728

Advies op een rekest van de regenten van Helvoirt i.v.m. het omslaan van hun verponding.


17 januari 1729

Onderzoek van een missive van J. van Heurn i.v.m. de dorpsrekening van Veghel van 1727 in het kwartier Peelland met opmerkingen over kapittel 7 van die rekening betreffende bepaalde traktementen die in de uitgaven staan aangegeven en ook uit andere kapittels.


18 januari 1729

Advies op een rekest van Peter Teulinx molenaar te Sint Oedenrode die men niet mag belasten met de collecte als armmeester.


21 januari 1729

Akte m.b.t. het aantal deurwaarders in stad en meierij van ’s-Hertogenbosch nl. 6 in de stad en 3 in ieder kwartier.


21 januari 1729

Advies op een rekest van de regenten van de stad Helmond klagende dat de secretaris 6 stuivers van iedere particulier eist voor het op en afschrijven van namen en percelen der particuliere eigenaren in het quohier der verpondingen.


8 februari 1729

Rekest van de regenten van Helvoirt waarna is goedgevonden dat de secretarie van Helvoirt bij vacature of overlijden van de toenmalige secretaris van Oisterwijk zou worden gerepareerd van die van Oisterwijk en overgebracht naar ie van Esch welke secretarie vacant was geraakt door het afsterven van Johannes Althoffer secretaris van Oisterwijk en griffier van het kwartier aldaar. Benoemd wordt als secretaris van Helvoirt J.S. van Dompelaar en in handen van de kwartierschout de eed moet afleggen.


9 maart 1729

Onderzoek van een missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen m.b.t. klachten van de regenten van Riel en Westelbeers i.v.m. hun dorpsrekeningen.


12 maart 1729

Advies op een rekest van de regenten van Riethoven [er staat Rijthoven] over de omslag van hun verpondingen.


30 maart 1729

Akte bedoeld voor garnizoenssoldaten die zich hebben te reguleren naar de voorschriften omtrent de ambachten van de hoefsmeden, schoenmakers etc. [lange akte].


31 maart 1729

Reactie op een rekest van Reinier Vincent Grave van Hompesch gouverneur, Johan Rabo van Keppel hoogschout, Lambert Joost van Hambroek, commandeur, en Pieter Godin majoor de stad ’s-Hertogenbosch contra de magistraat van de stad – zie ook 5 april 1730.
4 april 1729

Advies op een rekest van Jan Aartse Eijken, de weduwe Lambert Willem Sanders en Willem Jansse Coolen inwoners der vrijheid Oss die de nodige schade hebben geleden vanwege brandstichting.


6 april 1729

Advies op een rekest van de ingezetenen of geërfden van de oude vrijheid Bosch, Varrenhout en Houtem gehuchten onder Sint Oedenrode over hun aandeel in dorpslasten e.d.


6 april 1729

Rekest van drossaard en regenten van de grondheerlijkheid Asten over hun limietscheiding met Nederweert en de omliggende peelgronden verwijzend naar een contract van30 augustus 1706 – [lange akte met veel details].


8 april 1729

Advies op een rekest van de regenten van Hapert over het opstellen van hun rekeningen.


9 mei 1729

Onderzoek van de reglementen i.v.m. het houden van residentie door ontvanger en rentmeesters.


12 mei 1729

Rapport n.a.v. een rekest van de regenten van Riel en Westelbeers onder het kwartier Oisterwijk i.v.m. de reële omslag van hun middelen.


17 mei 1729

Rekest van drossaard, schepenen en borgemeesters van de vrijheid Waalwijk in het kwartier van Oisterwijk i.v.m. hun verpondingen en hun buitendijkse landerijen.


18 mei 1729

Maasland i.v.m. het opnemen van gelden ter aflossing van hun schulden [zeer lange akte].


19 mei 1729

Missive van rentmeester Lyclama à Nijhold die i.v.m. de reparatie van de kerk te Haaren een gesprek wenst met de rentmeester van het armhuis van St. Eloij te ‘s-Hertogenbosch in welk verband ook de naam van de prelaat van Tongerlo wordt genoemd [zie ook 15 juli 1729].


20 mei 1729

Gedrukte publicatie van de Raad van State over de aannemers en bestekken van ’s lands werken.


30 mei 1729

Reactie op een rekest van de regenten van Helmond over het onderzoek van hun stadsrekeningen door een neutraal persoon.


