Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina13/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 • e.z.: Mevrouwe van Erp

 • a.z.: het goed van Gerijt van Dieperbeeck en de erfgenamen van Dierck Willem Handrickx

 • e.e.: het goed van Peter Claessen en de gemeijne wech

 • a.a.: het goed van Mevrouw van Erp

Getuigen: Matijs Peters en G. Roefs, schepenen

Veghel R50 fol. 370 Akte 335 Transport 02-01-1653

Henrick Jan Rutten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Martens een 'eusselvelt', gelegen aent Havelt, 'groot ontrent twee scharen weyde'


 • e.z.: het goed van Bartholomeus Willemssen

 • a.z. en e.e.: Henrick Gerytsen

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Ook 'een stukxken lants genoemt den Hondtstardtt', gelegen in de Akersse tiende, groot ontrent 18 roijen • e.z.: den heijligen geest tot Vechel

 • a.z. en e.e.: den heere van den Velde

 • a.z.: de gemyne straet

Getuigen: G. Roeffs en Anthonis Jaspers, schepenen

Veghel R50 fol. 371 Akte 336 Transport 07-01-1653

Jan Henricx, 'woonende op de Erpse Boerdonck', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Micgiel Gysberts een 'acker teulants met poteryen ende gerechticheden', zoals hij dat toebedeeld heeft gekregen, gelegen in de Ruselse tiende, groot ontrent 3 lopensaten


Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 372 Akte 337 Transport 11-01-1653

Anthonis Daniels heeft ten behoeve van zijn zoon Jan Thonis Daniels afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'acker teulants met allen poteryen ende gerechticheden van dyen', gelegen op Krijtenburch, groot ontrent 3 1/2 lopenzaets, 'gelegen in twee parceelen'.
Ook van het 1/6 deel in een 'hoybempt', gelegen opt Zijtart, hooiende met Art Peter Artsen met anderen.
'Alnoch op alle actien, appendentien en dependentien by den renunciant tegenwoordich in tochte besittende, gelegen in Frankefort, soo ende gelijck by dood ende afflyvicheijt van Thonis Daniels op Jannen zynen voorschreven soone met vollen recht mochte comen te succederen'.

Getuigen: G. Roeffs en Michiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 373-374 Akte 338 Testament 11-01-1653

Anthonis Daniels, 'sieck te bedde liggende', maakt zijn testament op. • hij beveelt zijn ziel aan bij God, en wil dat zijn lichaam na zijn dood christelijk begraven zal worden

 • hij benoemt zijn vader als erfgenaam van al zijn goederen, die hij na de dood van zijn moeder, door afstand van het vruchtgebruik door zijn vader heeft verworven.

Getuigen: G. Roeffs, Michgiel Donckers, schepenen. W. Hendrickx, secretaris

Veghel R50 fol. 375 Akte 339 Transport 21-01-1653

Dielis soone Goossen Ariens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Gerijtssen, 'zijnen neve', het 1/3 deel in een erfcijns van 12 gulden, die hij heeft verworven van Willem Thomas, 'zijnen oem', zoals beschreven in een Bossche schepenbrief van 18-05-1611.

Getuigen: G. Roeffs en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 375 Akte 340 Transport 21-01-1653

Gielis soone Goossen Ariens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Gerijtsse, 'zijne neve' het 1/3 deel van een erfcijns van 12 gulden, die hij heeft verworven van 'zijnen oem' Willem Thomas, volgens schepenbrief van Den Bosch van 18-05-1611.

Getuigen: G. Roeffs en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 375 Akte 341 Transport 27-01-1653

Jan Jan Dirick Peterssen ten behoeve van zijn kinderen heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van zijn goederen, 'soo saijlantt, hoijlant, heytvelden ende weytvelden', 'gereserveert de leengoederen t' synen behoeffe'.

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 376 Akte 342 Voogden 27-01-1653

Goyaert Peter Rutten en Aert Evertssen hebben op verzoek van Dirck Jan Jan Diricxsen aanvaard 'seeckere momboreijen nopende erffdeylinge synder mede condividentten'.

