Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina6/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 161-162 Akte 174 Substituut secretaris 29-03-1651

'Alsoo Anthonij van Meurs aen handen des heere stadtholder ten overstaen van schepenen heeft gepresteert den eedt tot bedieninge het secretarisamptt ende in gevolch ende ten versoecke des heere stadtholderen ende schepenen deser ondertekent heeft geloft op verbant sijnen respectiven persoon ende goederen het selve amptt loffelyck, eerlyck ende deuchtelyck te execceren tot gerieff ende contentemente der ingesetenen. Ende tot meerder verseeckeringe des selfs vant geens voorschreven stelt hem borge cautionant Dirck van der Hagen die geloft soo veele de selve bedieninge is aengaende wegens Anthonij van Meurs tegenwoordich secretaris soo daerinne eenich misbruyck ofte foute van bedieninge mochte gevonden wordden altyt sal goed doen ende repareren, waer voor verbyndende synen respectiven persoon ende goederen present ende toecomende. Ende den voorschreven Anthonij van Meurs, secretaris alhier, is substituerende in syne absentie Dirck van der Hagen om te mogen passeren acte schabinael ende betekenen by substitut secretaris.'

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 162 Akte 175 Transport 04-04-1651

Emken, weduwe van Dirick Jaspers doet ten behoeve van Willem soone Dirick Jaspers afstand van haar recht op het vruchtgebruik van al haar goederen wat betreft Willems kinsdeel.

Getuigen: Peter Claessen en Willem Janssen

Veghel R50 fol. 163 Akte 176 Transport 25-04-1651

Mariken weduwe van Micgiel Diricxsen, 'woonende tot Dinter', voor het vruchtgebruik, Dirick Micgielsen, Huybert Micgielssen, Jan Micgielsen, Henrick Henrick Dormans als man van Catrina, dochter van Micgiel Diricxsen, Jan Peters en Henrick Geraertsen als voogden over Jenneken mnderjarige dochter van Joost Jansen, verwekt bij Mariken dochter van Micgiel Diricxsen, en Jan Gerytsen en Geraert Aertsen als voogden over de minderjarige kinderen van Lenaert Micgielssen en zijn vrouw Lysken, uit krachte van authorisatie van schepenen van Dinter op 25-04-1651, ondertekend door E. van Laerschot, substituut secetaris, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Geryts, Jan Geryts en Jan Willem Meussen een 'hoybemt', gelegen op Hasselberch, groot ontrent 5 voijer hooiwas • e.z.: Jan Geryts, de koper

 • a.z.: Jan Teuwens cum suis

 • e.e.: den Beeckgraeff

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Thonis Tyssen

Het goed is belast met een cijns van 1 oort aan de heer van Dinter.

Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen

Veghel R50 fol. 164 Akte 177 Borgstelling 27-04-1651

'Compareerde voor schepenen tot Vechel Matijs Peterssen, president, ende Micghiel Arien Donckers, mede schepen, die welcke ten hebben gestelt borgen cautionantten voor Cornelis, natuerlycke gelegitimeerde soone van wylen Cornelis Geraertsen van leeve gemeynelyck genoempt Hoogstrate, wegen alsulcke vonnisse ten provisionaelen geappointeert by de heeren schepenen deser heerlicheijt Vechel in dato den 20en aprill 1651 gesententeert ende vuytgesproken.'

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 165-166 Akte 178 Transport 03-05-1651

Phlips Jan Rutten als man van Lysken dochter van Jan Thonissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Thonis Jacops een erfcijns van 9 gulden, te betalen uit een 'huys, hoff, boomgaert mette landerijn', gelegen aent Havelt, groot 5 lopensaten, gelegen 'rontsomme in de gemeynt van Vechel'.


