Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina10/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


 • e.z.: de gemeijnte van Vechel

 • a.z.: het goed van Jan Dierckx op Jeckschot

 • e.e.: het goed van Handrisken weduwe van Claes Jan Lamberts

 • a.e.: het goed van Thonis Marten Muessen

Ook het 1/4 deel in 'Smits beemt', gelegen in de Donckerbeemde.


Dit deel is belast met: • jaarlijks 3 pond was 'aen de domeijnen van Brabant'

 • den heijschijns

 • de rentge van een kapitaal van 300 gulden aan Joorden Jacob Donckarts en Handrick Martens

Getuigen: Matijs Peters, Geraert Gerarts en Michgiel Donckers
Bijschrift: Hendrick Martens heeft op 08-11-1664 verklaard voldaan te zijn van de 100 gulden die Jan Roelofs toebedeeld heeft gekregen. Getuigen: Jacop van der Hagen en G. Roeffs, schepenen. Huijbert van Bree, secretaris.

Veghel R50 fol. 271-272 Akte 268 Transport 13-03-1652

Peterken, weduwe van Ariaen Rijckaerts doet ten behoeve van Thonis Peter Muessen, 'haren swager' afstand van haar recht op het vruchtgebruik in het 1/5 deel van haar goederen gelegen aen den Leest


 • e.z.: Jan Artssen

 • a.z.: Lijsken Jan Wouters

 • e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: het goed van Jan Aertssen

Het goed is belast met een cijns van 7 1/2 gulden aan de daartoe gerechtigden.

Getuigen: Matijs Peters, Michgiel Donckers en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R50 fol. 272-273 Akte 269 Vernaardering 13-03-1652

Jan Handrick Jan Dierckx als man van Anneken dochter van Jan Tonis Corsten heeft vernaarderd een 'acker teulants', genoemd het Nootenveltje, gelegen in de Valstraet


 • e.z.: Daniel Hendricx

 • a.z.: Hendrick Arts

 • e.e.: Claes Janssen

 • a.e.: de gemeyne straet

Zoals Michiel Donckarts, 'onse mede schepen', op 18-01-1652 had gekocht van Thonis Jan Thonis Corsten.

Getuigen: Matijs Peters, Daniel Jan Thonis en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 273-274 Akte 270 Transport 13-03-1652

Goort Peters heeft verkocht en opgedragen aan zijn broers Denis Peterssen en Aert Peterssen al zijn goederen, zoals hij van zijn ouders heeft geërfd.

Getuigen: Matijs Peters en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R50 fol. 274 Akte 271 Vernaardering

Doorgestreept fragment

'Bartholomeus Cornelissen, wonachtch binnen Lith, naeste van den bloede van (niet ingevuld) heeft geboden'...

Veghel R50 fol. 274-275 Akte 272 Vernaardering 15-03-1652

Bartholomeus Cornelissen, 'wonachtch binnen Lith', heeft vernaarderd 'seeckeren parceelen gronden van erven', die Lenart Matijssen op 12-02-1652 had gekocht van Jan Corstiaen Janssen, man van Heesken Cornelissen.

Getuigen: Gerit Handrix, Goijart Peeter Rutten en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R50 fol. 275 Akte 273 Transport 18-03-1652

Aerdt Aertssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Janssen van Meurs het 1/4 deel in 'een halven hoybemt', die hij verworven heeft van zijn ouders, gelegen in de Molentiende, hooiende met Jan Geryt Diricx, Henrick Aertssen en anderen, rijdende tegen Claes Pouwelssen en anderen, 'den gehelen bemt gelegen' • e.z., e.e. en a.e.: de wel eedele Vrouwe van Erp

 • a.z.: het goed van Jan Driessen en Geryt Janssen van Diperbeeck

Getuigen: Michgiel Donckers en Goijart Peter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 276 Akte 274 Transport 18-03-1652

Aerdt Peter Aertssen ala man van Genoveva dochter van Aert Henrick Anthonissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Aert Henrick Thonissen, 'synen swager', de goederen die hij erfde van zijn zus Maria dochter van voorschreven Aert Henrick Thonissen, 'gelegen tot Vechel in twee parcelen, soo acker landt als hoijlant met poterijen, gerechticheden van dyen'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Goijart Peter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 277 Akte 275 Belening 22-03-1652

