Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina11/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 • a.e.: die Erpse steeghe

  Ook 'de twee achterste gebonden van de turffschop'.


  Dit lot moet 40 gulden geven aan Willem Jan Handrickx, mede condivident.

  Willem Jan Handricxsen krijgt toebedeeld 'het achterhuijs hebbende een gebont metten halven hoff', groot ontrent 1 1/2 lopenzaet, gelegen binnen de parochie van Vchel


  Ook 'de helft van den hoff, wesende eens tuck tuelants', groot ontrent 1 Bos lopenzaet, gelegen 'onder den dorpe van Nistelroij  • e.z.: de gemeijne straet

  • a.z.: het goed van de weudwe van Handrick Janssen

  • e.e.: het goed van Handrick Franssen

  • a.e.: een steeghsken toebehorende aan Willem Jan Handrick cum suis

  Ook de helft van 'een stuck lants met het hoijlant geheten het Hoeffken', groot ontrent 5 lopenzaeten, gelegen onder den dorpe van Nistelroij  • e.z.: het goed van Jan Delissen

  • a.z.: het goed van de weduwe van Handrick Janssen, mede condivident

  • e.e.: den Leijgraef

  • a.e.: de gemeijne straet

  Ook de helft van 'een stuck teelants', groot ontrent 1 lopenzaet, gelegen 'onder den dorpe van Vechel'  • e.z.: Jan Delissen

  • a.z.: de weduwe van Handrick Janssen

  • e.e.: het goed van Jan Delissen

  • a.e.: de gemeynte van Vechel

  Ook de helft van 'een stuck teelants geheeten het Campken', groot ontrent 2 loopenzaeten, 'gelegen onder de parochie van Uden'  • e.z.: het goed van Handrick Franssen

  • a.z.: de weduwe van Handrick Janssen

  • e.e.: de gemeijnte van Uden

  • a.e.: de Erpse steeghe

  Ook 'twee stucken teelants mette groes', groot ontrent 4 lopenzaeten, 'gelegen onder de parochie van Uden'  • e.z.: het goed van Gerit Lenardt Bogarts

  • a.z.: de weduwe van Handrick Janssen

  • e.e.: de gemeijnte van Uden

  • a.e.: de Erpse steeghe

  Ook 'een stuck teelants, gelegen over die Erepse brugge, groot ontrent 1 lopenzaet, gelegen 'onder die parochie van Uden'  • e.z.: het goed van Jan Delissen

  • a.z.: het goed van de weduwe van Handrick Janssen

  • e.e.: 'op convent van Wijmelenberch'

  • a.e.: die Erpse steeghe

  Ook 'een gebont van de turffschop'.


  Ook 40 gulden.

  Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Michgiels Doonckers en Gerit Handrix, schepenen

  Veghel R50 fol. 306 Akte 294 Transport 17-05-1652

  Hendersken Ariens heeft verkocht aan Arnt Janssen Vercuylen het 2/4 deel in een 'hoijbemt', genoemd die Bunders, rijdende tegen Wouter Willem Welten, hooiende met Henrick Eijmbertsen. Het goed is belast met een cijns van 1 stuiver en 2 oort aan de heer van Helmond, gelegen in de Lang Bunders  • e.z.: Dirck Claes Molders

  • a.z.: Jan Bits Artssen cum suis

  • e.e.: Jan Henric Michielsen

  • a.e.: de gemyn Aa aldaer vloijende

  Getuigen: Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

  Veghel R50 fol. 307 Akte 295 Transport 17-05-1652

  Arien Ariens, 'inwoonder tot Dinther', heeft verkocht aan Arnt Janssen Vercuylen, 'woonende tot Schijndel', een deel in 'een hoijbemt', genoemd de Bunders, gelegen in de Lang Bunders


  • e.z.: Dirck Claes Molders

  • a.z.: Jan Bits Artsen cum suis

  • e.e.: Jan Henrick Michielsen

  • a.e.: de gemijn Aa aldaer vloijende

  Getuigen: Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

  Veghel R50 fol. 308-309 Akte 296 Testament 18-05-1652

  Margriet dochter van Jan WIllem van der Hagen d' Oude, weduwe van Gysbert Pouwelssen, 'inwonderse tot Vechel', 'sieck aen den lichaem wesende, te bedde liggende', maakt haar testament op.


  • ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat na haar overlijden haar lichaam op de gebruikelijke plaats begraven zal worden

  • haar oudste zoon Pouwels krijgt 'het peert met het getouw ende de hoogh kerre ende een paer nieu swartte cleedeeren ofte dartich gulden in de plaets voor vuijt'

  • haar zoon Goordt krijgt 'de winter coye wesende een roij blaer, met noch een roodt maelken'

  • haar dochter Ercxken krijgt 'een swarte blaer coije'

  • haar zoon Jan krijgt 'een roij colle coije'

  • haar dochter Mariken krijgt 'een roij rugel maelken'

  • waarmee haar kinderen ieder 'haere houwelycxe gifte genooten' hebben

  • de overige goederen zullen gelijkelijk verdeeld worden tussen haar kinderen

  Getuigen: Gery Henricx en Goyaert Peter Rutten, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris

  Veghel R50 fol. 310-311 Akte 297 Testament 10-06-1652

  Jan Geryt Arienssen en zijn vrouw Mariken dochter van Rut Cluytmans, inwoners van Vechel, Jan 'gesont aen den lichaem', en Mariken 'sieck te bedde liggende', maken hun testament op.


  • ze bevelen hun zielen aan bij God en willen dat hun lichaam op de gebruikelijke plaats begraven zullen worden

  • met octrooi van 'den eedelen Leehoven van Brabant in Sgravenhage' van 02-02-1651, ondertekend door Cornelis Gillis, willen ze dat 'allen hennen leengoederen' na hun beider dood door hun kinderen gelijkelijk verdeeld zullen worden

  • de langslevende erft alle goederen

  Getuigen: Micgiel Arien Donckers en Daniel Jan Thonis, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris

  Veghel R50 fol. 312 Akte 298 Transport 29-06-1652

  Elias Peterssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Gysbertssen de helft in een 'hoycamp genoempt Colen Camp, scheyende in den selven camp met eenen graven daer door schietende, ende toecomende de selve cooper den halven grave'. De verkoper heeft dit goed verworven van Joncker Elias Suermonts, zoals beschreven in een Bossche schepenbrief


  • e.z.: Joncker Phlips van Dachverlies

  • a.z.: de erfgenamen van Rombout Lambertsen

  • e.e.: de gemyne straet

  • a.e.: het goed van de broers Lambert en Geryt, kinderen van Dirick Jaspers

  Getuigen: Anthonis Jacops en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 313 Akte 299 Transport 29-06-1652

  Elias Peterssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan de broers Lambert en Geryt, kinderen van Dirick Jasperts de helft in een 'hoycamp genoemt den Colen Camp, scheyende in den selven camp met eenen grave daer door schietende, toecomende den selven cooperen den halven grave, hem vercooper aengecomen van Joncker Elias Suermont', zoals beschreven in een Bossche schepenbrief


  • e.z.: Joncker Phlips Dachverlies

  • a.z.: het goed van Margriet weduwe van Daniel Janssen

  • e.e.: het goed van Anthonis Gysbertssen

  • a.e.: het Middegaelse Broecxken

  Getuigen: Anthonis Jacops en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 314 Akte 300 Transport 29-06-1652

  Jan Marten Donckers als man van Driesken dochter van Aert Henrick Thonissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Aert Henrick Thonissen, 'synen swager', al zijn rechten en goederen die hij erfde van 'suster Maria dochter der voorschreven Aert Henrick Thonissen, gelegen tot Vechel in twee parcelen, soo ackerlant als hoylant', met nog het 1/4 deel van 60 gulden, 'met poterijen, gerechricheden van dyen'.

