Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina15/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 • e.e.: den Kercken acker

 • a.e.: de Aa bempden

  Phlips had deze 'acker' op 03-04-1647 door opdracht verkregen van Jan Peterssen, Lambert Delissen en consorten.

  Getuigen: G. Roeffs en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 430 Akte 376 Transport 01-04-1653

  Lenaert Matyssen doet ten behoeve van Peter Goortssen als man van Mariken dochter van genoende Lenaert Matyssen afstand van zijn recht op het vruchtgebruik van het 1/3 deel van een 'hoybemptt', gelegen tot Vechel, rijdende tegen Lysken Phlipsen en anderen


  • e.z. en e.e.: de gemyne Aa aldaer vloeyende

  • a.z.: het goed van de erfgenamen van Everaert Aert Everts

  • a.e.: de erfgenamen van Evert Aert Everts voorschreven en anderen

  Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)

  Veghel R50 fol. 431-433 Akte 377 Deling 03-04-1653

  Matys Jacob Tijssen als man van Luytken dochter van Jan Delis, en Delis Jan Delissen, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Delissen, verwekt bij zijn vrouw Mariken Jan Joris hebben het goed gedeeld dat zij verworven hebben door afstand van het recht op het vruchtgebruik door Geryt van Diperbeeck en voorschreven Mariken, hun moeder, voor schepenen van Vechel gedaan op 18-02-1653.
  Delis Jan Delissen krijgt toebedeeld een 'huys, schuer, hoff, boomgaert metten landeryen, poterijen, volgens den pael bij partijen gesteken', groot ontrent 7 lopensaten, gelegen op Hamme


  • e.z.: de mede condivident

  • a.z. en e.e.: de gemyne straet

  • a.e.: het goed van Micgiel Donckers

  Het goed is belast met:  • een cijns van 6 stuivers en 1 oort 'in twee texten' aan de heer van Helmond en 'aen de domeynen van Brabant'

  • een erfcijns van 10 gulden aan Jan Jan Vreynsen

  • een erfpacht van 13 vaten gerst 'aen Ons Lieff Vrouwen altaer in de kerck tot Vechel', reducibel, en wordt betaald met 4 gulden

  • een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan de weduwe van Peter Sverts binnen Den Bosch

  Matijs Jacob Tyssen als man van Luytken krijgt toebedeeld een 'acker teulants, volgens den pael gesteken, met allen poteryen ende gerechticheden, vuytwysens den pael behalven syne mede condivident schuerplaets', groot ontrent 8 lopensaet, gelegen op Hamme  • e.z.: zijn mede condivident

  • a.z.: de gemijn straet

  • e.e.: het goed van Gielen Donckers

  • a.e.: de gemeynte voorschreven

  Getuigen: Goijart Peeter Rutten, Daniel Jan Tonis en Peter Claessen, sschepenen

  Veghel R50 fol. 433 Akte 378 Voogden 03-04-1653

  Matys Jacob Tyssen en Jan Janssen aanvaarden op verzoek van Aelken weduwe van Marten Jacob Tyssen de voogdij over haar en haar minderjarige kinderen en leggen daartoe de eed af.

  Getuigen: Gordt Peeter Rutten, Daniel Jan Tonis en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 434-436 Akte 379 Deling 03-04-1653

  Jan Diricx den Jonge als man van Anneken dochter van Jacop Tyssen, Matijs Jacop Tyssen en Jan Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van Marten Jacob Tyssen, verwekt bij zijn vrouw Aelken dochter van Jan Geryt Diricx, hebben het goed gedeeld dat zij toebedeeld hebben gekregen.


  Aelken weduwe van Marten Jacop Tyssen voor het vruchtgebruik, en Matijs Jacop Tyssen en Jan Jansen als voogden over haar minderjarige kindeen voor het erfrecht, krijgen toebedeeld 'twee achterste gebonden aff tenen tusschen de middelwant ende het naeste gebont te midden door den worme met de schuer daer by, staende tot Vechel aent Vorste Dorshout, ende het middelste parceel vant lant metten hoff volgens den gesteken paell aldaer gelegen'

  • e.z.: het goed van Jan Diricx den condivident

  • a.z.: 'beyde de condividenten in desen'

  • e.e.: het goed van Arien Willems

  • a.e.: de gemynt van Vechell

  Dit lot krijgt van Jan Jan Diricx den Jonge 20 gulden.