Mariken weduwe van Goyaert Janssen, 'wonende tot Geffen', heeft verklaard 100 Carolus gulden ontvangen te hebben van Lonis Peter Lonissen. Mariken heeft Goyaert voor dat bedrag voor 3 jaren beleend met een 'ackerken teulants metten weyveldeken daer by ende aengelegen', groot 1 sestersaets, 'met hoij in de Collertse hoeve', gelegen aen de Hoogh Heye • e.z.: voorschreven Lonis

 • a.z.: het goed van Henrick Arien Aerts

 • e.e.: op de Collertsse Hoeve

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Getuigen: Goijart Peter Rutten en Michgiel Donckers

Veghel R50 fol. 278 Akte 276 Transport 26-03-1652

Thomas Thonissen als man van Catharina dochter van Henrick Henricxsen heeft overgegeven aan Lijsken weduwe van Henrick Henricxsen, 'sijne schoonmoeder' het recht op het vruchtgebruik, zoals zij ten behoeve van hem op 30-01-1652 afstand had gedaan, van de helft in een 'huijs, hoff, bomgart als groese, poterijen ende gerechticheden, als andere parceelen'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arijaen Handrix, schepenen

Veghel R50 fol. 278-279 Akte 277 Verklaring 02-04-1652

Willem Jan Albertssen heeft verklaard betaald te zijn door Jan Thonis Geelinxsen van een obligatie van 150 gulden.

Getuigen: Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 279-282 Akte 278 Testament 06-04-1652

Metken, dochter van Denis Goortssen, inwoonster van Vechel, 'sieck aen de licham', maakt haar testament op


 • ze beveelt haar ziel aan bij God en wil een Christelijcke begrafenis

 • haar zoon Jan Jacobs krijgt een rente van een bedrag van 50 gulden, te betalen door Gerit Nelissen, 'woonende tot Gemert'

Getuijgen: Michgiel Donckers en Arijaen Handrix, schepenen. W. van Daveveldt, secretaris

Veghel R50 fol. 282-283 Akte 279 Transport 08-04-1652

Daniel Jan Pouwelssen, 'woonende tot Gemert', heeft ovegegeven aan zijn broer Aert Jan Pouwelssen, 'allen baten ende profytten, emolumenten hen competerende in een hellicht van eenen seeckeren acker teulants', gelegen in de Nederbieste tiende, groot 1 1/2 lopensaets, 'met allen houtwassen, wesende dooff houtt, aldaer in syne paelstede, hem aengecomen van synen grootvader, als hy verclaerde, ende tot onderhoutt van Mariken Jan Pouwels, synen moeder voor haren leven gedurende, ende nu doode, de selfs wederom tot synen behoeffe ofte des selfs erffgenamen'.

Getuigen: Matijs Peters en Sanuel Jan Thonis, schepenen


Bijschrift: 'van desen neffens staande opdragte is tussen de besitters ende gebruyckers met de erfgenaemen accoort gemaeckt' op 20-03-1702. Getuigen: Gerardt Vermeulen en Jacob Martens van Tillaar, schepenen. H. Bijmans, substituut secretaris

Veghel R50 fol. 283-284 Akte 280 Accoord 11-04-1652

'Alsoo seeckere questie, verschille was geschapen te geryssen tusschen Henrick Dirick Thonis, ende met hem gevoegde Jan Hendrick Diricx synen soone ter eenre, ende Anthonis Jan Ariens Verhelvoirdt, Aert Jan Ariens Verhelvoirdt ende Jenneken henne wettige sustere, ende Willem Henrick Jan Claessen, als man ende mombor over Margriet dochtere des voorscheven Jan Ariens Verhelvordtt, syne wittige huysvrouwe', allen kynderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Ariens Verhelvordt, verweckt vuyt Meriken Jan Diricx, in hennen leven echte luijden, ter andere sijde, over seecker geconquesterde erffelycke als erffhaeffelycke goederen by den voorschreven Henrick in vollen bedde hennen moeder vercregen'. Er is een accoord gesloten.