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 376-383 Akte 343 Deling 27-01-1653

Geraert Jan Diricx, Arien Jan Diricx, Peter Jan Diricx, Aert Geryt Henricx als man van Lijsken dochter van Jan Jan Diricx, Barbara, 'bejaerde dochter' van voorschreven Jan Jan Diricx, geassisteerd door Jan Janssen van Bergheyck, Margriet, 'bejaerde dochter' van genoemde Jan Jan Diricx, geassisteerd door haar vader Jan Jan Diricx voorschreven als voogd, Goordt Peter Rutten en Aert Evertsen als voogden over de minderjarige zoon Dirick Jan Jan Diricxsen, Symon Jan Symonssen als man van Jenneken dochter van Jan Jan Diricxsen, hebben het goed gedeeld dat zij verwierven door afstand van het recht op het vruchtgebruik door hun vader Jan Jan Diricx.
G0yaert Peter Rutten en Aert Everts als voogden over Dirick Jan Jan Diricxsen voor de ene helft, en de andere helft ten behoeve van Geryt Jan Diricxsen, krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert met landeryen, poyetyen mette bijhorende groese, gelegen aen den Biesen


 • e.z.: het goed van de erfgnamen van Peter Slias

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Gerlings

 • e.e.: de gemeynt van Vechell

 • a.e.: de Moost

Ook 'stucken lants genoemt de Streepen' • e.z.: den Moost

 • a.z.: het goed van Jan Tonis Tibos

 • e.e.: Jan Marten Meussen lantt

Ook 'eenen dries gelegen op Creytenborgh'


Ook 'eenen hoybemptt achter Cruysbroeren houdtt', rijdende tegen Rudt van der Hagen.


Ook 'eenen hoybemt, gelegen aent geweyr'

 • e.z.: de gemijn Aa aldaer vloyende

 • a.z.: 't convent der Cruysbroederen

 • e.e.: opt Vossenhols bemptken

 • a.e.: opt d' Elsshorst

Ook 'drie stucken lants, gelegen op Creytenborgh' • e.z.: het goed van Geryt Hermans

 • a.z.: het goed van Jan Jan Dirircx

 • e.e. en a.e.: het goed van Tonis Daniels

Dit deel is belast met: • een erfcijns aan Thonis Henricx

 • een erfpacht van 8 vaten rogge 'aen de arme taffele tot Vechel'

 • een erfcijns van 4 pond payment, 'synde twee verscheyden rentkens'

 • een erfcijns aan Marten Aerts

 • een cijns van 6 stuivers 'aen de domeynen van Brabant'

Dit lot moet 'tot alimentatie' jaarlijks aan hun vader betalen 12 gulden, 6 vaten rogge, Veghelse maat, 2 vaten boekweit, 20 pond boter, 100 eieren, 1 hemd en 1000 Peel torff.

Peeter Jan Diricx en Aert Geryt Henricx krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, bomgaeert, schuer, esthuys, schop, poterijen ende gerechticheden metten aengelegen landerijen, gelegen int Achterste Dorshout


 • e.z. en e.e.: Jan Cornelissen van Dursen

 • a.z.: het goed van 't convent der Cruysbroeders

 • a.e.: de gemynt van Vechell

Ook 'eenen acker teulants' • e.z.: het goed van het 'convent der Cruysbroeders'

 • a.z.: het goed van Thonis Aerts van Eert

 • e.e.: het goed van Jan Jansen Leesten

 • a.e.: de gemynt van Vechell

Ook een 'acker teulants' • e.z.: het goed van Dielis Willems

 • a.z. en e.e.: de gemynt van Vechell

 • a.e.: het goed van Claes Roelofs van Kilsdonck

Ook een 'camp genoemt den Hoogen Camp met poterijen ende gerechticheden' • e.z.: het goed van hun mede dondividenten en de erfgenamen van Jacop Willem Gerytsen

 • a.z.: de gemynte van Vechell

Dit deel is belast met: • een erfpacht van 6 vaten rogge 'aent convent der Cruysbroeders'

 • een erfcijns aan Cornelis van Boxmeer binnen Den Bosch

 • een cijns van 3 stuivers 'aen de Domeynen van Brabant'

Dit lot moet 'tot alimentatie' jaarlijks aan hun vader betalen 12 gulden, 6 vaten rogge, Veghelse maat, 2 vaten boekweit, 20 pond boter, 100 eieren, 1 hemd en 50 mutsaerts.

