Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina5/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 • e.z.: het goed van Corst Janssen van Vechel

 • a.z.: het hoed van de kinderen van Peter Meusen

 • e.e.: het goed van Lysken Phlipsen

 • a.e.: de gemynte van Vechel

Ook 'eenen acker genoemt den Pael', gelegen opt Sontvelt, groot ontrent 2 1/2 lopensaten, 'behoorlyck affgepaelt' • e.z.: het goed van Joffrouwe Anna van Hambroeck

 • a.z.: de kinderen van Peter Meussen

 • e.e.: het minderjarige kind van Peter Dirick Heeseckers

 • a.e.: de gemyne straet

Ook 'eenen acker geheten het Nieu Lant', groot omtrent 1 1/2 lopensaten • e.z. en e.e.: het goed van Joffrouwe Anna van Hambroeck

 • a.z.: de kinderen van Peter Meeusen

 • a.e.: het goed van de kinderen van Cornelis Ariens

Ook 'een heytvelt ende ettelyck lant daer inne gelegen opt Sontvelt voorschreven' • e.z.: de kinderen van Cornelis Ariens

 • a.z.: Joseph Arien Heeseckers en Dirick Peters

 • e.e.: het goed van de kinderen van Peter Meusen

 • a.e.: het goed van Corst Jansen

Ook 'eenen camp teulants', groot 3 lopensaten, gelegen in de Lyntse Camppen • e.z.: Arien Wouters

 • a.z.: het goed van Thonis Peter Meusen

 • e.e.: het goed van Corst Jansen

 • a.e.: het goed van de weduwe van Aert Gerlings

Ook hun deel in 'eenen hoybemptt gelegen achter den Schopacker', rijdende tegen Lysken Phlipsen • e.z, e.e. en e.e.: de gemyne Aa aldaer vlietende

 • a.z.: de weduwe van Jan Aertsen

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen
Bijschrift: Bartolomeus Cornelis Ariens heeft de veste voor zover hem aangaat op 08-03-1651 goedgekeurd. Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 136 Akte 150 Transport 16-02-1651

Jenneken, 'bejaerde dochtere' Jan Jansen van Meurs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Anthonis Janssen van Meurs een 'halff huys, hoff, boogaert, poterijen ende gerechticheden, gelegen int Vorste Dorshout'

De verkopers hebben dit goed deels geërfd en deels gekocht.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 137 Akte 151 Transport 16-02-1651

Jenneken dochter van Jan Jansen van Meurs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacop Janssen van der Hagen een erfcijns van 4 gulden en 10 stuivers te betalen uit het goed van Jan Marten Donckers, gelegen opt Sontvelt.
Ook een obligatie van 170 gulden te betalen door Wouter Willem Welten.

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 137 Akte 152 Fragment

Doorgestreept fragment

'Marten Petersen als man ende mombor over Jenneken natuerlycke dochtere Jan Martens, vuyt crachte van testamente soo hy verclaerde voor een dordendeel, Thonis Peter Meussen, Jan Willem Aelberts als man ende mombor over Mariken dochtere Peter Meussen voorschreven' ...

Veghel R50 fol. 139 Akte 153 Transport 24-02-1651

Jan Willems en Meriken weduwe van Ansem Janssen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Huijberts 'een stuyck tuelants', groot ontrent 1 loopensaten, gelegen in de Wilrotsse tiendt


 • e.z.: het goed van Hendrick Janssen

 • a.z.: de koper

 • e.e.: de Wilse Hove

 • a.e.: de koper

Het goed is belast met een erfcijns van 2 gulden en 15 stuivers 'aen de kercke van Vechel'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 140 Akte 154 Transport 02-03-1651

Goorts Arienssen betaalde aan Claes Jan Claessen een erfcijns van 11 gulden, welke erfcijns voorschreven Claes eertijds had overgegeven aan Claes Goort Arienssen, 'synen swager', en welke erfcijns Anneken weduwe van Goort Ariens heeft afgelost met 200 Carolus gulden aan haar zoon Claes Goossens, Arien Goossens den Jongen en Jan Ariens Verlocht als voogd over de minderjarige zoon van Claes Goossens.

