Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina7/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Aert Jan Aerts den Ouden heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Evert Aert Evertsen 'eenen halven bunder', die hij had gekocht van meester Peter van Lieshout. Ook het 1/8 deel die aan hem was toebedeeld van zijn ouders. Ook het 1/8 deel dat hij had verkregen van Dirck Henricx, 'woonende tot Dinter', samen 3/4 deel 'bunders hoyvelts', gelegen op Hasselbergh, groot ontrent 3 kerren hoijwass


 • e.z.: het goed van Claes Thonissen steegde

 • a.z.: het goed van Evert Aert Evertsen

 • e.e.: den Beeckgraeff

 • a.e: Everaert Aerts voorschreven

Hooiende en rijdende met Evert voorschreven cum suis. Het goed is belast met een del van een cijns van 4 stuivers min 1 oort 'aen de heere van Erp'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 188-189 Akte 201 Transport 10-07-1651

Lysken weduwe van Aert Willem Corsten doet ten behoeve van haar zoon Anthonis Aertsen afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het 1/4 deel waarvan haar zoon het erfrecht bezit van een 'huys, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen', gelegen int Vorste Dorshout, groot ontrent 1 sestersaets lants


 • e.z.: het goed van Jan Tonis Tibis

 • a.z.: het goed van Jacop Rombouts

 • e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: Jan Tonis Tibos

Ook 'een stuck ackerlants', genoemd den Dooren, gelegen int Vorste Dorshout, groot drij lopensaten, soo ackerlant als weytvelt' • e.z.: het goed van Jan Symons

 • a.z. en e.e.: de gemynte

 • a.e.: het goed van Dirick Thonis Tibos

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen

Veghel R50 fol. 189-192 Akte 202 Deling 15-07-1651

Laureyns Peter Vreynssen en Aert Aertssen als man van Mariken dochter van genoemde Peter Laureynsen, kinderen en erfgenamen van Peter Laureynssen, verwekt bij zijn vrouw Willemken Arien op Middegael, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Laureyns Peter Vreynssen krijgt toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert mette torffschop als backhuys, mits gereserveert vyer appelboomen ende eenen noodtboom, als moch gereserveert den halven peerboom, eenen esch, een willigh ende een berck, metten aengelegen landeryen als groese', groot ontrent 1/2 lopensaets, gekegen op Middegael


 • e.z.: Geryt Janssen van Diperbeeck

 • a.z.: de gemynt van Vechel

 • e.e. en a.e.: het vorste eussel

'Vuyt gereserveert den dyck alwaer Geryt van Diperbeeck over is geweeght, de poteryen tot behoeff des mede condivident ende de weye wassende op des selfs dijck blyvende tot voorschreven eussel'.


'Gelegen d'eussel beneffens'

 • e.z.: Mariken weduwe van Arien Dirickx

 • a.z.: het goed van Geryt Jansen van Diperbeeck

 • voorts: de mede condivident

Ook 'den vorsten halven acker met hecken geheel te onderhouden' • e.z. en e.e.: het goed van Geryt Jansen van Diperbeeck

 • voorts: de mede condivident

'Ende den ecker met beyde de eynden even breet te maken ende de lantmaet te leggen op den halven graeve wedersyts nae behooren'.


Ook 'het middelste euseel, weijende met de weduwe Arien Dirickx'

 • e.z. en a.z.: Geryt Jansen van Diperbeeck

 • a.z.: het goed van de weduwe van Gysbert Pouwels

 • a.e.: de mede condivident

Ook 'het halff lant int eussel naest Jennen velt gelegen' • e.z.: de erfgenamen van Dirick Ariens

 • voorts: de mede condivident

Ook 'een stuck lants genoemt de Streep' • e.z.: het goed van Arien Dirickx met anderen

 • a.z.: de mede condivident

 • e.e.: Geryt van Diperbeeck

'Met den schelft te blijven int huys daer in liggende'.


De 'vorste halven acker is belast met een erfpacht van 2 1/2 vaten rogge 'aen de arme taffele van Vechel', 'mits syne mede condivident door de voorschreven parcelen te wegen als dryven sonder schade d' een des anderen'.