9 juni 1729

Rapport inzake het verzoek van Cromvoirt om ledig liggende landerijen te mogen verkopen en men is dan gebonden aan de betaling van een gebuurcijns per bunder.


15 juni 1729

Rekest van drost en regenten van Gansoijen die verzoeken gedispenseerd te mogen worden van het overbrengen van hun rekeningen [met details].


4 juli 1729

Gedrukte publicatie i.v.m. de landen en huizen ‘welke geabandonneert, gedestrueert en buiten culture en gebruik zijn op de quohieren der verpondingen’ met nadere informatie betreffende de vier kwartieren van de Meierij.


11 juli 1729

Gedrukte missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen P.J. van Borssele over de pacht van houtschatten en rentmeesterschappen m.b.t. de 10e penning en het 10e hout en de privilegebrieven der onderscheiden dorpen.


15 juli 1729

Missive van rentmeester Finko Lyclama à Nijholt m.b.t. het gasthuis van St.Eloij in de stad ’s-Hertogenbosch en gevolgd door een conventie tussen hem en dr. Kornelis van Blotenburg schepen der stad over de fundatie van St.Eloij als bezitter van een tiendklamp onder Haaren en over het herstel van de kerk aldaar.


27 juli 1729

Advies op een rekest van de regenten van Helmond over hun rekeningen van de landspenningen.


27 juli 1729

Advies op een rekest van de regenten van Blaarthem in het kwartier Kempenland over het omslaan van hun verpondingen.


27 juli 1729

Advie sop een rekest van de regenten van Maren in het kwartier Maasland i.v.m. het omslaan van hun verpondingen reëel en personeel.


4 augustus 1729

Bericht van de Raad van State dat men geconstateerd heeft dat zowel in kwartier Kempenland als in andere kwartieren het reglement op de administratie van de kerk- en armengoederen slordig wordt nageleefd, met details over de ingeleverde rekeningen.


8 augustus 1729

Reglement op het begeven van allerlei ambten onderverdeeld in die van de 1e en 2e klasse in welke akte heel veel plaatsen en functies worden opgesomd.


15 augustus 1729

Memorie van W. van Erpecum advocaat fiscaal op een rekest van de roomse ingezetenen van Lommel die hebben verzocht hun godsdienst te mogen uitoefenen in een bepaald huis waaraan ze zonder permissie verbeteringen hebben aangebracht waarvan ze hopen dat het hen vergeven zal worden en dat ze mogen doorgaan in stilte hun godsdienstoefeningen te doen. De advocaat fiscaal bericht ook dat met name veel roomsgezinde heren van heerlijkheden in Brabant soms onbehoorlijke beloften doen waar het de uitvoering van ordonnanties en plakkaten betreft.


19 augustus 1729

Missive van rentmeester Lyclama à Nijholt over de renten op zijn kantoor die betaald worden vanuit de stad ’s-Hertogenbosch tegen 3%.


29 augustus 1729

Vergelijk de akte van 15 augustus 1729 betreffende Lommel.


29 september 1729

Geschreven plakkaat van de Staten Generaal over moedwillige en kwaaddoende mensen binnen de baronie van Breda, zowel militaire en andere personen die het vooral hebben gemunt op bossen, plantages, houtwallen e.d. [lange akte].


7 oktober 1729

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Van Borssele op een rekest van de regenten van Helvoirt en Vught i.v.m. de 10e penning en het 10e hout i.v.m. de betaling van houtschat.


27 oktober 1729

Gedrukte resolutie van de Raad van State betreffende de imposdt op het gemaal of het hoofdgeld dat geheven wordt in de Meierij van ’s-Hertogenbosch met een keurige lijst van alle plaatsen in de vier onderscheiden kwartieren en het bedrag met de totaalopbrengst per kwartier.


27 oktober 1729

Geschreven resolutie i.v.m. het getal deurwaarder binnen de meierij en de verduistering van cijnzen en renten aan de kantoren der domeinen en geestelijke goederen samengevat in diverse artikelen.


9 november 1729

Gedrukt rapport n.a.v. een bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen Van Borssele op een rekest van de regenten van de vrijheid Sint Oedenrode in het kwartier Peelland i.v.m. hun borgemeesters- en collecteursrekningen.