 • Henrick Dirick Thonissen, 'henne schoonvader', krijgt volgens de costuimen van de stad en meijerij van Shertogenbosche alle 'gereede als erffelycke geconquesterde goederen als anderen huysraet tegenwoordich synde, als landeryen als andere meubelen, niet vuytgesondert, behoudelyck gereservert twee de beste coije ten profyte des (voorschreven) kynderen'

 • Henrick zal betalen de schulden die op het 'sterffhuyse hender moeder wesende', en mag het goed een jaar lang gebruiken

 • Henrick doet ten behoeve van de voorkinderen afstand van het geld dat hij tijdens zijn huwelijk had 'vuytgeleeght der voorschreven voorkynderen goederen tselve dyen aengaende'

 • Henrick sal geven aan Jenneken dochter van Jan Ariens 'tot een vuytsetsel' 50 gulden, een mud rogge, veghelse maat, met 'twee nieu sacken, een goede coije ende mael, een bedde met sijn toebehoordt, eenen moespot ende een ketell, een sijde specx'

Getuigen: Gerit Handrix en Daniel Jan Thonis

Veghel R50 fol. 284 Akte 281 Verklaring 28-12-1652

Later bijgeschreven akte.

Geryt Geryts als man van Jenneken heeft verklaard van Henrick Dirick Thonis het 'vuytsetsel' zoals beschreven in bovenstaande akte ontvangen te hebben.

Getuige: Gerit Handrix, schepen

Veghel R50 fol. 285 Akte 282 Transport 15-04-1652

Heylken Gijsberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Art Janssen Vercuijlen het 1/4 deel in 'eenen hoijbemt', zoals zij heeft verworven na de dood van haar vader Gijsbert Zegers, gelegen in de Bunders


 • e.z.: 'eenen camp geheten den Langhen Smaelen'

 • e.e.: de gemeyne Aa

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Hooiende met Handrisken Arien Claessen en Arien Ariens. Het goed is belast met een cijns 'aen de domeijnen van Brabant'.

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 286 Akte 283 Accoord 16-04-1652

'Alsoo seeckere questie ende geschille was geschapen te geryssen tussen Thonis Henric Jacobs ter eenre ende Ruth van der Hagen ende Anthoni van Meurs, h. geestmeesteren alhier, ter andere sijde, nopende ende aengaende seeckeren achterstelligen pacht' van jaarlijks 12 1/2 gulden, 'by den voornoemde Anthonis Henricx Jacobs eens betaelt, soo hij seeckerlijcken sustineert, ende alsoo de selve betalinge niet en is geregistreert oft in reeckennge gestelt, ende bij de tegenwoordige h. meesters voor verhaelt den selven pacht wordt geyst'. Er is een accoord gesloten. Anthonis Henricx zal 5 gulden en 10 stuivers betalen aan voornoemde h. meesters.

Getuigen: Gerit Handrix en Goijart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 287 Akte 284 Transport 17-04-1652

Symon soone Jan Symonssen heeft opgedragen en overgegeven aan zijn broer Geryt Jan Symonssen het 1/3 deel in alle goederen die hij eertijds heeft verkregen van voorschreven Geryt, 'als rentten, landeryen, hoyvelden, heytvelden, houdtwassen, poteryen ende allen gerechticheden', zoals beschreven in het Vechelse schepenprotocol op 10-11-1649.

Getuigen: Michgiel Donckers en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 288-291 Akte 285 Deling 23-04-1652

Thonis Jan Arienssen van Helvoirdtt, Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt, Jenneken, 'bejaerde dochter des voorschreven Jan Ariens Verhelvoirt', en Willem Henrick Jan Claessen als man van Margriet dochter van voorschreven Jan Ariens, allen kinderen en erfgenamen van Jan Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Jan Dirircx, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Anthonis Jan Arienssen van Helvoirdtt krijgt toebedeeld een 'acker teulants mette groese als houdtwassen, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 3 lopensaten, genoemd de Braeck, gelegen int Franckefort


