Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina8/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Peter Peter Willems en Jan Lambertsen als voogden over Mariken minderjarige dochter van voorschreven Peeter Dirick Heeseckers krijgt toebedeeld een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopensaet, gekegen ontrent Hoogh Sontvelt

 • e.z.: het goed van Catarina weduwe van Jan Aerts

 • a.z.: hun mede condividenten

 • e.e.: 'de gemynt van Vechell'

 • a.e.: 'de nieu aengeoche camppen tot Erp'

Ook 'een groesveldeken', groot ontrent 1 1/2 lopensaets • e.z. en a.z.: hun mede condividenten

 • e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: het goed van de kinderen van Peter Cornelissen

Ook 'een stuck teulants als groesvelt', groot 1 1/2 lopensaets, gelegen • e.z.: Lendert Tysen

 • a.z. en e.e.: hun mede condividenten

 • a.e.: het goed van Henrick Lendertsen

Dit deel is belast met een cijns van 38 stuivers aan Rut Jan Willensen van der Hagen.


'Ende syne mede condividenten te wegen naer behooren, mits dat desen loote wesende begroot met sijne portie ende gedelte toecomende Henrick Dirick Heeseckers, ende hadde wittelyck vercocht aen Geryt van Heessel, ende den vooschreven Peter Dirick Heeseckers van den voorschreven Heessell wederom hadde vercregen', op 19-04-1638, ondertekend door secretaris G. de Heessel.

Henicxken weduwe van Aert Dirick Heeseckers, geassisteerd door haar oudste zoon Marten em Arien Jan Coppens, voogden, krijgt toebedeeld een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopensaets, metten gehelen bomgaert', gelegen ontrent Hoogh Sontvelt • e.z. en a.e.: daar mede cndividenten

 • e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: de kinderen van Peter Cornelisen

Ook 'een groesveldeken', groot ontrent 1 1/2 lopensaet • e.z. en a.z.: haar mede condividentene

 • e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: de erfgenamen van Henrick Jan Diricxsen

Ook 'een stuck teulants als groesvelt', groot 1 1/2 lopensaets • e.z.: de erfgenamen van Henrick Jan Diricxsen

 • a.z. en e.e.: haar mede condividenten

 • a.e.: het goed van Henrick Lenders

Dit deel is belast met: • een erfcijns van 14 stuivers 'aent Clara clooster tot Shertgenbosche'

 • een cijns van 1 oort 'aen de domeynen van Brabant'

'Ende syne mede condividenten te wegen naer behooren'.

Getuigen: Matys Peters, Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 219-220 Akte 223 Verklaring 09-12-1651

'Bekenne ick ondergeschreven met myn eygen handt alsoo ick voor ontrent vyftien jaren mynen broeder salich Peter Heesecker all mijn goet te Somfel gelegen tot lyffrenthe ofte usum fructum syn leven langh vuyt seeckere oorsaken gegeven om te genieten, maer nu verstaende dat hij overleden is, alsoo geve, verlaten, cederen, transporteren alle mijn goederen aldaer gelegen, niet vuytgesondert, mijns breuders salich Peters ende Arnolt rechte wettelycke kynders van hen gebooren, dat sij malcanderen vrindelyck die goederen soo aldaer gelegen ende myn broeder salich Peeter tot een lyffrentte gegeven syn te deelen, die selve te vercoopen naer hen gelieven, te weten dat elck een gelycke veel hebben sall, met dese conditie, soo noch eenge wettelycke erffgename soude wesen van mynen broeder Henrick tyt levens binnen Shertogenbosche woonachtich geweest, dat oyck die selve oyck niet sallen vuytgeslooten sullen syn ende oyck niet die andere myns broeders Peters ende Arnout kynder gelycke deur malcanderen deelen inter partes equales dicvidicen, ende met de selve goederen handelen ende doen tgeene hen gelieve, d'welcke goederen ick ondergeschreven mits desen brieff ende ter presentoe van naervolgende getuigen hier mede wel wetende renuntieren, cederen ende transporteren meer genoempde myns broeders Peters, Arnout, oijck Henricx kynderen by dien naem wettelycke kynders in leven sijn'.

