Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)

Dovnload 1.08 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R50 (1650-1653)Pagina9/16
Datum28.10.2017
Grootte1.08 Mb.

Dovnload 1.08 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

 • e.z.: Roeffen Camp

 • a.z.: het Udens Campken

 • e.e.: de gemijnte

 • a.e.: Tijs Peters eussel

Hooiende met Dirck Martens cum suis en rijdende tegen Gerit Cornelissen cum suis.

Getuigen: Wijllem Meussen en Willem Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 242 Akte 245 Transport 03-02-1652

Claes Jan Claessen geeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jan Thonis Cornelis Tibosch een erfcijns van 6 vaten rogge, Veghelse maat, zijnde deel van een erfpacht van 11 vaten rogge, waarvan 5 vaten rogge zijn afgelost, verkregen van Arien Aert Keysters en Lambert Gerytssen, zoals bescheven in een Veghelse schepenbrief van 11-01-1629, die tegenwoordig wordt betaald door Delis Jan Delissen uit onderpanden gelegen aent Havelt, en gekomen van Jan Roeloffs Olislagers volgens de constitutiebrief voor schepenen van Vechel op 21-02-1492.

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 243 Akte 246 Transport 03-02-1652

Heer en meester Johan van der Straten, 'doctoir in de medicynen', heeft met procuratie gepasseerd voor schepenen van Wansum 'in den lande van Kessell des vorstendoms Gelre gelegen' op 01-02-1652, gegeven door zijn zus Lysken dochter van Dirick Willem Henricxsen van der Straten, verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Sijmon Luijcassen, 'woonende tot Schyndell', het 1/4 deel in 'eenen hoybemt', geheten den Jungere • e.z.: de Muylenbemt

 • a.z.: het goed van Rover Jan Henricx in de Grootdonck cum suis

 • e.e.: de gemyne Aa aldaer vloyende

 • a.e.: het goed van Jacop Rommen

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 244-245 Akte 247 Transport 05-02-1652

Aert soone Jan Lambert Aertssen heeft in een ruil opgedragen en overgegeven aan Claes soone Jan Claessen een 'acker teulants met poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 1/2 lopensaeten lants, gelegen aen den Doorenhoeck aldaer


 • e.z.: het goed van Anneken weduwe van Goossen Ariens

 • a.z.: Arien Jansen Coppens

 • e.e.: het goed van voorschreven Anneken

 • a.e.: de gemeynt

Aert had deze 'ecker' toebedeeld gekregen van zijn ouders. Het goed is belast met: • een erfcijns van 12 gulden aan Luytken Henricx tot Shertogenbosche

 • een erfpacht van 1 vat gerst 'aen de pastorije tot Vechel'

 • een cijns van 2 oort en 2 penningen aan de 'domeynen'

Het goed is geruild tegen een 'acker teulants' gelegen in de Akerse tiende en 'eenen acker teulants', gelegen in de Hoogboexse tiende', die heden door Claes Jan Claessen aan Aert Jan Lambertsen zijn getransporeerd.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 245-246 Akte 248 Transport 06-02-1652

Claes soone Jan Claessen heeft in een ruil opgedragen en overgegeven aan Aert sone Jan Lambert Aertssen een 'acker teulants met poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 1 Bosch sestersaets lants, gekegen in de Akerse tiende


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Seger Aert Donckers

 • a.z.: het goed van Henrick Lamberts

 • e.e.: het goed van Lendert Lendertsen Greelmaker

 • a.e.: de gemyne straet

Ook een 'acker teulants met allen gerechticheden', groot ontrent 1 Vechsle lopensaets lants, gelegen in de Hoogboecxse tiende • e.z.: Jan Jansen Leesten met anderen

 • a.z.: Jan Henrick Jan Claes

 • e.e.: eenen gemynen wech

 • a.e.: het goed van Henrick Henricxsen van Erp

Claes heeft deze percelen deels gekocht van Claes den Schoenmaker en deels toebedeeld gekregen van zijn ouders. Claes heeft dit goed met Aert Jan Lamberts geruild tegen een 'acker teulants', gelegen aen den Doorenhoeck.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 246 Akte 249 Transport 05-02-1652

Mathijs Jan Thyssen en Nicolaes Roelofs van Kilsdonck, 'als gewesene provisoren der arme taffele tot Vechel'van 1647, 'hebben gereminteert, gelyck sij reminteren by desen, van alsulcken processe wegens de beslagene penningen berustende onder Matijs Peters, tegenwoordich president alhier, competerende Catarina van den Begh, weduwe Geraert van Heessell, ten behoeve der kynderen Arien Diricxsen de Cuyper, om met de selve geyste schulde te doen als bedingde stucken haere goedunken'.