  'Ende sal profiteren vuyt den mede condivident bogaert twee appelboomen, ende elck sijn selven te wegen sonder d'een den anderen schade, ende de esthuys de gelycke condividenten competerende staende op den mede condivident erve'.

  Jan Jan Diricx den Jonge krijgt toebedeeld 'de drie vorste gebont huysinge met het achterste parceel lants, met poteryen ende gerechticheden volgens den pael tusschen partyen gesteken'  • e.z.: het goed van zijn mede condivident

  • a.z. en e.e.: de gemynt

  • a.e.: het goed van Arien Willems

  Dit lot moet 20 gulden betalen aan zijn mede condivident.


  'Ende elck syn selven te wegen sonder d'een des anders schade, ende d' esthuys de gelycke condividentten competerende staende op erve dese condividentten'.

  Getuigen: G. Roeffs, Michgiel Donckers en Goijart Peeter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 436-437 Akte 380 Transport 15-04-1653

  Judith Gerart Janssen heeft verkocht en opgedragen aan haar broer Gerart Gerarts al haar rechten en goederen die zij erfde van haar ouders, gelegen aent Havelt 'ende 'thoij in den Appelenweert'.

  Getuigen: Gerit Hendrix, Goyart Peeter Rutten en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 437 Akte 381 Belofte 15-04-1653

  Geraert Geraerts heeft door opdracht verkregen van zijn zus Judith alle rechten en goederen die zij erfde van haar ouders. Voorschreven Geryt heeft aan voorschreven Judith beloofd 'haren leven gedurende vryen brant als huringe als moesinge, voirts allents tgeens in syn goederen mochte wassen, vuytgenomen hardt cooren ..off cooren'.

  Getuigen: G. Roeffs, Gerit Hendrix en Gordt Peeter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 438 Akte 382 Transport 23-04-1653

  Bartholomeus Cornelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Goortssen de helft van 'den halven Elsacker', groot ontrent 1 1/2 lopenzaets  • e.z.: Joffrouw Hambroicx

  • a.z.: de koper

  • e.e.: Handrick Peter Elias

  • a.e.: Corstiaen Jan Schoenmaeckers

  Ook 'een halven h...', genoemd het Bosch, gelegen aldaar  • e.z.: de koper

  • a.z.: Handrick Peter Elias

  • e.e.: Thonis Peter Maessen

  • a.e.: Corstiaen Janssen Schoenmaeckers

  Ook een 'halff parceel lants ende groes genaemt het Hoeffken', gelegen aldaar op Sontfelt  • e.z.: Aelken weduwe van H... Jan Dierckx

  • a.z.: de gemeijnte van Vechel

  Het goed is belast met een erfcijns van 28 stuivers 'aen den geestelycke rentmeester'.

  Getuigen: Michgiel Donckers en Gordt Peeter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 439 Akte 383 Transport 23-04-1653

  Anthonis Jan Ariens heeft verkocht en opgedragen aan Bartholomeus Willemssen, 'sijnen swager', een 1/2 roije teulans, 'te lancxt linie recht te meten door eenen acker teulants genoemt de Braick, gelegen aent Franckevoirt'


  • e.z.: de koper

  • a.z.: de verkoper

  • e.e.: Hanrick Dircx

  • a.e.: de gemynte

  Getuigen: Goyaert Peeter Rutten, Peter Claessen en Daniel van Bergeijck, schepenen

  Veghel R50 fol. 440 Akte 384 Transport 06-05-1653

  Art Henrick Roeffen heeft verkocht en opgedragen aan Art Jan Th.. een 'acker Teullants als groesvelt', groot ontrent 3 lopensaten

  Ook 'een streepken acker lants'  • e.z.: de verkoper

  • a.z.: Art Arien Arts

  • e.e.: Jan Henrik Laurenssen

  • a.e.: de verkoper

  Het goed is belast met een bedrag van 200 gulden aan Lambert in den Palmboom tot Shertogenbosch.