Ondertekend te Ceulen op 22-06-1650 door Stephanus Heeseckers, vicarius S. Gereorius in Colen.

Getuigen: Jan Gysberts van Asdonck en Jacop van der Heyden

Gecollationeerd door D. van der Hagen, substituut secretaris

Veghel R50 fol. 221 Akte 224 Verklaring 14-12-1651

Roeff en Jan Huybertssen, met procuratie aan hen gegeven door hun moeder Willemke Huybertsen, gepasseerd voor schepenen van de vijheid St. Oeden Rode op 28-11-1651, ondertekend door secretaris Meurs, hebben verklaard de 50 gulden te hebben ontvangen die Rover Jan Henricxen beloofd had te betalen aan zijn voorschreven zus Willemken voor 'erffelycke meubelen', volgens het testament van 20-03-1640, gepasseerd voor notaris Peter van Beeck.

Getuigen: Peter Claessen en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 222 Akte 225 Transport 23-12-1651

Henrick Jan Diricxsen doet ten behoeve van Jan soone Henrick Jan Dircicxsen den Ouden afstand van zijn recht op het vruchtgebruik van het 1/5 deel in een 'huys, hoff, schuer, boomgaert als ackerlant', groot ontrent 6 lopensaten, gelegen op de Cruystraet

Ook het 1/5 deel in een 'acker ende cluytvelde', groot ontrent 3 lopensaten, gelegen op de Hoogh Boeckt • e.z.: Aert Jan Lamberts

 • a.z.: de gemyne straet

 • e.e.: het goed van Thys Jacop Tyssen

 • a.e.: het goed van Henrick Petersen Verdussen

Getuigen: Matijs Peters en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 222-223 Akte 226 Transport 23-12-1651

Jan soone Henrick Jan Diricxsen den Ouden heeft uit krachte van de afstand van het vruchtgebruik door zijn vader op 23-12-1651 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Frans Matyssen, 'woonende tot Eeckert onder Woensel', het 1/5 deel in 'een huijs, hoff, schuer, boomgaert als ackerlant', groot ontrent 6 lopensaten, gelegen op de Cruystraet


 • e.z. en e.e.: de gemynte

 • a.z.: het goed van Mariken weduwe van Thomas Marcelis

 • a.e.: het goed van Arnolt van Stryp

Ook het 1/5 deel in een 'acker ende cluytvelde', groot ontrent 3 lopensaten, gelegen op de Hoogh Boeckt • e.z.: Aert Jan Lamberts

 • a.z.: de gemyne straet

 • e.e.: het goed van Thys Jacop Tyssen

 • a.e.: het goed van Henrick Petersen Verdussen

Getuigen: Matijs Peters en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 224 Akte 227 Transport 28-12-1651

Geryt Jan Diricxsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn vader Jan Jan Diricxsen een 'huys, schuer, hoff, boomgaert metten aengelegen lande als groese, poteryen ende gerechticheden, soo ende gelijk hij vercopere bij publycke palmslach ende coop hadde vercregen van Cornelis Cornelissen van Hoogstraten, vuyt cachte van testamente van syne moye', op 10-12-1648, groot ontrent in geheel 3 mauwerse, gelegen op Hamme

Het goed is belast met: • een erfcijns van 21 stuivers 'aent capittel van St. Jan binnen Den Bosch'

 • een cijns van 2 oort aan de heer van Helmond

Getuigen: Willem Jansen en Arien Handrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 225 Akte 228 Transport 03-01-1652

Deze akte is doorgestreept en niet ondertekend.

