Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina12/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Ook 'eenen acker teulants genoent het Cuylenvelt', ook gelegen onder Eerdtt • e.z.: het goed Jan Aerts

 • a.z.: de erfgenamen van Willem Emonts met anderen

 • e.e.: het goed van Josina Houbraken weduwe van Heetvelt

 • a.e.: het goed van Arien Jansen

Ook 'eenen acker teulants genoemt het Cappellenvelt' • e.e: het goed van Jan Jan Gerytsen

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Thonis Aertssen van Eert

 • e.e.: de gemynt van Vechell

 • a.e.: het goed van Willem Roeffen

Ook 'eenen acker teulants met een heytveldeken daer aen gelegen, geheten den Vonniscamp • e.z.: het goed van Jan Aertsen

 • a.z.: het goed van Dirck Henssen

 • e.e.: de gemynt van Vechell

 • a.e.: het goed van Lambert Rutten

Ook 'eenen acker teulants, gelegen aent Eert' • e.z.: Arien Jansen

 • a.z en e.e.: Symon Jansen van der Hagen

 • a.e.: de gemyne straet

Ook 'eenen acker teulants metten houdtberch ende heyveldeken, gelegen aent Eert' • e.z.: het goed van Huybert Henrick Hermansen met anderen

 • a.z.: het goed van Denis Jan Denis met anderen

 • e.e.: het goed van Jacop Peters

 • a.e.: de gemeyne heye

Ook 2 delen in een 'hoybemptt geheten den Amer, gelegen tot Vechell' • e.z.: het kerckbemtken

 • a.z.: het goed van de Groodonck

 • e.e.: de gemijne Aa aldaer vloijende

 • a.e.: het Cruysbroeren Houdtt en de gemeynte van Vechel

Ook de 400 gulden die zijn voorouders voorgechoten hadden 'aen de gemeyntenaren van Rode tot vrijicheyt der conterbutien'.


Ook het 1/3 deel in 'eenen hoybemt gelegen tot Vechel in de Eertse Bunders.
Dit deel is belast met:

 • een erfcijns van 6 gulden aan Peter Jansen

 • een erfcijns van 3 gulden aan Henrick de Ceuster ten Bosch

 • een erfcijns van 3 gulden aan Aert Everts

 • een erfcijns van 33 stuivers aan Peeter de Louw binnen den Bosch

Symon Jan Symonsen krijgt toebedeeld een 'huys, schuer, hoff, nomgaert, esthuys, poterijen ende gerechticheden ende aenlegen landeryen mette groese, gelegen tot Vechel int Dorshout • e.z.: den heere van Erp

 • a.z.: het goed van Jacop Rommen

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: 'syn selfs erve'

Ook 'eenen acker teulants mt poteryen ende gerechticheden genoemt den Haeck' • e.z.: het goed van Dielis Toelofs

 • a.z.: het goed van Dirick Thonis Tibosch

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: 'syn selfs erve'

Ook 'een acker teulants mette groese genoemt den Dooren' • e.z.: het goed van Lysken weduwe van Aert Willem Corsten

 • a.z. en e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: het goed van Joncker Walraven van Erp en anderen

Ook 'een acker teulants metten heytvelde daerinne, gelegen aent Eert onder Vechel' • e.z.: het goed van Henrick Jan Gerytsen met anderen

 • a.z.: de gemynt van Vechel

 • e.e.: het goed van Dirick Henssen

 • a.e.: het goed van Goyaert Gysbertsen

Ook 'een stuck teulants, gelegen tot Vechel onder Creytenborch' • e.z. en a.z.: het goed van Lysken weduwe van Jan Jacop Roelofs

 • e.e.: het goed van Arien Goordtt Jan Claessen

 • a.e.: de gemyne straet van Vechell

Ook 'een stuck teulants, gelegen onder Creytenborgh genoemt Luycxkens acker' • e.z.: het goed van de erfgenamen van Peter Phlipsen

