Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R47 (1646-1648)

Dovnload 0.57 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R47 (1646-1648)Pagina1/9
Datum30.10.2018
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Archief Veghel – inv. nr. R47 (1646-1648)

Regesten door Martien van Asseldonk
Dit register is geschreven door secretaris Dirck Rutten van der Hagen.

Regesten:


Veghel R47 fol. 1 Akte 001 Aantekening

'Protocolle geschreven bij Dirick van der Hagen, secretaris tot Vechel, beginnende den jare 1646 ende schepenen • Micgiel Arien Donckers,

 • Aertt Gerytts,

 • Jan Janssen van Asten,

 • Goort Peter Rutten,

 • Henric Lambertts,

 • Geryt Antonis Stoven, en

 • Arien Henric Ariens

Veghel R47 fol. 2-3 Akte 002 Transport 26-04-1646

Seigneur Jan Verweijen heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Arien Henric Ariaens de helft van 'een hoeffe', gelegen opt Sijtaertt


 • e.z.: de gemeyne Aa

 • a.z.: het goed van Aertt Gerijt Ariens 'met een steegde op de gemeijntte'

 • e.e.: het goed van Micgiel Donckers en de weduwe van Lonis Lonissen

 • a.e.: het goed van Michgiel Donckers voorschreven

Ook:


 • e.z.: het goed van Micgiel Donckers 'streckende neffen den loop nae der Aa'

 • a.z.: het hoijveldeken van Aert Peeter Aertssen en het landt van Jenneken weduwe van Aertt Donckers, en het landt van de weduwe van Martten Donckers

Getuigen: Micgiel Arien Donckers, 'presedent ende leenmaent' en Goort Peeter Rutten

Veghel R47 fol. 4 Akte 003

Deze akte is doorgestreept en niet afgemaakt.

'Compareerde voor schepenen in Vechel deser onderteekentt op hodie date ondergeschreven de eersame Jan Henricx, heeft metten heere gecooren coirateurs ende mombers namentlijck Huijbert Maessen, ende is daerenboven testementelijck momber gecoren bij Henrick Henricx des voorschreven Jans vader, met noch momber van gewoontte Aert Jacobs die welcke sal staen totter deijlinge ende daer naer wordt gestelt Jan Gerijt Diricx in de plaetsche, soo gelooft den voorscreven Huijbert den onmundige kijnde van Henric Henricx, gelijck hij gelooft op sijnen eedt, die welcke hij aen handen...'

Veghel R47 fol. 4-5 Akte 004 Voogden 02-05-1646

Huijbert Maessen van Erp is als voogd gekozen in het testament van Henric Henricx over zijn nagelaten zoon, verwekt bij zijn vrouw Heijlken Jan Willems van den Groenendaell. Als mede-voogd wordt aangesteld Aert Jacobs die over de deling van de minderjarige zal staan, en in zijn plaats wordt Jan Gerijt Diricx gesteld, die de voorschreven minderjarige zoon van Henric Henricx met de voorschreven Huijbert Maessen 'het kijnts goet sullen voorstaen gelijck een momber behoortt te doen'.

Getuigen: Micgiel Arien Donckers, Aert Gerijts, Jan Janssen van Asten en Henric Lambertssen, schepenen

Veghel R47 fol. 5-6 Akte 005 Voogden 02-05-1646

Anneken weduwe van Antonis Tijssen verklaart dat haar testamentaire voogd Jan Willem Goossens is, en wordt als mede-voogd aangesteld Arien Aertssen, die over de deling zal staan. De testamentaire voogd belooft de goederen van de weduwe te helpen regeren.

Getuigen: Micgiel Arien Donckers, Aert Gerijtssen, Jan Janssen van Asten en Henric Lambertssen, schepenen