Aert Aerts krijgt toebedeeld 'eenen acker met het eussel genoemt den Collaert' • e.z.: de gemyne straet

 • voorts: het goed van meester Thomas de Jeger, 'woonende tot Berlecom'

Ook 'den voorsten halven acker' • e.z.: Meriken weduwe van Arien Dirckx

 • e.e.: het goed van Geryt van Diperbeeck

 • voorts: zijn eigen goed

'Ende den halven ecker met beyde eynden effen breet te maken ende soo lanck alst gelegen is toegegeven door de slechticheyt des selfs lants'.


Ook 'een stuck lants genoemt de Langh Streep'

 • e.z.: Geryt Jansen van Diperbeeck

 • a.z.: het goed van Mariken weduwe van Arien Dirickx

 • e.e.: de weduwe van Dirick Dirickx

 • a.e.: de mede condivident

Ook 'een stuck lants genoempt het Hooffken' • e.z.: het goed van de weduwe van Arien Dirickx

 • a.z.: het goed van Geryt Jansen van Diperbeeck

 • e.e.: de gemynt

 • a.e.: het goed van Geryt Jansen van Diperbeeck

Ook 'een hoyveldeken' • e.z.: het goed van de erfgenamen van Dirick Ariens

 • a.z.: het goed van Dandel Henrick Dandels

 • e.e.: het goed van de erfgenamen van Peter Ariens

 • a.e.: het goed van Peter Henrick Jan Claes cum suis

Ook 'een stuck lants int eussel' • e.z.: 'naest de weduwe Mariken Ariens velt tot het graeffken toe te langhs door met de eyngde te houwen aen de straet gelegen'

 • a.z. en e.e.: zijn mede condivident

 • a.e.: de gemyne straet

Ook 50 gulden 'op obligatie staende aen Ariken dochtere Arien Arien Leesten'


'Ende den wech aen den Collaert staende tot laste des mede condivident'.
'Aengaende de schade wegens door den hoogen rentmeester mochte geschieden, malcanderen te gelpen dragen voor een reyse ende dan voorts tot laste deses loote ende des selffs lant den Kollaert'.
Ook 5 'fruijtboomen, wesende appelboomen, staende in den hoff des emde condivident, ende den halven peerboom, een noodtbooom, een esch, willigh ende eenen berck'.
'Iten den dyck gelegen voort vorst eussel alwaer Geryt van Diperbeeck over is geweeght, de poteryen tot behoeff deser condivident, ende de weye wesende tot den geen die het eussel is hebbende. d'welck is wassende op des selfs dyckx'.
Het goed is belast met:

 • eem erfpacht van 2 1/2 vaten rogge 'aen de arme taffele tot Vechel'

 • een cijns aan de heer van Helmond

Dit lot moet de mede condividenten wegen door 'voorschreven parcelen'.

Getuigen: Gerart Gerarts, Peter Claessen en Matijs Peters, schepenen

Veghel R50 fol. 193 Akte 203 Vernaardering 15-07-1651

Willem Peter Thonissen als man van Jenneken dochter van Dirick Claessen heeft vernaarderd het 1/3 deel in 'eenen hoycamp, geheten Dirick den Cuyper Camp'


 • e.z.: de erfgenamen van Jan Verhelvoirdt

 • a.z.: Vroukens Velt en Peter Gyben Camp

 • e.e.: de Watersteegde

 • a.e.: het goed van Dirick Welten en anderen

Dirck van der Hagen had dit goed op 04-10-1650 gekocht van Jan Dirick Claessen, Aert Jan Aertsen van der Mee en Aert Jan Aertsen den Ouden, 'syne momboren', die op 26-09-1650 geauthoriseerd waren om het goed te verkopen, ondertekend door secretaris D. van der Hagen.

