Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina1/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Archief Veghel – inv. nr. R50 (1650-1653)

Regesten door Martien van Asseldonk
Dit register is deels geschreven door Dirck van der Hagen als secretaris en vanaf 29-3-1651 als substituut-secretaris, en een aantal akten door secretaris W. Hendrickx van Daverveldt en anderen.

Regesten:


Veghel R50 fol. 1 Akte 001 Transport 10-03-1649

Aert Gerytssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henric Jan Claesen het 1/8 deel in en 'hoyvelt', gelegen in de Bundersche Hoeck, genoemd Roeffen Camp, zoals de verkoper gekocht heeft van Jan Henrick Laureynsen • e.z.: Matys Jan Tysen cum suis

 • a.z.: het goed van Peter Henric Jan Claes cum suis

 • e.e.: het goed van Aert Geryts, de verkoper

 • a.e.: de gemynt van Vechel

De verkoper mag over dit goed wegen.

Getuigen: Micgiel Donckers en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 1-2 Akte 002 Transport 12-03-1650

Willem Arienssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Arienssen, 'synen vader, twee erffenisse staende op ider erffenissen huys, hoff, boomgaert', samen groot 15 lopensaten, met 3 voyer hoywasse, 'met een cluytvelt', genoemd opt Venne


 • e.z.: het goed van Martijn weduwe van Phlips, Peter Phlips

 • a.z.: Jaspers Camp van den Jongen Jan Aertsen cum suis

 • e.e.: de gemijne straet

 • a.e.: het goed van Henric Goort Tyssen

De verkoper had dit goed volgens een schepenopdracht van Vechel op 22-10-1646 gekocht van de koper. Het goed is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Beelken Jan Swers tot Shertogenbosch.

Getuigen: Michgiel Donckers en Jan Welten, schepenen

Veghel R50 fol. 2 Akte 003 Voogden 12-03-1650

Jenneken weduwe van Jan Goortsen heeft als voogden over haar en haar minderjarige kinderen, verwekt door genoemde Jan Gortsen, gekozen Dirick Melisen en Jan Jan Wouters, die de eed hebben afgelegd.

Getuigen: Gerit Handrix en Wijllen Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 3 Akte 004 Transport 28-03-1650

Peeter Aert Peterssen en Arien 'sijnen broeder, woonende tot Schyndel', hebben verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Goordt Gysbertssen van Schyndel een 'heycamp', die zij gekocht hadden van de erfgenamen en kinderen van Dirck Willem Henrick volgens een Veghelse schepenbrief van 01-02-1650, gelegen onder Vechel aent Eerde • e.z.: de gemijnt van Vechel

 • a.z.: de erfgenamen van Aert Henricxsen van Sutphen

 • e.e.: het goed van de weduwe van Goordt Henric Luycas

 • a.e.: het goed van Jan Symonssen

Het goed is belast met een cijns van 2 stuivers min 1 negenmenneke 'aent boeck van Antwerpen'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 3-5 Akte 005 Testament 19-04-1650

Meester Jan Janssen van Meurs, inwoner van Vechel, 'sieck te bedde liggende', maakt zijn testament op.


 • hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat zijn lichaam na zijn dood op een behoorlijke plaats begraven zal worden

 • van de goederen die hij verworven heeft nadat hij weduwnaar is geworden legateert hij vooraf aan zijn dochter Jenneken een erfcijns van 4 gulden en 10 stuivers te betalen uit het goed gelegen opt Sontvelt, toekomende aan Jan Marten Donckers

 • Jenneken krijgt ook het 1/4 deel in een 'acker teulants genoempt den Hoogh ecker, gelegen aent Eert onder Roij', wel goed door de testateur was gekocht van Heylken dpchter van Jan Jan Willems van der Hagen, weduwe van Jan Dirck Sanders, 'dier tyt woonende tot Schyndell', omdat zijn dochter Jenneken 'hem trouwelyck in synen ouderdom heeft by gestaen, als oyck door de impotentie van haren quaeden voet'.

 • 'Ende voorts de anderen goederen by hem achter te laten 't samentlyk met malcanderen hooft voor hooft te deylen'.