Veghel R47 fol. 6-8 Akte 006 Verklaring 02-05-1646

Anneken weduwe van Antonis Tijssen met haar voogden Jan Willem Goossens en Arien Aertssen, en mede Huijbert Maessen van Erp en Aert Jacobs als voogden over het minderjarige kind van Henric Henricx, verwekt bij Heijlken dochter van Jan Willems van den Groenendael, verklaren dat de comparanten evenveel zullen betalen aan Jan Gerijt Dirickx, hun mede-erfgenaam, vam 'alsulcken schepen schuldtbrieff als Mariken Jan Willems van den Groenendael, henne moedere, tot laste van henne naecomelinge heeft achttergelaten', bedragende 75 gulden, en 12 gulden en 10 stuivers die Henric Jan Willens heeft overgegeven aan Jan Gerijt Diricx voorschreven, aan het minderjarige kind en aan zijn zus Anna ook 12 gulden en 10 stuivers, en Anna zal ook 75 gulden betalen aan de voorschreven Jan Gerijtts, bedragende het gehele bedrag 175 gulden, welk bedrag voorschreven Anna met haar voogden en ook Huijbert Maessen van Erp en Aert Jacobs als voogden over de minderjarige zoon voorschreven aan voorschreven Jan zullen betalen. Met voorwaarden. Anna weduwe van Tons Tijssen als erfgenaam en kind van Jan WIllems van de Groenendael met haar voogden en de voogden van het voorschreven minderjarige kind van Henric Henricx, als mede-erfgenaam van den Groenendael voorschreven, beloven hun deel te vervullen.

Getuigen: Michgiel Aerijens Donckers, Aerdtt Gerijts, Jan Janssen van Asten en Henric Lambertts, schepenen

Veghel R47 fol. 9-14 Akte 007 Accoord 11-05-1646

Jan Wouters, Aert Jan Lamberts als man van Wouterken, Wouter Janssen Verstegen, en voorschreven Jan Wouterssen en Henric Willem Gijben als voogden over het minderjarige 'dochterken' van Willem Woutter Janssen Verstegen, allen voorkinderen van wijlen Wouter Janssen Verstegen, verwekt bij zijn vrouw Anna dochter van wijlen Willem Gerytssen, tegenwoordig vrouw van Antonis Henricx, aan de ene zijde, en voorschreven Antonis Henricx en voorschreven Anna aan de andere zijde, hebben na voorgaande afstand van het vruchtgebruik van de goederen die voorschreven Anna toebehoorden vanwege het overlijden van haar eerste man, een accoord gesloten over 'secker erffgronden ende andere erffhaeffelijcke meubelen' die de voorkinderen na de dood van wijlen hun vader Wouter Janssen Verstegen toebehoorden. Voorschreven Anna, moeder van deze voorkinderen, is hertrouwd met voorschreven Antonissen Henricxen, en heeft bij hem nog drie kinderen gekregen.
De voorkinderen krijgen na het overlijden van hun moeder Anna en van hun 'schoonvader' Antonis Henricxen goed gelegen int Dorshout, dat hun vader tijdens zijn leven had gekocht


 • e.z.: het goed van Marten Donckers

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: Jan Arien Leesten

Dit goed is belast met: • een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Huybert Brosius, 'woonende in de Hintemerstraet tot Shertogenbos'

 • een erfcijns van 5 gulden en 5 stuivers 'ten Bosse aen Spiken vrouwe'

 • een erfcijns van 30 stuivers aan Jenneken Janssen Diricx

 • een erfcijns van 14 stuivers aan 'den pastoor tot Vechell'

 • een cijns van een 1/2 hoen te betalen met Martten Aert Donckers of zijn erfgenamen 'int boecxken ten Bosch'

Ook 'eenen hoijbemdt', genoemd den Appelenweerdt, die de vader van de voorkinderen van zijn ouders verworven heeft • e.z.: Joncker Jan van Lanckvelt met anderen

Het goed gelegen tot Gerwen gekomen van de voorschreven Anna Willem Gerijtssen en al hetgene dat Anna met haar tegenwoordige man Antonis Henricx tijdens hun huwelijk heeft verworven of zal verwerven zullen de voorkinderen en de nakinderen na de dood van Anna en haar tegenwoordige man gelijk delen.


De obligatie van 974 gulden die door Antonis Henricxsen tijdens zijn huwelijk met Anna door hem is aangegaan is voor de voorkinderen. Met voorwaarden.
Als een van de voor- of nakinderen trouwt dan zal Antonis Henricxsen aan hen als 'vuytsetsel' geven een bedrag van 100 gulden, ook 25 gulden voor 'een peerdt, een coeij, de beste vuytten stalle op een naer, ende een dragende mael, noch eenen coeijketel oft sess gulden daer voor, met noch een eertkerre, noch een koetse met een bedde ende sijn toebehoortten, noch twee nieu sacken vol roggen, een sijde specx van vijftich ponden ende het halff reusell daer bij, noch eenen cleijnen ketel oft drij gulden daer voor, ende noch andere cleijnen huysraet, soo hij daer eere aff hebben wille, ende de selve kijnderen eerlijck cleeden naer behooren'. Met meer voorwaarden.
Jan Wouters voor zichzelf, Aert Jan Lamberts als man van Wouterke Wouterssen en Jan Wouterssen en Henric Willem Gijben als voogden over het minderjarige dochtertje geven, aan Antonis Henricxsen en zijn vrouw Anna wederom het vruchtgebruik van de goederen om die voor de duur van hun leven te gebruiken. Met voorwaarden.