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 194 Akte 204 Vernaardering 20-07-1651

Thomas Willemssen, 'woonende binnen Shertogenbosche', als man van Maria Henrick Dormans, heeft vernaarderd een 'hoybempt', gelegen op Hasselbergh, groot ontrent 5 voyer hoywassche


 • e.z.: Jan Geryts

 • a.z.: Jan Theuwens cum suis

 • e.e.: de Beeckgraeff

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Thonis Tysen

Zoals Henrick Geryts, Jan Geryts en Jan Willem Meussen op 25-04-1651 hadden gekocht van Mariken Micgiel Dirixsen, 'woonende tot Dinter', voor het vruchtgebruik, en van Dirck Micgielsen, Huybert Micgielsen, Jan Micgielsen, Henrick Henrick Dormans als man van Catarina, Jan Peters en Henrick Geraerts als voogden over de minderjarige kinderen van Lendert Micgielsen, allen kinderen en erfgenamen van genoemde Mariken, weduwe van Micgiel Diricxsen voorschreven.

Getuigen: Michgiel Donckers, Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 195 Akte 205 Transport 20-07-1651

Thomas Willemssen, 'woonende tot Shertogenbossche', als man van Maria Henrick Dormans, heeft ovegegeven aan Jan Wouters en zijn broer Arien Wouters, de vernaardering van een 'hoybemt', gelegen op Hasselbergh gedaan op 20-07-1651, die Henrick Gerytsen met de zijnen had gekocht van de efgenamen van Mariken weduwe van Micgiel Diricxsen, 'woonende tot Dinter'.

Getuigen: Willem Janssen, Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 195 Akte 206 Transport 20-07-1651

'Compareerde voor schepenen in Vechel Meester Willem van Davervelt, secretaris deser herlicheyt Vechell, ende heeft in syne absentie gesubstitueert, gelyck hy substitueert by desen, Dirick van der Hagen om te schryven allen acten scabinael, hoedanic die mochte wesen, ende de selve becrachtigen met syne signatuere, als gesubstitueerde secretaris, ende heeft dyenvolgende gedaen den behorlycke eedtt daer toe gerequireert des last hebbende'.

Getuigen: Matijs Petes, Gerart Gerarts, Michgiel Donckers, schepenen. W. van Daverveldt, secretaris

Veghel R50 fol. 196 Akte 207 Transport 21-07-1651

Deze akte is doorgestreept.

Geryt Anthonis Stoven heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Lambert Henssen een erfcijns van 10 gulden, te betalen uit een 'houdt bergh', gelegen int Heylicht, groot ontrent 6 lopensaten placx • e.z.: het goed van de erfgenamen van Marten Donckers

 • a.z.: de erfgenamen van Goort Jan Claes

 • e.e. en a.e.: de gemynte van Vechel

Getuigen: Peter Claessen en Gerart Gerarts, schepenen
Bijschrift: deze erfcijns is afgelost in aanwezigheid van beide partijen, en Jan Lambert Henssen heeft op 06-02-1662 verklaard volledig betaald te zijn. Getuigen: Jacop van der Hagen en Ariaen Hendricx Jan Dirckx, schepenen

Veghel R50 fol. 197 Akte 208 Transport 20-08-1651

Deze akte is doorgestreept.

Anneken dochter van Peter Lambert Aerts, verwekt bij Mariken Geryt Jansen van Diperbeeck, tegenwoordig weduwe van Henrick Jan Goossens, heeft verklaard 550 gulden ontvangen te hebben van Anthonis Henricken. De weduwe heeft Anthonis voor dit bedrag, uit krachte van een testament van 03-05-1651 gemaakt voor notaris Matijs Peters, voor 7 jaren beleend een 'acker teulants met een weytveldeken daer beneffen gelegen in de Brughtiende, groot samen ontrent 5 lopensaten • e.z., e.e. en a.e.: de erfgenamen van Dirick Willem Henricxs

 • a.z.: het goed van Peterken, weduwe van Micgiel Stevens

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen
Bijschrift: deze belening is op 25-07-1658 opgeheven met toestemming van Willem Jansen 'als transport hebben' van Thonis Henricxsen, en met toestemming van Arien Henrick Jan Diricxsen, die het bedrag aan voorschreven Willem heeft betaald. Getuigen. G. Roeffs en Hendryck Hendryck Martens, schepenen

Veghel R50 fol. 198 Akte 209 Vernaardering 30-08-1651

'Joncker Cornelis Proning genaemt Deventer, hooftscout des quartiers van Peelant', heeft vernaarderd een 'huijs, hoff, erffenisse ende boemgarde met recht van poterije daer aen behoorende, als houtgewas', samen groot 15 Vechelse lopenzaet, gelegen int Voirste Dorshout

Joncker Rogier van Broeckhoven had dit goed op 27-04-1651 gekocht van Joncker Elias Suermont.