Ook een 'acker teulant, gelegen aent Haevelt', groot ontrent 3 lopensaten, genoemt den Blanckenborgh

 • e.z.: het goed van Anthonis Jacops

 • a.z.: het goed van Henrick Lamberts

 • e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: Henrick Lamberts

'Hem eensdeels in synen qualiteyt voroschfeven in erffrecht competerende de twee gedeelten in den voorschreven erffenis als andere parceel sijn huijsvrouwe aengecomen soo in cope als by versterff synder huysvrouwe ouders'.


Het goed is belast met 2 delen in:

 • een cijns van 6 gulden 'aen de domeynen van Brabant'

 • een erfcijns van 5 gulden en stuivers 'aen de kerck tot Vechel'

 • een erfcijns van 10 stuivers 'aen de pastorije tot Vechel'

 • een erfcijns van 12 stuivers 'aent St. Achten altaer tot Vechel'

 • een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond

 • een cijns van 1/2 blanck aan de heer van Helmond

 • een cijns van 5 stuivers 'aen de ceusterije tot Vechel'

 • een erfcijns van 6 gulden aan Aert Leyten

Getuigen: Wijllem Meussen en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 166-167 Akte 179 Deling 04-05-1651

Jacop Henricxsen, Henrick Henricxsen, Jan Henricxsen, Aelken Henricxsen en Neelken Henricxsen, kinderen en erfgenamen van Henrick Jan Symons, verwekt bij Engelken Jacops, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Jan Henricxsen en Henrick Henricxsen krijgen toebedeeld een 'acker teulants metten houtwasse', gelegen int Akert, groot ontrent 3 1/2 lopensaten


 • e.z.: Dirick Martens

 • a.z.: den heere van den Velde

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van Aert Delis Aert Loyen

Het goed is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Jan Bouwens.

Jacop Henricxsen, Aelken Henricx en Neelken Henricx, weduwe van Micgiel Cornelissen, krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert, poterijen ende gerechticheden', gelegen aent Havelt, groot ontrent 2 1/2 lopensaeten, gelegen 'rontsomme in de gemynte van Vechel'. Het goed is belast met:


 • een erfcijns van 3 gulden 'aen den arme block ten Bosch aen de merckt, reductie rogge'

 • een erfcijns van 3 1/2 stuivers 'aen de pastorije tot Vechel'

 • een erfcijns van 3 1/2 stuivers 'aen de ceusterye tot Vechel'

Getuigen: Matijs Peters, Peter Claessen en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 168 Akte 180 Transport 05-05-1651

Joncker Elias Suermont heeft uit 'crachte van octroye by den Eedele Rade van Brabant in Sgravenhage daer toe speciaelyck verleent', op 03-03-1651, ondertekend door Cornelis Gillis, volgende de kopie van notaris Matijs Peters aan schepenen in Vechel getoond, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Joncker Rogier van Broeckhoven een 'huysingen, boomgaerden, h(oni)ngen met allen poterijen daer aen ende bij horende, als houdtwassen daer op staende met landerijen ende een hoyveldeken daer by horende', samen groot 50 Vechelse lopensaeten, gelegen int Vorste Dorshout


 • e.z.: Joncker Walraven van Erp als man van Joffrou Adriana Gertruyt van Deurnen

 • a.z., e.e. en a.e.: de gemynte van Vechell

De verkoper had dit goed toebedeeld gekregen van zijn ouders en vrienden. Het goed is belast met een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond.

Getuigen: Matijs Peters, Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 169 Akte 181 Transport 08-05-1651

Deze akte is doorgestreept.

Aert Evrtssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Vrynssen een erfcijns van 5 gulden, te betalen uit een 'huijs, hoff, boomgaert mette landerijen', gelegen aen den Biessen, groot 13 lopensaeten


Het goed is belast met: • een erfcijns van 30 gulden aan Geryt Jan Dirickx en Joorden Jacop Donckers

 • een cijns van 25 stuivers 'aen den domeynen van Brabant'

Getuigen: Peter Claessen en Willem Janssen, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is op 07-05-1672 afgelost in aanwezigheid van partijen en ten overstaan van schepenen.