Ondertekend door: Anthonis Hendricxsen, Anna Tonis Henricx, Jan Wouterssen, Aert Jan Lambertts, Henric Willem Gijben als voogd, Jan Wouters als voogd, Michgiel Aerijens DOnckers, Jan Janssen van Asten en Henric Lamberts

Veghel R47 fol. 15 Akte 008 Verklaring 11-05-1646

Jacob Rombouts heeft 'beleydt seeckeren huijse die welcke Jacob voorschreven bij coope heeft vercregen der erffgenamen Hans Willem Corsten volgens schepenen veste daer van is gepasseertt.' De schepenen verklaren 'dat den voorschreven huijse t' enemael is ontrepareert ende ontstucken, gevallen ende niet en can int achtterhuijs ietwes aengericht wordden, d' welck soude moeten behoorlyck gerepareert wordden,'

Getuigen: Jan Janssen van Asten en Goijart Peter Rutten, schepenen

Veghel R47 fol. 16-22 Akte 009 Deling 02-05-1646

Henric Jan Willems, Jan Gerijt Dirickx als man van Willemken dochter van Jan Willems van den Groenendael, Anna dochter van Jan Willems van den Groenendael, met haar voogden Jan Willem Goossens van Dinter en Arien Aertssen, Huijbert Maessen van Erp en Aert Jacobs als voogden over de minderjarige zoon van Henric Henricx als wijlen man van Heijlken dochter van Jan Willems van den Groenendael, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen Jan Willems van den Groenendael, en zijn vrouw Mariken.
Huijbert Maessen van Erp en Aert Jacobs als voogden over de minderjarige kinderen van Henric Henricx van Erp krijgen toebedeeld 'twee gebonden vant voorhuijs, met vorst aengelegen landt met de groes daer bij hoorende'


 • e.z.: het goed van Neesken weduwe van Willem Goortts Steenbecker

 • a.z.: de gemeijnte van Vechel

 • e.e.: de gemeijnte voorschreven

 • a.e.: Anna voorschreven, mede condivident

Ook 'eenen hoijbemdt', genoemd de Mortel • e.z.: Nicolaes Roeloffs

 • a.z.: de gemeijne Aa aldaer vloeijende

 • e.e.: Middegaels bimdt

 • a.e.: de bemdt van de weduwe van Aert Arien Donckers

Ook 'een stuck teulants int Akert', genoemd den Langen Loop • e.z.: Tonis Marten Meeussen

 • a.z.: het goed van Gerijt Janssen van Diperbeeck

 • e.e.: het goed van Aert Aertssen

 • a.e.: het goed van Luijtken Peeter Jan Daniels

Ook 'een streep landts int Russelt' • e.z.: het goed van Tonis Jacobs

 • a.z.: den Kerckacker

 • e.e.: de gemeijn Aa aldaer vloeijende

 • a.e.: de gemeijne straet

Dit deel is belast met: • een erfcijns van 6 gulden aan Rover in de Grootdonck

 • een cijns van 3 stuivers aan de heer van Helmond

 • een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan 'de kerck van Vechel'

 • een erfcijns van 20 stuivers aan Claes Roeloffs

 • een erfcijns van 2 gulden aan 'den heijligen geest van Vechell'

Henric Jan Willens krijgt toebedeeld 'den acker aen de candt naest de bemden met het Lanckveldeken beneffen de bemden' • e.z.: het goed van Jan Gerijt Diricx mede condividcent

 • a.z.: het hoijvelt van Jan Arien Leesten cum suis

 • e.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Arien Peeters

 • a.e.: de hoijbemdtt van Arien Claessen

Ook 'twee stucken landts', gelegen int Akert • e.z.: de gemeijne straett

 • a.z.: het goed van Aert Aerttsen

 • e.e.: het goed van de erfgenamen van Lambertt Jan Dirickx

 • a.e.: het goed van Micgiel Donckers

Ook 'een halff loodt hoys in den Molenbimdt met Jan Gerijt Dirickx, mede condivident, en Henrick Aerts cum suis.