Getuigen: Matijs Peters en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 247 Akte 250 Transport 06-02-1652

De broers Ruth en Jasper, nagelaten kinderen van Ruth Cluytmans, hebben verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Jacop Jansen van der Hagen hun rechten die hun vader Ruth Cluytmans had in 'ettelycke erfgronden, bij Jan Jan Willemssen van der Hagen den Ouden of wel des selfs erffgenamen in hen gebruyck hebbende'.

Getuigen: Wijllen Meussen en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 247-251 Akte 251 Deling 09-02-1652

Henrick Jan Rutten, Dirck Martens en Henrick Marten Meeussen als voogden over de drie minderjarige kinderen, met name: Rudt Jan Rutten, zijn broer Matijs en hun zus Emken, kinderen van voorschreven Jan Ruth Cluytmans, verwekt bij Hilleken dochter van Marten Aert Donckers, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Henrick Jan Rutten krijgt toebedeeld een 'acker teulants mette groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 5 'lopensaten lants metter voorschreven groese', gelegen aen den Blouwen Steen


 • e.z.: Anthonij Thonissen Tibosch

 • a.z.: het goed van Roeloff Jan Daniels

 • e.e.: de gemyne straet

 • a.e.: het goed van Aert van Strijp en Margret weduwe van Daniel Janssen

Ook 'een weytvelde', gelegen inde Davelaer tiende • e.z.: Jenneken weduwe van Lambert Janssen

 • a.z.: het goed van Henrick Gerut Goorts

 • e.e.: de gemynt van Vechele

 • a.e.: het goed van Henrick Lambertsen

Ook 'een stuck teulants', genoemd den Honstardtt, gelegen in de Akerse tiende • e.z. en e.e.: den heere van den Vekde

 • a.z.: het goed 'der arme taffele tot Vechel'

 • a.e.: de gemyne straet

'Ende de gerechticheyt vant cluytvenne in de goeve toecomende de erffgenamen Joncker Lanckvelt'.


De medecondividenten moeten 100 gulden betaen aan dit lot, 'ende dat voor de competentie synde leenrecht'. Het goed is belast met een erfcijns van 6 gulden en 5 stuives aan Lysken weduwe van Marten Donckers. 'Alles te maken leenroerich naer behooren'.

Henrick Marten Meusen en Dirick Martens als voogden over de drie minderjarige kinderen van Jan Rut Cluytmans, met name Rudt Jan Rutten, zijn broer Matijs en hun zus Emken, krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert metten aengekegen landerijen', groot ontrent 7 lopensaten lants, gelegen opt Sytaert • e.z., e.e. en a.e.: Joncke Boxsen

 • a.z.: het goed van Jenneken weduwe van Aert Donckers

Ook een 'acker teulants als weytvelde genoemt het Grietken velt', groot 10 lopensaten


Ook het 1/4 deel in 'eenen bemptt', gelegen in de Sytersse bempden, geheten den Grooten Bemptt, hooiende en delende met Jenneken weduwe van Aert Donckers cum suis • e.z.: Jenneken weduwe van Aert Donckers

 • a.z.: de gemyne Aa aldaer cloyende

 • e.e.: het goed van Joncker Boxen

 • a.e.: het goed van Aert Peter Aertsen cum suis

Ook een 'hoybemptt', gelegen in de Havelse bempden • e.z. en e.e.: Jan Bouwens

 • a.z.: het goed van Thonis Marten Meussen

 • a.e.: het goed van Thonis Henricxsen cum suis

Ook 'weytvelde', gelegen opt Sytaert, 'met alle poteryen ende gerechticheden' • e.z.: het goed van Jenneken weduwe van Aert Donckers

 • a.z.: de gemyne straet

 • e.e.: het goed van Henrick Marten Meusen

 • a.e.: de gemyne straet

Ook 'de gerechticheden int cluytvenne in den Berch, ende het gebruijck in Lijndt'.


