Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina2/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Getuigen: Matys Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 35-36 Akte 038 Transport 08-07-1650

Jan Jan Joosten als man van Cathalyn Jan Roloffs heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Dirick Melissen het 1/4 deel in een 'stuck teulants met alle poteryen ende gerechticheden', groot 1 sestersaets lants', gelegen op Hamme, 'synde twee besonder panden, het eene gelegen' • e.z.: Jan Tijs Denen

 • a.z.: Matijs Jacob Tijssen

 • e.e.: de bemden

 • a.e.: Jan Tijs Denen

'Het ander gelegen' • e.z. en e.e.: het goed van Jan Tijs Deenen

 • a.z.: Cornelis van Hoochstraten

 • a.e.: de gemijnte van Vechell

Het goed is belast met een erfcijns van 30 stuives aan Claes Henric Roeffen.

Getuigen: Gerary Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 36 Akte 039 Transport 15-07-1650

Peter Claessen, 'borger ende herbergier in den Cleynen Boomgaert binnen Shertogenbosche', heeft de schepenen van Vechel verocht om hem in het bezit te stellen van een 'bundervelt, gelegen tot Vechel', verkocht door de erfgenamen van Goordt Laureyns Claessen. De schepenen hebben geordonneerd aan Thonis Jan Ariens, 'coper ende gebuycker des selven bundervelt', dit voortaan niet meer te gebruiken op een boete van 25 gulden.

Getuigen: Gerart Gerarts, Wijllem Meussen en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 37-38 Akte 040 Testament 20-07-1650

Lambert Dirick Jaspers en zijn vrouw Mariken dochter van Arien Aertssen, inwoners van Vechel, maken hun testament op. Lambert 'gaende ende staende gesondt aen den lichaem', en Marieken 'sieck te bedde liggende'. • ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat na hun dood hun lichamen op een behoorlijke plaats begraven sullen worden

 • de goederen zullen worden geërfd door de langstlevende

Getuigen: Gerart Gerarts, Willen Jansen. D. van der Hagen, secretaris.

Veghel R50 fol. 39 Akte 041 Transport 23-07-1650

Geryt Aert Gerlings heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn moeder Anneken weduwe van Aert Gerlings het 1/3 deel in 'eenen hoybemptt, genoemt den Appelenweert', hooiende en delende met Peter Huyberts, zoals zij op 28-04-1649 heeft verkregen van Wouter van Cranenbroeck en Reynder Beckers.
Ook 'een stuck teulant gelegen in Creytenborch', gekomen van Symon Willem Gyben, 'als noch een seecker beleeninge gedaen aen Jan Aertsen als man ende mombor Anneken dochtere Micgiel Syevens sijne huysvrouwe'.

Getuigen: Peter Claessen en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 39 Akte 042 Transport 25-07-1650

Gerijt Stevens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken weduwe van Nicolaes Rutt Everts een 'acker teulants', genoemd den Voordtacker, gekegen optte Leegh Boeckt, groot ontrent 2 1/2 lopensaten • e.z.: Antonis Daniels

 • a.z.: het goed van Henric Dirick Thonis

 • e.e.: het goed van Seger Aert Donckers

 • a.e.: het goed van Henric Dirick Thonis voorschreven

Getuigen: Wijllen Meussen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 40 Akte 043 Transport 25-07-1650

Geryt Henricx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Adriaen Danielsen, 'synen swager', een 'halven bunder hoyvelt', gelegen tot Vechel, zoals hij op 27-01-1650 door opdracht heeft verkregen van de erfgenamen van Huybert Peter Roeffen.