Getuigen: Willem Meussen en Jan Welten, schepenen. D. van der Hagen, secretaris.

Veghel R50 fol. 6 Akte 006 Verklaring 19-04-1650

Ondergetekende schepenen verklaren 'geweest te hebben ten huyse Jan Janssen van Meurs, chirurgyn, ende aldaer ondertekent beneffens den testateur syne testementaire dispositie, die den selven begeerden beslooten te hebben ende geopent te wordden naer synder doot in presentie van syne erffgenamen, die welcke volgens sijne begerte op date vovengenoemt by den secretaris is toegesegelt'.

Getuigen: Wijllem Meussen en Jan Welten, schepenen

Veghel R50 fol. 6 Akte 007 Verklaring 26-09-1650

Later bijgeschreven akte.

Op 26-09-1650 'is den beslooten testamentaire dispositie gemaeckt bij meester Jan van Meurs met consent ende ter presentie der gelycke erffgenamen geopent ten overstaen Matijs Peters ende Geraert Geraerts, schepenen'.

Veghel R50 fol. 7 Akte 008 Transport 21-04-1650

Mariken weduwe van Goris Janssen heeft opgedragen en overgegeven aan haar dochter Jenneken Goris Janssen een 'huys, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen, groot ontrent 7 lopensaten, gelegen aent Havelt


 • e.z.: 'de gemyne straet, geheeten de Tillaer straet'

 • voorts: de gemeynt van Vechel

Het goed is belast met: • een erfcijns van 10 gulden aan Symon Goyaerts tot Berlecom

 • een cijns van 1/2 stuiver aan de heer van Helmond

De weduwe doet ten behoeve van haar dochter Jenneken afstand van het recht op het vruchtgebruik en haar erfrecht, onder voorwaarde dat Jenneken de opbrengst zal beleggen tot profijt van voorschreven Mariken weduwe van Gorissen, die 'in haren ouderdom' ook de 'principale penningen zal mogen gebruiken, als zij dat wil, als 'het pensioen' niet genoeg opbrengt.

Getuigen: Michgiel Donckers en Jan Welten, schepenen

Veghel R50 fol. 8 Akte 009 Transport 29-04-1650

Lambert Geryt Goossens keurt het accoord goed dat zijn grootvader Goossen Ariens en Claes van Berckel op 29-04-1632 hebben gesloten 'tot sijnen laste'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Jan Welten, schepenen

Veghel R50 fol. 8 Akte 010 Verklaring 21-04-1650

Den eerwerdigen heere Johan Houbraken heeft verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van Matijs Jan Wijnen, 'hem by testamentaire dispositie gemaeckt door Peter Willemssen van de Verdonck '.

Getuigen: Wijllem Meussen en Michiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 9 Akte 011 Accoord 05-05-1650

'Alsoo seeckere questie verschille was geresen ende opgestaen tusschen Pauwels Claessen ter eenre, ende Geryt Jan Symonssen ter andere syden, over seeckere haesticheyt ende inspiratie des boosen geest ende malcanderen hadden geinsangeert met quaet sweren, geleden synde ontrent tien maenden, alsoo den voirgenoemde Pouwels als Geryt over 't selve verschil hen hadden gesubmiteert onder Goordt Peter Rutten, oudt schepen, en Peter Claessen tegenwoordich schepen alhier, voor welcke submissie van syde Pouwels Claessen voorgenoemt Claes Pouwelssen, synen vader, hem daer voor fort ende sterck is makende. Ende hebben de selve arbiteren hennen vuytsprake gedaen dat Geryt Jan Symonssen voornoemtt aen den voorgenoemde Pouwels Claesen ofte synen vader' 134 gulden zal geven. De partijen hebben 'malcandren handttastinge gedaen ende hennen verschille ende questie van dat se malcanderen hadden geinsemgeert in goede concientie vergeven'.