Dit deel is belast met:

 • een cijns aan de heer van Helmond

 • een jaarlijks bedrag van 18 gulden en 15 stuivers aan Lysken weduwe van Marten Aert Donckers, voor de duur van haar leven

'Alles leenroerich te verheffen naer behooren'.

Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 251-252 Akte 252 Transport 12-02-1652

Lambert Hermanssen, 'woonende tot Erp', als man van Laureynsken Geryt van Keldonck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henrick Geryt Diricxse de helft van 'drie parcelen ackers teulants', groot int geheel 8 lopensaten, 'met groese daer inne gelegen met allen poteryen, gerechticheden van dyen', gelegen onder Vechel genoemt den Sweenslach, welk goed hij verkregen heeft van de ouders van zijn vrouw, waarvan twee percelen zijn gelegen


 • e.z. en e.e.: het goed van Joorden Jacops Donckers

 • a.z.: het goed van Anthony Tonisen cum suis

 • a.e.: het goed van Anthonij Tonissen voorschreven

Het andere perceel is gelegen: • e.z. en e.e.: Jennken weduwe van Aert Donckers

 • a.z. en a.e.: Anthony Tibos voorschreven

Het goed is belast met een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 252-254 Akte 253 Transport 12-02-1652

Jan Corstiaen Janssen heeft verkocht aan Lenart Matyssen, uit krachte van de afstand van het recht op het vruchtgebruik door Catarina weduwe van Cornelis Ariens gedaan op 10-02-1652 binnen Kessell, ondertrekend door R. Janssen van Thielen, secretaris, de helft van 'drij parcelen goederen', in de eerste plaats de helft van 'een hoijvelt gelegen op Sontvelt'


 • e.z.: Henric Peter ELias

 • a.z.: den Elsacker

 • e.e. en a.e.: het goed van Corstiaen Janssen Schoenmaker

Ook de helft in 'een acker teulans genoemt den Elsacker' • e.z.: Joffrouw Hambroicx

 • a.z.: Henric Peter Elis

 • e.e.: Corstiaen Janssen

De helft in 'eenen acker teulants genoemt Hoefken'


Groot in totaal 4 1/2 lopensaten.


Ook het 1/6 deel in een 'hoijvelts achter den Schopacker', hooiende met Lenaert, de koper, cum suis, rijdende int geheel tegen de 'hoijbemt' van Lijsken Jan Phlipsen.
Alles aan te vaarden na de dood van Catarina weduwe van Cornelis Ariens. Het goed is belast met een cijns van 22 of 23 stuivers plus of min 1 oort.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 254-255 Akte 254 Transport 12-02-1652

Jan Corstiaen Janssen heeft 'weer overgegeven' aan Catarina weduwe van Cornelis Ariens de afstand van het recht van vruchtgebruik, zoals is gepasseerd voor schepenen binnen Kessel op 10-02-1652, on te mogen genieten de inkomsten van de goederen die op 12-02-1652 door Jan Corst Jaenssen voor schepenen van Vechel verkocht zijn.

Getuigen: Michgiel Donckers en Arien Henrick Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 255 Akte 255 Transport 13-02-1652

Lennaert Matyssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Gortssen, 'synen swager', 'vyer parcelen bestaende in de landeryen, groese als hoyvelde', zoals Lendert op 12-02-1652 door opdracht heeft verkregen van Jan Corstiaen Jansen.