  Getuigen: Gerart Gerarts, Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 315-316 Akte 301 Transport 01-07-1652

  Mariken weduwe van Melchior Jan Aelertssen doet ten behoeve van de broers Jan soone Jan Melchiors, Goossen en Symon, kinderen van voorschreven Melchior Jan Alaerts, afstand van haar recht op het vruchtgebruik van drie delen in een 'huijs, hoff, boomgaert, landerijen, groese, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 16 lopensaten, gelegen aent Beuckelaer  • e.z.: het goed van Jan Dirick Thonis

  • a.z.: het goed van Arien Goossens den Jongen

  • e.e.: de gemynt van Vechel

  • a.e.: het goed van Jan Henrick Laureynsen

  Het goed is belast met:  • een erfcijns van 25 gulden aan Lysken Lenderts in de Sonne tot Shertogenbosche

  • een erfcijns van 10 gulden aan Horenbeeck

  • een erfcijns van 6 gulden en 8 stuivers aan de erfgenamen van Henrick Houbraken

  Getuigen: Gerit Handrix en Anthonis Jacops, schepenen

  Veghel R50 fol. 316-317 Akte 302 Belening 04-07-1652

  Thonis Jan Thonissen Smits heeft verklaard 200 Carolus gulden ontvangen te hebben van Denis Jan Denissen. Thonis heeft voor dit bedrag Denis beleend met het 1/4 deel in 'een stuck hoyvelts genoemt den Cleynen Oirbemt'


  • e.z.: den Groote Oorbemt

  • a.z.: het goed van Henrick Cornelissen van Dursen cum suis

  • e.e.: de gemyne Aa aldaer vloyende

  • a.e.: het goed van Claes Gerytssen en Goyaert Peter Rutten

  Anthonis had dit 1/4 deel gekocht van Laureyns van Kessel, 'secretaris der stadt Shertogenbosche'.

  Getuigen: Matys Peters en Anthonis Jacops, schepenen

  Veghel R50 fol. 317-318 Akte 303 Vernaardering 09-07-1652

  Dirck Baltessen van de Ryt als man van Gerytken dochter van Peter Jan van der Mee, heeft vernaarderd 'dry vyerdendeel bunders hoyvelts, gelegen tot Vechel op Hasselbergh', groot ontrent 3 kerren hoywasch


  • e.z.: Claes Tonissen steegde

  • a.z.: het goed van Everaert Aert Everaerts

  • e.e.: den Beeckgraeff

  • a.e.: Evert Aerts voorsschreven

  Hooiende en rijdende met Everaerden voorschreven. Voorschreven Everaert had dit goed op 01-07-1652 gekocht van Aert Jan Aerts de Ouden.

  Getuigen: Gerit Handrix, Goijart Peeter Rutten, Anthonis Jacops en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 318 Akte 304 Transport 09-07-1652

  Dirick Baltessen heeft overgegeven aan Jan Evertssen, mede ten behoeve van zijn afwezige mede condividenten, de voorschreven vernaardering van 'dry vyerendeel bunders'.

  Getuigen: Gerit Handrix en Goyart Peter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 319 Akte 305 Transport 22-07-1652

  Symon Lambertssen als man van Mariken dochter van Peter Ariensen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Peter Ariensen, 'synen swager', een 'stuck teulants', groot ontrent 3 lopensaten lants, gelegen op Middegael  • e.z. en a.z.: Jan, de koper

  • e.e.: de gemyne steegde

  • a.e.: het goed van Jan, de koper

  Ook 'een stuck teulant genoemt de Quinck', groot ontrent 1 sestersaets lants, gelegen in de Hamfortse tiende  • e.z.: het goed van Ruth Jan Willems van der Hagen

  • a.z.: het goed van Aert Geryts

  • e.e. en a.e.: opt Abroeck

  Het goed is belast met:  • een erfpacht van 6 vaten en 1 cop gerst, Veghelse maat, 'aen Ons L. vrouwen altaer in de kercke tot Vechell'

  • een erfpacht van 6 vaten rogge, Veghelse maat, 'aent voorschreven altaer

  Getuigen: Anthonis Jacops en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 320 Akte 306 Transport 22-07-1652

  Sijmon Lambertsen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Peter Ariensen een 'weytveldeken met poteryen ende gerechticheden ende toebehoirten', gelegen op Middegael


  • e.z.: Ruth Jan Willems van der Hagen

  • a.z. en e.e.: het goed van Jenneken weduwe van Peter Willem Driessen

  • a.e.: het goed van meester Thomas, 'woonende tot Berlekom'

  Symon had dit 'weytveldeken' toebedeeld gekregen van de nagelaten goederen van de ouders van zijn vrouw. Het 'weytvelteken sal wegen den ouden wech vant oudt huys'.