Getuigen: Michgiel Arien Donckers en Jan Welten, schepenen

Veghel R50 fol. 10 Akte 012 Transport 07-05-1650

Seigneur Arnoldt Strijp, weduwnaar, heeft ten behoeve van zijn zoon Abraham van Strijp afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'halff huys, schuer, hoff, boomgaert, gelegen in syne grachten met noch daer aengelegen lant', groot 20 lopensaeten • e.z.: de wel eedele Joffrouw Maria Fladderacken, weduwe van Joncker Johan van Erp, 'in syn leven heere tot Erp ende Vechel'

 • a.z.: het goed van Henrick Jan Diricx

 • e.e.: de gemijn straet

 • a.e.: het goed het goed van Henric Jan Rutten met anderen

Getuigen: Gerit Handric en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 10-11 Akte 013 Transport 09-05-1650

Jan Jan Wouters den Jongen, Willen Jan Wouters en Henric Peters als man van Thonisken Jan Jan Wouters, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jan Wouters de Oude, verwekt bij Henrixcsken dochter van Wouter Melis van der Santvoert, hebben beloofd dat als Jan Jan Wouters de Oude overlijdt voor zijn tegenwoordige vrouw Erken Peter Wynen, dat Erken dan behoudt wat ze in het huwelijk heeft ingebracht, zijnde 30 gulden, 'een slecht beddeken, eenen meulich tobbe, twee cleyne handtketelkens, een eyseren romeken, een kyst ende noch een cleyn kistken, mits noch andere cleyne erdtwerck, ende haer cleeren tot haren lyve, ende noch eene copere syde, met noch eenen stoel, als ander slecht bandtwerck', ze mogen niet belast worden. Hun vader Jan Jan Wouters de Oude heeft 100 gulden gekomen van een 'hoijbemptt', die hij met toestemming van zijn kinderen had verkocht. Hij belooft dat bedrag te belegegen, voor zichzelf voor het vruchtgebruik, en voor zijn kinderen, verwekt bij Henricxken Wouter Melis, zijn eerste vrouw, voor het erfrecht.

Getuigen: Wijllen Meussen, Peter Claessen en Jan Welten, schepenen

Veghel R50 fol. 11-12 Akte 014 Transport 09-05-1650

Jan Jan Wouters de Oude voor het vruchgebruik, en Jan Jan Wouters den Jongen, Willem Jan Jan Wouters en Henric Peters als man van Thonisken dochter van Jan Jan Wouters voorschreven voor het erfrecht, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Aertssen van Eerdt een 'hoijbemptt', groot ontrent 2 kerren hoijwasse, gelegen n de Bundtbempden, hooiende met de koper, hooiende met de koper • e.z.: het goed van Catalijn Jan Erberts

 • a.z.: het goed van Evert Aert Everts cum suis

 • e.e.: Evert voorschreven

 • a.e.: Henric Lamberts cum suis

Getuigen: Wijllem Meussen en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 12 Akte 015 Transport 14-05-1650

Andries Jan Thonissen, mede optredend voor zijn zus Lijsken en zijn broer Jan, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Steven Henric Ruyssen een 'olyemolen met allen toebehoorten', staande op het goed van de verkoper aent Havelt.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 13 Akte 016 Vernaardering 14-05-1650

Thonis Jan Thonissen, 'woonende tot Os', heeft vernaarderd een 'olijmolen met allen toebehoorten staende ende gelegen tot Vechel aent Havelt, zoals Steven Henric Ruyssen, 'woonende tot Os' op 14-05-1650 had gekocht van Andries Jan Tonissen.

Getuigen: Gerart Gerarts, Peter Claessen en Jan Welten

Veghel R50 fol. 13-14 Akte 017 Transport 04-05-1650

Jan Thonissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dirck Thonisen, 'synen oom', het 1/6 deel dat hij erfde van Thonis Diricx, 'synen oom', in een 'huys, hoff, boomgaert mette landeryen ende gerechticheden', gelegen aent Beukelaer, groot 8 lopensaten


 • e.z.: Roeloff Jan Daniels

 • a.z.: de minderjarige kinderen van Aert Dirick Thonis

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: de minderjarige kinderen voorschreven en de erfgenamen van Gysbert Jan Alaerts

Getuigen: Gerit Handrix en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 14-15 Akte 018 Transport 18-05-1650