 • a.z. en e.e.: Peter Henricx Verlocht

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Henrick Jacop Roeloffs

Ook een 'stuck teulants genoemt de Strepkens, gelegen op de Voordtt' • e.z.: het goed van Lysken weduwe van Jan Jacop Roelofs

 • a.z.: het goed van Rudt in den Hulsch

 • e.e.: het gped van Engelken weduwe van Aelbert Henrick Jansen

 • a.e.: het goed van de weduwe van Laureijs Baltessen

Ook 'eenen acker teulants gelegen opt Leegh Sontvelt' • e.z.: het goed van Joffrouwe Margriete Suermont en consorten

 • a.z.: het goed van Catarina weduwe van Jan Aerts en anderen

 • e.e.: het goed van de erfgenamen van Peeter Phlipsen

 • a.e.: het goed van Catarina en Joffrouwe voorschreven

Ook 'een heytvelt gelegen op Creytenborch' • e.z.: het goed van Peter Henricx en anderen

 • a.z.: het goed van Aert Evers

 • e.e.: het goed van de weduwe van Laureijs Baltesen

 • a.e.: Aert Everts voorschreven

Ook 'een santvelt als houdtbergh' • e.z. en e.e.: de gemeyne straet

 • a.z.: het goed van Geryt Heymans

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Henrick Jacop oelofs

Ook 'een halven bemt gelegen tot Vechell aent Dorshout', hooiende met Jacop Rommen en Lysken Aert Willem Corsten.


Ook 'eenen halven bemt genoemt den Cloppertdamme'

 • e.z. en a.e.: de gemyne Aa aldaer vloyende

Ook de helft in 'een bunder gelegen tot vechel op de Watersteegde'.


Ook een erfcijns van 6 gulden te betalen door Dirck Baltesen.
Ook het 1/3 deel in 'eenen hoybemt, gelegen tot Vechel in de Eertse Bunders'.
Dit deel is belast met een erfpacht van 5 vaten rogge 'aen den armen tot Vechel'.

Pouwels Symons krijgt toebedeeld een 'huijs, schuer, hoff, boomgaert, landeryen, groese, poteryen, binnen den dorpe van Oorschot onder 't geheuchte Verrenbest, genoemt de Vleuth'.


Ook drie 'verscheyden hoybempden naest malcanderen onder de vryheyt St. Oeden gelegen genoempt het Weybroeck'.
Ook het 1/3 deel in 'eenen hoybemt gelegen tot Vechel in de Eertse Bunders'.
Dit deel is belast met 'een reducibelen roghpacht', die wordt betaald met 3 gulden.

Getuigen: Matijs Peters, Michiel Donckers, Gort Peeter Rutten en Anthonis Jacops, schepenen

Veghel R50 fol. 340-341 Akte 319 Transport 30-09-1652

Jan Lambert Henssen, Dierck Art Donckarts, Art Gerijt Handrickx en Jan Jans Thonissen, 'borgemeesteren' van 1651, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Claessen 'een plaexken gemynte, wesende een huijsplaets, gelegen aen den Doeren hoeck', groot 10 roijen • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: het goed van Arien Janssen Koppens

 • voorts: de gemeynte van Vechel

Getuigen: Matys Peters, Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 341-342 Akte 320 Transport 29-10-1652

Henrick Diricxsen en Truyken weduwe van Lambert Jaspers, dochter van Dirick Henrick Laureynssen voor het 2/3 deel, en Jan Laureynssen en Laureyns Lenderttsen als voogden over de minderjarige zoon van wijlen Hans van Blanckenborgh, verwekt bij zijn vrouw Emmerentiana dochter van genoemde Dirick Henrick Vreynssen, voor 1/3 deel, hebben met authorisatie door schepenen gegeven op 16-10-1652, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Symon Jan Symonssen een 'acker teulants', gelegen int Akert, groot ontrent 4 lopensaten


 • e.z.: Lenaert Lenaerts

 • a.z.: Henrick Lamberts

 • e.e.: den heyligen geest tot Vechel

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Het goed is belast met: • 2 erfcijnzen 'aen den armen tot Vechel', de ene van 3 gulden en de andere van 2 gulden

 • 125 gulden te betalen aan de erfgenamen van Henrick Arien Lenaertsen, volgens de beleenbrief

Getuigen: Gerit Handrix en Anrhonis Jacops, schepenen

Veghel R50 fol. 342-343 Akte 321 Transport 06-11-1652

Deze akte is doorgestreept.