18 november 1729

Akte m.b.t. het beroepen van predikanten binnen Vlaanderen en elders in het ressort der generaliteit.


13 januari 1730

Gedrukt plakkaat met een verbod op de uitvoer van ‘lompen mitsgaders van allerhande dischwand soo oud als nieuw, en van oud en afgesleeten touwerck tot de scheepvaart onbruijkbaar zijnde en zulks op provisie voor den tijdt van nog tien jaren’ + omschrijving der boeten.

19 januari 1730

Gedrukt generaal reglement voor de hoogdijkgraaf, dijkgraaf binnen en buiten heemraden, dijkschrijver, penningmeester, gecommitteerden en geërfden van de gehele Polder van der Eijgen samengevat in maar liefst 84 artikelen.


21 januari 1730

Reactie op een rekest van de regenten van Waalwijk in het kwartier van Oisterwijk over het omslaan van hun verpondingen.


31 januari 1730

Gedrukte resolutie als advies op een missive van de kwartierschout Repelaer van Peelland op een rekest van de gecommitteerden van het kwartier Kempenland i.v.m. klachten t.a.v. het insturen van rekeningen.


3 februari 1730

Reactie op een rekest van mr. Francois Lormier drossaard van de baronie van Cranendonk en de stad Eindhoven met onderhorige dorpen met klachten over de extravagante declaraties van secretarissen m.b.t. criminele zaken.


6 februari 1730

Reactie op een onderzocht bericht van Francois van Meeuwen, Abraham van Lent, Jan Ievens van Nunen en Gijsbert van den Bogaart aangesteld om met en naast Leendert Peter Megens, de gemeentens- en andere rekeningen van de stad en vrijheid Oss te onderzoeken met verwijzing naar een reglement of ordonnantie van 24 november 1700.


8 februari 1730

Advies op een rekest van de regenten van Cromvoirt i.v.m. hun rekeningen van verpondingen, beden en gemene middelen.


10 februari 1730

Gedrukte publicatie i.v.m. de betaling van de 40e penning op goederen die bij evictie worden verkocht.


25 februari 1730

Advies op een rekest van de voornaamste geërfden van de stad Helmond over hun permissiegelden en verpondingen [lange akte].


16 maart 1730

Rekest van officieren en gecommitteerden van het kwartier Kempenland over hun recht tot aanstelling van griffier, rentmeester en bode zoals dat ook gebruikelijk is binnen het kwartier Peelland met verwijzing naar retroacta.


31 maart 1730

Advies op een rekest van de regenten van Veghel i.v.m. een octrooi dat hen is verleend op 19 oktober 1719 tot het oprichten van een boterwaag tegen een recognitiecijns te betalen aan de domeinen, gevolgd door de tekst van het octrooi.


5 april 1730

Rekest conform 31 maart 1729 – zie aldaar.


11 april 1730

Hoofdman, koning, dekens en gildebroeders van de St. Jorisschutterij te Bergeijk in het kwartier Kempenland hebben te kennen gegeven in een rekest dat ze graag continuatie willen van hun octrooi om de revenuen van de waag aldaar te mogen blijven genieten voor weer een periode van 35 jaren tegen een recognitiecijns van 14 stuivers aan de domeinen.


6 juni 1730

Akte m.b.t. de magistraat van Sas van Gent i.v.m. de oprichting van een bank van lening.


10 juli 1730

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van de regenten van Eersel i.v.m. hun reële omslag.


10 juli 1730

Gedrukte resolutie betreffende de rekening van de dorpshuishouding van Esch.


14 juli 1730

Advies op een missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen betreffende een conventie tussen de regenten van hoge en Lage Mierde + Hulsel en de abt en abdij van Averbode over bepaalde wateren en vijvers.


19 juli 1739

Gedrukte resolutie na examinatie van bepaalde klachten van officieren in de Meierij van ’s-Hertogenbosch over stoutigheden der roomsgezinden en de wanbetaling van recognities aan de officieren i.v.m. de uitoefening van de roomse godsdienst, meteen gevolgd door een gedrukte publicatie van de Staten Generaal [zeer lange publicatie maar historisch wel interessant vanwege de vele details!]


14 augustus 1730

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen over Gerit Willem van Cranenburg deurwaarder te ’s-Hertogenbosch i.v.m. een bericht van drossaard Broekhuijzen die zich niet gehouden zou hebben aan art. 6 van het reglement van 10 juli 1727 en beesten uit de stal had verkocht en naar Hintham vervoerd.