Getuige: Wijllem Meeussen, schepen

Veghel R50 fol. 40 Akte 044 Uitspraak 25-07-1650

'Alsoo Rut Jan Willems van der Hagen en Anthonis Jansen van Meurs, als provisoren der arme taffele van Vechel, hebben versocht aen ons schepenen deser ondertekent ende metten gerichte ons gevonden in de Heytse bunders een seecker bundervelt toecomende Peter Henric Jan Claesen cum suis, en den vorster in den naeme van van de justie ten overstaen van ons schepenen ende doir last ende begeren der selver provisoiren, heeft ingestoten ende geslicht eenen deel van een grave by den selven Peter opgegraven, overmits dat de vuytvaerte van een seeckeren bundervelt genoemt den Knoockert, toecomende de arme taffele, met het selve opgrave grotelyckx is gecedeert, en de goede loffelycke possessie daer in ende soude sijn ontnomen, oversulcx presenteren de voorschreven provisoiren hen te recht die daer tegens eenichsins wilden opponeren ende de arme taffele soecken te frustreren'.

Getuigen: Peeter Claessen en Willem Jansen

Veghel R50 fol. 41 Akte 045 Uitspraak 29-07-1650

Jan Henric Laureynssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Phlips Peters een 'hoijbemt', gelegen tot Vechel, groot ontrent 3 karren hoijwasch


 • e.z.: de erfgenamen van Daniel Janssen en Dirck van der Hagen cum suis

 • a.z. en e.e.: Claes Pauwels en een gemijn laecke

 • a.e.: de gemijn Aa aldaer vloijende

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 42 Akte 046 Vernaardering 11-08-1650

Jan Marten Meeussen heeft vernaarderd een 'halff streep gelegen aen den Biesen', groot ontrent 2 lopensaten


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Peter Elis

 • a,z,: het goed van Jan Tonis Cornelis Tibosch

 • e.e.: het goed van Jan Jan Diricx

 • a.e.: het goed bam Jan Jan Jacop Roelofsen

Soo ende gelyck in coope Catarina weduwe Jan Erberts by eynde des hoochsel den palmslach hadde ontfangen van Aert Evertsen' op 07-07-1650.

Getuigen: Matijs Peters, Michgiel Donckers en WIllem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 43 Akte 047 Vernaardering 11-08-1650

Mariken dochter van Henric Willem Gyben, tegenwoordige vrouw van Elias Peterssen heeft vernaarderd een 'stuck teulants', groot ontrent 1 lopensaet en 40 roeijen, genoemd den Heuvel, zoals Anthonis Jan Tonis Corsten 'bij coope ende vuytganck des hoochsels den palmslach hadde ontfangen' op 16-02-1650 van Willem Henrick Cornelis en Laureyns Laureynsen als voogden over de minderjarige kinderen van Lambert Delissen voor de ene helft, en van Willen Teuwens voor de andere helft, zoals het 'stuck teulants affgepaelt is'


 • e.z.: de minderjarige dochter van Willem Wouters

 • a.z.: de straet tegen den Blaffaert

 • e.e.: de minderjarige dochter van Huybert Jansen

 • a.e.: de gemynte

Getuigen: matijs Peters, Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 44 Akte 048 Transport 15-08-1650

Dirick Melissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Matijs Jacop Tyssen het 1/4 deel op 16-06-1650 gecomen van Cornelis Jan Roelofs. en ook het 1/4 deel op 08-07-1650 verkregen van Jan Joosten, in een 'acker teulants met alle poteryen ende gerechticheden van dijen', groot ontrent 1 sestersaets lants, gelegen op Hamme

het goed is belast met: • een erfcijns van 3 gulden aan Claes Henric Roeffen

 • een erfcijns van 2 gulden en 2 stuivers aan de daar toe gerechtigden

Getuigen: Wijllem Meussen, Michgiel Donckers en Arien Henric Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 45 Akte 049 Uitspraak 20-08-1650