Thonis Peter Meussen heeft verklaard 100 Carolus gulden ontvangen te hebben van Henrick Henssen. Thonis heeft Henrick voor dit bedrag beleend met een 'stuck teulants mette groes', groot ontrent 1 1/2 lopenaets, gelegen opt Hoogh Sontvelt • e.z.: het goed van Henrick Peter Elias

 • a.z.: het goed van Thonis Peter Meussen

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: de Putten

'Ende stelt haer borge cautionaris Peterken weduwe Peter Arien Ryckers, met haer gevoegde Gerlinck haren oudtsten soone'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Antonis Jacops, schepenen
Bijschrift: deze belening is op 05-10-1655 voldaan en opgeheven in aanwezigheid van beide partijen. 'Me present, W. Hendrickx, secretaris'

Veghel R50 fol. 344-345 Akte 322 Transport 20-11-1652

Jan Boudewijns als man van Gertruijt dochter van Art Marten Donckarts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Handrick Thonis Martens een 'acker teulants mette groese', gelegen optten Berch in de Vuyttcampse thiende, groot ontrent 5 1/2 lopenzaets


 • e.z.: de gemeijnte van Vechel

 • a.z.: het moervenne

 • e.e.: het goed van de weduwe van Gielis Jan Lambertssen

 • a.e.: het goed van de weduwe van Aelbert Handrick Jans

Het goed is belast met: • de helft van de rente van 400 gulden te betalen aan Lysken Lenaerts in de Son

 • een grondcijns van 1 stuiver 'aen de domeijnen van Brabant'

'Ende sal desen acker gehouden wesen te weghen het moerven aldaer gelegen'.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 345-346 Akte 323 Transport 20-11-1652

Jan Boydewijns als man van Geertruijt dochter van Art Marten Donckarts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Janssen Leesten het 1/4 deel in 'eenen hoijbemt', genoemd den Visser, groot twee karren hoijwasche


 • e.z.: het goed van Josijna Haubraecken

 • a.z.: het goed van Heijlken dochter van Goossen Ariens

 • e.e.: de gemeene Aa aldaer vloijende

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: Matijs Peters en Micghiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 346-347 Akte 324 Transport 22-11-1652

Deze akte is doorgestreept.

Lambert Diricxsen van der Straten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Cornelis dochter van Anthonis van Boxmeer een erfcijns van 15 gulden, te betalen uit een 'huys, hoff, boomgaert, met landeryen', gelegen in de Brugh tiende, groot ontrent 9 lopensaten • e.z.: het goed van Willem Jan Aelberts en de weduwe van Micgiel Stevens

 • a.z.: het goed van Henrick Diricx en Heylken dochter van Goossen Ariens

 • e.e.: het goed van de verkoper

 • a.e.: de gemeyne straet

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is op 18-01-1654 afgelost met toestemming van Cornelia dochter van Anthoni van Boxmeer. Getuigen: Micghiel Donckers en Goyart Peter Rutten. W. Hendrickx, secretaris

Veghel R50 fol. 348-351 Akte 325 Deling 26-11-1652

Pauwels Gijsberts, Jan Gijsberts, Goort Gijsberts, Jan Ariens van Waelre als man van Erck Gijsberts, Willem Janssen als man van Meriken Gijsberts, allen kinderen en erfgenamen van Gijsbert Pauwelsen, verwekt bij zijn vrouw Margriet dochter van Jan Willems van der Hagen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Pauwels Gijsberts en zijn broer Jan krijgen toebedeeld eem 'acker teulans mette groes ende gerechticheden van dien, gemijnlijc genoemt het Hennestuck'.
Ook 'een stuck telants genoent het Hooffken', gelegen in de Colart


 • e.z.: het goed van Gerit van Diperbeeck

 • a.z.: de weduwe van Arien Arien Dircx

 • e.e.: meester Thomas tot Berlacum

 • a.e.: de steegde aldaer

Ook 'een torffschop aldaer staende'.