Getuigen: Willen Jansen en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 141-142 Akte 155 Transport 08-03-1651

Deze akte is doorgestreept.

Phlips Jan Rutten als man van Lysken dochter van Jan Thonissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Leyten, 'inwoonder tot Erp', een erfcijns van 6 gulden, te betaen uit een 'huys, hoff, boomgaert met de landeryen', gelegen aent Havelt, groot ontrent 5 lopensaten, gelegen 'rontsomme in de gemynte van Vechel'.
Ook een 'acker teulants, gelegen aent Havelt', groot ontrent 3 lopensaten, genoemd den Blanckenborgh

De verkoper heeft dit goed deels gekocht, en 2 delen in dit goed met andere percelen heeft zijn vrouw geërfd en gekocht. Het goed is belast met 2 delen van: • een erfcijns van 6 gulden 'aen de domeynen van Brabant'

 • een erfcijns van 5 gulden en 5 stuivers 'aen de kerck tot Vechell'

 • een erfcijns van 10 stuivers 'aen de pastroye tot Vechell'

 • een erfcijns van 12 stuivers 'aent St. Achte altaer in de kercke tot Vechel'

 • een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond

 • een cijns van 1/2 blanck aan de heer van Helmond

 • een erfcijns van 5 stuivers 'aen de ceusterije tot Vechel'

Getuige: Peer Claessen, schepen
Bijschrift: Johan soone Aert Leijten heeft op 24-02-1698 verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van Adriaen Willem Meussen en de kinderen van Willem Sijmons als aflossing van de erfcijns en 39 gulden en 16 stuivers voor achterstallige betalingen. Getuigen: J. Boor, officier, Geraert Vermeulen, schepen en H, Bijmans, substituut secretaris

Veghel R50 fol. 142 Akte 156 Transport 09-03-1651

Aert Diricxsen heeft verkocht, opgdragen en ovegegeven aan Thonis Marcelissen een 'plack gemynte, gelegen onbeheymt', die hij op 29-12-1650 heeft gekocht 'van de gecomitterde totter policije van de gemynte van Vechel', groot 2 loopensaten en 1 1/2 roij


 • e.z.: het goed van Peter Petersen den Jongen

 • a.z.: Thonis Meussen

 • e.e.: de gemynt

 • a.e.: het goed van de weduwe van Aert Gerlings en Henrick Peter Elis

Getuigen: Wijllem Meussen en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 143 Akte 157 Transport 10-03-1651

Jan Henricx, 'woonende tot Sgravenmoer', als man van Catarina voor de ene helft, en Geraert Dirckxsen en Jan Roeloffen, 'woonende tot Megen', als voogd over de minderjarige kinderen van Andries Diricxsen, verwekt bij Anneken, voordochter van Geryt Anthonis Coenen en zijn vrouw Aleydis, en voogd over de minderjarige kinderen van Goort Jansen, verwekt bij Aelken dochter van Andries Diricxsen, voor de andere helft, mede optredend voor de minderjarige kinderen van Frederick den Ruyter, mochte die nog rechten pretenderen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven, met authorisatie van schepenen van Vechel gegeven op 15-06-1649, een 'huys, schuer, hoff ende cleyn huysken', gelegen in de Straet


 • e.z.: Roeloff Jan Daniels

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Janssen van Schyndel

 • e.e.: het goed van Jenneken Janssen van Heessel

 • a.e.: de gemynte van Vechel

Getuigen: Michgiel Donckers en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 143-145 Akte 158 Transport 14-03-1651