  Getuigen: G. Roeffs en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 441-445 Akte 385 Deling 10-05-1653

  Handrick Lenaertssen, Daniel Lenaertssen, Jan Lenaerts en Lenaert Lenaertsen, allen kinderen en erfgenamen van Lenaert Handrick Huijbem, verwekt bij zijn vrouw Eufemia dochter van Handrick Janssen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
  Handrick Lenaerts en zijn broer Jan krijgen toebedeeld een 'huijs, hoff, backhuijs, bomgaert metten aengelegen landereijen ende potereijen van dijen', groot ontrent 6 loopenzaeten, gelegen opt Zijtart


  • e.z.: het goed van Michiel Donckers

  • a.z. en e.e.: de gemeyne straet

  • a.e.: het goed van Loenis Loenissen

  Dit goed is belast met een cijns van 1 hoen 'aen de domeijnen van Brabant'.


  Ook een 'hoijvelt met het lant daer inne gelegen', groot ontrent 12 lopenzaeten, gelegen binnen de parochie van Erp in de Lijntse Campen

  • e.z.: Anneken weduwe van Art gerlings en Hermen Ariaens van Boxtel

  • a.z.: Ariaen Jan Ariaens met anderen

  • e.e.: het goed van Cathalijn Jan Aertssen

  • a.e.: het goed van Peter Dierckx Heeackers

  Dit deel is belast met een cijns van 4 stuivers 'aen de domeijnen van Brabant'.

  Daniel Lenaertssen krijgt toebedeeld een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopens, gelegen op Zijtart


  • e.z.: Catalijn weduwe van Lambert Loenissen

  • a.z. en e.e.: de gemeyne straet

  • a.e.: het goed van Anneken Aert Geerlings

  Ook een 'stuck lants genaemt den Geer', groot ontrent 2 1/2 lopens  • e.z.: Gerijt Stevens

  • a.z.: de gemeijne straet

  • e.e.: het goed van Anneken Aert Geerlinckx

  Ook het 1/4 deel in een 'hoybemt', gelegen in de Valstraet, hooiende en rijdende met Handrick Lemaerts en zijn broe Lenaert.


  Dit goed is belast met een erfcijns van 8 1/2 stuivers 'aent convent van Wijmelenberch binn Shertogenbosche'
  Ook de helft van 'eenen hoijcamp', gelegen binnen de parochie van Erp in de Lijntse Campen, groot 7 lopens

  • e.z.: Jorden Jacob Donckarts

  • a.z.: Geryt Stevens

  • e.e.: het goed van Herman Ariaens van Boxtel

  • a.e.: de Lijntse steegh

  Dit deel is belast met:  • een erfpacht van 1 mud gerst, Veghelse maat, 'aen Ons Lieve Vrouwe Autaer'

  • een cijns van 1 stuiver 'aen den domeijnen van Brabant vuytten oorschreven halven hoijcamp'

  'Ende sijn broeder daer over te weghen'.

  Lenaert Lenaertssen krijgt toebedeeld een 'acker teulants', gelegen int Akart, groot ontrent 1 sesterse


  • e.z.: het goed van Sijmon Jan Sijmons

  • a.z.: de weduwe van Zeger Donckarts

  • e.e.: het goed van Handrick Lamberts

  • a.e.: die gemeijne straet

  Ook het 1/4 deel in 'eenen hoijbemt', gelegen in de Valstraet, hooiende en rijdende met Hendrick Claessen en zijn broer Daniel.


  Ook de helft van 'eenen hoijbemt', gelegen in de Lijntse Campen tot Erp, groot 7 lopens

  • e.z.: Jorden Jacob Donckerts

  • a.z.: Geryt Stevens

  • e.e.: het goed van Herman Ariaens van Boextel

  • a.e.: de Lyntse steeghe

  Het voorschreven 1/4 deel van 'den hoijbemt' is belast met een erfcijns van 8 1/2 stuivers 'aen de convent van den Weijmelenberch binnen Den Bosch'.


  De voorschreven 'halve hoijbemt' is belast met een cijns van 2 stuiver 'aen de domeijnen van Brabant'.

  Getuigen: Michgiel Donckers, Goijart Peter Rutten en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 445-446 Akte 386 Borgstelling 10-05-1653

  Jan Handrick Laurenssen heeft zich borg gesteld voor de 40 pattacons die Peter van Beeck was heffende van Peter Willem Aertssen, en nu toebehorende aan Catharia van den Berche.