Getuigen: Michgiel Donckers en Peter Claessen, sschepenen

Veghel R50 fol. 256 Akte 256 Transport 19-02-1652

Henrick Ariens van Oordtt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thys Jan Tyssen het 1/6 deel in 'eenen hoybemptt', hooiende met Thys, de koper, cum suis, en rijdende met Michiel Arien Donckers • e.z.: Henrick Geryt Goijaerts

 • a.z.: Rudt Peters

 • e.e.: Thys Jacop Tyssen

 • a.e.: de gemyne Aa aldaer vloyende

Het goed is belast met 100 gulden te betalen aan Peter Henrick Jan Claes, voor wel bedrag de 'hoybemptt' is beleend.

Getuigen: Micghiel Donckers en Wilm Janssen, schepenen

Veghel R50 fol. 257-258 Akte 257 Transport 20-02-1652

Deze akte is doorgestreept.

Willem Mathyssen, 'gewesene man' van Anneken dochter van Goort Ariensen, heeft met autorisatie op 20-02-1552 gegeven door schepenen van Vechel, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Willem Tyssen van Heretum een erfcijns van 6 gulden, te betalen uit een 'acker teulants als heytvelt', groot ontrent 3 lopensaten, genoemd Geryts Camp, gelegen ontrent 't Heylicht • .z.: het ged van Arien Aert Rutten

 • a.z. en e.e.: de gemynt van Vechel

 • a.e.: het goed van Jan Jan Jacops

Getuigen: Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen
Doorgestreept bijschrift: Jan Willem Jacbs van der Santvoort, voor zichzelf en emde optredend voor ...
Bijschrift: Jan Aerts van der Hagen heeft op 08-07-1697 verklaard 100 gulden ontvangen de hebben van de kinderen van Willen Jacobs van der Santfort de Smit als aflossing van bovenstaande erfcijns. Getuigen: Aert Gorts en Gerart Vermeulen. H. Bymans, substituut secretaris
Bijschrift: 'Jan Aerts Verhagen bekent alnog van desen voornoemde rente van vyftien stuyvers jaerlycx met de somma van vijftien gulden mede voldaen te syn uyt handen der voornoemde kinderen van Willem Jacobs van de Santvoort de Smit' op 08-07-1697. Getuigen Aert Goijaerts en Geraert Vermeulen. H. Bymans, substituut secretaris

Veghel R50 fol. 258 Akte 258 Transport 22-02-1652

Henricxken weduwe van Aert Dirck Heeseckers voor het vruchtgebruik, de broers Marten, Aert, Jan en Dirick, en hun zus Peterken voor het erfrecht, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Lambertsen en Peter Peter Willemsen, voogden over Mariken minderjarige dochter van Peter Dirick Heesecker, 2 delen in een 'huys staende op des voorschreven Marikens erve opt Sontvelt in de Lynsse Camppen, de voorschreven Henricxken ende hare kynderen aengecomen van den erffgenamen Dirick Heeseckers'.

Getuigen: Arien Henrick Ariens en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 259 Akte 259 Transport

Doorgestreept fragment

Henricken weduwe van Aert Dirick Heesecker doet afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het 1/4 deel in 'verscheyden stucken teulants als heyvelt, gelegen tot Vechel'...

Veghel R50 fol. 259 Akte 260 Transport 23-02-1652

Dirick Henrick Geryts Verheyden, 'woonende tot Dinter', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Thonissen, 'oyck woonende tot Dinter' een 'stuck teulants', welk aan hem is toebedeeld van het goed van de ouders van zijn vrouw, groot 1 Bosch lopesaets, gelegen op Haselberch


 • e.z.: het goed van Aert Jan Aertsen

 • a.z.: de Vechelse Bunders

 • e.e.: het goed van de weduwe van Anthonis Matysen

 • a.e.: de verkoper met de zijnen

Het goed is belast met een erfcijns van 20 stuivers 'aen de cappelle onder Dinther aent Beugde'.

Getuigen: Wijllem Meussen en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 260 Akte 261 Transport 24-02-1652

Deze akte is doorgestreept.