Getuige: Matijs Peters, schepen

Veghel R50 fol. 199 Akte 210 Vernaardering 02-09-1651

Joncker Joost Suermonts heeft vernaarderd een 'huijs, hoff, erffenisse ende boemgarde met recht van potereije daer aen behoorende, als houtgewas', samen groot 15 Vechelse lopenzaet, gelegen int Voorste Dorshout


 • e.z.: het goed van Joncker Walraven van Erp als man van Joffrouw Adriana Geertruyt van Duersen

 • a.z., e.e. en a.e.: de gemeynte van Vechel

Joncker Rogier van Broeckhoven had dit goed op 27-04-1651 gekocht van Joncker Elias Suermont.

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 200 Akte 211 Transport 08-09-1651

De 'borgemeesteren' van 1651, met name Jan Lamberts en Aert Gerit Handrickx hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Janssen van Muers 'eenen plack gemeijnte, gelegen int Voorste Dorshout', groot 29 royen


 • e.z.: de weduwe van Aert Jan Jacobs

 • a.z.: die gemeijnte

 • e.e.: zijn eigen goed

 • a.e.: die gemeijne strate

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 201-203 Akte 212 Testament 12-09-1651

Matijs Peterssen en zijn vrouw Margrietken dochter van Laureijns van Berchum, inwoners van Vechel, Matijs 'gaende ende staende gesont aen den lichaem', en Margrietken 'sieck te bedde liggende', maken hun testament op.


 • ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood op een behoorlijke plaats begraven worden

 • De volgende goederen worden geërfd door de langstlevende

Een 'huys, schuer als brouwhuys, hoff, boomgaert, gelegen in de Straet' • e.z.: het goed van Gielis Roelofs

 • a.z.: de erfgenamen van Aert Jansen van Schyndel

 • e.e.: het goed van Jenneken van Heessel

 • a.e.: de gemijnt

Ook 'den Nieuwen Camp' • e.z.: het goed van Dirick van der Hagen

 • voorts: de gemynte

Ook zijn verworven goederen gelegen 'in de lande Ravesteyn onder de jurisdicte van Uden'.


Verder wordt bepaald

 • de langstevende zal betalen aan Corstiaen en Geritken, voorkinderen van de testatrice, 'noch ongehoudt, alsulcken vuytsetsel ofte houwelycx gifte, soo ende gelycke hennen anderen susteren ende broederen hebben gehadt ende genoten, te weten elck twee hondert gulden ende andere meubelen'

 • de langstlevende zal de schulden van Jan Gysberts, zoon van de testatrice, kwijtschelden

Getuigen: Micgiel Arien Donckers en Peter Claessen, schepenen, D. van der Hagen, absente secretaris, 'gesubstitueert'

Veghel R50 fol. 204 Akte 213 Transport 23-09-1651

Jan soone Dirck Claessen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Peter Thonissen, 'synen swager', een 'acker teulants, geheten den halven hoff', groot ontrent 2 lopensaten lants, die hij heeft toebedeeld gekregen van zijn ouders, gelegen aent Havelt


 • e.z.: de koper

 • voorts: de gemynte van Vechel

Het goed is belast met een cijns van 2 stuivers en 2 oort aan de heer van Helmond.

Getuigen: Wijllem Meussen en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 205 Akte 214 Transport 02-10-1651

Willem Peterssen, 'woonende tot Eesteren', Joost Goortsse, 'woonende tot Keent in de herlicheyt Balgoyen', als man van Henricxken Peter Henricx, Jan Geryts als man van Anneken dochter van Peter Henricx, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jacops alle rechten die zij erfden van Henrick Aertssen, 'hennen neffe', in een 'stuck teulants', groot 1 Bosch sesersaets lants, 'met alle gerechticheden, poterijen daer by hoorende', gelegen aent Havelt, genoemd de Braeck


 • e.z.: de koper

 • a.z.: het goed van Jan Welten

 • e.e.: het goed van Geryt Henricxsen

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R50 fol. 206 Akte 215 Transport 04-10-1651