  Getuigen: G. Roeffs en Michgiel Donckers, schepenen

  Veghel R50 fol. 446-447 Akte 387 Transport 14-05-1653

  Jan Cornelissen den Roijen en Dirick Ariens als man van Maria Cornelissen den Roijen, en Gertruyt weduwe van Ariaen van T..., haar voorschreven broer Jan en haar 'swager' Ariaen mede optredend voor voorschreven Maria, allen kinderen van voorschreven Cornelis den Roijen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken weduwe van Dirick Diricxsen een 'acker teulants met allen heggen, houtwasch ende gerechticheden van dijen', zoals zij geërfd hebben van hun ouders, groot ontrent 7 lopensaten, gelegen int Vorste Dorshout


  • e.z.: Joncker Middegael en Gielis Willems

  • a.z.: Nicolaes Roelofs van Kilsdonck

  • e.e.: de steegde

  • a.e.: het goed van de weduwe van Dirick Diricx, de koper

  Getuigen: Geryt Hendric, Goyart Peeter Rutten en Jan Lambert Henssen, schepenen

  Veghel R50 fol. 447-448 Akte 388 Transport 22-05-1653

  Geertruyt dochter van Dierck Handrick Laurenssen, weduwe van Lambert Jaspers voor 1/3 deel, Jan Laurensen en Laurens Lenaertssen als voogden over de minderjarige zoon van Hans van Blanckenburch met autorisatie van schepenen gegeven op 16-10-1652, ook voor 1/3 deel in een 'acker teulants met poteryen ende gerechticheden', gelegen in de Brughthiende


  • e.z.: het goed van Dierck Aerts van Eert

  • a.z.: het goed van Jan Cornelissen van Duerne

  • e.e.: het goed van Jan Dierck Willems

  • a.e.: de Doncker beemden

  Hebben hun delen verkocht aan .... Ze hebben dit 2/3 deel geërfd van hun ouders. Het goed is belast met het 2/3 deel van een cijns aan de heer van Helmond.

  Getuigen: Gerit Hendrix en Michgiel Donckers, schepenen

  Veghel R50 fol. 448-449 Akte 389 Transport 22-05-1653

  Peter Goortssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Wouters van Vught de helft van 'een acker teulants ende groese', genoemd het Hoffken, groot ontrent 5 lopens, gelegen op Sompvelt


  • e.z. en e.e.: Jan Marten Donckarts

  • a.z.: de weduwe van Handrick Jan Diercx

  • a.e.: de gemijnt van Vechel

  Het goed is belast met een erfcijns van 14 stuivers 'aen den geestelijken rentmeester Hattum'.

  Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 449 Akte 390 Transport 22-05-1653

  Peter Goortssen heeft verkocht en ovegegeven aan Arien Wouters van Vucht de helft van 'eenen acker teulants ende groese', genoemd het Hoeffken, zoals hij had gekocht van Bartholomeus Cornelissen, groot ontrent 5 lopens, gelegen op Sompvelt


  • e.z. en e.e.: Jan Marten Donckarts

  • a.z.: de weduwe van Handrick Jan Dierickx

  • a.e.: de gemeijnte van Vechel

  Het goed is belast met een erfcijns van 14 stuivers 'aen den geestelijken rentmeester Hattum'.

  Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Daniel Jan Thonis, schepenen

  Veghel R50 fol. 450-451 Akte 391 Belening 23-05-1653

  Mariken weduwe van Jan Dirck Willems heeft verklaard 50 Carolus gulden ontvangen te hebben van Jan Jan Aerts, 'woonende tot Schyndel'. Mariken heeft Jan voor dat bedrag beleend met een 'acker teulants', gelegen onder Eert, groot ontrent 3 lopensaten


  • e.z.: de erfgenamen van Jan Geryt Jan Lamberts

  • a.z. en e.e.: de gemyne straet van Schyndell

  • a.e.: het goed van Marten Henrick Thijssen

  Jan zal Marieke gedurende de tijd van de belening jaarlijks 3 gulden en 5 stuivers betalen.

  Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 451-452 Akte 392 Belening 24-05-1653

  Deze akte is doorgestreept.