  Deze ruil met Jan Peters is geschied tegen een 'hoytvelt genoemt den Geer', hooiende met Lendert Bogaerts.

  Getuigen: Anthonis Jacops en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 321 Akte 307 Transport 22-07-1652

  Jan Peter Ariens heeft in een ruil verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Symon Lambertsen, 'synen swager', een 'hoytvelt genoemt den Geer', hooiende met Lendert Boogaerts, 'met poteryen ende gerechticheden', gelegen aldaar


  Jan had dit 'hoytvelde' toebedeeld gekregen van de nagelaten goederen van zijn ouders. Het goed is belast met een cijns 'aen de Vrouwe van Erp'.


  Deze ruil is geschied tegen een 'weytveldeken', gelegen op Middegael.

  Getuigen: Anthonis Jacops en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 322-323 Akte 308 Transport 23-07-1652

  Mariken weduwe van Jan Geryt Jan Gerytssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Geryt Jan Gerytssen, 'haren swager', een 'acker metten groesvelde, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 5 lopensaten, gelegen aen de Hoog Heyde  • e.z.: Daniel Geryt Jan Geryts

  • a.z.: de minderjarige kinderen van Jan van Sochel

  • e.e.: de gemyne straet van Vechel

  • a.e.: het goed van Henrick Gerit Jan Gerytssen, de koper

  De verkoopster had dit goed geërfd van haar dochter Metken dochter van Jan Gerytssen. Het goed is belast met:  • een erfpacht van 6 vaten rogge, Veghelse maat, te leveren in Den Bosch aan de weduwe van Arien Henricx in de Fles

  • een erfpacht van 2 vaten rogge, Bossche maat, aan Wouter Eelkens

  • een erfcijns van 27 stuivers en 2 oort aan de daartoe gerechtigden

  • een cijns van 1 1/2 stuivers 'aent boeck van Helmont als domeijnen van Brabant'

  Getuigen: Anthonis Jacops en Michgel Donckers, schepenen

  Veghel R50 fol. 323-324 Akte 309 Accoord 31-07-1652

  De broers Claes Roelofs van Kilsdonck, Daniel en Jan, kinderen van Roelof Jan Danielsen, optredend namens hun afwezige vader, aan de ene zijde, en Jenneken dochter van Cristoffel van Hontselaer, 'gewesene huijsvrouwe' van Nicolaus de Bruijste, nu getrouwd met Roeloff Jan Daniels van Kilsdonck, ter andere syde, hebben een accoord gesloten.


  • ze ontbinden het 'houwelycxe contracte' dat Roeloff en Jenneken hadden gesloten in Den Bosch voor notaris Hetgens

  • Roeloff en Jenneken mogen zelf beschikken over de goederen die zij in het huwelijk ingebracht hebben

  Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers, Gerit Handrix en Gort Peter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 325 Akte 310 Transport 16-08-1652

  Bartholomeeus Willemssen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Jan Arienssen, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden, gelegen tot vechel in Davelerse tient, genoemt de Braecke', groot ontrent 3 lopensaten lants


  • e.z.: het goed van Thonis Jan Ariens

  • a.z.: het goed van Bartolomeus voorschreven

  • e.e.: het goed van Henrick Dirick Thonis

  • a.e.: de gemyne straet

  Jenneken weduwe van Lambert Janssen doet vooraf afstand van haar rechten op deze 'acker' ten behoeve van voorschreven Bartholomeus Willemsen, 'haren swager'. Het goed is belast met:  • een erfcijns van 2 gulden en 4 stuivers aan Gerlingh Ruys ten Bosch

  • een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond

  Dit goed is geruild tegen een 'acker teulants genoemt de Braeck'.