Arien Jan Diricx en zijn zus Margriet krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, bomgaert, schuer metten aengelegen landerijen, bempden als andersints', eertijds gekomen van Cornelis van Hoogstrate, gelegen op Hamme


 • e.z.: het goed van Joncker Wyffvliet

 • a.z. en e.e.: het goed van Evert Aert Evertsen

 • a.e.: de gemynt van Vechell

Het goed is belast met: • een erfcijns van 2 pond payment

 • een cijns van 2 oort aan de heer van Helmond

Dit lot moet 'tot alimentatie' jaarlijks aan hun vader betalen 12 gulden, 6 vaten rogge, Veghelse maat, 2 vaten boekweit, 20 pond boter, 100 eieren, 1 hemd en 1000 Peel torff.

Symon Jan Symonsen en zijn zus Barbara, geassisteerd door Jan Jansen van Bergheyck, krijgen toebedeeld een huys, hoff, bomgaert metten aengelegen landeryen', gelegen opt Creytenborgh


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Elias Peters

 • voorts: de gemynt van Vechell

Ook 'twee streepen lants op Creytenburgh' • e.z.: het goed van Peter Martens

 • a.z.: Laureyns Baltessen

 • e.e.: Henrick Ariens

Ook 'twee stucken lants teynen den Bergh' • e.z.: het goed van Aert Everts

 • a.z.: de mede condividenten

 • e.e.: de erfgenamen van Thonis Daniels

Ook 'eenen hoybemptt Achtert Sytaert', hooiende met Jan Lamberts en anderen.


Ook 'emem hoybemptt in de Heytsche Bunders', hooiende met Dielis Willems cum suis.
Ook 'eenen hoijcamp genoemt den Colck'

 • e.z.: den Hoogen Camp

 • a.z.: de Weyhoeve

Dit deel is belast met: • een erfcijns aan Lysken Lenderts in de Sonne

 • een erfcijns van 2 gulden, 2 stuivers en 2 oort aan de erfgenamen van Jan Jacops

 • een erfcijns aan Dielis Willems

 • een erfcijns 'aen de cappelle int Dorshoudtt'

 • een cijns van 2 'smaelhoender aen de domeynen van Brabant'

Dit lot moet 'tot alimentatie' jaarlijks aan hun vader betalen 12 gulden, 6 vaten rogge, Veghelse maat, 2 vaten boekweit, 20 pond boter, 100 eieren, 1 hemd en 50 mutsaerts.

Getuigen: Matijs Peters, Michiel Donckers en Gerit Hendrix, schepenen

Veghel R50 fol. 384 Akte 344 Belofte 27-01-1653

Aert Geryt Henricxsen en Peter Jan Diricx hebben beloofd te betalen aan hun vader Jan Jan Dirick Peters 'alsulcke alimentatie', zoals vermeld in de deling.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 384 Akte 345 Machtiging 27-01-1653

Jan Jan Dirick Petersen heeft zijn kinderen Peter Jan Dirircx en Aert Geryt Henricx gemachtigd om namens hem 'sijne rentten, obligatie als andere leengoederen de profyten van dyen t' innen ende ontfangen'.