 • e.z. en a.z.: Bartolomeus Willemssen

 • e.e.: de straet

 • a.e.: de Vossacker van Henrick Thonissen

Ook een 'acker teulant mette groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 2 lopensaten, gelegen int Franckefort • e.z. en e.e.: Bartholomeus Willemsem

 • a.z.: het goed van Meriken dochter van Aert Janssen van Erp

 • a.e.: de gemyne straet

Ook 'eenen halven bunder hoyvelts', gelegen in de Langbunder • e.z.: het goed van Dirck den Cuyper Camp

 • a.z.: het goed van Thonis Thonissen Tibos cum suis

 • e.e.: de gemyne Water steegde

 • a.e.: het goed van Margrit weduwe van Jan Tyssen

Ook een bedrag van 25 gulden, te ontvangen van Willem Henrick Jan Claessen, mede condivident.


Dit deel is belast met:

 • een erfcijns van 36 stuivers, te betalen 'tot Vucht'

 • een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond

 • een cijns van 7 stuivers 'aen de domeynen van Brabant'

Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt krijgt toebedeeld een 'acker teulants genoemd Anneken Bochten Hoeffken, met allen poteryen, grechticheden van dijen', groot ontrent 6 lopensaten • e.z.: de gemyne Kerckstraet

 • a.z. en e.e.: Claes Gerytsen van Soest

 • a.e.: het goed van Willen Henrick Jan Claes, mede condivident

Ook de helft in een 'hoijcampken', gelegen aent Beuckelaer • e.z.: Margriet weduwe van Jan Tyssen

 • a.z.: Jenneken Jan Ariens van Helvoirdt, mede condivident

 • e.e.: het gemyne broeck

 • a.e.: Margriet voorschreven

Het goed is belast met: • jaarlijks 2 gulden en 16 stuivers 'te betalen tot Shertogenbosche opt stadthuijs'

 • een erfcijns van 28 stuivers 'aen St. Achten altaer in de kerck tot Vechel'

 • een cijns van 2 blancken min 1 duit aan de heer van Helmond

Jenneken, 'bejaerde dochtere' van voorschreven Jan Ariens Verhelvoirdtt krijgt toebedeeld een 'huys, esthuys, schop, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen, groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 lopensaten, gelegen int Franckefort • e.z.: het goed van de h. geest hoeve van Den Bosch

 • a.z.: het goed van jan Jan Wouterssen

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: de heylige geest hoeve voorschreven

Ook 'eenen hoijcamp, gelegen tot Vechel' • e.z.: den h. geest hoijcampken

 • a.z.: het goed van Aert Jan Ariens, mede condivident

 • e.e.: de gemynt

 • a.e.: het goed van Margriet Jan Tyssen en haar broer Jan

Ook de helft in een 'hoijcamp', gelegen aent Beuckelaer, hooiende en delende met haar broer Aert.


Dit deel is belast met:

 • een erfpacht van van 6 vaten rogge, Vechelse maat, 'aen de arme taffele tot Vechell

 • een ballinckchyns van 2 stuivers

Willem Henrick Jan Claessen krijgt toebedeeld een 'acker teulants mette groese, poteryen ende gerechticheden', gelegen aen Hoecx Hecken, groot ontrent 4 lopensaten • e.z., a.z. en e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van Bartolomeus Willems en Dirick Thonissen

Ook een 'acker teulants genoemt Ariens ecker, met poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 3 1/2 lopensaten • e.z. en e.e.: Jan Welten

 • a.z.: het goed van Mariken weduwe van Claes Rutten

 • a.e.: de gemyne straet

Het goed is belast met jaarlijks 12 vaten rogge en 14 stuivers 'voor desen aen den pastoir betaelt, niet wetende aen welcke beneficie wert gegouwen'

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Daniel Jan Thonissen, schepenen

Veghel R50 fol. 291 Akte 286 Transport 26-04-1652

Catarina vrouw van Lambert Henricxsen, eerder weduwe van Thonis Arien Leesten, heeft met toestemming van voorschreven Lambert ten behoeve van haar kinderen Jan Thonis Arienssen en zijn broers Peter en Arien afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van een 'huys, schuer, hoff, boomaert, landeryen, groese, poteryen ende gerechticheden', groot samen 3 1/2 lopensaets, gelegen int Dorshout


 • e.z.: het goed van Thonis Martens

 • a.z.: de gemynte

 • e.e.: het goed van Jan Janssen Leesten

 • a.e.: het goed van Thonis Martens voorschreven

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 292 Akte 287 Transport 26-04-1652

Deze akte is doorgestreept.