De broers Dirck Jochims en Cornelis Jochims, 'woonende binnen der herlicheyt Gemert', hebben verkocht, opgedrasgen en overgegeven aan Wouter Jacops en Arien Willem Ariensen, 'geswagers', een 'bunder hoyvelt', die zij verworven hebben van hun ouders, groot ontrent 1 voijer hoijwas, gelegen in de Heytsche Bunders • e.z.: Thonis Henrick Jacops

 • a.z.: het goed van Arien Claessen tot Uden

 • e.e.: het goed van Martyn weduwe van Phlips Peter Phlipsen

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Welt Peters

Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)

Veghel R50 fol. 225-226 Akte 229 Transport 03-01-1652

Geryt Cornelissen als man van Heylken dochter van Henrick Arienssen, eerder weduwe van wylen Willem Arienssen, doet ten behoeve van Wouter soone Lendert Jacops en Arien Willem Ariens, 'syn sagers', afstand van zijn recht op het vruchtgebruik op een 'acker teulants, gelegen in de Neerboecxse tiende', groot ontent 3 1/2 lopensaets


 • e.z.: de gemyne straet

 • a.z.: het goed van Henrick Lamberts

 • e.e.: het goed van den heere rentmeester van den Velde

 • a.e.: het goed van Heylken weduwe van Marcelis Lambert Aertsen

Het goed is belast met een erfcijns van 26 gulden aan Lysken Lenderts in de Sonne.

Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 226-228 Akte 230 Accoord 04-01-1652

'Alsoo seeckere questie ende verschille was geschapen te gerijssen tusschen Gysbert Peter Rutten ter eenre, ende Gerijt van Breugel ter andere syde, rakende hennen limite ende paelstede hender erffenisse den selven Gijsbert bij houwelycke vercregen door Ariken Thonis Rombuts syne wittige vroue, ende den voorschreven Breugel syne erve bij coope vercregen Wouter van Cranenbroeck ende Reynder de Bercke'. Er is het volgende afgesproken.


 • 'Het hecken hangende aen de gemyne straet wesende de vuytwaerts als inwaerts hender beyden huysingen die selve voorts tsamentelyck ende elck int besonder te mogen gebruijcken met varen, dryven als andersints,

 • ende noch daerenboven den voorschreven Breugel ende Gysbert alnoch een hecken sullen hangen, altyt ten versoeke d'een des anders op den hoeck van de schuer des voorschreven Geryt van Breugel tusschen hen beyder erve ende dat tsamentelyck te onderhouden,

 • mits dat van erve der gemyne straet te langs neffen den huysse gelegen beneffen de invaerte voornoemt, welcke huysinge competerende den voorschreven Breugel, alnoch buytten de meure des selfs huijs sal hebben ende behouden anderhalven maet voet voor erff voor eussen druptt als andersints langst den voorschreven gemetselde huyse, ende alsoo teynen des selfs huyse voorts linen recht op de pael bij partijen gestelt op eijnde hender erve, streckende op erve Dirick van der Hagen en Gielis Roeloffs van Liessel, onder welcken pael geleeght sijnde tot langxdurige memorie enen harden kaije, waer mede hennen erve is affgescheyden, ende alsoo van de gemeynte straet als voor staet genomineert op den bescheydtt pael naer vuijtwysen van dyen sonder eenige dispuyte aen elcx syde des selfs pael sal hebben ende behouden voor erve,

 • mits expresse conditien dat Gysbert Peter Rutten voorschreven langst neffen sijn erve naest de syde van Breugels erffenisse altyt ten behoeff van Geryt van Breuge ende syne naecomelinge eenen wech sal laten liggen tot varen ende gebruycken synder Breuges erve,

 • ende oft Gysbert voorschreven ten toecomende tyde te rade wordden om een hegge te leggen, sal den selven wech breet laten tien mate voeten,

 • nochtans den voorschreven Gysbert competerende d' erffrecht des selfs wech ende het gras van dijen daer op mochte wassen sal wesen tot profyt van Gysberden voorschreven, oftwel des selfs erffgenamen, overmits den wech gecomen van des meergenoempde Gysbert erve ende gelegen binnen syn paelstede,

 • behoudelyck dat Geryt van Breugel voor dese cerviteyt van wegen eens sal gehouden wesen te betalen van een ende dertich gulden'.