Jan soone Jan Claessen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Laureynssen een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers, te betalen uit een 'huijs, hoff, boomgaert mette aengelegen landeryen', groot ontrent 5 lopensaten lants, gelegen aent Kemken • e.z.: het goed van Arien Goort Jan Claessen

 • voorts: de gemeynte

Het goed is belast met: • een erfcijns van 5 gulden aan de voorschreven Jan Jan Vreynsen

 • een cijns van 1/2 blanck 'aen de domeynen van Brabant'

Getuigen: Gerart Gerarts en Willem Jansen, schepenen
Bijschrift: Jan Goort Jan Claessen heeft op 25-09-1654 deze erfcijns afgelost aan Jan Jan Laureynsen.

Veghel R50 fol. 261-262 Akte 262 Belening 27-02-1652

Peterken weduwe van Aert Jansen, 'wonende tot Nistelrode', Thonis Aertsen en zijn broer Aert, Willem Gysberts als man van Mariken dochter van Aert Jansen, hebben verklaard 50 Carolus gulden ontvangen te hebben van Jasper Jan Aerts den Jongen en zijn broer Henrick. Genoemde Peterken en haar kinderen Thonis, Aert en Wille, hebben Jasper voor dat bedrag voor 6 jaren beleend met een 'stuck teulants', groot ontrent 1 Bosch lopensaet, gelegen aen de Hooch Heyde


 • e.z., e.e. en a.e.: het goed van de erfgenamen van den Jongen Jan Aerts

 • a.z.: de gemijn straet van Vechel

Als bij het aflossen de 'acker' bezaaid is, dan zullen Jasper en Henrick 'genieten het ploechrecht te weten de halff schare'.

Getuigen: Gerart Gerarts en Michgiel Donckers, schepenen

Veghel R50 fol. 262-264 Akte 263 Accoord 29-02-1652

'Alsoo seeckere questie ende verschille was geschapen te geryssen tusschen Dirick Peterssen ende Geraert Aert Gerlingsen als momboren ende curateuren over de onmundige dochtere Lambert Peterssen ter eenre sijde, en Jan ende Peter gebroederen ende kynderen Peter Peters den Ouden, als oick Meys Jan Artssen als man ende mombor over Mariken synen huysvrouwe, dochtere Peter Peters voorschreven, den voorschreven Meys hem fort ende sterck makende voor Anneken dochtere Peter Peters den Ouden voornoemt, absent, Dirick Peters voorschreven voor syn selven, Geryt Aert Gerlings voornoemt als man ende mombor over Peterken dochtere Claes Peters, verweckt bij Jenneken dochtere Peter Peter Lambertsen, den voorschreven Geryt hem oyck fort ende sterck makende voor Mariken dochtere Claes Peters voorschreven, syne schoonsustere, oyck voor hen selven, ter andere syden, over seeckere actie ende pretense de voorschreven comparantten hen competerende in de goederen waer inne Lambert Peterssen is bestorven, aengaende de erffgronden Luytken dochtere Peter Peter Lamberts, weduwe wylen Jan Dirick Daems als erfflycke als haeffelycke meubelen, als oyck seeckere huijs, hoff, staende ende gelegen opt Sontvelt, de voorschreven Luytken op haeren erffenisse staende, met Lamberden haeren broeder getimmert ende tsamentelyck in jaren leven huys houdende, en allen baten, profyt genetende, welcken teymmerden huyse staende op des voorschreven Luytkens erffdeel ende by den voorschreven Lambert Peters tot synen sterffsach genoten de emoliementten van dyen, als sij verclaerden, over welcke voorschreven actie, recht ende toeseggen int voorschreven erffdeel des voorschreven Luytkens als erffelycke als haeffelycke mubelen de voorschreven comparantten mochte competeren, sijnde inder vrientsschappe metter minnen veraccordeert in manier als volcht'.


