Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina14/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Jenneken weduwe van Peter Willem Driessen krijgt toebedeeld de helft 'vant achterste lant als groesvelt in den helen heycamp, met allen poteryen ende gerechticheden tegenwoordich affgetekent'

 • e.z.: Aert Aerts Schiepapen

 • a.z.: het goed van haar mede condivident

 • e.e.: het goed van Laureys Peter Vreynsen cum suis

 • a.e.: het goed van Geryt Janssen van Diperbeeck

Ook de helft van 'een parceel groesvelt', gelegen aldaar • e.z. en a.z.: haar mede condivident

 • e.e.: het goed van Laureys Peter Vreynsen cum suis

 • a.e.: het goed van Geryt Janssen van Diperbeeck

Ook de helft van 'een parceel heytvelts', gelegen aldaar, 'ter selver plaetsen behorlyck affgetekent' • e.z.: het goed van voornoemde Laureyns Peters

 • a.z. en e.e.: het goed van haar mede condivident

 • a.e.: de gemyn straet van Vechell

Ook de helft van een 'weytvelt, behorlyck affgetekent', gelegen op Middegael • e.z.: het goed van Aert Aerts, Jan Peters en anderen, 'noordtwaerts'

 • a.z.: haar mede condivident

 • e.e.: het goed van Arien Diricx

 • a.e.: het goed van Jan Peter Ariens

'Ende de heckgaten, soo aent weytvelt als heytvelt ende lant daer inne gelegen malcanderen tot gelycke costen te helpen onderhouden'.

Mariken weduwe van Dirick Dircxsen voor het vruchtgebruik, en haar tegenwoordige kinderen voor het erfrecht, krijgen toebedeeld de helft van een 'parceel ackerlant als groesvelt in den voorschreven heycamp, met poteryen ende gerechticheden', gelegen op Middegael


 • e.z. en a.z.: hun mede condivident

 • e.e.: het goed van Geryt Janssen van Diperbeeck

 • a.e.: het goed van Laureyns Peter Laureynsen met zijn consorten

Ook de helft van 'een parceel groesvelt', aldaar gelegen, 'behorlyck affgetekent' • e.z. en a.z.: hun mede condivident

 • e.e.: het goed van Geryt Janssen van Doperbeeck

 • a.e.: het goed van Laureyns Peters cum suis

Ook de helft van 'een parceel heytvelt', aldaar gelegen, 'oyck behorlyck affgetekent' • e.z.: hun mede condivident

 • a.z.: het goed van Geryt Janssen van Diperbeeck

 • e.e.: 'des selfs loote'

 • a.e.: de gemyne straet

Ook de helft van 'een parceel weytvelt, gelegen op Middegael' • e.z.: hun mede condivident

 • a.z.: het goed van Aert Aerts, 'haers selfs erve' en anderen

 • e.e.: het goed van Jan Peters

 • a.e.: het goed van Aert Arien Aerts cum suis

'Ende de heckengaten soo van weytvelt als aent heytvelt malcanderen tot gelycke costen te helpen onderhouden ende te wegen de twee achterste parcelen van de voorschreven teulant als groeslant toecomende haer mede condivident te langs neffen Diperbeecx erve, ende te heymen soo datter den mede condivident egene schade en is doer lydende, de erve het heijtvelt streckende vant d' hellicht parceel heylant, haer mede condivident te deel gevallen, sal gehouden syn te wegen voor langst de straet over de vorne'.

Getuigen: Michgiel Donckers, Goyart Peeter Rutten en Daniel Jan Tonis, schepenen

Veghel R50 fol. 404-405 Akte 360 Transport 18-02-1653

Geryt Janssen van Diperbeeck en zijn vrouw Mariken Jan Joris, die eerder getrouwd is geweest met Jan Delissen, hebben ten behoeve van Delis Jan Delissen en Matijs Jacops Tyssen als man van Luytken dochter van Jan Delissen, die het erfrecht hebben, afstand gedaan van het recht op het vruchtgebruik van een 'huys, schuer, hoff, boomgaert met allen landeryen, poteryen, groese', groot ontrent 11 lopensaten lants, gelegen op Hamme, genoemd Heemberch


 • e.z., a.z. en e.e.: de gemeynt van Vechell

 • a.z.: het goed van Micgiel Arien Donckers

Ook het 1/3 deel van een 'hoybempts in den Appelenweert in de Akerse bempden'.