Dit deel is belast met:

 • een erfpacht van 1 malder rogge, Bossche maat, 'aent beneficium van Ons Liefs Vrouwen altaer binnen Vechel'

 • een erfcijns van 7 stuivers 'aentt capittel van Sint Jans binnen Den Bosch'

 • een erfcijns van 3 gulden 'aen de kerck van Vechel'

Anna weduwe van Tonis Tijssen, dochter van den Groenendael voorschreven, met haar voogden Jan Willem Goossens en Arien Aertssen, krijgt toebedeeld 'het achter huijs, de twee gebonden met het landt ende bomgaertt ende groes' • e.z.: het goed van Geraert van Heessel

 • a.z.: de gemeijne straett

 • e.e.: het goed van Heessel voorschreven

 • a.e.: het goed van de minderjarige zoon van Jan Henricx mede condivident

Ook 'het landt als hoijvelt' genoemd den Amer • e.z.: het goed van Arien Ariens Leesten

 • a.z.: de gemeijnte van Vechel

 • e.e.: het goed van de weduwe van Marten Aert Donckers

 • a.e.: Fijfkens Amer

Dit deel is belast met: • een erfcijns van 6 gulden aan het Groot Gasthuijs ten Bosch

 • een erfcijns van 6 gulden aan de erfgenamen van Jan van Houten

 • een erfcijns van 17 stuivers en 2 oort aan Willem Aertss tot Dintter

Jan Gerijt Dirickx als man van Willemken dochter van Jan Willems van den Groenendael krijgt toebedeeld den Langen Acker beneffen de straet gelegen in de Valstraet met het Rondtveldeken' • e.z.: het goed van Henric Jan Willems mede condivident

 • a.z.: de gemeijne straet

 • e.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Arien Peeters

 • a.e.: het goed van Arien Claessen van Uden

'Met noch een halff loodt in den Molenbimdt, hoijende met Henric Jan Willems, mede condivident, ende Henric Aertts cum suis'.


Dit deel is belast met:

 • een erfpacht van 1 malder rogge, Bossche maat, 'aen ons Lief Vrouwen altaer tot Vechel'

 • een erfcijns van 3 gulden 'aen de kerck tot Vechel'

 • een cijns van 2 oort aan de heer van Helmond

 • een cijns van 14 stuivers 'aen de kerck van Vechel'

Getuigen: Michgiel Aerijen Donckers, Jan Janssen van Asten en Henric Lambertts, schepenen

Veghel R47 fol. 23 Akte 010 Transport 15-05-1646

Goortt Gerijt met zijn vrouw Anna hebben afstand gedaan van het vruchtgebruik van 'den Brugecker', gelegen in de Brugtiende, om deze door Henrick Diricx, zoon van voorschreven Anna, te mogen laten belasten.

Getuigen: Michgiel Aerijen Donckers en Jan Janssen van Asten, schepenen

Veghel R47 fol. 23-24 Akte 011 Belofte 15-05-1646

Deze akte is doorgestreept.

Henric Dirickx heeft beloofd een erfcijns van 5 gulden te betalen aan Willem Jan Aelberts, uit 'eenen acker', genoemd den Brugecker, gelegen in de Brugtiende


 • e.z.: het goed van Arien Aertts en Jan Cornelissen

 • a.z.: het goed van Dirick Aerts van Eerdtt

 • e.e.: de Doncker bimden

 • a.e.: het goed van Jan Dirick Willems

Getuigen: Michgiel Aerijen Donckers en Jan Janssen van Asten, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is op 24-03-1653 door Henrick Diricx afgelost met toestemming van Willem Jan Aelberts. Getuigen: G. Roeffs en Peter Claessen, schepenen

Veghel R47 fol. 25 Akte 012 Transport 15-05-1646

Henric Diricxen geeft aan 'Goortt Gerijtssen, sijnen schoonvader ende Anna sijne huysevrouwe, sijne moedere', wederom het recht op het vruchtgebruik, zoals zij daarvan eerder afstand hadden gedaan ten behoeve van Henric.

Getuigen: Michgiel Aerijen Donckers en Jan Janssen van Asten, schepenen

Veghel R47 fol. 25-26 Akte 013 Voogden 15-05-1646

Peeter Willem Aertssen en Jan Jan Tonissen van Bercheijck leggen de eed af als voogden over Margriet weduwe van Henric Willem Aertssen en haar kinderen.