De Jan Thonis Arienssen en zijn broers Peter en Arien, hebben uit krachte van de afstand van het recht op het vruchtgebruik door hun moeder Catarina vrouw van Lambert Henricx, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aertssen van Eerde een erfcijns van 8 gulden en 10 stuivers, te betalen uit een 'huys, schuer, hoff, boomgaert, poteryen, landeryen, groese', groot samen 3 1/2 lopensaten, gelegen int Dorshout • e.z. en e.e.: Anthonis Marten Meussen

 • a.z.: de gemynte

 • a.e.: het goed van Jan Leesten

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Goyart Peeter Rutten, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is op 28-02-1671 door Arien Thoni Aryens afgelost aan Aert Jan Aertsen en Handrick van den Bogaert cum suis, erfgenamen van Jan Artsen van Eert. Getuige: Jacop van der Hagen, schepen

Veghel R50 fol. 293 Akte 288 Transport 26-04-1652

Jan Thonis Ariens en zijn broers Peter en Arien hebben overgegeven aan hun moeder Catarina vrouw van Lambert Henricxen het recht op het vruchtgebruik op een 'huys, hoff, landerijen, gelegen int Dorshout', dat zij op 26-04-1652 van haar gekregen hadden.

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 293-294 Akte 289 Transport 03-05-1652

Aert Henrick Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan de broers Jan Janssen en Phlips Janssen 'een hoybemt', gelegen aen de Leegh Hey, groot ontrent 1 bunder • e.z.: Matys Jan Tysen cum suis

 • a.z.: het goed van Jan Diricx in de Weyhoeff

 • e.e.: de gemeynt genoemt Hinthelt

 • a.e.: het goed van Jan Aertssen van Schyndell

Getuigen: Foyart Peter Rutten en Matys Peters, schepenen

Veghel R50 fol. 294-295 Akte 290 Accoord 03-05-1652

'Alsoo seeckere questie ende verschille was geschapen te geryssen tuschen Dirick Peterssen en Geraert Aert Gerlingsen als voogde over de minderjarige dochter van Lambert Peterssen ter eenre, ende Dirick Damen, Thonis Lambertssen, den voorschreven Dirick ende Thonis, hen fort ende sterck makende voor Goordtt Goossens, absent synde, Dirick Claessen ende Willem Henricxsen ter andere syden, erffgenamen van Jan Dirick Damen als sij verclaerde. Er is het volgende accoord gesloten over rechten op de helft van de 'gereede haeffelycke als erffhaeffelycke goederen die welcke den voorschreven Jan Dirick Damen ende Luytken dochtere Peter Lambertssen in volle bedde hadde achtergelaten in hennen sterffhuijse, ende naer haerder doot beseten by Lambert Peterssen synen leven gedurende ende de baten ende pooteryen van dyen genooten'.


 • de erfgenamen hebben, ten behoeve van voorschreven minderjarige dochter, afstand gedaan van hun rechten op alle 'gereede, haeffelycke als erffhaeffelycke goederen, meubelen, egeen vuytgesondert'

 • de voogden over de minderjarige betalen hiervoor aan de erfgenamen 100 gulden

 • de erfgenamen verklaren die 100 gulden ontvangen te hebben

Getuigen: Michgiel Donckers en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R50 fol. 295-296 Akte 291 Belening 03-05-1652

Jan Cornelissen van Dursen en Henrick Artsen, voogden over de minderjarige kinderen van Arien Aertssen, met Jan Aelbertsen als man van Gertruyt dochter van Cornelis Henricxsen van Dursen, eerder vrouw van Arien Aerts voorschreven, en heeft de voorschreven Jan Aelberts verklaard 50 Carolus gulden ontvangen te hebben van Henrick Aertssen. Jan Cornelissen van Dursen, Henrick Aertsen en Jan Aelbertsen hebben voor dit bedrag Henrick Aertssen voor 3 jaren beleend met het 1/4 deel in een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopensaets, gelegen in de Valstraet