Ook de helft van 'eenen hoybemptt', geegen in de Hamsse bempden.
Delis en Matijs beloven hun moeder Mariken voor de duur van haar leven jaarlijks te betalen 'een Vechelsch mud rogge ende mauwer boeckweyt ende een steen vlasch, ende in vrachten te doen soe te halen twee kerren peeltorffs'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 405-407 Akte 361 Transport 18-02-1653

Deze akte is doorgestreept.

Delis Jan Delissen en Matys Jacop Tyssen hebben, uit krachte van de afstand van het recht op het vruchtgebruik door Geryt Janssen van Diperbeeck en zijn vrouw Mariken, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Laureynsen een erfcijns van 14 gulden, te betalen uit een 'huys, schuer, hoff, boomgaert, landeryen, poteryen, groese', groot ontrent 11 lopensaten lants, gelegen op Hamme genoemd Heemberch


 • e.z., a.z. en e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: het goed van Micgiel Arien Donckers

Ook het 1/3 deel in een 'hoybemptt den Appelenwert, gelegen in de Akerse bempden', hooiende met de erfgenamen van veraert Aert Evertssen • e.z.: het goed van de erfgenamen van Henrick Willemsen

 • a.z.: het goed van Rut Jan Willems van der Hagen

 • e.e.: het goed van Henrick Diricx

 • a.e.: een gemyne steeg

Ook de helft in 'eenen hoybempt', gelegen in de Hamse bempden • e.z.: Joorden Jan Goorts

 • a.z.: het goed van Marcelis Lambert Aerts

 • e.e.: de gemyne Aa aldaer vloeyende

 • a.e.: een laeck

Het goed is belast met: • een erfpacht van 13 vaten gerst, 'reducibel', die wordt betaald met 4 gulden, aan 'Ons Lieff Vrouen altaer tot kerck van Vechell'

 • een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan de weduwe van Peter Seberts binnen Den Bosch

 • een cijns van 6 stuivers aan de heer van Helmond

De erfcijns is aflosbaar met 200 gulden.

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen
Bijschrift: Jacob Schippers en Francis soone ... Biermans, 'woomagtig tot Oirschot', mede optredend voor Aert Laurenssen van ..unen en Jan Arians verklaren op ..-05-1719 dat Willem Hendrick ... cum suis de erfcijns van 14 gulden heeft afgelost. Getuigen: M. Kilsdonck en Rut Lamberts Burgers, schepenen. My present G. de Jong, secretaris

Veghel R50 fol. 407 Akte 362 Transport 27-02-1653

Thonis Jan Ariensen van Helvoirdt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henrick Jan Claessen een 'halven bunder hoyvelt', gelegen tot Vechel, welk goed zij erfden van hun ouders


 • e.z.: Dirck de Cuyper Camp

 • a.z.: het goed van Thonij Tibos en Geryt Cornelissen

 • e.e.: de gemyne Watersteegde

 • a.e.: het goed van Seger Donckers en anderen

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 408 Akte 363 Transport

Deze akte is doorgestreept en niet afgemaakt.