Jan Petersen, 'woonende tot Kessell', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jacopssen, alle rechten die hij erfde van Henrick Aertssen, 'synen neeve', in een 'stuck teulant', grot 1 Bosch sestersaets lants, met allen poteryen ende gerechticheden daer by hoorende', gelegen aent Havelt, genoemd de Braeck


 • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: het goed van Jan Welten

 • e.e.: het goed van Geryt Henricxen

 • a.e.: de gemynt van Vechel

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 206-208 Akte 216 Testament 10-10-1651

Lambert Peterssen en zijn vrouw Willemken Pouwelssen, inwoners van Vechel, Lambert 'sieck te bedde liggende', en Willemken 'gesont aen den lichaem gaende ende staende', maken hun testament op


 • ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood op een behoorlijke plaats begraven zullen worden

 • de langstlevende erft alle goederen

 • 'Mits verclarende den testateur twee erffelycke mudde rogge gequeten te hebben vuyt seeckeren acker gelegen opt Sontvelt, hem testateur ende Luytken syn suster competerende, welcke mudde rogge was heffende Gysbert Meeus consorten, waeromme hij testateur soo hy verclaert swaer proces heeft moeten sustineren, waer door genootsaeckt synde de selve rentte te quytten.

 • Daerenboven alnoch den testateur heeft verclaert liggende in syne sieckte dat Lijsken syne nichte hebbende ofte synde bevangen met de pestilentiale sieckte, dochtere des meergenoempde Luytken syne sustere, heeft voor desen gemaeckt de selven halven acker tot sijns testateurs behoeffe, ende niet beschreven om de vervaerlycke pestilentiale sieckte'.

 • Hij stelt aan als voogden over zijn minderjarige dochtertje zijn broer Dirick Peters en Geryt Aert Gerlings, 'synen neeve'.

Getuigen: Matijs Peters en Willem Jansen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris.

Veghel R50 fol. 209 Akte 217 Transport 10-10-1651

Jan Marten Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Aert Donckers een 'acker teulants, leenrurigh aent huys van Geffen', gelegen op Sytaert, groot ontrent 6 lopensaets, die hij toebedeeld heeft gekregen van zijn ouders, 'met allen poterijen, gerechticheden van dyen'


 • e.z.: de koper en anderen

 • a.z.: het goed van Geryt Stevens

 • e.e.: het goed van Henrick Marten Meussen

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Matijs Peters, Gerart Gerarts, schepenen, en Michgiel Donckers 'aels lenmaen', en Peter Claessen 'als leennman'

Veghel R50 fol. 210-211 Akte 218 Transport 27-10-1651

Seigneur Arnolt van Stryp heeft opgedragen en overgegeven aan Seigneur Matheus Wynants van Rosan als man van Joffrouwe Luthgardis van Stryp, een 'halff huys, schuer, halven hoff, boomgaert, gelegen in syne grachten, ende met noch het halff aen gelegen lant', groot ontrent 20 lopensaets


 • e.z.: de wel eedele Joffrouwe Fladderacken, tegenwoordig weduwe van Joncker Johan van Erp, 'in syn leven heere tot Erp ende Vechel'

 • a.z.: het goed van Henrick Jan Diricx

 • e.e.: de gemyne straet

 • ae.: het goed van Henrick Jan Rutten en anderen

De opdrager heeft deze 'halven huyse, schuer als hoff, teulant' verworven door het testament van zoon seigneur Abraham van Stryp, gemaakt op 06-03-1651 'binnen de stadt Loven' door notaris Phlips Verrenu, en dat na voorafgaande afstand van het recht op het vruchtgebruik door de opdrager gedaan ten behoeve van zijn zoon, gedaan te Veghel op 07-05-1651.

Getuigen: Gerart Gerarts en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 211-212 Akte 219 Accoord 04-11-1651

Deze akte is doorgestreept.