  Claes Pouwels heeft verklaard 104 gulden ontvangen te hebben van Anthonis Jacobs. Claes heeft Anthonis voor dat bedrag voor 2 jaren beleend met een 'hoybemtken, gecomen van de erffgenamen van Joncker Walraven van Erp', gelegen tot Vechel  • e.z.: de erfgenamen van Tonis Arien Leesten

  • a.z.: de gemyne Aa aldaer vloyende

  • e.e.: den Persoons Beempt

  • a.e.: het goed van Dirick Rutten van der Hagen

  Getuigen: Peter Claessen en Jan Lambert Henssen, schepenen
  Bijschrift: deze belening is op 23-05-16.. opgeheven in aanwezigheid van Anthonis Jacobs en Arien ...ck Jan Diricx. Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs

  Veghel R50 fol. 452-453 Akte 393 Transport 28-05-1653

  Deze akte is doorgestreept.

  Arnt Everts heeft verkocht en opgedragen aan Michiel Gijsberts een erfcijns van 24 Carolus gulden te betalen uit een 'huys ende erffenis', gelegen aen de Biessen


  Het goed is belast met:  • een erfcijns van 15 stuivers 'aen de blocmeesters'

  • een erfcijns van 25 stuivers 'aen de domeijnen van Brabant'

  Getuigen: Michgiel Ariens Donckers en Daniel van Bercheyck, schepenen
  Bijschrift: Michiel Gysberts heeft op 16-02-1657 verklaard 200 gulden ontvangen te hebben van Aert Everts 'tott affquijttinge ende in minderinghe deser rentte'. Getuige: Aerijaen Wouters, schepen
  Bijschrift: (Lambertus) Ruijs heeft op ..-04-17(48 of 49) verklaard (2)00 gulden ontvangen te hebben van ... Hendrikx. Getuigen: Gerit van der Landen, schepen, Pieter Schippers, schepen. My present, P. de Jong, gesworen clerq.

  Veghel R50 fol. 454 Akte 394 Transport

  Doorgestreept fragment.

  Jan Janssen van Meullen den Jongen, 'coperslager', heeft verkocht en opgedragen aan Michiel Gijsbert als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Engelbert Walraven Steenis, 'rector in sijnen leven (in) Venroij' een erfcijns van 5 gulden en 5 stuivers ...

  Veghel R50 fol. 454-455 Akte 395 Transport 28-05-1653

  Jan Janssen van Meullen den Jongen, 'coperslager', heeft verkocht en opgedragen aan Michiel Gijsbert als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Engelbert Walraven Steenis, 'rector in sijnen leven (in) Venroij' een erfcijns van 5 gulden en 5 stuivers, te betalen uit het 1/4 deel in een 'hoybemt, genoemt den Oude Aa bemdt'.


  Ook uit een 'stuck ackerlants, gelegen op de Hooch Boct'

  • e.z.: Meriken Art Thomas

  • a.z.: Jenneken Ansems

  • e.e.: de erfgenamen van Seger Donckers

  • a.e.: de gemijne straet

  Getuigen: Michgiel Aerijens Donckers en Daniel van Bercheijck, schepenen
  Bijschrift: deze rente van een kapitaal van 100 gulden is op 23-10-1666 getransporteerd van de minderjarige kinderen aan Michgiel Gijsberts. Getuigen: G. Roeffs en Jan Jan Dierckx, schepenen

  Veghel R50 fol. 456-459 Akte 396 Deling 10-06-1653

  Arien Goorts, vader over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Emken dochter van Dirck Arien Stoots, en Johan van Heessel en Peter Willem Aerts als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Willem Dirckx, geassisteerd door Dirck Willems, en Antoni Janssen van de Sande als man van Dirxken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen Meriken, weduwe van Dirck Arien Stoots.
  Peter Willem Arnts, geassisteerd door Dirck Willems, krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'eenen hoijcamp', groot ontrent int geheel 1 1/2 bunder hoylants, gelegen in de parochie van Erp in Choor


  • e.z.: de mede condivident

  • a.z.: (niet ingevuld)

  • e.e.: den gemijnen trecgraeff

  • a.e.: de gemijnte aldaer

  Antoni van de Sande, man van Dircxken, krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'eenen hoijcamp genoemt het Choor', gelegen tot Erp  • e.z.: de minderjarige kinderen van Wilm Dirck Wilms