Gepasseerd ten overstaan van Jan Gerytsen, man van Anthonisken, 'soo veele hem soude connen belangen'.

Getuigen: Gerart Geerarts, Peter Claessen en Willen Jansen, schepenen
Bijschrift: Gijsbert Peters verklaart op 12-05-1657 betaald te zijn door Geraert van Breugel. Getuigen: Johan van Heessel en Peeter Janssen

Veghel R50 fol. 229 Akte 231 Transport 04-01-1652

Peterken weduwe van Micgiel Stevenssen doet ten behoeve van Jan Aertsen als man van Anneken dochter van Micgiel Stevensen, 'haren swager', afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het 1/4 deel in een 'acker teulants', groot ontrent 4 'lopensaets lants als groescantten met alle geerechticheden', gelegen in de Brugh tiende


 • e.z.: Anneken weduwe van Henrick Jansen

 • a.z.: het goed van Lambert Diricxsen van der Straten

 • e.e.: het goed van Anthonis Henricxsen

 • a.e.: het goed van Lambert Diricx voorschreven

Ook het 1/4 deel in een 'hoybemt, geheten den gelycken Bemptt', groot ontrent 4 kerren hoijwassche, hooiende en delende met Aelken weduwe van Peter Willem Gyben cum suis.


Ook een 'hoybemt', gelegen in de Eertsche Bunders, groot ontrent 6 kerren hoijwassch, hooiende ende delende met Jan Ariens Verlocht.

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 230 Akte 232 Transport 19-01-1652

Jan Aertsen als man van Anneken dochter van Micgiel Stevenssen heeft overgegeven aan Peterken weduwe van Micgiel Stevens, 'syne schoonmoedere', zijn recht op het vruchtgebruik, waarvan zij op 16-01-1652 afstand had gedaan, van 'eenen acker teulants als andere parcelen hoijvelts'.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arijaen Handrix, schepenen

Veghel R50 fol. 230-231 Akte 233 Transport 20-01-1652

Geryt Cornelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Dirick Jacops een 'stuck teulants genoempt de Kessell ecker', groot ontrent 1 1/2 'lopensaets lants met allen poterijen ende gerechticheden', gelegen in de Nederboecxse tiende'


 • e.z. en e.e.: Heylken weduwe van Marcelis Lambert Aerts

 • a.z.: het goed van Dirick Jacops

 • a.e.: het goed van Henrick Lambertssen

Getuigen: Matijs Peters en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 231-232 Akte 234 Testament 20-01-1652

Emken dochter van Lambert Daniels, weduwe van Dirick Jaspers, inwoonster van Vechel, 'sieck aen den lichaem', maakt haar testament op.


 • ze bevestigt het testament gemaakt voor schepenen van Vechel op 01-03-1649

 • daarnaast krijgt haar zoon Geryt Dirick Jaspers uit zijn kindsdeel vooraf, 'by Willem Dirircxs in synen leven competerende ende vercregen door 't cederen der tochten by haer testatrice affgegaen ten behoeffe des voorschreven Willem' op 04-04-1651, 'het gedeelte ende portie den voorschreven Willem in synen leven competerende in Schoenmakers Camp, gelegen aent Venne, haer by versterff door den selven Willem door 't affgaen der tochten aengecomen,

 • ende voorts het overblyven der andere goederen naer haerder doot met synen geheelen broeder oft wel des selfs erffgenamen gedeijlt te wordden hooft voor hooft'

Getuigen: Peter Claesen en Willem Jansen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris

Veghel R50 fol. 233 Akte 235 Transport 22-01-1652

Thonis Jan Thonis Corsten Smits heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Micgiel Arien Donckers een 'hoyvelde oft weytvelde', genoemd Nootenveldeken, gelegen in de Valstraet