'Alsoo seeckere questien waren geschapen te geryssen tusschen Thonis Henricxsen ter eenre, ende Dirick Jan Schin als man ende mombor over Mariken dochtere Goordt Jan Coppen ende Matijs Dingens als man ende mombor over Oda dochtere des voorschreven Jan Coppen, absent, ende hem fort ende sterck makende Lenaert soone Matijs Dingens synen soone, 't geens naervolgende allen naer vrienden en ten deele erffgenamen Jenneken dochtere Henrick Jans, weduwe wylen Jan Goorts Coppens van Bree, rakende ende noopende allen achtergelaten erffhaeffelycke meubelen als andere gereede goederen van wat nature ende qualityt die mochte wesen, egene vuytgecheyde, waerinne de voorschreven weduwe is bestorven. Soo is in der vrientschappen met den anderen ondersproken dat den voorschreven Anthonis Henricxsen allen de erffhaeffelycke meubelen als andere gereede goederen by de voorschreven Jenneken, syne sustere, achtergelaten, de selve volcomelyck sal houden, hebben ende besitten'. Anthonis Henricxsen belooft aan Dirick van Schin en Matys Dingen 60 gulden te betalen, en dat uit een obligatie van 150 gulden die Syken weduwe van Corstiaen Jan Cronen schuldig is te betalen.

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen
Bijschrift: op 18-08-1653 is bovenstaand accoord opgeheven, 'vuyt crachte van cassatie by acte van schepenen der stadt Eijndoven'. Getuigen: Peter Claessen en Goyaert Peeter Rutten, schepenen

Veghel R50 fol. 213-214 Akte 220 Testament 10-11-1651

Cornelis Goorts en zijn vrouw Lysken dochter van Willem Ariens van Waelre, inwoners van Vechel, Cornelis 'sieck te bedde liggende', en Lysken 'gesont aen den lichaem gaende ende staende', maken hun testament op.


 • ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat na hun dood hun lichamen op de gebruikelijke plaats begraven zullen worden

 • de langstlevende erft alle goederen

 • na de dood van de langstlevende zullen de nagelaten goederen verdeeld worden, 'te weten den soone van den testateur, verweckt bij Cristina dochtere Jan Diricx sijne ierste huysvrouwe ende den soone verweckt by den testateur ende testatrice in desen tsamentelyck ende egalijck, hooft voor hooft te deylen'

 • 'ende stelt tot momboren Arien Willemsen van Waelre ende Goert Willems tot Dinter'

Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen. D. van de Hagen, substituut secretaris.

Veghel R50 fol. 215 Akte 221 Verklaring 15-11-1651

Servaes Josephs, Goordt Lamberts, Joost Andriessen Gommers, 'woonende tot Erp', Daniel Petersen, Henrick Geryt Jan Gerytsen, Henrick Marcelisen, Jan Thonis, Henrick Jacops, mede optredend voor zijn broer, hebben verklaard ontvangen te hebben van Aert Jan Pouwels namens zijn moeder Mariken Jan Pouwels, 'alsulcke legaet ende maecksele als Willem Danielsen by testamentaire dispositie hadde gemaeckt aen de voorschreven comparanten', berustende bij notaris Matys Petersen.

Getuigen: Peter Claessen en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 215-218 Akte 222 Deling 09-12-1651

Peter Peter Willemssen en Jan Lamberssen als voogden over Mariken minderjarige dochter van Peter Dirick Heeseckers, verwekt bij zijn vrouw Mariken Lamberts, Henrixken weduwe van Aert Dirick Heeseckers, geassisteerd door haar oudste zoon Marten en Arien Jansen Coppens als voogden over haar minderjarige kinderen, hebben het goed gedeeld dat zij deels erfden van 'hennen grootmoeder' Anna Dirick Heeseckers, en het deel afkomstig van Lysken Dirick Heeseckers, en het deel toebehorende aan Sthevanus Heeseckers, 'vicarius St. Gregorius in Colen', van welk deel genoemde Sthephanus afstand heeft gedaan ten behoeve van zijn zussen en broers of hun kinderen, volgens procuratie van 22-07-1650 door hem zelf te Ceulen ondertekend. Als later nog enige kinderen van Henrick Dirick Heeseckers 'met goeden blyck wordden gevonden ende wettelyck geprocereert, sullen sij condividenten in desen altyt hennen portie van den gedeelte van Sthephanus Heeseckers te laten volgen met allen baten profyten van dyen'.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.