Getuigen: Mijcgiel Aerijen Donckes, Aertt Gerijtssen en Goijart Peter Rutten, schepenen

Veghel R47 fol. 26-27 Akte 014 Transport 16-05-1646

Henric Jan Willems van den Groenendael, Jan Gerit Dirickx als man van Willemken, Anna Jan Willems van den Groenendael met haar voogden Arien Aerts en Huijbert Maessen van Erp, en Jan Willem Goossens, en Jan Geryt Diricx voorschreven met authorisatie van schepenen gegeven op 09-05-1646, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerijt Stevens 'een hoijbemdt', groot 3 kerren hoijwasch, gelegen binnen de parochie van Vechel, genoemd het Weertken, hooiende en delende met Gerijt Antonis Stoven cum suis


 • e.z.: het goed van de weduwe van Dirick Willem Henricx

 • a.z.: Jan Jan Tonis van Bercheijck

 • e.e.: de gemeijne Aa aldaer vloeijende

 • a.e.: het goed van Jan Dirck Willems

Getuigen: Aertt Gerijtsm Jan Janssen van Asten en Goijart Peter Rutten, schepenen

Veghel R47 fol. 28 Akte 015 Verklaring 21-05-1646

Goortt Roeloffs, 'woonende tot Geffen', verklaard betaald te zijn door Catalijn weduwe van Henric Peeters Verputten van een obligatie van 100 gulden, die haar man schuldig was gebleven aan Peeter Goortssen van Loosbroeck.

Getuigen: Michgiel Aerijen DOnckes, Aert Gerijts, Goijart Peter Rutten en Henric Lambertts, schepenen

Veghel R47 fol. 29-30 Akte 016 Transport 23-05-1646

Aertt Goossens en Jan Ariaens, 'woonende tot Litt', Aertt mede optredend voor Jan Tomassen 'schoenmaker ende borger binnen Gorincgem, sijnen swager' volgens de procuratie van 07-01-1646, hebben opgedragen en overgegeven aan Lysken weduwe van Henrick Henricx 'eenen acker teulants', gelegen in de Donck, groot ontrent 1 lopensaets • e.z.: Lysken weduwe van Henrick voorschreven

 • a.z.: het goed van Joorden Janssen

 • e.e.: het goed van de weduwe van Marten Donckers

 • a.e.: het goed van de weduwe van Peetter Arien Ryckers

De verkopers hebben dit goed geërfd van Dirick Martten, 'hennen swager'.

Getuigen: Michguel Aerijen Donckers en Aertt Gerijtss, schepenen

Veghel R47 fol. 30-31 Akte 017 Transport 25-05-1646

Tonis Daniels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henric Lamberts 'eenen acker teulants', groot ontrent 3 loopensaets, gelegen in de Neerbiest tiende


 • e.z.: het goed van Henric Dirick Jacobs cum suis

 • a.z.: de gemeynte van Vechel

 • a.e.: het goed van Jan Pouwels

Dit goed is belast met een erfcijns van 12 gulden te betalen aan 'den heyligen geest binnen Den Bosch'.

Getuigen: Michgiel Aerijen Donckers en Goijart Peeter Rutten

Veghel R47 fol. 32 Akte 018 Verklaring 01-06-1646

Antonis Daniels heeft geld gegeven aan de schepenen 'om tegens Gerijt Stevens, sijnen oom, vuijjten rechte van settcoop van eenen acker teulants, gelegen deser heerlicheyt voorschreven bij Geryt synen oom voorschreven gedaen binnen Shertogenbosch onder d' (h)andt' op 05-05-1646.

Getuigen: Micgiel Arien Donckers, Aertt Gerijtssen en Jan Janssen van Asten, schepenen

Veghel R47 fol. 32-34 Akte 019 Transport 02-06-1646

Anna Jan Willems van den Groenendaell, weduwe van Tonis Tijssen, en haar voogd Arien Aertts, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Huijbertt Maessen van Erp en Jan Geryt Diricx ten behoeve van de minderjarge zoon van Henric Henricx, verwekt bij zijn vrouw Heijlken dochter van Jan Willems van den Groenendael, 'twee achterste gebondt huijsinge staende op de onmundige goederen', soals Anna dit toebedeeld heeft gekregen. De verkoopste mag blijven wonen 'in de vuijtcamer daer sij tegenwordich in woondt, metten hoff, soo ende gelijck sij tegenwoordich is gebruijckende'.