  Getuigen: Matijs Peters en Anthonis Jacops, schepenen

  Veghel R50 fol. 326 Akte 311 Transport 16-08-1652

  Thonis Jan Ariensen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden', gelegen in de Davelerse tiende, genoemd de Braeck, groot ontrent 3 lopensaten lants


  • e.z. en a.z.: Bartholomeus Willems

  • e.e.: het goed van Henrick Dirck Thonis

  • a.e.: de gemijne straet

  Thonis had deze 'acker' toebedeeld gekregen van de nagelaten goederen van zijn ouders. Het goed is belast met:  • een erfcijns van 36 stuivers aan Gerlingh Ruys tot Shertogenbosche

  • een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond

  Dit goed is geruild tegen 'eenen acker ofte stuck teulants genoemt de Braeck'.

  Getuigen: Matijs Peters en Anthonis Jacops, schepenen

  Veghel R50 fol. 327 Akte 312 Transport 16-08-1652

  Thonis Jan Ariensen van Helvoirt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem 14 'roijen erffs gecomen van eenen acker genoemt de Braeck, gelegen tot Vechel in de Davelerse tiende', die hij verworven heeft van zijn ouders.

  Getuigen: Matijs Peters en Anthonis Jacops, schepenen

  Veghel R50 fol. 327-328 Akte 313 Accoord 17-08-1652

  'Alsoo seeckere questie ende verschille was geschapen te geryssen tusschen Heylken dochtere Goossen Ariens naergelaten weduwe Jan Symons ter eenre, ende Symon, Geraert, gebroederen ende kynderen Jan Symons voorschreven, Pouwels Sijmons als man ende mombor over Jenneken dochtere des meergenoempden Jan Symons, ter andere sijden, ende hebben de voorschreven comparantten in der minnen ende vrientschappen geaccordeert over seeckere gereede goederen by testament door hennen vader als de meergenoempde Heylken hare schoonmoeder gemaeckt'.  • Heylken zal ontvangen al haar ingebrachte goederen met het gewas op het veld

  • de erfgenamen van Jan Symons geven aan Heylken 100 gulden, te betalen door Geraert Breugel

  • Heylken zal 25 gulden en 7 stuivers betalen die de voorschreven erfgenamen 'syn toegerekent t' ontvangen van Jan Hens Cuypers'

  • de erfgenamen van Jn Symons krijgen alle goederen aangekomen van hun vader Jan Symons

  Getuigen: Matijs Peters en Gort Peter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 329 Akte 314 Transport 25-08-1652

  Bartholomeeus Cornelissen, 'woonende tot Lith', heeft overgegeven aan Peter Goortssen 'wegens alsulcke vernaerderinge rakende seeckere parcelen gronden van erven voor desen by Lenaert Matysen bij opdrachte vercregen van Jan Corstiaen' op 12-02-1652.

  Getuigen: Matijs Peters, Gordt Peter Rutten en Anthonis Jacops, schepenen

  Veghel R50 fol. 329-330 Akte 315 Transport 31-08-1652

  Thomas Janssen, 'woonende tot Dinther', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Roever Jan Handrick van den Groenendael en zijn broer Gerlinck Jan Handrix de helft van het 1/6 deel in 'eenen hoijbemt', genoemd de Asdonck, gelegen in de Ertsche Bunders  • e.z.: Corsten Camp

  • a.z.: het goed van Heylken, 'gewesene huijsvrouwe' van Jan Sijmons

  • e.e.: het goed van Jan Jan Dierckx cum suis

  • a.e.: het goed van Peter van Heessel

  Het goed is belast met een cijns van 1/2 negenmenneken 'aent chijnsboeck van Middelroij'.

  Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Anthonis Jacops, schepenen

  Veghel R50 fol. 330-332 Akte 316 Testament 03-09-1652

  Aert Gerijt Arienssen en zijn vrouw Gertruytken dochter van Theuwen Lenaerts, inwoners tot Vechel, Aert 'sieck aen den Lichaem te bedde liggende', en Gertruijtken 'gesont aen den lichaem', maken hun testament op.