Symon Jan Symonssen, optredend namens zijn broer Geraert Jan Symonsen als man van Laureynsken Goortssen, met procuratie aan Symon gegeven 'voor wethouderen van Gemert' op 13-03-1651, ondertekend door secetaris Barnevelt, Margriet, 'bejaerde dochter', van Goort Laureynsen, Jan Lenderts als man van Anneken, Dirck Melisen en Jan Jan Wouters als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Goortsen, verwekt bij Jenneken Gorisen, met procuratie van schepenen van Vechel gegeven op 21-03-1650, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Everaert Rutten als man van Thonisken, 'hennen swager', al hun rechten die zij erfden van hun ouders in een 'huys, hoff, boomgaert, landeryen, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 5 lopensaten, gelegen int Franckefoirdt


 • e.z.: Henrick Lambertsen

 • a.z.: het goed van Jacop Crynen

 • e.e.: Goort Jan Tysen en de gemynt

 • a.e.: de gemyne straet

Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 mud rogge 'aen de arme taffele tot Vechel', die wordt betaald met 5 gulden

 • een cijns van 2 stuivers en 2 oort aan de heer van Helmond

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 145-146 Akte 159 Transport 14-03-1651

Symon Jan Symonssen, optredend namens zijn broer Geraert Jan Symonsen als man van Laureynsken Goortssen, met procuratie aan Symon gegeven 'voor wethouderen van Gemert' op 13-03-1651, ondertekend door secetaris Barnevelt, Margriet, 'bejaerde dochter', van Goort Laureynsen, Jan Lenderts als man van Anneken, Everaert Rutten als man van Thonisken, Dirck Melisen en Jan Jan Wouters als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Goortsen, verwekt bij Jenneken Gorisen, met procuatie van schepenen van Vechel gegeven op 21-03-1650, allen kinderen en erfgenamen van voornoemde Goort Laureynsen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Wouters voorschreven het 1/4 deel in 'een bundervelt', groot 3 kerren hoijwass, gelegen in den Bundersche hoeck


 • e.z.: Margriet Jan Tyssen

 • a.z.: de gemyne bunders

 • e.e.: het goed van Aert Aert Geryts

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Rijdende tegen Aert Jan Roeffen cum suis.

Getuigen: Gerart Gerars, Michgiel Donckers en WIjllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 147 Akte 160 Transport 16-03-1651

Claes Janssen van Roy, de broers Thomas en Roeff, Jan Goossens als man van Jenneken dochter van Jan van Roij, voorschreven Claes Jansen met procuratie op 12-03-1651 'besegelt voor wethouderen ende gerichtsbancke van Eescharen', ondertekend door H. Rovers, 'loco secretaris', en gegeven door Pouwels soone Frans Jansen, verwekt bij zijn vrouw Metken Jansen, Rover Jan Henricxsen in de Groodonck en Jan Arien Artsen als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Joost Huybertsen, verwekt bij Mariken dochter van Jan van Roij, met procuratie van 'heeren wethouderen tot Dinter' van 13-03-1651, ondertekend door E. van Laerschot, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rover Jan Henricxsen van den Groenendael en zijn broer Gerlynck, voor de ene helft, en aan Thomas Jansen, 'woonende tot DInter', voor de andere helft, het 1/6 deel in een 'hoybemptt', genoemd d'Asdonck, gelegen int Eertse Bunders


 • e.z.: Corsten Camp

 • a.z.: het goed van Heylken vrouw van Jan Symons cum suis

 • e.e.: het goed van Jan Jan Diricx cum suis

 • a.e.: het goed van Peter van Heessel

Het goed is belast met een cijns van 1 1/2 stuiver en 1 negenmenneken 'aent chynsboeck tot Middelrode'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Matijs Peters, schepenen