'Alsoo seecker procedure ten communicatoire was opgestaen tuschen Thonis Jan Tonis Corsten, suppliant, ter eenre, ende Thonis Gysberts Smidt, rescribent, ter andere syden, nopende ende aengaende seeckeren wech ofte vuytvaerte te hebben van een seeckere gedeelte by den suppliant gecocht van Jan Martens synen swaeger, gelegen in Vroukens Velt, ende by den sypliantt wordden gesustineert de selve doorvaerte te hebben door eenen seeckeren hoycamp genoempt Peter Gijben Campken, ende wedersydts bedinght ende gewesen ten amerderen thoon. Ende alsoo partyen hen hebben mondelinge ende onwederoepelyck gesubmitteert onder Aert Gerytssen ende Goyaert Peter Rutten, beyde gewesene schepenen als borgemeesteren, ende de selve in gevolgh hender submissie hennen vuytsprake gedaen, soo dat Thonis Jan Thonis voorschreven, suppliantt, ofte wel Daniel Henrc Daniels als nu lesten coper des selfs gedeelte gecomen van Jan Martens voorschreven, altyt 't synen versoecke ende geliefte sal mogen varen, dryven, door Peter Gyben Campken, toecomende Gysbertsen, rescribente. Als noch nu oft in toecomende tyde waer gebeurende dat den voorschreven Thonis ofte sijne naecomelinge eenich recht oft actie was hebbende ende genietende opt gedeelte gelegen in Vroukens velt toecomende Bartolomeus Sebastiaens, dat 'tselve gedeelte oyck de selve doorvaerts als drijven sal hebben, volgens den gedeelte gecomen van Jan Martens voorschreven, voor welke cervituyt der twee parcelen den selven hoijcamp mede belast, sal Antonis Gysberts genieten van Thonis Jan Thonis Corsten vyff gulden eens'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 46 Akte 050 Transport 20-08-1650

Thonis Jan Thonis Corsten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Daniel Henric Danielsen 'een stuck teulants', genoemd Vroukens Velt, groot ontrent 3 lopense, gelegen aen de Heyde in de Bunders • e.z. en e.e.: Peter Gyben Camp

 • a.z.: het goed van Catarina weduwe van Henrick Peters

 • a.e.: het goed van Bartolomeeus Sebastiaens

Zoals de verkoper had verkregen van Jan Martens, 'synen swager', zoals in een Bossche schepenbrief van 18-02-1649 bescheven staat. Het goed is belast met een erfcijns van 6 stuivers 'aen St. Barbaren altaer in de kecke vn Vechel'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 47-48 Akte 051 Transport 19-09-1650

Jan Willem Aelberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Marten Meeussen een 'huys, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen als groese', samen groot ontrent 6 lopensaten, gelegen in den Biesen


 • e.z.: het goed van Jan Lambert Heynssen

 • a.z.: het goed van Jan heymans

 • e.e.: Jan Heymans voorschreven

 • a.e.: de gemyne straet

het goed is belast met: • een erfcijns van 7 gulden 'aen den heyligen geest tot Vechel'

 • eene rfcijns van 10 gulden aan Josina Houbraken, weduwe van capiteyn Heetvelt

 • een cijns van 1 braspenning aan de heer van Helmond

Ook 'een acker teulants met een hoijveldeken daer bij gelegen', samen groot ontrent 3 lopensaeten • e.z.: de weduwe van Jan Aert Peters

 • a.z. en e.e.: de verkoper, te weten het voorschreven goed

 • a.e.: de gemynte van Vechel

Ook een 'acker teulants met noch een hoijveldeken daer aen liggende', samen groot 3 lopensaten, gelegen aldaar • e.z.: de weduwe van Jan Aert Peters

 • a.z.: het verkochte perceel

 • e.e.: het goed van Jan Heymans

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Ook een 'hoyveldeken', gelegen aldaar, gekomen van Jan Heymans, groot ontrent 1 lopensaets • e.z.: de weduwe van Jan Aert Peters

 • a.z.: de verkoper

 • e.e.: het goed van Jan Heymans

 • a.e.: het goed verkocht door de verkoper

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 48-50 Akte 052 Huwelijkse voorwaarden 19-09-1650

Jan Arien Ryckers , 'bruydegom', en Heylken dochter van Willem Henricx, 'bruyt', aan de ene zijde, en Jan zoon van jan Arien Ryckers aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten. Er is overeengekomen dat


 • 'Jan Arien Ryckers noch Heylken sijn toecomende huysvrouwe' de obligate van 350 gulden, te betalen door Lijsken Philipsen, Aert Everts, Claes Jan Claes en anderen, gekomen van voorgenoemde Jan Ariens eerste vrouw, niet mogen verkopen of transporteren.