Veghel R50 fol. 170 Akte 182 Transport 08-05-1651

Jacop Roelofs heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Geryt Anthonis Stoven een erfcijns van 10 gulden, te betalen uit een erfcijns van 200 patecons, die de verkoper heeft verworven van zijn vrouw, 'heffende op de stadt (V)eurdingen'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 171 Akte 183 Transport 11-05-1651

Henricxken weduwe van Jan Roloffs voor het vruchtgebruik, Bartholomeus Roloffsen en Daniel Janssen als voogden over haar minderjarige kinderen van Jan Roloffs en Hendricxken Jan Thonissen, met name Meriken, Roloff en Jenneken, ook als voogden over de Meriken minderjarige dochter van Henric Artssen en Metken dochter van voorschreven Jan Roloffs, met authorisatie van schepenen van Nistelrode van 10-05-1650, ondertekend door secretaris H. Franssen, voor het erfrecht, hebben verkocht aan Joorden Jan Govertssen een 'stuck ackerlants', gelegen in de Wilroetsche thiende, 'met alle poterijen ende gerechticheden', groot 3 loopensaten • e.z.: de koper

 • a.z.: Henric Henricx Martens

 • e.e.: de weduwe van Thonis Artsen

 • a.e.: de Wielsche Hoeve

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 172 Akte 184 Transport 15-05-1651

Dirick Martens, Rover Jan Henricx, Henrick Claessen van Berckel, samen mede optredend voor Heyman Henricxsen, 'gewesene borgemeester ende gesworens des dorps van Vechel' van 1650, 'als dyer tyt gecomitteert totter policie van de gemynte by hen vercocht', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Baltessen 'een placxken gemynte', groot 3 lopensaten en 10 royen, genoemd Creytenborgh


 • e.z.: het goed van Geryt Delisen

 • voorts: de gemynte van Vechel

Getuigen: Michgiel Donckers en Matijs Peters, schepenen

Veghel R50 fol. 173 Akte 185 Transport 16-05-1651

Henrick Henricxsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Jan Henrickxsen een 'halven acker teulants', dat hij toebedeeld heeft gekregen van zijn ouders, 'met allen poteryen ende gerechticheden', gelegen int Akert, groot ontrent 3 1/2 lopensaten


 • e.z.: Dirick Martens

 • a.z.: het goed van den heere van den Velde

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van Aert Delis Aert Loyen

Het goed is belast met de helft van een erfcijns van 10 gulden.

Getuigen: Matijs Peters en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 174-175 Akte 186 Testament 22-05-1651

Jan Jan Dirickxsen den Ouden, inwoner van Vechel, 'gaende ende staende gesondt aen den lichaem', maakt zijn testament op.


 • hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat na zjn dood zijn lichaam op een behoorlijke plaats begraven zal worden

 • hij wil dat zijn goederen 'stacx gewyse' verdeeld zullen worden, te weten zijn nog levende broers ieder 'eenen staeck' en de kinderen van zijn broes en zussen ieder ook 'eenen staeck', en ook Jan Eymerts, de kinderen van Henrick Eymerts en de kinderen van Willem Eymerts ieder ook een staak, 'synde syns testateurs huysvrouwe vrienden'

 • de 'vrienden des testateurs' krijgen vooraf ieder 100 Carolus gulden

 • de kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij Jenneken, 'syns testateurs syster', en de kinderen van Jan Janssen Pasie, verwekt bij zijn zus Diricxken, en de kinderen van Lambert Jan Dirickx krijgen 75 gulden, 'staende op obligatie aen Geraert Cornelissen', gekomen van zijn zus Henrickxken, 'ende dat om redenen dat de voorschreven kynderen waren gekeert vuyt de goederen des voorschreven Henricxkens syns testateurs sustere, insgelycx by hen te wordden gedeylt stacxgewyse'

Getuigen: Willem Meussen en Willem Janssen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris

Veghel R50 fol. 176 Akte 187 Transport 24-05-1651

De broers Peter Henrick Verdussen, Jan en Willem, en Goyaert Jansen als man van Heylken dochter van Henrick Petersen Verdussen, allen kinderen en erfgenamen van Henrick Peters Verdussen, hebben hun vader Henrick Petersen, het vruchtgebruik wederom gegeven 'van alsulcken huys, hoff, boomgaert metten aengelegen landeryen daer by hoirende, als oyck den acker genoemt den Colck, met noch een sestersaets lants in de Keselaerse tiende', waarvan hij afstand had gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik voor schepenen van Den Bosch.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 176-177 Akte 188 Transport 26-05-1651

Denis Peterssen heeft overgegeven aan Willem Daniels 'allen synen pacht jaren in conformite der verpacht cedulle van een seecker hoeffken toecomende den heyligeest huyse binnen Shertogenbosche, om by den selven Willem te mogen gebruycken'. Aelbert Aelberts belooft als borge de voorschreven Denis Peters 'costeloos ende schadeloos' te houden.

Getuigen: Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 177-178 Akte 189 Transport 04-06-1651

Henrick Henrick Martens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Martens de helft in een 'stuck hoybemts', groot voor de helft 3 kerren hoywasse, gelegen op Hamme, rijdende tegen Heyman Henrick Heymans en Dirick Martens, en hooiende met Dirck Martens


 • e.z.: Joncker Grevenbroeck

 • a.z.: Boudewyn Peters cum suis

 • e.e. en a.e.: Joncker Grevenbroeck

Getuigen: Gerart Gerarts, Peter Claessen. A. van Meurs, secretaris

Veghel R50 fol. 178-179 Akte 190 Belening 04-06-1651

Willem Henricxsen heeft verklaard 25 gulden ontvangen te hebben van Peter Huyberts. Peter belooft nog 25 gulden te betalen. Willem heeft Peter voor dat bedrag voor 2 jaren beleend met een 'stuck teulants', gelegen in de Valstraet in de Wielrotse tiende, groot onrent 1/2 lopensaets


 • e.z.: het goed van Peter Huyberts

 • a.z.: het goed van Henrick Jan Aerts

 • e.e.: de Wielse Hoeve

 • a.e.: de gemyne straet

Getuigen: Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 179-180 Akte 191 Transport 07-06-1651

Deze akte is doorgestreept.

Anthonis soone Marten Meeussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Micgiel Gysbertssen een erfcijns van 25 gulden, te betalen uit een 'acker teulants', gelegen aen den Dorenhoeck, genoemd den Bondtwercker, groot ontrent 5 lopensaten • e.z.: Henrick Marten Meusen

 • a.z.: het goed van Jan Marten Meusen

 • e.e.: het goed van Anneken weduwe van Aert Gerlings

 • a.e.: de gemyne straet

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is op 01-06-1662 afgelost in aanwezigheid van beide partijen. Getuigen: Jacop van der Hagen en Goyart Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 180 Akte 192 Transport 10-06-1651

'Cornelis natuerlycke gelegitimeerde soone Cornelis Geraertsen van Leende genoemt Hoogstraet, heeft bekent ingevolge der heeren schepenen vonnisse geobtineert ten provisionaelen ontfangen te hebben vuyt handen Geraert Jan Diricxsen als cooper van synen erffenisse, by hem vercocht vuyt crachte van testamente' voor 3.300 gulden. Ook verklaart Hooghstraten de provisie ontvangen te hebben van Geryt Jan Diricxen, 'vuytgenomen d' executie daer om door den meergenoempden Hoogstraten gedaen, staende toe laste van den meergenoemde Geryt Jan Dirickxen'.

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts en Miechgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 181 Akte 193 Vernaardering

Doorgestreept fragment

'Joncker Walraven soone Joncker Johan van Erp, in synen leven heere tot Erp ende Vechel, als man ende mombor ver Joffrouwe Gertruyt Adrian van Deurnen heeft geboden'...