  • a.z.: de minderjarige kinderen van Arien Goorts

  • e.e.: de trecgraef

  • a.e.: de gemynte van Erp

  Arien Goorts als vader over zijn minderjarge kinderen, geassisteerd door Johan van Heessel als voogd, krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'enen hoijcamp genoemt het Choor', gelegen tot Erp  • e.z.: de condivident

  • a.z.: (niet ingevuld)

  • e.e.: de trecgraef

  • a.e.: de gemijnte van Erp

  Getuigen: Michgiel Donckers, Gerit Hendrix, Goyart Peeter Rutten en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 459 Akte 397 Transport 19-06-1653

  Jenneken, 'bejaerde dochtere Jan Janssen van Heessel, woonende binnen St. Oeden Rode' geeft de vernaardering gedaan op 13-04-1647 van 'eenen acker teulants genoemt den Molenacker, ofte Achterdyck geheten' door de eedele vrouwe van Erp verkregen van Catarina van den Bergh, weduwe van Geraert van Heessel, overgegeven aan Dirick Rutten van der Hagen.

  Getuigen: Michgiel Donckers en Jan Lambert Henssen, schepenen

  Veghel R50 fol. 460-461 Akte 398 Testament 20-06-1653

  Dierck Martens en zijn vrouw Maijken dochter van Ruth Jan Cluytmans maken hun testament op, betreffend onder andere leengoederen uit krachte van octrooi op 25-03-1650 gegeven bij den Edele Hove van Brabant  • de langslevende erft de goederen voor het vructgebruik en 100 daalders

  • na hun dood zullen hun kinderen hun goederen gelijkelijk delen

  Getuigen: Geraerdt Roeffs en Peter Claessen, schepenen. W. Hendrickx, secretaris

  Veghel R50 fol. 462 Akte 399 Transport 21-06-1653

  Micgiel Micgielsen den Jongen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geraert Aerts ten behoeve van zijn moeder Jenneken weduwe van Aert Delissen het 1/4 deel in 'eenen hoybemptt', gelegen in de Schopackerse bempden', hooiende met Luycas Tonissen cum suis, rijdende tegen de erfgenamen van Evert Aert Everts. De verkoper heeft dit goed deels verworven via een testament en deels geërfd van de ouders van zijn vrouw


  • e.z.: de gemyne Aa aldaer vloyende

  • a.z.: Jan Gorts

  • e.e.: het goed van de erfgenamen van Evert Aert Everts voorschreven

  • a.e.: het goed van Henrick Geryt Everts

  Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 463 Akte 400 Voogden 21-06-1653

  Herman Janssen Leesten, 'woonende tot Uden in den Lande Ravesteyn', en Gielis Willemssen, 'woonachtich alhier' zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Janssen Leesten, en hebben daartoe de eed afgelegd.

  Getuigen: Gerit Handrix, G. Roeffs, Michgiel Donckers en Goijart Peeter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 463-464 Akte 401 Vernaardering 14-07-1653

  Anneken Lenderssen heeft vernaarderd een 'acker', gelegen in de Heese thiende  • e.z. en a.z.: Thonis Henricx

  • voorts: Art Jan Pauwels

  Zoals beschreven in de verkoopbrief van 10-01-1653, voor notaris en getuigen gepasseerd en onder Matijs Peters berustende. Anthonis Henricx had dit goed gekocht van Willemken Laureijnssen.

  Getuigen: G. Roeffs, Gerit Hendrix en Peter Claessen, schepenen

  Veghel R50 fol. 465 Akte 402 Transport 22-07-1653

  Anneken Lenderssen heeft overgegeven aan Anthonis Henrick Jacobs de vernaardering die zij gedaan heeft van haar moeder Willemken Lenderssen.

  Getuigen: Peter Claessen en Goyart Peeter Rutten, schepenen

  Veghel R50 fol. 466 Akte 403 Transport 22-07-1653

  Lambert Dircx en Jan Rutten van Berselaer, 'inwoonder tot Gemonden', zijn op verzoek van de weduwe van Jan Dirck Jaspers voor de schepenen gedaagd om de voogdij te aanvaarden over haar en haar minderjarige kinderen, verwekt bij Jan Dirck Jaspers. Ze leggen daartoe de eed af.

 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


  Dovnload 1.08 Mb.