 • 'behoudelyck oft gebeurde dat den voorschreven Jan aen synen lyve waer van doen hebbende', of als Heylken Willem Henricx langer leeft dan Jan Arien Ryckers, dan zal zij genieten alle goederen die Jan na zal laten, en ook de goederen die zij samen verworven hebben, mits dat Heylken uit deze goederen 25 gulden betaalt aan Jan zoon van Jan Arien Rykers voorschreven, 'waermede hy is vuytscheydende', en alle schulden betaalt die Jan na zou mogen laten.

 • Wat Heylken in het huwelijk heeft ingebracht zal ze altijd mogen houden.

 • Jan zoon van Jan Arien Ryckers zal zonder lasten van zijn vader of toekomende vrouw 75 gulden betalen aan de kinderen van Peter Meeussen, met name Anneken en Jenneken, welk bedrag genomen zal worden van voorschreven 350 gulden.

Getuigen: Michgiel Donckers en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 50-51 Akte 053 Transport 04-10-1650

Jan Dirck Claessen heeft met zijn voogden Aert Jan Aertsen van der Mee en Aert Jan Aertsen den Ouden, met procuratie van 26-09-1650 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Rutten van der Hagen het 1/3 deel in 'eenen hoycamp als moervelt', gelegen op de Watersteegde


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Jan van Helvoirdt

 • a.z.: Vroukens Velt en Peter Gyben Campken

 • e.e.: de Water steegde

 • a.e.: het goed van Dirck Welten en anderen

Het goed is belast met een erfcijns van 27 stuivers en 2 oort aan de kinderen van Henric van Denneburgh.

Getuigen: Wijllem Meeussen en Arien Henric Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 50-51 Akte 054 Transport 18-10-1650

Joffrouwe Elisabet van Berkell, weduwe van Joncker Charles de Fladderacken, heeft opgedragen en overgegeven aan haar zoon Joncker Charles de Fladderacken een 'clamppen tienden, gelegen binnen der prochie van Selst ende Merefelt in de meijerije van Shertogenbosche, gehorende onder 't quartiere van Kemplant', zoals zij heeft verworven van haar ouders.

Getuigen: Gerart Gerarts en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 52 Akte 055 Transport 22-10-1650

Claes Jan Claessen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Symonssen een 'acker teulants', groot ontrent 4 lopensaten, gekegen aen de Hoogh Heyde • e.z.: de koper

 • a.z.: het goed van Henric Lambert Symons

 • e.e. en a.e.: de gemyne straet

Het goed is belast met: • een erfpacht van 6 vaten rogge, Veghelse maat

 • een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 52-53 Akte 056 Transport 22-10-1650

Peterken weduwe van Symon Willemssen heeft afgestaan van haar recht op het vruchtgebruik van een 'huys, hoff, boomgaert mette landeryen, gelegen onder Nistelroy als onder Vechel, als noch een hoyvelt gelegen in de vechelse Bunders, om de voorschreven parcelen bij Willem Symonsen, Thonis Driessen als man ende mombor van Mariken dochtere Symon Willemsen, ende Catarine Sijmonsen d' erffrecht van dyen te hebben ende te behouden'.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 53 Akte 057 Transport 22-10-1650

Willem Symons, Thonis Driessen als man van Mariken dochter van Symon Willemsen, en Catarina Symonsen, allen erfgenamen van Symon Willemssen hebben 'gedisteert' van hun rechten die zij zouden mogen hebben op goederen gelegen onder de heerlijkheid Uden in het Land van Ravesteyn, die worden bezeten en gebruikt door Peterken weduwe van Symon Willesen, 'dat alsulcken goederen by hare kynderen sullen wordden gedeylt ende by hen te houden ende te besitten'.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 54-55 Akte 058 Transport 22-10-1650