Getuigen: Goyart Peter Rutten en Daniel Jan Tonis, schepenen

Veghel R50 fol. 385 Akte 346 Transport 28-01-1653

Lambert Dircx van der Straten, Peter Peters Elis, Jan van Balgoyen en Sijmon Lamberts, 'borgemeesteren des dorps van Vechell, als mede gecommitteert totter pollicye der gemynte voorschreven', hebben verkocht aan Anthonis Jan Ariens 'een plaxken gemynte', groot 35 roijen, gelegen int Franckefort


 • e.z.: de koper

 • a.z.: Meus Willems

 • e.e.: de weduwe van Marcelis Lambert Arts

 • a.e.: de gemynte

'Mits over dit plaxken geweecht te sijn een groesveldeken tocomende Bartholomeus Willems'.

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 386 Akte 347 Transport 28-01-1653

Voornoemde verkopers hebben verkocht aan Jan Lambert Jan Dirx 'een placxken gemeynt', groot 3 lopensaten en 7 royen, gelegen aent Havelt


 • e.z.: de koper en Matys Wouters

 • voorts: de gemynte

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 386-387 Akte 348 Transport 28-01-1653

Voorschreven verkopers hebben verkocht aan Matijs Wouters 'een hoecxken gemynte', groot 2 lopensaets en 2 royen, gelegen aent Havelt


 • e.z.: de koper

 • a.z.: Jan Lambert Jan Dirx

 • voorts: de gemynte

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 387 Akte 349 Transport 28-01-1653

Voorschreven verkopers hebben verkocht aan Willem Peter Thonissen 'een hoicxken gemynte', groot 14 1/4 royen, gelegen aent Havelt


 • e.z. en a.z.: de koper

 • e.e. en a.e.: de gemynte

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 388 Akte 350 Transport 28-01-1653

Voornoemde verkopers hebben verkocht aan Jan Thonis Gerlings 'een hoixken gemynte', groot 5 1/2 royen, gelegen aent Havelt


 • e.z.: de koper

 • voorts: de gemeynte

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen

Veghel R50 fol. 388-389 Akte 351 Transport 29-01-1653

Willem Jan Dierckx heeft verklaard 110 Carolus gulden ontvangen te hebben van Dierck Arts van Eerdt. Willem heeft Dierck voor dat bedrag voor 2 jaren beleend met een 'hoijveldeken, groot ontrent drij karren hoijwasch', gekegen in de Hamse beemden, hooiende met de erfgenamen van Marcelis Lambert Arts.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 389-390 Akte 352 Transport 05-02-1653

Lambert Dierckx van der Straten, Peter Peter Elias, Sijmon Lamberts en Jan Janssen van Balgoijen, 'borgemeesteren des dorps Vechel, als mede gecommitteert totter pollicie des dorps voorschreven' hebben verkocht aan Handrick Dirck Thonis 'een hoexken gemeynte', groot 21 roijen, 'behoorlijck door den geswooren lantmeter gemeten', gelegen aen Franckefort • e.z.: de h. geest van Den Bosch

 • voorts: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: G. Roeffs en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 390 Akte 353 Transport 05-02-1653

Voorschreven verkopers hebben verkocht aan Art Marcelissen 'een hoecxken gemeijnte', groot 14 royen, gelegen aen Franckefort


 • e.e en a.e.: de gemeijnte

Getuigen: G. Roeffs en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 391 Akte 354 Transport 06-02-1653

Jan Handrick Roeffen heeft met authorisatie gegeven door schepenen van Vechel op 06-02-1653 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dierck Lamberts, 'zijnen swager, een Bosch lopenzaets lants met poterije ende gerechticheden', gelegen in de Daverlaerse thiende


 • e.z.: de gemeijnt

 • a.z.: de weduwe van Peter Thonis

 • e.e.: het goed van Lambert Lamberts

 • a.e.: die gemeijnt

Het goed is belast met: • een erfcijns van 8 gulden en 10 stuivers aan de koper

 • de helft van een cijns van 15 stuivers en 2 oort aan de heer van Helmond

Getuigen: G. Roeffs en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 392 Akte 355 Voogden 09-02-1653

Dirck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen hebben op verzoek van Niclaes Marcelissen de voogdij aanvaard over de minderjarige kinderen van wijlen Marcelis Lambert Arts, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: G. Roeffs, Gerit Hendricx en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 393-398 Akte 356 Deling 09-02-1653

Claes Marcelissen, Anthonis Marcelissen, Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over de drie minderjarige kinderen van Marcelis Lambert Arts, met name Merijken, Anneken en Hendrick, verwekt bij zijn vrouw Heijlken Thonissen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.