Jan Janssen van Balgoijen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Gerits van Soest een 'stuck teulants', groot ontrent 2 lopensaten, gelegen op de Hooch Boect


 • e.z.: den Ouden Kerckhoff en Claes Gerits, de koper

 • a.z.: Lambert Jan Lambers en Henric Ariens

 • e.e.: den gemeijnen wech

 • a.e.: Matijs Jacob Tyssen

Getuigen: Wijlem Meussen en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 15-16 Akte 019 Transport 18-05-1650

Jan Janssen van Balgoijen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Evert Rutten een 'stuck lants', groot ontrent 1 sestersaets, gelegen in de Braeck


 • e.z.: Henric Goort Thyssen

 • a.z.: Arien Thons Claessen

 • e.e.: Rolof Jan Danels

 • a.e.: Heylken weduwe van Marcelis Lambert Arts

Dit goed is belast met een erfpacht van 1 malder rogge, Bossche maat, 'aent gasthuijs van Den Bosch'.

Getuigen: Wijllem Meussen en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 17 Akte 020 Transport 18-05-1650

Jan Jans van Balgoijen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Lambers een 'stuck lants', groot ontrent 1 sesterdsaets, gelgen int Sommerlaer


 • e.z.: de kinderen van Lambert Jan Dirc

 • a.z. en ee.: de gemijne straet

 • a.e.: Dirck Martens

'Midts te helpen onderhouden het hecken hangende in de gemijn straet ende Heuvel ecker'.

Getuigen: Wijllem Meussen en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 17-19 Akte 021 Transport 29-08-1650

Jenneken dochter van Goris Janssen heeft, 'cuijt crachte van seeckere opdrachte door Mariken weduwe van Goris Janssen' op 21-04-1650 voor schepenen van Vechel, opgedragen en overgegeven aan Jan Janssen van Balgoijen een 'huijs, hoff, boomgart metten landerijen, poterijen ende gerechticheden van dien', groot ontrent 7 loopensaeten, gelegen aent Havelt

Het goed is belast met: • een erfcijns van 10 gulden aan Sijmon Goyarts tot Berlecum

 • een cijns van 1/2 stuiver aan de heer van Helmond

De verkoper behoudt 'allet gesmet hout op den erffve staende'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 20 Akte 022 Transport 18-05-1650

Deze akte is doorgestreept.

Peter Lambertsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jenneken Gorissen, weduwe van Jan Goortssen een erfcijns van 15 gulden, te betalen uit een 'stuck teulant', groot ontrent 1 sestersaet lants', gelegen int Sommerlaet • e.z.: het goed van de kinderen van Lambert Jan Diricx

 • a.z. en e.e.: de gemijne straet

 • a.e.: Dirck Martens

'Mits te helpen onderhouden het hecken hangende in de gemijn straet aen de Heuvel ecker'.

Getuige: Wijllem Meussen, schepen
Bijschrift: op 26-04-1677 is deze erfcijns afgelost in aanwezigheid van beide partijen. Getuigen: Wouter van der Santvort en Jan Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 21 Akte 023 Vernaardering 21-05-1650

Peter Geryts, 'woonende tot Schyndel', heeft vernaarderd een 'heycamp' gekomen van de erfgenamen van Dirick Willem Henricx en Goord Gysberts, die dit goed op 28-03-1650 hadden gekocht van Peter Peter Lambertsen en zijn broer Arien, gelegen aent Eert


 • e.z.: de gemynte van Vechel

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Henricx van Sutphen

 • e.e.: het goed van de weduwe van Goirdt Henric Luycas

 • a.e.: het goed van Jan Symons

Getuigen: Wijllem Meussen, Michgiel Donckers en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 22 Akte 024 Transport 30-05-1650

Thonis Jan Thonis, 'woonende aen de Heye', heeft verkcht, opgedragen en overgegeven aan Jacob Rombouts een 'stuck hoybempts'


 • e.z.: de erfgenamen van Peter Elis

 • a.z.: het goed van de weduwe van Micgiel Stevens

 • e.e.: het goed van Dirick Thonisen cum suis

 • a.e.: Fijffkens Amer

Getuige: Jan Welten, schepen

Veghel R50 fol. 23 Akte 025 Fragment

Doorgestreept fragment

'Compareerde voor schepenen in Vechel desen onderteecken Elias Janssen van Laerschot, president ende bediender der secretarie tot Dinter'...