Veghel R50 fol. 148-149 Akte 161 Transport 17-03-1651

Marten Peterssen als man van Jenneken natuurlijke dochter van Jan Martens, uit krachte van een testament, voor 1/3 deel, Thonis Peter Meussen, Jan Willem Aelberts als man van Mariken dochter van Peter Meussen, Jan Jan Martens als man van Anneken dochter van Peter Meussen, en Jenneken dochter van Peter Meussen, met hun broer Thonis Peter Meusen, mede optredend voor zijn voorscheven zus Jenneken, voor 1/3 deel, en Jan Corsten als man van Heesken, en Bartholomeus Cornelis Ariensen voor 1/3 deel, erfgenamen van Claes Meussen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henric Henric Marten Meussen, uit krachte van afstand van het vruchtgebruik door Henrick Peter Elis en zijn vrouw Anneken, gedaan voor schepenen van Vechel op 15-02-1651, een 'huys, schuer, esthuys, hoff, boomgaert mette aengelegen landeryen, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 3 lopensaten, gelegen aen den Leest

Het goed is belast met: • een cijns van 1 hoen, die wordt betaald met 5 stuivers, aan de 'domeynen van Brabant'

 • een erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers aan Catarina Jan Seberts binnen Den Bosch

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 149-150 Akte 162 Transport 17-03-1651

Marten Peterssen als man van Jenneken natuurlijke dochter van Jan Martens, uit krachte van een testament, voor 1/3 deel, Thonis Peter Meussen, Jan Willem Aelberts als man van Mariken dochter van Peter Meussen, Jan Jan Martens als man van Anneken dochter van Peter Meussen, en Jenneken dochter van Peter Meussen, met hun broer Thonis Peter Meusen, mede optredend voor zijn voorscheven zus Jenneken, voor 1/3 deel, en Jan Corsten als man van Heesken, en Bartholomeus Cornelis Ariensen voor 1/3 deel, erfgenamen van Claes Meussen, hebben uit krachte van afstand van het recht op het vruchtgebruik door Henrick Peter Elias en zijn vrouw Anneken voor scehepenen gepasseerd op 15-02-1651, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Marten Meusen, met toestemming van zijn zoon Henrick Henricx van 17-03-1651, een 'acker teulants', groot ontrent 4 lopensaten, gelegen ontrent de Valstraet


 • e.z.: Anneken weduwe van Aert Gerlings

 • a.z.: de weduwe van Thonis Ariens

 • e.e.: Henric Marten Meusnen

 • a.e.: de gemyne straet van Vechel

Het goed is belast met een erfcijns van 16 1/2 gulden aan Phlips Peters.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 150-151 Akte 163 Transport 17-03-1651

Marten Peterssen als man van Jenneken natuurlijke dochter van Jan Martens, uit krachte van een testament, voor 1/3 deel, Thonis Peter Meussen, Jan Willem Aelberts als man van Mariken dochter van Peter Meussen, Jan Jan Martens als man van Anneken dochter van Peter Meussen, en Jenneken dochter van Peter Meussen, met hun broer Thonis Peter Meusen, mede optredend voor zijn voorscheven zus Jenneken, voor 1/3 deel, en Jan Corsten als man van Heesken, en Bartholomeus Cornelis Ariensen voor 1/3 deel, allen erfgenamen van Claes Meussen, hebben uit krachte van afstand van het recht op het vruchtgebruik door Henrick Peter Elias en zijn vrouw Anneken voor scehepenen gepasseerd op 15-02-1651, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Lambertssen een 'stuck teulants', groot ontrent 1 lopensaets lants, gelegen op de Hoogh Boeckt


 • e.z. en a.z.: Geryt Hendricx

 • e.e.: het goed van Henrick Peters Verdussen

 • a.e.: 'optten varenwech'

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Aiens, schepenen

Veghel R50 fol. 151-153 Akte 164 Transport 17-03-1651

Henrick Marten Meussen en zijn zoon Henrick als man van Lysken dochter van Peter Lambert Aertsen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Delis Henrick Gysberts van den Boomgaert een erfcijns van 46 gulden en 5 stuivers, te betalen uit een huys, hoff, boomgaert met de landeryen', gelegen aen den Doorenhoek, groot ontrent 10 lopensaten


 • e.z. en a.z.: Thonis Marten Meusen

 • e.e.: het goed van Henric Henrickx Martens

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Ook uit een 'acker teulants', gelegen aen de Valstraet, groot ontrent 4 lopensaten lants • e.z. en e.e.: Peter Willem Aerts