Jan Janssen, Philips Jan Thonis, Art Jan Thonis, Jan Henric Lamberts als man van Peterken Jan Thonis, Peter Arts als man van Jenneken Jan Thonis, allen kinderen van wijlen Jan Janssen Thonissen en Thonisken Jan Vredericx, hebben ten behoeve van Laureijns Peters als vader en voogd, en Goort Peters Rutten als voogd, over de minderjarige kinderen van Laureyns voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Lysken Jan Thonissen afstand gedaan van een 'acker teulants, groot 6 loopensaten lants, gekegen aen de Heyde • e.z.: het goed van Henric Gerlings

 • a.z.: Claes Gerits van Soest

 • e.e.: Claes Gerits voornoemd

 • a.e.: het goed van Henric Gerlings

Veghel R50 fol. 409-410 Akte 364 Transport 03-03-1653

Jan Janssen, Philips Janssen, Arnt Janssen, Jan Henric Lambers als man van Peterken Janssen, Peter Arntssen als man van Jenneken Janssen, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jan Thonis, verwekt bij zijn vrouw Thonisken Jan Vredericx, hebben ten behoeve van Laureijns Peters als vader en voogd, en Goort Peters als voogd, over de minderjarige kinderen van Laureyns Peters, verwekt bij zijn vrouw Luijsken Jan Thonissen, afstand gedaan van het 1/8 deel in 'eenen hoijbemt tot Erp gelegen', genoemd Smits bemdt


 • e.z.: de gemijn Aa aldaer vloijende

 • a.z.: Henric Peter Rutten cum suis

 • e.e.: de Werdt bemden

 • a.e.: de gemijn Aa voorschreven

Ook een 'halven bunder hoijbemdts tot Vechel gelegen aen de Heijde' • e.z.: Tijs Peters

 • a.z.: Deen Peters

 • e.e.: Claes van Soest

 • a.e.: de Hintelt

Getuigen: Michgiel Donckers, Jan Lambert Janssen en Goijart Peter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 411-414 Akte 365 Deling 03-03-1653

Jan Janssen, Philips Janssen, Arnt Janssen, Jan Henric Lamberts als man van Peterken Janssen, Peter Arntssen als man van Jenneken Janssen, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jan Thonisen, verwekt bij zijn vrouw Thonisken Jan Vredericx, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Jan Henric Lamberts als man van Peterken Janssen krijgt toebedeeld een 'stuck ackerlants'


 • e.z. en e.e.: de weduwe van Henric Gerlin s

 • a.z.: de mede condivident

 • a.e.: Claes Gerits van Soest

Ook het 1/3 deel in 'twee groesveldekens'.


Ook het 1/3 deel van een eenmalig bedrag van 25 gulden.

Jan Janssen krijgt toebedeeld een 'stuck ackerlants', gelegen aen de Heijde • e.z.: Jan Henric Lambers

 • a.z.: Peter Arts

 • e.e.: de weduwe van Henric Gerlings

 • a.e.: Claes Gerits van Soest

Ook het 1/3 deel in 'twee groesvelden', gelegen aldaar.


Ook het 1/3 deel van een eenmalig bedrag van 25 gulden.

Peter Arts als man van Jenneken Jan Janssen krijgt toebedeeld een 'stuck ackerlants', gelegen aen de Heyde • e.z.: Claes Gerits van Soest

 • a.z.: Jan Janssen

 • e.e.: de weduwe van Henric Gerlings

 • a.e.: Claes Gerits voornoemd

Ook het 1/3 deel in 'twee hoijveldekens', gelegen aldaar.


Ook het 1/3 deel van een eenmalig bedrag van 25 gulden.

Philips Janssen krijgt toebedeeld 'twee stucken ackerlants', gelegen aen de Heyde • e.z.: Claes Gerits van Soest

 • a.z.: de weduwe van Henric Gerlings

 • e.e.: Mathijs Jan Tijssen

 • a.e.: Laureyns Peter Vreynssen

Dit lot moet een eenmalig bedrag van 12 gulden en 10 stuivers betalen aan zijn mede condividenten.

Arnt Janssen krijgt toebedeeld een 'huys, hoff, poterijen ende gerechticheden', gelegen aen de Heyde


 • e.z.: Deen Peters en Henric Gerarts

 • a.z.: de gemynte van Vechell

Dit lot moet een eenmalig bedrag van 12 gulden en 10 stuivers betalen aan zijn mede condividenten.