Dit deel is belast met een bedrag van 300 gulden.

Jan Ariens van Waelre en Willem Janssen krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert ende aengelegen lant mette binneweije', gekegen in de Colart • e.z.: meester Thomas de Jeger tot Berlacum

 • a.z.: de gemijn straet

 • e.e.: de weduwe van Arien Arien Dircx

 • a.e.: meester Tomas voornoemd

Ook 'een steeghde, gelegen tussen erve de weduwe Arien Arien Dircx ende de condividenten deses loots, van welcke steegde dese condividenten sullen gehouden wesen te vercoopen aen Pauwes Gijsbers ende Jan Gijsberts, mede condividenten, een roije placx tegens twee gulden de roij'.


Dit deel is belast met een bedrag van 50 gulden.
'Bij aldien de straet niet en heeft syne behoorlycke weijde ende breyde sal den huijse ende hoff tselve moiten maken sonder schade der condividenten'.

Goijart Gysberts krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'eenen hoijbemdt, gemijnlijc genoemt Remmen bemdt', hooiende met meester Tomas de Jeger cum suis.


Ook 'een stuck teulans in den selven bemdt gelegen'

 • e.z.: Goort Peters

 • a.z.: Jan Gerit Dirx

Getuigen: Gerit Hendricx, Anthonis Jacops en Gordt Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 352-353 Akte 326 Voogden 19-12-1652

Heijlken weduwe van Arien Henrick Ariaens, heeft als voogd over haar en haar minderjarige kinderen, verwekt bij voornoemde Arien, gekozen Jan Thonis Tibosch, die de eed heeft afgelegd.

Getuigen: G. Roeffs en Michiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 354-363 Akte 327 Deling 19-12-1652

Jan Henrick Ariens, Hanrick Jan Jacobs als man van Meriken dochter van Henrick Ariens, Gerart Cornelissen als man van Heijlken, Jenneken weduwe van Laureijns Baltussen, geassisteerd door Dirck Baltissen van der Rijt, haar 'swager', Arnt Jan Arts van der Mees als vader van zijn vier minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Lijsken dochter van voornoemde Henric Ariens, geassisteerd door Ariaen Goossens als voogd over deze kinderen, Jan Thonis Tibosch en Michil Donckers als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Arien Henrick Ariens, verwekt bij Heylken dochter van Thonis Cornelis Tibosch, allen kinderen van wijlen Henrick Ariaens en zijn vrouw Goortken Roeffen hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.


Art Jan Arts van der Mee als vader over zijn vier minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Lijsken dochter van Henrick Ariens voornoemd, en Ariaen Goossens als voogd over deze kinderen, krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, bomgart, poterijen ende gerechticheden', gelegen op Sytart in de Keselarse thiende, 'met Gerart Cornelissen, mede condivident in desen, effen groot int midden aff te deijllen'

 • e.z.: het convent van St. Geertruijen tot Shertogenbosch

 • a.z.: Gerart Cornelissen

 • e.e.: Jan Henrick Ariens

 • a.e.: de gemijn straet

'Met alnoch het halff heggen gadt aen den erve gestaen te genieten ende met den mede condividente samen te onderhouden'.


Dit deel is belast met:

 • een cijns van 2 stuivers en 2 oort aan de heer van Helmond

 • een erfpacht van 4 vaten rogge aan de daar toe gerechtigden

 • een erfcijns van 5 gulden aan de erfgenamen van Lysken Lenaerts in de Sonne

'Mits dese lote laten volgen seven jong appelboomen aen de mede condividentten'.

Gerart Cornelissen als man van Heylken krijgt toebdeeld 'de schuer met poteryen ende gerechticheden van dien, int midden met den condivident aff te deyllen, gestaen ende gelegen opt Sytart'

'Met alnoch het halff heggen gadt gestaen aen den erve te genieten ende met den mede condivident te onderhouden'.