 • a.z.: de Wielsche Hoeffe

 • a.e.: de een Crommen Bemptt, 'toecomende by de Wielse Hoeff'

De 'acker' is belast met: • een erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers aan Catarina Jan Seberts binnen Den Bosch

 • een erfcijns van 14 stuivers 'aent contvent tot Bynderen'

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henric Ariens, schepenen
Bijschrift: Delis Henrick Gysberts van den Boomgaert heeft op 27-05-1653 verklaard 325 gulden van Henrick Marten Meussen ontvangen te hebben 'op minderinge der capitale deser eerffelycke rentte'. D. van der Hagen, substituut secretaris

Veghel R50 fol. 153-154 Akte 165 Transport 17-03-1651

Jan Jan Martens als man van Anneken dochter van Peter Meussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Peter Meussen, 'synen swager', het 1/4 dat zijn vrouw heeft verworven in een 'huys, schuer, hoff, boomgaert, landeryen, groese, heije ende weye, in verscheyden parcelen gelegen', groot onrent 9 lopensaeten, gelegen opt Hoogh Sontvelt


 • e.z.: het huis of goed van Henrick Peter Elis

 • a.z.: het goed van de kinderen van Peer Cornelis

 • e.e.: Lysken Phlips

 • a.e.: de gemeynt

'Ende de andere parcelen daer ontrent gelegen'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 154 Akte 166 Borgstelling 18-03-1651

Thonis Peter Meussen heeft zich borg gesteld voor de erfgenamen van Claes Meusen voor een 'acker, by hen vercocht aen Lambert Lambertsen, wegen alsulcken erffelycke rentte als Lendert Cornelis in de Sonne tot Shertogenbosche ten deele daer op is heffende, als oyck andere lasten daer op comen mochte, die welcke den voorschreven Thonis als schuldenaer principael altijt geloft aff te weyen ende te vryen sonder coste ofte schade des meer genoempden Lambert Lamberts'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 155 Akte 167 Transport 22-03-1651

Jan Jans van Balgoyen heeft een erfcijns van 5 gulden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Nelissen als voogd over de minderjarige kinderen van Jenneken Jan Goortssen, te betalen uit een 'hujs, hoff ende aengelegen landeryen', groot ontrent 7 lopens, gelgen 'rontsomme in de gemijnte'. Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 mud gerst 'aen convent van Maria Water'

 • een erfcijns van 35 stuivers aan Huijbert in de Kersboom binnen Den Bosch

 • een cijns van 1/2 stuiver aan de heer van Helmond

 • een cijns van 1/2 braspenning aan de heer van Helmond

Gtuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 156 Akte 168 Transport 24-03-1651

Delis soone Jan Delissen heeft in een ruil opgedragen en overgegeven aan Micgiel Arien Donckers een 'acker teulants met pooterijen ende toebehorten', groot 4 lopensaten en 22 roijen, gelegen ontrent Sytaert in de Valstraet aldaer'


 • e.z.: het goed van Micgiel Donckers

 • a.z.: het goed van Arien Aert Gerlings

 • e.e.: het goed van Micgiel Donckers

 • a.e.: de gemyne straet

Delis heeft deze 'acker' toebedeeld gekregen van de ouders van zijn vrouw. Het goed is belast met' een cijns van 3 stuivers en 3 oort aan de heer van Helmond.


Dit transport is gechied in een ruil tegen een 'acker teulants', gelegen de Hamsse tiende, genoemd den Schoot, die genoemde Donckers op ondergeschreven datum aan voorschreven Delis Jan Delissen heeft getransporteerd.