 • e.z.: het goed van Henrick Aertsen

 • a.z.: het goed van Daniel Henrick Daniels

 • e.e.: het goed van Claes Jan Claesen

 • a.e.: de gemeyne straet

Getuigen: Matijs Peters en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 233-234 Akte 236 Transport 22-01-1652

Hendrick Marten Meussen heeft voor 895 gulden verkocht en opgedragen aan Jan Marten Donckers een 'stuck ackerlants met heij ende weijvelt, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 9 lopensaten, gelegen in Grietenvelt, 'wesende leenrurich aen den heer van Geffen'


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Jan Rutten

 • a.z.: de gemynte

 • e.e.: Joncker Baecx

 • a.e.: het goed van de koper

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers

Veghel R50 fol. 234-235 Akte 237 Accoord 23-01-1652

'Alsoo seeckere questie ende versschille was geschapen te geryssen tusschen Geryt Anthonis Stoven ter eenre, ende Geraert van Breugel ter ander syde, rakende hennen limite ende paelstede hender erffenisse, den selven Geryt Stoven in coope vercregen tegens Jan Thonis Wynen ende den voirschreven Breugel synen erve vercregen bij Woter van Cranenbroeck ende Reynder de Becker. Soo hebben de voorschreven contrahentt met d'een ende d'anderen vollen consent ende door hennen eijgen toedoen hennen palinge tusschen hennen erve gestelt als volght, te weten tusschen hennen erve aen de gemyne straet eenen pael, ende den anderen naestvolgende by hen gevonden geapprobeert, en daer naest noch eenen pael gestelt, welcke drij palen staende lanst de huysingen des meergenoempde Breugels, tusschen hennen contrahentten erve ende deusen druptt van de huysingen des voorschreven Breugels sal haren val effectueren naer behooren, ende van de gemynte tott opten dorden pael daer van line recht tot op den vyerden pael staede gestelt tusschen erve den voorschreven Geryt Breugel ende Geryt Stoven, schietende oft staende ontrent Gielis Roeloffs ende Dirick van der Hagen erffenisse, waer mede hennen erve is affgescheyden ende gedeylt dat elcx syn erve van de syde der palinge sal hebben behouden'.

Getuigen: Geryt Antonis Stoven, Gerardt van Brueghel, Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 235-236 Akte 238 Transport 24-01-1652

Jan Dirick Thonis heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Henricxsen van Erp een 'acker teulants', die hij heeft gekocht van de erfgenamen van Jan Arien Geryt Goossens, groot ontrent 7 lopensaets, 'met de gerechticheyt van twee vennekens' • e.z.: de erfgenamen van Joncker Lanckvelt

 • a.z.: het ged van Jacop Crijnen

 • e.e.: het goed van Jan Aerts van Eert

 • a.e.: het goed van Heylken weduwe van Marcelis Lambert Aertsen

Het goed is belast met: • een erfcijns van 10 gulden aan Anneken N., binnen Shertogenbosche

 • een erfcijns van 15 gulden aan Jan Bouwens binnen Den Bosch

 • een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan Jan Jan Laureynsen

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 236-237 Akte 239 Transport 26-01-1652

Aert Diricxsen, wevenaer, doet afstand van zijn recht op het vruchtgebruik van 2 gedeelten in een 'acker teulants, met allen gerechticheden hem aengecomen door Jenneken dochtere Willem Arienssen, syne gewesene huysvrouwe', gelegen opt Sytaert, groot ontrent 7 'lopensaeten lants als groese'


 • e.z.: Geryt Stevens en Anneken, weduwe van Aert Gerlings

 • a.z.: de gemynte van Vechel

 • e.e.: het goed van Lonis Lonissen

 • a.e.: de gemynte van Vechel

Het goed is belast met een erfpacht van 1 mauwer rogge 'aen St. Joris altaer in de kercke tot Vechell'. Willem Aert Diricx heeft zijn broer Jan Aert Diricxsen gemachtigd om in het voorgaande namens hem op te treden.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 237-238 Akte 240 Transport 26-01-1652