Getuigen: Michgiel Donckers, Jan Lambert Henssen en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 414-415 Akte 366 Transport 03-03-1653

Peeter Arnssen heeft verkocht en opgedragen aan de broers Jan Janssen en Art Janssen zijn kindsdeel dat hij toebedeeld heeft gekregen.

Getuigen: Michgiel Donckers, Jan Lambert Henssen en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 415-416 Akte 367 Transport 04-03-1653

Peter Hendrick Verdussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Hendrickx het 1/4 deel in een 'hoijbeemt, genoemt den Muijlenbeemt', dat hij heeft gekocht van Art Willem Arts • e.z.: de gemeijne Aa aldaer vlokende

 • a.z.: den Jungers beemt

 • e.e.: de gemeijnt van Vechel

 • a.e.: het goed van Lambert Jan Lamberts cum suis

Het goed is belast: • met een erfcijns van 20 stuivers 'aent convent van den Wijmelenberch binnen den Bosch'.

 • een bedrag van 360 gulden aan de erfgenamen van Peter Elis

Getuigen: Michgiel Dnckers en Gerit Handrix, schepenen

Veghel R50 fol. 416-420 Akte 368 Deling 04-03-1653

Jan Lamberts, Marten Lamberts, Dirck Lamberts en Jan Handrick Diercxen als man van Merijken Lamberts, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Lambert Jan Diercken, verwekt bij Catalijn Marten Peters, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.

Jan Lamberts krijgt toebedeeld een 'huys, hoff, bomgart, metten aengelegen landerijen ende poterijen', groot ontrent 5 lopens, gelegen aent Havelt in den Haegh • e.z.: het goed van Dierck Martens

 • a.z.: Goort Jan Tijssen en Goort Peter Tijssen

 • e.e.: het goed van Marten Lamberts, mede condivident

 • a.e.: die gemeijnt van Vechel

Dit deel is belast met een erfcijns van 4 gulden 'aen den h. geest tot Vechel'.

Marten Lamberts krijgt toebedeeld een 'acker teulants met de groese geegen aent Havelt in den Haegh', groot ontrent 3 lopens


 • e.z. en e.e.: het goed van Willem Bartholomeussen

 • a.z.: het goed van Jan Lamberts

 • a.e.: het goed van Handrick Lamberts

Ook 'een geerstucxken met ettelijcke groes metten halven dries', groot ontrent 1 1/2 lopens, 'gelegen rontsomme Jan Jan Lamberts erve'.

Dierck Lamberts krijgt toebedeeld een 'ackerken lants, genaemt de Cluetjens', gelegen int Akart, groot ontrent 2 1/2 lopens


 • e.z.: het goed van Thonis Henricx

 • a.z. en e.e.: de gemeijn straet van Vechel

 • a.e.: het goed van Peter Handrick Jan Claes

Ook 'een ackerken genaemt het Sommerlaet', groot ontrent 1 lopens en 15 roijen, gelegen int Sommerlaet • e.z.: de gemeijne straet

 • a.z.: het velt van Dierck Martens

 • e.e.: Gerijt Gerijts

 • a.e.: Jan Thonis Ge...

Ook een deel in een 'hoijvelts, gelegen in de Vechelse Bunders, genaemt den Bundersen Hoeck' • e.z.: het Udens Kempken

 • a.z.: Art Peters cum suis

 • e.e.: Art Gerijts cum suis

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Hooiende en tijdende met Dieck Martens cum suis.

Jan Handrick Dierckx als man van Merijken krijgt toebedeeld een 'acker teulants genaemt Maes Hoeben Steen', groot ontrent 3 1/2 lopens, gelegen int Akart


 • e.z.: Thonis Marten Muessen

 • a.z.: Arien Claesen van Uden en Joncker van Lanckvelt

 • e.e.: Marten Jacob Tijssen cum suis

 • a.e.: die Aa beemden

Ook het 1/4 deel in 'eenen hoijbemt genaemt de Geerbunders' • e.z.: het goed van Joffvrouw Suermonts cum suis

 • a.z.: den Beeckgraeff

 • e.e. en ae.: het goed van Daniel Hendrick Daniels

Ook een deel in een 'hoijvelts, gelegen in de Vechelse Bunders, genaemt den Bundersen Hoeck' • e.z.: het Udens Kempken

 • a.z.: het goed van Art Peters cum suis

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Hooiende en rijdende met Dierck Martens en anderen.