Getuigen: Matijs Peters en Willen Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 157 Akte 169 Transport 24-03-1651

Micgiel soone Arien Donckers heeft in een ruil opgedragen en overgegeven aan Delis Jan Delissen een 'acker teulants met poterijen ende toebehorten', groot ontrent 3 lopensaten, 27 roijen en 12 voeten, gelegen in de Hamsche tiende • e.z.: het goed van Willem Bartholomeusen

 • a.z.: het goed van Dirick Martens

 • e.e.: het goed van Micgiel Donckers

 • a.e.: de Lanckveltsche Hoeffe

Donckers heeft dieze 'acker' toebedeeld gekregen van de ouders van zijn vrouw. 'Ende staet te weten dat dit transport is geschiet bij maniere van erffmangelinge tegens eenen seeckeren acker teulants gelegen tot Vechel ontrent Sytaert in de Valstraet, by den genoempden Delis Jan Delissen' heden aan voorschreven Donckers getransporteerd.

Getuigen: Matijs Peters en Willen Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 158-159 Akte 170 Transport 25-03-1651

Willem Jan Gerlings als man van Mariken dochter van Jan Gerytssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aertssen, 'wonende tot Nistelrode', een 'huijs, hoff, boomgaert mette poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 4 'lopensaten lants als groese', gelegen aen den Leest


 • e.z.: de gemyne straet

 • a.z.: het goed van Peterken, weduwe van Peter Arien Ryckers

 • e.e.: het goed van Joorden Jan Gortsen

Ook een 'acker teulant', geheten den Leest, groot ontrent 2 lopensaten lants • e.z.: het goed van Jan Cornelissen van Deursen

 • a.z.: het goed van Joorden Jan Goertsen

 • e.e.: het goed van Margriet Daniel Jansen cum suis

 • a.e.: het goed van Jooden Jan Goertsen

'Ende te wegen Joorden Janssen ende die daer doer van rechts wegen voorder sijn geweecht'. Het goed is belast met: • een erfcijns van 11 gulden aan Peter Boudewijns

 • een erfcijns van 5 gulden en 1 stuivers 'aen Peter Schuylle, rentmeester tot Shertogenbosche'

 • een erfcijns van 6 gulden aan Peter Huyberts

 • een erfcijns van 28 stuives 'aen de pastorije tot Vechel'

 • een cijns van 2 stuivers min 1 duit aan de heer van Helmond

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 159 Akte 171 Transport 26-03-1651

Rut Jan Willems van der Hagen, 'gewesene man' van Mechelt dochter van Peter Ariensen heeft ten behoeve van Jan Goort Tyssen en zijn broer Arien afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een het 1/4 deel in een 'hoijvelts genoemt den Geer', dat hij toebedeeld heeft gekregen van de ouders van zijn vrouw


 • e.z.: den Beeckgraeff

 • a.z.: het goed van den Jongen Jan Aerts

 • e.e.: de gemijne Watersteegde

 • a.e.: de Beeckgraeff

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 160 Akte 172 Transport 26-03-1651

Jan Goordts Tyssen en zijn broer Arien hebben uit krachte van afstand van het recht op het vruchtgebruik door Rut Jan Willems van der Hagen, 'hennen schoonvader' op 26-03-1651 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Symon Lamberts, 'hennen oom' al hun rechten in het 1/4 deel in een 'stuck hoyvelts, genoemt de Geer'


 • e.z.: den Beeckgraeff

 • a.z.: het goed van den Jongen Jan Aertsen

 • e.e.: de gemyne Watersteegde

 • a.e.: den Beeckgraeff

Het goed is belast met een cijns van 1 stuiver en 1 duit 'aen de Vrouw van Erp'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 161 Akte 173 Eed van secretaris 29-03-1651

Anthonis Jansen van Meurs heeft de eed afgelegd aan handen van de stadhouder 'om te bedienen het secretaris amptt van Vechel, in gevolgh syne pacht cedulle aen den heere stadtholders ende schepenen gethoont, om de selve secretarije wel ende getrouwelycken te excerceren ende bedienen sonder eenige froude ofte bedroch daerinne te doen, soo ende gelyck eenen eerlycken secretaris toe staet te doen, ende hebben wij schepenen ons belangende den selven geaccepteert in crachte syne pachtinge'.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.