Willem Symons en Catharina Symons, Anthonis Driessen als man van Mariken dochter van Symon Willemsen, als erfgenamen van Symon Willemsen, hebben het goed gedeeld dat zij verwierven door afstand van het vruchtgebruik door Peterken weduwe van Willem Symons op 22-10-1650.
Willem Symonssen en zijn zus Catarina Symonssen krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert metten landerijen, poterijen ende grechticheden', groot ontrent 3 lopensaten, gelegen onder de jurisdictie van Nistelrode


 • e.z.: het goed van den Jongen Jan Aertsen

 • a.z.: de gemijne straet

 • e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: het goed van Thonis Lamberts

Ook 'een hoijcamp oft hoyvelt gelegen in de Geerbunders tot Vechel'.


Ook 'een hoijveldeken ofte groesveldeken in Beyndels velt'

 • e.z.: den Jongen Jan Ariens

 • a.z.: Willem Symons

 • e.e.: Jan Aerts

 • a.e.: het goed van Thonis Lamberts

Ook 'een hoyveldeken geheten de Mortel gelegen oyck in Beyndelsvelt' • e.z.: Aert Arien Aerts

 • a.z.: de gemyn loop

 • e.e. en a.e.: Jan Aerts den Jongen

Antonis Driessen als man van Mariken Symon Willems krijgt toebedeeld een 'acker teulants', genoemd Weutenvelt, groot ontrent 1 lopensaten lants • e.z.: het goed van Daniel Henric Daniels

 • a.z.: Dirck Jan Diricx

 • e.e.: het goed van Aert Geryts

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Ook 'eenen acker teulants', gelegen aldaar, groot ontrent 1 1/2 lopensaten lants • e.z. en a.z.: Dirck jan Diricx

 • e.e.: het goed van Aert Geryts

 • a.e.: de gemynte van Vechel

Het goed is belast met: • een erfcijns van 2 gulden en 17 1/2 stuivers

 • een cijns 'aen de domeijnen van Brabant', te betalen met Dirick Jan Diricx

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckes, schepenen

Veghel R50 fol. 56-57 Akte 059 Accoord 09-11-1650

Deze akte is doorgestreept.

'Alsoo seeckere queste ende verschille was opgestaen te gerijssen tussen Anneken weduwe Arien Laureijnssen saliger ter eenre, ende Jenneken Arien Laureijnssen ende Henric Jan Arts den Jongen als gewesene man ende momber over Lysken Arien Laureijnssen saliger memorie, den selven Henric Jan Arts als vader ende mombor over syne twee onmundige kynderen, sijne huysvrouwe voorkijnderen des voorgenoemde Arien Laureijnssen, ter andere sijden', hebben zij een accoord gesloten. • de weduwe Anneken voorschreven krijgt 'alle haeffelycke ende erffhaeffelijcke goederen, meubelen als andersints', die door wijlen Arien Laureijnssen in het huwelijk zijn ingebracht

 • Anneken zal 26 gulden betalen aan Henrick Jan Arts ten behoeve van de minderjarigen

 • Anneken zal 26 gulden en 1 steen vlas, wegende 8 pond, betalen aan Jenneken dochter van Arien Laureijnssen

Getuigen: Peter Claessen en Wilm Janssen, schepenen
Bijschrift: op 14 februari 1653 is deze obligatie voldaan in aanwezigheid van beide partijen.

Veghel R50 fol. 58 Akte 060 Transport

Doorgestreept fragment

Arien Pouwelssen, 'woonende tot Schyndell', heeft opgedragen en overgegeven aan Aert Thonis Aertssen zijn recht op het vruchtgebruik ...