Veghel R50 fol. 23 Akte 026 Voogden 03-06-1650

Deze akte is doorgestreept.

Mariken weduwe van Dirick Diricx, heeft als over haar en haar kinderen verwekt door Dirck Dirx voornoemd gekozen Elias Janssen van Laerschot, president tot Dinther ende bediender der secretarie der selver heerlijcheijt', en Arien Dirc Ariens, welke voogden de eed hebben afgelegd.

Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)

Veghel R50 fol. 24 Akte 027 Fragment

Doorgestreept fragment

'Op huijden date indergeschreven soo sijn voor ons schepenen in Vechel gestaen ende gecompareert in hennen eygenen persoonen Jennken gewesene huysvrouwe' ...

Veghel R50 fol. 24 Akte 028 Transport 04-06-1650

Joffrouw Elisabeth dochter van Aernolt van Cranenbroeck, tegenwoordig weduwe van Van den Bergh, 'woonende binnen der stadt Helmont', heeft uit krachte van vernaardering gedaan op 17-12-1649 deze vernaardering overgegeven ten behoeve van Seigneur Geraert Breugel.

Getuigen: Wijllem Meussen en Geit Handrix, schepenen

Veghel R50 fol. 25 Akte 029 Transport 13-06-1650

Wouter Peterssen als man van Emken dochter van Arien Arien Leesten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariken dochter van Arien Arien Leesten, 'syne schoonsustere', een 'huijs, hoff, boomgaert, torffschop metten aengelegen landerijen, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 1 sestersaets lants, zoals het aan hem is toebedeeld • e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Rut Arien Leesten

 • a.z.: het goed van de koper

 • e.e.: de gemynte van Vechel

 • a.e.: de erfgenamen van Lambert Jan Lamberts

Het goed is belast met: • een erfcijns van 3 gulden en 5 stuivers aan de weduwe van Wamel tot Shertogenbosche

 • een erfcijns van 3 gulden aan mijnheer van de Velde, 'priester'

 • een cijns van 3 stuivers min 1 duit aan de heer van Helmond en 'aen de domeynen van Brabant'

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 26 Akte 030 Transport 13-06-1650

Ariken dochter van Arien Arien Leesten heeft verkocht en opgedragen aan Steven Arien Stevens, 'haeren swager', een 'halff huijs, hoff, bomgaert, torffschop, met de hellichte van een sestersaets lants, poteryen ende gerechticheden, zoals de verkoopster heeft verkregen van Wouter Peterssen


 • e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Rut Arien Leesten

 • a.z.: het goed van de verkoopster

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Lambert Jan Lamberts

Het goed is belast met de helft van: • een erfcijns van 3 gulden en 5 stuivers

 • een erfcijns van 3 gulden

 • een cijns aan de heer van Helmond en 'aen de domeynen van Brabant'

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 27 Akte 031 Transport 16-06-1650

Cornelis Jan Roelofs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Melissen het 1/4 deel in een 'stuck teulants, met alle poterijen ende gerechticheden ende toebehorten', groot ontrent 1 sestersaets lants, gelegen op Hamme


 • e.z.: het goed van Jan Tijs Deenen

 • a.z.: het goed van Tijs Jacop Tijssen

 • e.e.: Jan Tijs Deenen cum suis

 • a.e.: de gemynte van Vechel

Het goed is belast met het 1/4 deel van: • een erfcijns van 30 stuivers aan Claes Henric Roeffen

 • een erfcijns van 2 gulden en 2 stuivers aan de daar toe gerechtigden

Getuigen: Gerit Handric en Wijllem Meussen

Veghel R50 fol. 27-28 Akte 032 Transport 27-06-1650

Joncker Elias Suermonts heeft 'vuyt crachte van octroye by de Eedele Rade van Brabant daer te specialyck verleent' op 01-04-1650, ondertekend door Cornelis Gillis, verkocht aan Jan Janssen Leesten een 'acker teulant mett alle poteyen ende gerechticheden daer by horende', groot ontrent acht lopensaten', gelegen ter plaatse genoemd het Vorste Dorshout