 • e.z.: de gemyne straet

 • a.z.: het goed van Daniel Henrick Daniels

 • e.e.: Thonis Martens

 • a.e.: het goed van Henrick Henrick Aertsen

De minderjarigen hadden dit goed geërfd van Mariken Aertsen, 'haren moye'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Daniel Jan Thonis, schepenen

Veghel R50 fol. 297 Akte 292 Voogden 08-05-1652

'Compareerde voor schepenen deses onderteckent Willem Jan Handricxxsen, in den naeme ende ten behoeve Jenneken naergelaeten weduwe Handrick Janssen, ende heeft metten heere gecoeren tutoren ende momboiren, namentlijck Art Jan Aertssen den Jongen en Arien Jan Delissen over haer ende haere kijnderen', welke voogden de eed hebben afgelegd.

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Goijart Peter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 298-305 Akte 293 Deling 08-05-1652

Willem Jan Handrixs en Art Jan Artsen den Jonghen ende Arien Jan Delissen als voogden over Jenneken weduwe van Handrick Janssen met haar minderjarige kinderen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders wijlen Jan Hendricksen en Catharina dochter dochter van Willem Janssen.


Art Jan Artssen den Jonghen en Arien Jan Delissen als voogden over Jenneken weduwe van Handrick Janssen voor het vruchtgebruik, en de kinderen voor het erfrecht, krijgen toebedeeld 'een voorhuys, groot twee gebont met de halff cap, metten hoff, bomgart', groot 1 1/2 lopensaet, gelegen aen de Hooghe Hey opt Erpt

 • e.z. en e.e.: het goed van Peterken Sijmons

 • a.z.: Willem Jan Handrickx, mede condivident

 • a.e.: die gemeijne straet van Vechel

Dit lot moet zijn condivident wegen 'buijten den boegart beneffens Peterken Sijmons'.


Ook de helft van 'den hoff, wesende een stuck teulants', groot 1 Bos lopenzaet, gelegen 'onder den dorpe van Nistelroij'

 • e.z.: het 'hoijveldt' van Jan Delissen

 • a.z.: Willem Jan Hendrickxsen, mede condivident

 • e.e.: het goed van Handrick Franssen

 • a.e.: op een steeghe, toebehorende aan Willem Jan Handrickx

Ook de helft in 'een stuck lants met het hoijlant, geheeten het hofken', groot ontrent 5 loopenzaeten, gelegen 'onder den dorpe van Nistelroij' • e.z.: Peterken Sijmons

 • a.z.: Willem Jan Handrickxsen, mede condivident

 • e.e.: den Leijgraeff

 • a.e.: de gemeijne straet

Ook de helft van 'een stuck tuelants', groot ontrent 1 lopenzaet • e.z.: Willem Sojmons

 • a.z.: Willem Jan Handrickx, mede condivident

 • e.e.: het goed van Jan Delissen

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Ook de helft van 'een stuck teelant, geheeten het Campken', groot ontrent 2 lopenzaeten, gelegen 'onder de parochie van Uden' • e.z.: Peterken Sijmons

 • a.z.: de mede condivident

 • e.e.: de gemeijnte van Uden

 • a.e.: de Erpse steege

Ook 2 'stucken teelants mette groes', groot ontent 4 loopenzaeten, gelegen 'onder parochie van Uden' • e.z.: Jan Artssen met anderen

 • a.z.: Willem Jan Handrickx, mede condivident

 • e.e.: de gemeijnte van Uden

 • a.e.: de Erpse steege

Ook 'een stuck teelants, gelegen over die Erpse Brugge', groot ontrent 1 lopenzaet, 'gelegen onder die parochie van Uden' • e.z.: het goed van Rom Rommes

 • a.z.: het goed van Willem Jan Handrickx, mede condivident

 • e.e.: het goed 'vant convent van den Wijmelenberch'
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.