Veghel R50 fol. 58 Akte 061 Transport 25-11-1650

De broers Jan en Symon, kinderen van Jan Jan Willemsen van der Hagen de Jonge, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan hun broer Aert zoon van voorschreven Jan Jan Willems het 1/5 deel in 'eenen heycamp', gelegen binnen Vechel aent Heckengadt • e.z.: het goed van Corst Thonissen cum suis

 • a.z. en e.e.: de gemynte van Vechel

 • a.e.: het goed van Dampst gasthuijs

Getuigen: Wijllem Meussen en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 59 Akte 062 Transport 25-11-1650

Aert soone Jan Jan Willems van der Hagen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Janssen het 1/5 deel in 'eenen hoycamp, gelegen binnen Vechel int heckengadtt', op 25-11-1650 gekocht van zijn broer Jan en Symons


Getuigen: Wijllem Meussen en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 59 Akte 063 Transport 03-12-1650

Arien Jan Lambert Aertssen heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan zijn broer Aert Jan Lambert Aertsen en 'huijs, hoff, erve, bomgaert metten esthuyse ende landeryen, met noch twee stucken teulants gelegen eensdeels aent Havelt als int Akert', zoals hij op 14-10-1647 toebedeeld heeft gekregen.

Getuigen: Wijllem Meussen en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 60 Akte 064 Transport 09-12-1650

Jan Aelberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Diricxsen, 'woonende op Jecschot', een erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers, die hij erfde van zijn vader, te betalen uit een 'stuck teulants met eenen dries', groot ontrent 5 lopensaten, gelegen binnen de parochie, heerlijkheid en vrijheid St. Oeden Rode • e.z. en e.e.: het goed van de verkoper

 • a.z.: Peter Ariens

 • a.e.: Goyert Lonis en Dirick Peters

De verkoper heeft deze erfcijns verkocht, zoals in een schepenbrief van St. Oeden Rode van 30-01-1625 beschreven staat, conform een Veghelse schepenbrief van 04-03-1632.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen

Veghel R50 fol. 61 Akte 065 Transport 12-12-1650

Matijs Petersen, 'president', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geraert Geraertsen, 'mede schepen ende lakenvercoper', een 'halff huis, hoff, boomgaert met een cleyn huysken, zoals Matijs heeft gekocht van Jan Welten, gelegen in de Straet


 • e.z.: het goed van de weduwe van Willem Willemsem den Jongen

 • a.z.: het ged van Bartholomeeus Bastiaens

 • e.e.: het goed van Phlips Peterssen

 • a.e.: de gemyne straet

Het goed is belast met de helft van: • een erfcijns van 28 stuivers aan 'het convent der Cruysbruederen, woonende tot Uden'

 • een erfcijns van 7 stuivers 'aen de pastorije tot Vechell'

Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 62 Akte 066 Transport 15-12-1650

Floris Goort Florissen, 'woonende tot Uden', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan 'synen swager' Arien Jan Ariensen, het 1/3 deel in een 'hoyvelde, geheten Branscamp', gelegen op Sontvelt


 • e.z.: Lathouwers Camp

 • a.z.: het goed van Jan Martens cum suis

 • e.e.: de Cranenmortel

 • a.e.: het goed van Lysken Henricx

Rijdende voor het 1/3 deel in deze 'camp' tegen de weduwe van Henric Jan Diricx cum suis. Het goed is belast met een cijns aan Joffrouwe Hambroeck, 'welcke dorde gedeelte sijnde leenrurich aen de Vrouwe van Jexschot'.

Getuige: Michgiel Donckers, schepen

Veghel R50 fol. 63 Akte 067 Transport 19-12-1650

Iken weduwe van Peter Goortssen doet afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het 1/3 deel in een 'huys, hoff, boomgaert mette landerijen', gelegen aent Beuckelaer, groot ontrent 5 lopensaten. 'met het lopensaeten in Diepenbroeck, gelegen in de Davelaerse tiende', om dt 1/3 deel 'in de verscheyden parcelen bij Denis Petersen, haren soone, d' erffrecht van dijen te hebben ende te behouden'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen

Veghel R50 fol. 63-64 Akte 068 Belofte 19-12-1650

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.