  • ze bevelen hun ziel aan bij God, en willen dat na hun dood hun lichamen op de gebruikelijke plaats begraven zullen worden

  • de langstlevende krijgt 300 gulden voor schulden die zij gemaakt hebben

  Getuigen: Michgiel Donckers en Gerart Gearts, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris

  Veghel R50 fol. 332-334 Akte 317 Deling 22-09-1652

  Aert Servaessen en zijn zus Margriet geassisteerd door Jan Tijs Jacopssen, kinderen van Seervaes Delissen, verwekt bij zijn vrouw Catarina Delissen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
  Margriet dochter van Servaes Delissen geassisteerd door Jan Tys Jacops krijgt toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert, pooteryen ende gerechticheden, als backhoven metten aengelegen landeryen, groes cantten', groot ontrent 3 1/2 lopensaten, 'volgens d'oude palinge by hennen voorouders gedaen', gelegen aent Havelt


  • e.z.: het goed van haar mede condivident

  • a.z. en e.e.: de gemyne straet

  • a.e.: het goed van Dirck Martens

  Dit deel is belast met:  • een erfcijns van 6 gulden 'aen den heyligen geest van Den Bosch'

  • de helft van een erfcijns van 12 gulden aan Peter Bouwens binnen Shertogenbosche

  Aert Servaessen krijgt toebedeeld een 'acker teulants met poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 3 1/2 lopensaet, 'mette groese', gelegen aent Havelt, 'volgens d' oude palinge bij hennen voorouders gedaen'  • e.z.: het goed van zijn mede condivident

  • a.z.: het goed van de erfgenamen van Henrick Willemssen

  • e.e.: het goed van Geryt Gerytssen met de zijnen

  • a.e.: de gemyne straet

  Dit deel is belast met de helft van een erfcijns van 12 gulden aan Peter Bouwens binnen Den Bosch.

  Getuigen: Gerit Handrix, Gordt Peeter Rutten en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 334-340 Akte 318 Deling 28-09-1652

  Symon Jan Symonssen en zijn broer Gerart, Pouwels Symonssen als man van Jenneken dochter van voorschreven Jan Stmons, allen kinderen en erfgenamen van Jan Symonssen voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Mariken dochter van Geraert Jan Lamberts, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
  Geryt Jan Symonssen krijgt toebedeeld een 'huys, schuer, hoff, boomgaert metten binnen landerijen ende het busselen geheten mette streep poterijen ende gerechticheden, gekegen onder de vryheyt St. Oeden Rode onder Eert'


  • e.z.: het goed van Henrick Jan Gerutssen

  • a.z.: het goed van Heylken Hanssen en anderen

  • e.e.: het goed van Denis Jan Denis en anderen

  • a.e.: de gemyne straet

  Ook een 'stuck lants genoent het Dystervelt, gelegen ter selver plaetsen, met noch verscheyden hoyveldekens geheten de Horstkens met de Coijweye gelegn ter selve plaetsen'  • e.z.: het goed van Cornelis Goordtssen

  • a.z.: het goed van Arien Janssen Coppens

  • e.e.: het goed van Josina Houbraken weduwe van Heetvelt

  • a.e.: het goed van Cornelis Goordtssen

  Ook 'een cleyn weytveldeken gecomen van de gemynt van Vechel'  • e.z.: het goed van Jan Aerts met de zijnen

  • a.z.: sijns selfs erve

  • e.e.: de gemynt van Vechell

  • a.e.: oyck syn selfs erve

  Ook een 'acker teulants, gekegen aent Eert', genoemd ger Horstken, 'met allen poterijen ende gerechticheden'  • e.z.: het goed van Josina Houbraken weduwe van Heetvelt

  • a.z.: het goed van Thts Henrick Tyssen

  • e.e.: syns selfs erve

  • a.e.: de gemyne straet van Vechell
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


  Dovnload 1.08 Mb.