Getuigen: Aert Gerijts en Goijart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R47 fol. 34-35 Akte 020 Transport 05-06-1646

Henric Cornelissen van Deursen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Laureijnssen een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers, te betalen uit 'eenen acker genoemt in de Brugge', gelegen in de Brugtiende


 • e.z.: het goed van zijn broer Jan Cornelissen

 • a.z.: de gemeijn steegde aldaer

 • e.e.: het goed van de erfgenamen van Seger Aertt Donckers

 • a.e.: het goed van Jan Dirick Willems

De rente is aflossbaar met 150 gulden.

Getuigen: Michgiel Aerijens Donckers en Goijaert Peeter Rutten, schepenen

Veghel R47 fol. 35-36 Akte 121 Transport 05-06-1646

Deze akte is doorgestreept.

Jan Geryt Ariens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heijlken dochter van Goossen Ariens, met toestemming van haar tegenwoordige man Jan Sijmons, een erfcijns van 17 gulden, te betalen uit een 'huijs, hoff ende bomgaert metten aengelegen lande mette groes', glegen opt Syttaertt • e.z.: de gemeijnte

 • a.z.: het goed van het minderjarige kind van Lonis Lonissen en Micgiel Donckers

 • e.e.: het goed van voorschreven Micgiel

 • a.e.: de gemeynte

Getuigen: Michgiel Aerijen Donckers, Jan Janssen van Asten en Goijart Peeter Rutten, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is op 01-05-1657 afgelost. Getuigen: Goyart Peter Rutten en Hendrick Dirck Jacobs, schepenen

Veghel R47 fol. 36-38 Akte 122 Transport 05-06-1646

Jan Henric Jan Claes heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Nicolaes Gerijts van Soest een erfcijns van 9 gulden, te betalen uit een 'huys ende hoff metten aengelegen lande ende groes', gelegen ter plaatse genoemd den Doorenhoeck


 • e.z. en a.z.: de gemeyne straet

 • e.e. en a.e.: de gemeijnte

Dit goed is belast met een erfcijns van 34 stuivers aan 'den heyligen geest ten Bosch'.

Getuigen: Michgiel Aerijen Donckers en Goijart Peeter Rutten

Veghel R47 fol. 38-41 Akte 123 Testament 05-06-1646

Jan Sijmonssen en zijn vrouw Heijlken Goosen Ariens, 'beijde sijnde gaende ende staende ende gesont van lichaeme, hun lieden verstandt, memorie ende vijff sinnen wel mechtich', maken hun testament op.


 • ze bevelen hun ziel aan bij God, Maria en 'den hemelsche geselschape' en willen dat hun lichamen in gewijde aarde begraven zullen worden

 • de 'oude stock goederen' die Heijlken en Jan Sijmons tijdens hun huwelijk verworven hebben, zullen vererven op de erfgenamen van de zijde van Heijlken en van Jan Sijmons

 • als een van hen overlijdt zal 'de haeff' in twee delen verdeeld worden, een deel voor de kinderen van Jan SIjmons en het andere deel voor de erfgenamen van Heijlken

 • als Heijlken als eerste overlijdt, dan zal Jan het goed gekomen van Heilijken verlaten

 • als Lambert Gerytss, 'met consentte ende wille van Heijlken sijne moeije comt tot huwelijcken staett', dan zal Jan Sijmons hem 'eerlijck vuytsetten, soo ende gelijck hij sijn eijgen kijnderen is doende'

Gepasseerd 'ten woonhuijse van Dirick van der Hagen, secretaris'.

Gtuigen: Micgiel Arien Donckers, Jan Janssen van Asten, Gerit Ariens en Goort Peeter Rutten, schepenen. D. van der Hagen, secretaris

Veghel R47 fol. 42-43 Akte 124 Transport 09-06-1646

Lijsken Jan Wouters weduwe van Henric Henricx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heylken dochter van Goosen Ariens, met toestemming van haar tegenwoordige man Jan Symons, een erfcijns van 9 gulden, te betalen uit een 'huijs, hoff, bomgaertt metten aengelegen lande ende groes', gelegen aen de Donck • e.z.: het goed van de erfgenamen van Martten Donckers

 • a.z.: het goed van Lauvreijns Willem Tonis

 • e.e.: de gemeijne straet
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 0.57 Mb.