Claes Marcelissen krijgt toebedeeld 'het huijs, hoff, bomgart metten aengelegen landereijen, groese, poterijen', groot ontrent 4 lopenzaten, gelegen int Franckefort

 • e.z.: het goed van Jan Hendrick Roeffen

 • a.z. en e.e.: Bartolomeus Willems

 • a.e.: de gemeijne straet

Het goed is belast met: • een erfcijns van 35 stuivers 'aen de kercke tot Vechel'

 • een erfcijns van 35 stuivers 'aen de vicarije St. Lambert tot Roij'

 • een erfcijns van 21 stuivers 'aen convent der Predickheeren'

 • een erfcijns van 11 gulden en 5 stuivers aan Huijbert Peter Roeffen

 • 'twee ballinck chijns aent dorp van Vechel'

Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen

Dirck Thonis en Jan van Balgoijen als voogden over Merijken Marcelissen krijgen toebedeeld een 'acker teulant genoemt Vroukens Velt', groot ontrent 3 lopemzaets, gelegen in de Daverlaerse thiende • e.z.: Dierck Thonis

 • a.z. en e.e.: de weduwe van Henrick Willems Aerts

 • a.e.: de gemeijne straet

Ook een 'acker teulants, gecomen van Henrick opten Oirt', groot ontrent 3 lopenzaets, gelegen op de Neder Boeckt • e.z.: het goed van Claes Gerits van Soest

 • a.z.: het goed van Wouter ...

 • e.e.: 'optten gemeijn vaeren wech'

Het goed is belast met een erfcijns van 18 gulden aan Dierck van der Haghen.

Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen

Thonis Marcelis Lambert Aertsseb krijgt toebedeeld een 'acker teulants', genoem den Hontstart, 'met twee weijveldeken daer bij ende aen gelegen', groot samen 3 lopensaets, gelegen optte Neder Boeckt • e.z.: het goed van Geryt ...

 • a.z.: het goed van Henrick Dierck Jacops

 • e.e.: Jenneke weduwe van Art Dielis Aert Loijen

 • a.e.: Claes Gerijts en anderen

Ook een 'acker teulants', gelegen int Akert, groot ontrent 2 lopens • e.z.: het goed van Michiel Donckarts

 • a.z.: het goed van Daniel Jan Thonis

 • e.e.: het goed van Handrick Lamberts

 • a.e.: de gemeijne straet

Ook een 'hoijbeemtjen', gelegen op Ham, hooiende met Aelbert Jan Aelberts • e.z.: Delis Jan Delis

 • a.z.: Jorden Jacob Donckaerts en zijn consorten

 • e.e.: die gemeyne Aa aldaer vloijende

Het goed is belast met een erfcijns van 8 gulden en 15 stuives aan Huijbert Peter Roeffen.

Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen

Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over Handrick minderjarige zoon van Marcelis Lambert Aerts krijgen toebedeeld eem 'acker teulants, voorste eijnt in Sanders Hooffken', groot ontrent 2 lopens, gelegen in de Daverlaerse thiende • e.z.: het goed van hun mede condividenten

 • a.z.: die gemeijne straet

 • e.e.: het goed van Arien Thonis Claessen

 • a.e.: de gemeijne straet

Ook 'een stuck lants genoemd het Stree..', gelegen in de Davelaerse thiende, groot ontrent 2 lopensaeten • e.z. en a.z.: Gerijt Hendrickx

 • e.e.: get goed van Jan Welten

 • a.e.: die gemeyne straet

Een 'hoij bemtjen', gelegen op Ham • e.z.: Claes Gerits

 • a.z.: N.N.