Lysken dochter van Jan Wouters, weduwe van Henrick Henricxsen doet ten behoeve van Thomas Thonissen als man van Catarine dochter van Henrick Henricxsen afstand van haar recht op het vruchtgebruik van de helft in een 'huys, hoff, boomgaert als groese, poterijen ende gerechticheden, groot ontrent 4 lopensaten, gelegen aen de Donck


 • e.z.: Laureyns Willem Thonissen

 • a.z.: het goed van Jan Wilbertsen

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van Jan Wilbertsen

Ook van de helft van 'eenen acker teulants met allen gerechticheden', gelegen int Donckerstraetken, groot ontrent 3 lopensaten lants • e.z.: het goed van de weduwe van Laureyns Jacops

 • a.z.: het goed van Margriet weduwe van Daniel Jansen

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van de weduwe van Laureyns Jacops

Het goed is belast met: • een erfcijns van 3 gulden 'aen de keck tot Vechel'

 • een erfcijns van 9 gulden aan Heylken dochter van Goossen Ariens

 • een cijns van 2 stuivers en 3 oort aan de heer van Helmond

Het goed mag belast worden met 100 gulden.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 238-239 Akte 241 Transport 31-01-1652

Heer ende meester Regierum Tempelaer, 'advocaet voor den Rade van Brabant', met procuratie gegeven door Jenneken van Bilderbeeck, weduwe van Jan van Dort, op 23-12-1651 voor wethouders van Duren gepasseerd, 'heeft gepresenteert ter somma van hondert Carolus gulden aen de gebruyckers van den Oorbemt, om daer mede lossen een seecker achtste gedeelt des selfs bemt voormaels vercocht door Peter van den Yseren, alles conformelyck den schepenen protocoll tot Vechel ende alsoo de selve gebruyckers de voorschreven penningen niet en hebben geaccepteert, soo heeft den voorschreven heere advocaet hem selve de selve penningen geconsigneert onder Peter Claessen ende Willem Jansen, schepenen tot Vechell, die welcke de voorschreven penningen bekennen ontfangen te hebben'.

Getuigen: Peter Claessen en Willem Janssen, schepenen


Bijschrift: heer en meester Regierum Tempelaer, 'advocaet voor den Rade van Brabant', verklaart de 100 gulden teug ontvangen te hebben. Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 239 Akte 242 Transport 31-01-1652

Dirick Willem Thijssen van Herenthum als man van Peterken dochter van Welt Peter Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Lambertssen een 'acker teulants met groese, poterijen ende gerechticheden, gemynelyk genoemt den halven legen hoff', aangekomen van de ouders van zijn vrouw, gelegen int Francquefort, groot ontrent 3 lopensaten

Het goed is belast met: • een erfcijns van 21 stuivers aan Aert Evertsen ten Bosch

 • een erfcijns van 10 gulden aan Huybert Peter Roeffen

 • een cijns van 2 stuivers en 1 oort aan de heer van Helmond

Getuigen: Wijllem Meussen en Willem Jansen, schepenen

Veghel R50 fol. 240 Akte 243 Transport 31-01-1652

Aert Marcelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Dirck Arienssen een 'stuck teulants met allen poterijen, gerechticheden', aangekomen van zijn ouders, groot ontrent 1 lopensaets lants, genoemd den Mostaert, gelegen aent Heeselaer

Het goed is belast met een erfcijns van 6 stuivers en 1 oort 'aen de arme taffele tot Vechel'.

Getuigen: Wijllem Meussen en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 241 Akte 244 Transport 31-01-1652

Jacob Henrick Jan Sijmonts als man van Meriken dochter van Jacob Tyssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Wilm Henrick Jan Claesen het 1/4 deel in 'eenen hoijbemt', groot ontrent 2 kerren hoijwasch, gelegen ter plaatse genoemd den Bunderssen Hoeck

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.