Getuigen: G. Roeffs, Michgiel Donckers en Gerit Handrix, schepenen

Veghel R50 fol. 420 Akte 369 Transport 09-03-1653

Jan Martens heeft verkocht en opgedragen aan Jan Jan Diercx Cruijsbruer een 'parceelken lants', dat Jan Martens eertijds had gekocht van 'de gemeyntenaeren van Vechel', groot ontrent 6 roijen, gelegen aen den Biesen


 • e.z. en e.e.: het goed van de koper

 • voorts: de gemeijnte

Getuigen: Michiel Donckers en Gordt Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 421-422 Akte 370 Belening 14-03-1653

Aelken weduwe van Peter Willen Gyben, en haar kinderen Jan en Willem, hebben verklaard 90 gulden ontvangen te hebben van Jan Peter Elias. Aelken en haar kinderen hebben Jan voor dat bedrag voor 2 jaren beleend met de helft in het 1/4 deel in een 'hoybemptt', hooiende en rijdende met anderen


 • e.z.: Rut Jan Willems van der Hagen en Jan Jan Diricx

 • a.z.: 'eenen bemptt genoemt d' Elshorst'

 • e.e.: de gemyne Aa aldaer vloyende

 • a.e.: het goed van Dielis Willems cum suis

Het goed is belast met een erfcijns van 12 gulden 'aen den Van den Berck ende aen heer Van den Houdtt', die staat tot laste van Aelken en haar kinderen.

Getuigen: G. Roeffs en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 422 Akte 371 Transport 15-03-1653

Jan Gysbertsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Pouwels Gysbertsen een 'acker teulants met de halff steegde, schietende op de straet', zoals hij dit toebedeeld heeft gekregen van zijn ouders, gelegen op Midddegael, in de Colaert, groot ontrent 4 1/2 lopensaets


 • e.z.: Pouwels Gysberts, de koper

 • a.z.: de weduwe van Arien Arien Diricxsen

 • e.e.: Geryt Janssen van Diperbeeck

 • a.e.: Jan Arien Willems en Willem Janssen eussel

Het goed is belast met 50 gulden.

Getuigen: G. Roeffs en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 423-427 Akte 372 Deling 19-03-1653

Daniel Peter Daniels en Henrick Geryt Jan Gerytssen Clockgieter als man van Hilleken dochter van Peter Danielssen, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Peter Danielssen, verwekt bij zijn vrouw Thonis dochter van Jan Fredericx hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Daniel Peter Daniels krijgt toebedeeld 'de esthuys met het lant alwaer de selve esthuys op is staende', gelegen aen de Leegh Heij, groot ontrent 4 lopensaten


 • e.z.: het goed van zijn mede condivident

 • a.z. en e.e.: de gemynt van Vechell

 • a.e.: het goed van voorschreven Daniel Peters

Ook 'het vorste lodt in een eusselvelt'


Ook 'een stuck heytvelts' • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: het goed van Rombout Wolfs

 • e.e.: het goed van Seger Donckers

 • a.e.: het goed van Daniel Peterssen

Ook 'een stuck van eenen bunder hoyvelts' • e.z.: Laureyns Peterssen

 • a.z.: de mede condivident

 • e.e.: de gemynt

 • a.e.: de mede condivident

Ook 'een stuck heytvelts' • e.z.: het goed van Claes Geryts van Soest

 • a.z.: het goed van Daniel Peters, condivident

 • e.e.: zijn mede condivident

 • a.e.: het goed van Jan van Sutphen

Ook 'eens tuck heytvelts' • e.z.: genoemde Peter Daniels

 • a.z.: zijn mede condivident

 • e.e.: Jan van Sutphen

 • a.e.: het goed van Jan van de Velde

Ook 'een stuck teulants genoemt de Streep' • e.z.: Henrick Arien Aerts

 • a.z.: het goed van de mede condivident

 • e.e.: de gemynt

 • a.e.: Henrick Arien Aerts voorschreven

Ook 'een stuck lants genoemt het vorste van den Couwenoirdtt' • e.z.: de mede condivident