Veghel R50 fol. 181 Akte 194 Transport 13-06-1651

Henrick Ariens van oordtt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Nicolaes Marcelis 'dry stucken lants aen malcanderen gelegen optte Boeckt', groot ontrent 3 lopensaten


 • e.z.: Claes Geryts van Soest

 • a.z.: Geraert Cornelisen

 • e.e.: Heylken Marcelissen

 • a.e.: de gemyne straet

Het goed is belast met een erfcijns van 18 gulden aan Dirick van der Hagen.

Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 181-182 Akte 195 Transport 13-06-1651

Henrick Ariens van Oordtt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Lamberts 'drij stucken teulants optten Hoogh Boeckt aen malcanderen gelegen'


 • e.z.: Claes Geryts

 • a.z.: 'een seeckeren varenwech'

 • e.e.: Lambert Lamberts

 • a.e.: de gemyne straet

Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 182 Akte 196 Verklaring 22-06-1651

'Alsoo Sijken Delis Delissen bij diffinitive vonnisse was geadmitteert om te noemen den vader van haren kynde, soo heeft de voorschreven Sijken den behoorlycke eet gepresteert aen handen van den heere stadtholder, ende verclaert voor Godt ende de justie ander ter werelt tot haer kijnt egenen vader te kennen, noch te weten dan alleenlyck Wouter sone Seger Aert Donckers, wesenden een soontken bij name Seger Wouters. Aldus gedaen ende gepasseert naer publicatie op kerckhoff met vollen cockenslach'.

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Wijllem Meussen, Michgiel Donckers, Peter Claessen, Arien Henrick Ariens en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 183 Akte 197 Eed van secretaris 24-06-1651

'Op huyden den XXIIIIen junij soo heeft Willem Henricx van Uden den behoorlycken eedt gepresenteert aen handen Matijs Peters, president, als daer toe geauthoriseerdt van den heere hooftschoutet des quartiers van Pelant om te bedienen het secretaris ampt van Vechel in gevolgh van syne pacht cedulle aen gegaen met Dirck van der Hagen gewesene secetaris, ende dat ingevolgh van haere Hoog Mogende resolutie in dato den 25en maij 1651 vuytgegeven, ende den eedt van haere Hoog Mogende oyck mede voer gehouden van te wesen houw ende getrouw die welcke die schepenen voormael is voorgestelt ende staet geregistreert op de dinghrolle van Vechel, ende heeft geloft de selve secretarye wel ende getrouwelyck te exerceren ende bedienen sonder eenige froude ende bedroch daerinne te doen, soo ende gelyck een erlyck secretaris toe staet te doen, ende hebben wy schepenen ondertekent den selven geaccepteert in crachte syne pachtinge, actum ut supra et testes schepenen ondertekent, Matijs Peters, Gerart Geraerts, Michgiel Donckers, Peter Claessen, dit + ist merck van Willem Janssen.'

Veghel R50 fol. 184-186 Akte 198 Accoord 28-06-1651

'Alsoo seeckere questie ende geschille was voorgevallen ende geresen tusschen Wouter Seger Donckers, gearresterde ter eenre, ende Sijken dochter Delis Delissen, geassisteert met haren vader Delis Delissen, arrestant ende anleggere ter andre zijde, nopende ende aengaende seeckere kijnde door den voirschreven gearresteerde vuijt hare arrestante verweeckt, ende alsoo in saecke soo verre is geprocedeert dat de arrestant bij vonnisse definitif van mijn heeren schepen alhier in dato den seventhiende junij een duijsent ses hondert een en vijftich is ten eedt geadmitteert om te moghen noemen den vader van haren kijnde, heeft dienvolgende de voirschreven arrestante den meergenoemde Wouter Segers met solemnelen eeden genoemt vader van haren kijnde op den twee entwintichsten junij een duijsent ses hondert een en vijftich ter presentie van den heeren schoutet en schepenen in Vechel. Soo zijn op huijden dato ondergeschreven voor schout ende schepenen desen onderteeckent gecompareert Handrick Segers ende Peter Peters Elias, hun fort ende sterck maeckende voir Wouter Segers haren broeder, ende Sijken Delissen geassistert met Delis Delissen haeren vader, welcke partheijen respectivve zijn doir toedoen ende sprecken van goede mannen over de voirverhaelde differenten gehuwen tot een minnelijck accort, soo ende gelijck hier in corte is naervolgende. • irstelijcke zal Sijken Delissen voirschreven hebben ende profiteeren soo voor haere defloratien haerder eere als andere inresten soo van costen als anderzints egeen vuijtgescheijden tot huijden dato onderschreven gedaen de somma van hondert gulden eens nu aenstonts te beatelen, om daer mede te doen soe ende gelijck haeren raet sal gedragen,