1 september 1730

Onderzoek van een bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van de regenten van Oisterwijk over hun zware schulden uit het jaar 1723 en mogelijke schade aan de armentafel [lange akte].


6 september 1730

Mr. Jan van Heurn secretaris der stad ’s-Hertogenbosch geeft te kennen dat over de penningen voortkomende uit goederen die bbij evictie worden verkocht.


14 september 1730

Rekest van de regenten van Helvoirt in het kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat door mr. Johan Cornelis Santvoort oud-schepen der stad ’s-Hertogenbosch en nu waarnemend raad en rentmeester generaal der domeinen is toegezonden een resolutie i.v.m. de dorpsrekeningen, quohieren etc. [lange akte].

29 september 1730

Advies op een rekest van Daniel de Lobel en Johan Caspar Nobel curators over het dorp Breugel over diverse renteheffers en achterstallige renten.


5 oktober 1730

Advies op een rekest van de regenten van de stad Helmond i.v.m. hun borgemeestersrekeningen.


….1730

Schrijven van de regenten van Heesch in het kwartier Maasland m.b.t. de observantie van het reglement van Heesch van 23 februari 1691.


19 oktober 1730

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen met klachten over dorpen die hun rekeningen niet tijdig inzenden en met name de rekening van 1726 en 1727 m.b.t. de nalatenschap van de Majesteit van Groot Brittannië.


24 oktober 1730

Advies op een rekest van de regenten van Haaren in het kwartier van Oisterwijk i.v.m. het omslaan van hun verponding, dorpshuishouding, verteringen e.d.


24 oktober 1730

Advies op een rekest van de regenten der heerlijkheid Berlicum in het kwartier Maasland over het opnemen van een bepaald bedrag i.v.m. de kooppenningen van een pastorie en de bijbehorende reparatiekosten.


26 oktober 1730

Advies op een rekest van de regenten van Haaren en Belveren over de traktementen van de kwartierschout en diens stadhouder.


7 november 1730

Onderzoek van een bericht van rentmeester Tengnagel op een rekest van Arnoldus van Luinen mr. timmerman wonende te ’s-Hertogenbosch over een bepaalde declaratie die door hem is ingediend.


17 november 1730

Missive i.v.m. de provisionele administratie van de nalatenschap van de Koninklijke Majesteit van Groot Brittannië Willem de derde glorieuzer gedachtenis waarin genoemd wordt dominee Johannes Kaskee [75] oudste leraar der hervormde gemeente binnen Breda, traktement, huishuur en de combinatie met Teteringen.


27 november 1730

Missive van rentmeester Lyklama à Nyeholt i.v.m. de recognities te betalen door roomsgezinden en de melding dat hij een lijst heeft samengesteld van roomse kerken, priesters, kapelaans over diverse plaatsen in de vier Meierijse kwartieren waarbij de afzonderlijke plaatsen ook worden genoemd.


6 december 1730

Schrijven van Samuel de Cassemajor gemachtigd door de drossaard Gerard Hanewinkel, Abraham van Hoek, Jan Bollen, Eijmert Goossens, Willem Hikspoor, Anton Nouwen en Dirk Deckers schepenen van de heerlijkheid Deurne & Liessel in het kwartier Peelland met een verklaring ter requisitie van de heer Balthazar Coijmans Heer der heerlijkheid na examinatie van de borgemeestersrekeningen hebben geconstateerd dat op basis van een praktijk van meer dan 50 jaren aan de Heer van de heerlijkheid 24 gl. is betaald en voorts wordt melding gemaakt van de levering van twee pleiten klot of turf tegen een recognitie vanaf 1718.


9 december 1730

Reactie op een missive van de schepenen der stad ’s-Hertogenbosch over mr. Evert Tulleken griffier van de stad die en zijn 1e huwelijk met Johanna Cornelia ’s-Gravesande uit welk huwelijk een dochter bekend is en over zijn 2e huwelijk met Judic (?) die Peijrou nagelaten weduwe van wijlen mr. Johan Festus van Breugel pensionaris van de stad i nwelke akte ook staat vermeld mr. Severinus ‘s-Gravesande gewezen broer van zijn 1e vrouw.


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

  • EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

  • Dovnload 61.9 Kb.