 • a.z. en e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: het goed van Henrick Marcelissen

Ook het 1/4 deel van den Gelrese Bemptt, gekegen tot Erp • e.z. en e.e.: de gemyne Aa aldaer vloijende

Dit deel is belast met de helft van een erfcijns van 3 gulden en 8 stuivers aan Dirck Jan Diricx tot Dinter.

Henrick Geryt Jan Gerytsen Clockgieter krijgt toebedeeld 'de schuer ende het lant daer aen gelegen', groot ontrent 4 lopensaten, gelegen aen de Leegh Heye


 • e.z.: Claes Geryts van Soest

 • a.z. en e.e.: zijn mede condivident

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Ook 'd' achterste lot int eeussell' • e.z.: Seger Donckers

 • a.z.: de mede condivident

 • e.e.: de gemynt

 • a.e.: het ged van Peter Roelofs

Ook 'een stuck heytvelts' • e.z.: de gemynt van Vechel

 • a.z. en e.e.: de mede condivident

 • a.e.: het goed van Seger Donckers

Ook 'een stuck van eenen bunder hoijvelts' • e.z.: het goed van Laureijns Peters van Erp

 • a.z.: Jan Henrick Vreynsen cum suis

 • e.e.: het goed van Aert Claessen

 • a.e.: zijn mede condivident

Ook 'een stuck heytvelts' • e.z.: het goed van Claes Geryts

 • a.z.: het goed van Jan van den Velde

 • e.e.: het goed van Jan Henrick Laureynsen

 • a.e.: het goed van zijn mede condivident

Ook 'eenen acker teulants genoemt d' achterste van den Couwenoirdtt'


Ook 'het achterste van een stuck hoybemts genoemt Smits bemptt' • e.z. en e.e.: de gemyne Aa aldae vloijende

 • a.z.: het goed van Joost Dries Gommers

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Henrick Corsten

Ook 'den boomgaert ende gereserveert voor sess jaren de hellicht voor syne mede condivident'.


Dit deel is belast met de helft van een erfcijns van 1/2 ducaton en 2 gulden en 10 stuivers 'aen de arme taffele tot Vechell'.

Getuigen: Michgiel Donckers, Goijart Peeter Rutten en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 427 Akte 373 Transport 20-03-1653

Jan Henrick Jan Diricxsen had op 13-03-1652 vernaarderd 'het Nootenveldeken', gelegen in de Valstraet. Hij heeft deze vernaardering overgegeven aan Michiel Arien Donckers.

Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Jan Lambert Henssen, schepenen

Veghel R50 fol. 428 Akte 374 Transport 24-03-1653

Hendrick Dircx Henricx heeft verkocht en opgedragen aan Willem Jan Al(berts) het 1/3 deel in 'eenen acker teulants', genoemd den Brugacker, groot de hele 'acker' ontrent 6 loopensaets, gelegen in de Brugge


 • e.z.: het goed van Dirck Arts van Eerdt

 • a.z.: Jan Cornelissen

 • a.e.: Jan Dirck Willems

 • a.e.: de Doncker bemden

Dit goed is belast met het 1/3 deel van een cijns aan de heer van Helmond.

Getuigen: G. Roeffs en Peeter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 429 Akte 375 Transport 24-03-1653

Phlips Peterssen Smits heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Rutten een 'stuck teulants met allen gerechticheden', groot ontrent 1 sestersaets lants, gelegen in de Russelse tiende


 • e.z.: Phlips Peters, de verkoper

 • a.z.: het goed van Peter Claessen

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Dovnload 1.08 Mb.