 • alnoch ende daer en boven sal Sijken profiteeren een somma van thien gulden jaerlycckx wel te verstaen soo langhe als sij het kundt voirschreven bij haer is onderhoudende, soo in cost als cleedinghe eerlijcken

 • is mede onderspreecken ofte die toesienders ofte vrienden van den selve kinde in toecoemende tijden te raede worden om het kijndt op een ambacht ofte buijten haeren huijsen ende coosten quamen te bestellen, soo zal in alsulcken gevall de voorschreven rente van thien gulden jaerlijckx den voirgenoemde kijnde volgen omme daer mede te onderhouden voor soo veele als doendelijck is

 • alnoch is ondersproecken soo wanneer het selve kijndt tot staedt ofte mundighen daghen gecomen is, sal alsdan van de twee hndert gulden moge disponeeren naer zijne goetduncken

 • welcke voirschreven somma van penningen van twee hondert gulden Handrick Segers ende Peter Peter Elias belooven alsdan te betaelen

 • insgelyck belooft Delis Delissen op sijne persoon ende goederen dat den voirschreven Wouter Segers noch sijne vrienden met voirschreven kyndt nu noch nimmemeer en sullen gemolesteert worden

 • maer indien het gebuerde dat het voirschreven kijndt binnen zijne minderjaericheijt quame van lijff ter doot, soo sal in alsulcken gevall de voirschreven twee hondert gulden succederen ende erven op zijne naeste vrienden van des vaders zijde

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Wijllem Meussen en Michgiel Donckers, schepenen

Bijschrift: 'alsoo volgens desen contracte is gecompareert Zeger Wouter Donckers ende desen gementioneert Hendrick Zeger Donckers verclaren beyde ten overstaen van schepenen voldaen te zyn ende de voorschreven Zeger renuntieneert van alle vordere pretensie desen aengaende'. Datum 06-03-1670, getuigen: Peter van Valderen en Roeloff van Kilsdonck, schepenen

Veghel R50 fol. 186-187 Akte 199 Transport 10-07-1651

Dirick Henrickx, 'woonende tot Dinter', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Aertssen den Ouden de helft van 'eenen dries', groot ontrent 1 kerre hoijwasse, gelegen ter plaatse genoemd Hasselbergh • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: het goed van Claes Thonissen

 • e.e. en a.e.: het goed van de koper

Ook de helft van 'een heytvelt', ook gelegen op Hasselberch • e.z.: het goed van Evert Aert Everts

 • a.z.: het goed van Willem Jansen van Schyndel

 • e.e.: het goed van Claes Thonisen

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Ook het 1/8 deel van een 'bunder hoylants', ook gelegen op Hasselbergh, groot ontrent 1 kerre hoywasse • e.z.: Claes Thonisen steegde

 • a.z.: het goed van Evert Aert Evertsen

 • e.e.: den Beeckgraeff

 • a.e.: het goed van Everaert Aertsen voorschreven

Hooiende met Evert Aertsen cum suis en rijdende tegen Evert Aert Everts cum suis. Het goed is belast met zijn deel in een cijns van 4 stuivers min 1 oort te betalen 'aen de heere van Erp'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 187-188 Akte 200 Transport 10-07-1651

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.