Dit deel is belast met:

 • een erfpacht van 4 vaten rogge aan de daar toe gerechtigden

 • een erfcijns van 5 gulden aan de erfgenamen van Lijsken Lenarts in de Sonne

 • een bedrag van 200 gulden aan de daartoe gerechtigden 'tot verlichtinge van den acker genoemt de Colck'

'Alnoch sal desen loote genieten dry jong appelboomen van den huijssen'.

Jenneken weduwe van Laureijns Balrissen, dochter van voornoemde Henric Ariens, geassisteerd door Dirck Baltissen van der Rijt, krijgt toebedeeld een 'acker teulants, gemyndelijck genoemt het Nieu lant, met alle poteryen ende gerechticheden van dyen'


 • e.z.: den mede condivident

 • a.z.: Peeter Martens

 • e.e.: Anneken Goossens

 • a.e.: de gemyn straet

Ook 'een torfschop met een esthuys op den gront der mede condividente staende ende t' ooxt toecomende te ruijmen, met noch te genieten van den huyse vier jong appelboomen'.


Dit deel is belast met:

 • een erfpacht van 4 vaten rogge aan de daartoe gerechtigden

 • een erfcijns van 5 gulden aan Lijsken Lenarts of haar erfgenamen

Henrick Jan Jacobs als man van Meriken dochter van Henric Ariens krijgt toebedeeld de helft van 'eenen acker ende hoijbemdt metten condivident int midden effen groot aff te deylen' • e.z.: het goed van Enneken Goossen Ariens

 • e.e.: de mede condividentten

 • a.e.: de gemyn Valstraet

Dit deel is belast met een eenmalig bedrag van 12 1/2 gulden aan Gerit Cornelissen, mede condivident.


'Mits desen loote geweecht te sijn over den cant naest sijn seijde gelegen'.
Bijschrift: Gerit Cornelissen verklaart op 30-06-1655 betaald te zijn van de 12 1/2 gulden. Getuige: Goijart Peter Rutten

Jan Henrick Ariens krijgt toebedeeld de helft van 'eenen acker ende hoijbemt teynen malcanderen gelegen' • e.z.: het goed van Claes Jan Claes

 • e.e.: de Valstraet

 • voorts: de mede condividenten

Het goed is belast met een bedrag van 12 1/2 gulen aan Gerit Cornelissen.


'Mits desen loote geweecht te sijn over den cant naest sijn syde gelegen'.
Bijschrif: Geryt Cornelissen heeft op 30-06-1655 verklaard deze 12 1/2 gulden ontvangen te hebben. Getuige: Goijart Peter Rutten

Jan Thonis Tibosch en Michil Donckers als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Arien Henrick Ariens krijgen toebedeeld een 'acker teulants gemeijnlijck genomt den Colck', gelegen tot Vechel • e.z.: Peter Martens

 • a.z.: Gerart Dilis

 • e.e.: Art Jan Arts Vervoirdt

 • a.e.: Gerart Heijmans

Dit deel is belast met een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat.


'Mits sullen de condividentten alle schaerhout op den gedeylde erffenis stainde oudt wesende boven de drij jaeren egalijck houwen ende tsamentlycken deijlen, opgaende hout ... velts', gereserveert nochtans het lodt den Colck genoemt sal synne houtwassen ongehindert behouden'.
'Ende ider sijnen loote aen te vaerden t' ooxst ierstcomende behoudelijc de schaer daer op stainde halff by de condividenten ende halff by den pachter geparteert te worden volgens het ploechrecht'.