 • e.z.: Jocnke Walraven van Erp als man van Joffrouwe Gertruijt Adriaene van Durnen

 • a.z.: de steegde

 • e.e.: het goed van Jan Symons cum suis

 • a.e.: de gemynt van Vechel

De voorschreven Suermont, met zijn overleden broer, kinderen van Joncker Eustagius Duermonts, had deze 'acker' verworven door het testament van Joffrouwe Maria Suermonts, weduwe van Joncker Henricx Monincx, 'syne vaderlycke moije', en de helft vanwege het overlijden van zijn broer verworven. Het goed is belast met een erfcijns van 25 gulden aan Johan van Berck

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 29 Akte 033 Transport 30-06-1650

Jan Eymerts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Aertssen het 1/4 deel in een 'hoijvelt', genoemd Smits Camp


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Dirick Willem Henricx

 • a.z.: het goed van Aert Arien Aerts cum suis

 • e.e.: de gemyne Watersteegde

 • a.e.: een bundervelt de Geer

Het goed is belast met een erfcijns van 10 stuivers en 2 oort 'aen de pastorije van Vechel'.

Getuigen: Peter Claessen en Willen Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 30 Akte 034 Transport 07-07-1650

Aert Evertsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Catelijn weduwe van Jan Aertssen een 'acker teulants', groot ontrent 2 lopesaten


 • e.z.: de efgenamen van Peter Elis

 • a.z.: het goes van Jan Thonis Cornelis Tijbosch

 • e.e.: het goed van Jan Jan Diricx

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Jan Jacob Roelofs

Getuigen: Willem Janssen en Jan van Meurs, schepenen

Veghel R50 fol. 31 Akte 035 Transport 08-07-1650

Adriaen Anthonissen Danckloff, 'borger binnen Shertogenbosch', heeft opgedragen en ovegegeven aan Joncker Elias Suermont een erfpacht van 1 mud rogge, te betalen uit een 'stuck lants genoemt de Donck', groot ontrent 1 mudtsaet, gelegen opt Sontvelt, zoals beschreven in een Bossche schepenbrief van 06-02-1648, gepasseerd voor Laureyns van Kessel, 'secretaris aldaer'.

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 31-32 Akte 036 Transport 21-11-1650

Jacop natuurlijkse zoon van Joncker Willem Suemonts heeft uit krachte van het testament van Joffrouw Maria Suermonts, dochter van wijlen Joncker Jacop, en weduwe van Joncker Henric Monincx, op 28-08-1641 gepasseerd voor Jan Maessen, 'als openbaer notaris in den graeffschapp Bochhoven residerende', 'tot syne behoeffe gelegateert', een erfpacht van 1 mud rogge aan hem ogedragen voor het vruchtgebruik, en heeft zijn recht op het vruchtgebruik van deze erfpacht opgedragen en overgegeven aan Joncker Elias Suermont. De erfpacht wordt betaald uit 'goederen gelegen tot Vechel opt Sontvelt', genoemd de Donck, zoals in een Bossche schepenbroef van 21-05-1436 beschreven staat.

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 32-33 Akte 037 Transport 28-11-1650

Joncker Elias Suermont heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lysken weduwe van Henric Janssen Blicx, 'woonende tot Woenssell', de helft in een erfpacht van 1 mud rogge, zoals die onlangs wederom is verkregen van Adriaen Danckloff, zoals in een schepenbrief van 08-07-1650 beschreven staat.
Ook het vruchgebruik van een erfpacht van 1 mud rogge dat Jacop natuurlijke zoon van Joncker Willem Suermont gelegateerd had geregen in het testament van Joffrouw Maria Siermont, en door voorschreven Jacop verkocht aan de verkoper volgens een Veghelse schepenbrief van 22-11-1650, en die wordt betaald uit goed gelegen opt Sontvelt, volgens een Bossche schepenbref van 21-05-1436.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.