 • de broers Jan en Peter en Meijs Jan Artsen en Anneken dochter van Peeter Peeters den Ouden krijgen voor hun rechten van de voorschreven voogden 80 gulden

 • Dirck Peters en Geaert Aert Gerlings krijgen voor hunr echten 50 gulden

 • bovengenoemde erfgenamen van Luytken docher van Peter Peter Lamberts, weduwe van Jan Dirick Daems doen daarmee afstand van hun rechten op genoemde goederen te behoeve van voorschreven minderjarige dochter van Lambert Petersen

Getuigen: Gerart Gerarts en Peter Claessen, schepenen

Veghel R50 fol. 264-265 Akte 264 Transport 04-03-1652

Jan Jan Thonis heeft verkocht en opgedragen aan zijn broer Andries Jan Thonis zijn kindsdeel, dat hij in het testament van zijn ouders heeft verworven, gelegen aen het Havelt

Getuigen: Michgiel Donckers en Ariaen Hendrickx Ariens, schepenen

Veghel R50 fol. 264-265 Akte 265 Transport 07-03-1652

Handersken weduwe van Art Dircx heeft ten behoeve van Marten Arts afstand gedaan van het recht op het vruchtgebruik van het 1/4 deel in een 'heycamps ende moervelts'.


Marten Art Dirx heeft vekocht aan zijn zus Peterken het 1/4 deel in 'eenen heycamp, gelegen in de parochie van Vechel'

 • e.z.: de gemynte van Lieshout

 • a.z.: de gemynte van Vechell

 • e.e.: de gemynte van Erp

 • a.e.: de Heijhoeff

Het goed is belast met een cijns 'aen de domeynen van Brabant'.


Ook het 1/4 deel in 'een moervelt', gelegen aldaar

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 266 Akte 266 Transport 07-03-1652

Peerken Arts Dircxen 'stelt weder in haer recht ende tochte' Handersken weduwe van Aert Dirxen, de percelen beschreven in een akte van 07-03-1652.

Getuigen: Matijs Peters en Gerart Gerarts, schepenen

Veghel R50 fol. 266-271 Akte 267 Deling 07-03-1652

Jan Roeloffse van Kilsdonck als man van Anneken dochter van Art Marten Donckarts, Jan Marten Donckers en Art Jan Lambersse als voogden over Handrisken weduwe van Gielis Jan Lamerse, Jan Marten Donckarts voorschreven en Thonis Marten Muessen als voogden over Geertruijt minderjarige dochter van genoemde Art Marten Donckarts, hebben het goed gedeeld dat zij verworven hebben door afstand van het recht op het vruchtgebruik door Lijsken weduwe van Marten Art Donckarts, hun 'grootmoeder'.


Jan Marten Donckartssen en Anthinis Marten Muessen, voogden over Geertruijt dochter van Art Marten Donckerts, krijgen toebedeeld het achterste van den Hooghen Berch, groot ontrent 5 lopenzaet en 5 roeijen

Ook het 1/4 deel in 'eenen hoybeemt', genoemd den Visscher • e.z.: Jozijna Haubraecken

 • a.z.: het goed van Heijlken Goossen Ariens

 • e.e.: de gemeijne Aa aldaer vloijende

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Dit lot zal 'van den Hooghen Berch' profiteren 5 roijen, 'afgemeten te worden tot begrootinghe des selfs loote'.


Dit deel is belast met de helft een bedrag van 400 gulden aan Lijsken Lenarts in de Son, en aan de kinderen van Jan Rutten.

Getuigen: Matijs Peters, Geraert Gerarts en Michgiel Donckers

Aert Jan Lambertssen en Jan Marten Donckartse, voogden over de weduwe van Gielis Jan Lambertssen, krijgen toebedeeld 'het voorste van den Hooghen Berch', groot 5 loopenzaets


 • e.z.: Jan Roeloffs

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: Geertruijt dochter van Art Marten Donckers

Ook het 1/4 deel in 'Smits bemt' • e.z.: Zeger Donckarts

 • a.z.: Jan Leesten cum suis

 • e.e.: de Aa aldaer vloijende

 • a.e.: het goed van Dirck Aerts van Eerdt

Dit deel is belast met de helft van een bedrag van 400 gulden te betalen aan Lijsken Lenaerts in de Son en de kinderen van Jan Rutten.

Getuigen: Matijs Peters, Geraert Gerarts en Michgiel Donckers

Jan Roeloffs van Kilsdonck als man van Anneken dochter van Art Marten Donckarts krijgt toebedeeld een 'acker tuelants met het weydvelt daer in gelegen', samen groot 6 loopenzaets en 25 roijen

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


Dovnload 1.08 Mb.