 • e.e.: de gemeene Aa aldaer vloijende

 • a.e.: het goed van Daniel Hendrick Daniels

Hooiende met Willem Jan Dierckx. Dit deel is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Huijbert Peter Roeffen.

Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen

Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over Anneken dochter van Marcelis Lambert Artssen krijgen toebedeeld een 'achtersten acker in Sanders Hoeffken' groot ontrent 5 lopensaeten, gelegen in de Davelaerse thiende • e.z.: Jan Thonis Jan Thonis Geerlincx met anderen

 • a.z.: de gemeente

 • e.e.: het goed van Handrick Dierck Jacobs

 • a.e.: hun mede condividenten

Ook 'eenen halven bunder gelegen in de Thien Bunders tot Vechel' • e.z.: het goed van Thonis H...

 • a.z.: het goed van Handrick Goort Tijssen en anderen

 • e.e.: het goed van Martijn Jan Welten

 • a.e.: het goed van Aert Jan Roeffen

Ook 'een stucxken lants, groot ontrent een Bosch lopenzaets, leenruerich aen den leenhoeve van Brabant', gelegen optte Hooch Boeckt • e.z.: Jan Jan Lamberts

 • a.z.: het goed van Jan Dierck Thonis

 • e.e.: een moervenneken

 • a.e.: Jan Dierck Thonis voorschreven

Dit deel is belast met: • een erfcijns van 5 gulden aan Huybert Peter Roeffs

 • een erfpacht van 3 vaten rogge 'aen de arme taffele tot Vechel'

 • een erfcijns van 14 stuivers 'aen de arme taffele voorschreven

 • een erfcijns van 7 stuivers aan 'de kercke van Vechel'

Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 398 Akte 357 Transport 11-02-1653

Jan Henrick Roeffen heeft met authorisatie gegeven door schepenen tot Vechel op 06-02-1653 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemssen een 'acker teulants met poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 2 lopensaten lants, gelegen in de Davelerse tiende


 • e.z.: de weduwe van Henrick Willem Aertssen

 • a.z.: de gemijne straet

 • e.e.: het goed van Dirck Thonis

 • a.e.: het goed van Goort Jan Tyssen

Getuigen: Gerit Handrix en Daniel Jan Thonisen

Veghel R50 fol. 399 Akte 358 Transport 13-02-1653

Jan Lamberts en Willem Peter Thonis, 'beijde woonachtich tot Vechel', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dierckx de Rijt een erfcijns van 60 gulden, te betalen uit 'het huijs, hooff, bomgart metten aengelegen landerijen', toebehorende aan Willem Peter Thonis, groot ontrent 5 lopens, gelegen aen Havelt


 • e.z.: eenen gemeijne steghe

 • voorts: de gemeijnte

Dit goed is belast met een erfpacht van 1 malder rogge 'aen de taffele des h. geests tot Erp'


Ook een cijns van 7 1/2 stuivers 'aen de domeynen van Brabant', uit 7 lopens lants genoemd Lemkens Hoeff, toebehorende aan Jan Lamberts, gelegen aent Havelt

 • e.z. en e.e.: Dierck Martens

 • a.z.: de weduwe van Handrick Brijers

 • e.e.: de gemeijnen wech

Dit goed is belast met een erfpacht van 1 vat gerst 'aen de kustereije voorschreven'.

Getuigen: G. Roeffs, Daniel Jan Thonis en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 400-403 Akte 359 Deling 15-02-1653

Mariken dochter van Dirick Arienssen, weduwe van Dirick Diricxsen, geassisteerd door Henrick Thonissen als man van Catarina dochter van Dirick Diricx voorschreven, en Arien Diricxsen en Elias van Laerschot, 'inwoonder ende schepen tot Dinter', als voogd over de minderjarige Dirick soone Dirick Diricx, en Jenneken dochter van Dirick Ariens voorschreven, tegenwoordig weduwe van Peter Willem Driessen, hebben 'een heycamp ende weytvelt, gelegen op Middegael' gedeeld dat zij erfden van hun ouders.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Dovnload 1.08 Mb.