Getuigen: G. Roeffs, Anthonis Jacops en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 363-364 Akte 328 Transport 20-12-1652

Jenneken weduwe van Laureijns Baltissen, geassisteerd door Dirck Baltissen van der Rijt, heeft, uit krachte van de deling gedaan voor schepenen van Vechell op 19-12-1652, verkocht aan haar broer Jan Henrick Ariens een 'acker teulans gemynlyck genoemt het Nieu Lant, met alle poteryen ende gerechticheden van dien', gelegen aen den Dorenhoeck • e.z.: Peter Martens

 • a.z.: Geryt Cornelissen

 • e.e.: Anneken Goosens

 • a.e.: de gemynte van Vechell

Het goed is belast met: • een erfpacht van 4 vaten rogge aan de daar toe gerechtigden

 • een erfcijns van 5 gulden aan de erfgenamen van Lijsken Lenarts

Ook 'een torfschop ende esthuys met vier jong appelbomen', zoals de verkoopster toebedeeld heeft gekregen.

Getuigen: G. Roeffs, Michgiel Donckers en Anthonis Jacops, schepenen

Veghel R50 fol. 365 Akte 329 Fragment

Doorgestreept fragment

Art Jan Ariens van Helvoirt...

Veghel R50 fol. 365 Akte 330 Transport 26-12-1652

Gerart Gerart Jans als man van Jenneken dochter van Jan Ariens heeft, uit krachte van de deling van 23-04-1652 gedaan voor schepenen van Vechell, verkocht aan Art Jan Ariens van Helvoirt de helft in 'eenen hoijcamp', gelegen aent Beuckelaer • e.z.: de koper

 • a.z.: Griet Jan Tyssen

 • e.e.: de gemijnte

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 366 Akte 331 Transport 28-12-1652

Gerart Gerart Jans als man van Jenneken dochter van Jan Ariens van Helvoirdtt heeft in een ruil opgedragen en overgegeven aan Henrick Dirick Thonis voor het vruchtgebruik en zijn zoon Jan voor het erfrecht een 'huys, hoff, boomgaert, landeryen, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 lopensaten, gelegen int Franckefordtt


 • e.z.: Jan Jan Wouters

 • a.z.: het goed van den h. geest van Den Bosch

 • e.e.: de gemeynt

 • a.e.: het goed van den h. geest voorschreven

Geryt had dit goed toebedeeld gekregen van de goederen van de ouders van zijn vrouw. Hij heeft dit goed geruild tegen 'een stuck teulants genoemt het Toornstuck'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Gerit Handrix, schepenen

Veghel R50 fol. 367 Akte 332 Transport 28-12-1652

Henrick Dirick Thonis voor het vruchtgebruik en zijn zoon Jan voor het erfrecht hebben in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geryt Geryt Janssen een 'acker teulants, genoempt het Toorenstuck, met allen poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 2 Bossch lopensaten, gelegen optte Leege Boeckt


 • e.z. en e.e.: de gemijne straet

 • a.z.: het goed van Willem Henric Jan Claes

 • a.e.: het goed van Tonis Daniels cum suis

Henrick had deze 'acker' door ruil verkregen van zijn broer Jan Dirck Thonis.

Getuigen: Michgiel Donckers en Gerit Handrix, schepenen

Veghel R50 fol. 368 Akte 333 Transport 30-12-1652

Willem Peter Thonis heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn moeder Elsken Peter Thonis het 1/3 deel in Dierck de Cuijper Camp, gelegen in de Heytse Bunders


 • e.z.: Thonis Jan Ariens

 • a.z.: het goed van Dheen Handrick Dheenen

 • e.e.: de gemeijne Watersteghe

 • a.e.: het goed van Griet weduwe van Jan Thijssen

Hooiende met de verkoper en Lijsken minderjarige dochter van Dierck Claessen. Het goed is belast met een erfcijns van 27 stuivers en 2 oort aan de kinderen van Henrick van Dennenborch.

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 369 Akte 334 Transport 30-12-1652

Willem Anthonissen en zijn vrouw Anneken dochter Jan Ariens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Dierck Jaspers, 'zwagher des meergenoemde Annekens', het 1/3 deel in de helft in de Meulen beemt, zoals Anneken heeft geërfd van haar vader Jan Arienssen, hooiende en rijdende met en tegen Jan Geryt Dierckx cum suis

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Dovnload 1.08 Mb.