Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Archief Veghel – inv nr. R53 (1660-1662)

Dovnload 0.72 Mb.

Archief Veghel – inv nr. R53 (1660-1662)Pagina1/11
Datum10.01.2019
Grootte0.72 Mb.

Dovnload 0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Archief Veghel – inv. nr. R53 (1660-1662)

Regesten door Martien van Asseldonk
Secretaris Marcelis van der Sloot ondertekende de meeste akten met zijn naam. Gerit Roeffs was ten tijde van dit protocol substituut secretaris.

Regesten:


Veghel R53 fol. 1 Akte 001 Voogden 01-07-1660

Arien Aert Gerlincks en Aert Evertse zijn op verzoek van Jan Ariens als man van Lysken dochter van Evert Aert Everts, eerder weduwe van Willem Dirck Aert Donckers, aangesteld als voogden over Aert minderjarige zoon van Dirick Aert Donckerts, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Peter van Valderen en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 2-6 Akte 002 Deling 01-07-1660

Steven Gerits als man van Jenneken dochter van Evert Aert Everts, Arien Aert Gerlinckse en Aert Evertse als voogden over Aert minderjarige zoon van Dirick Aert Donckertse, verwekt bij zijn vrouw Lijsken dochter van Evert Aert Evertse voorschreven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Arien Aert Gerlincx en Aert Evertse, als voogden over Aert minderjarige zoon van Dirick Aert Donckers, voor het erfrecht, en zijn moeder Lijsken dochter van Evert Aert Everts, voor het vruchtgebruik, krijgen toebedeeld een 'achter huys met thien gespann, af te gaen op de ... op het midde van de worme, af te gaen tusschen het thiende ende elffste gespan, te ruijmen Pincsten toe comende over een jaer, noch het appelbonen gesmet sijnde, te ruijmen als voor'.
Ook 'het resterende van de hoffstadt', groot 5 lopense, 16 roijen en 2 voeten


 • e.z.: het goed van Dirick van der Hagen

 • a.z.: de gemeyne straet

 • e.e.: de mede condivident

 • a.z.: het goed van Dirck van der Hage

Ook 'de helft van een stuck saijlants genoemt de Drij Lopense, tot Dinther gelegen', groot 45 roijen en 5 voeten • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: P(...) Anthonis

 • e.e. en a.e.: de gemeijne straet van Dinther

Ook 'de helft van een stuck saijlants', gelegen aldaar, genoend de Bunt, groot 2 lopense, 27 roijen en 17 voeten


Ook de helft van 'de Hooch Stucken', groot 2 lopense, 6 roijen en 16 voeten, ofwel zo groot als het is afgepaald • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Jan Gerit Dirickx

 • e.e. en a.e.: 'op sijn selffs erve'

Ook de helft van 'een stuck saij lants genoent den Bloemenhoff', groot 2 lopense, 26 roijen en 16 voeten • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Jan Jan Roeffen

 • e.e.: het Kercke landt

 • a.e.: de gemeijn straet

Ook de helft van 'het Eusel', groot 4 lopensaeten, 5 roijen en 15 voeten • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Jan Gerit Dirickx

 • e.e.: 'sijn selffs erve'

 • a.e.: de gemeijne straet

'Ende samentelick bij de condifidente te gebruecken ses opgaende willigen, twe eijcken bomen met de heester staende tot Dinther, ende het hecken tot Dinther samentlick te onderhouden, als oock het hecken aen den Blauwen Steen'.

Steven Gerits als man van Jenneken krijgt toebedeeld 'het voor huijs met de gronde van erve, soo het selve affgepaelt is', groot 5 lopense, 28 roijen en 2 voeten


 • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Goert Peter Rutten

 • e.e.: het goed van Aert Aertse

 • a.e.: de gemeijne straet aldaer

Ook de helft van 'een stuck saijlandt, gelegen tot Dinther genoempt de Drij Lopense', groot 45 roijen en 5 voeten • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Wijnandt A(...)

 • e.e. en a.e.: de gemeijne straet

Ook 'een stuck saijlandt', gelegen aldaar, genoemd de Bund, groot 2 lopense, 27 roeden en 17 voeten • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Jan Ariens

 • e.e.: het goed van Gijsbert van Bockel

 • a.e.: het goed van Peter Ariens

Ook 'een stuck saijlants', wesende de helft van de Hooch Stucken, gelegen op Middegael, groot 2 lopense, 6 roijen en 16 voeten • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Goert Peter Rutten

Ook de helft van 'een stuck saijlandts, genoemt den Bloemenhoff', groot 2 lopense, 26 roijen en 16 voeten • e.z.: de mede condividenten

 • a.z.: Jan Thonis Tijboss

 • e.e.: het goed van Phlips Peters

 • a.e.: de gemeijne straet

Ook de helft van 'het euwsel', groot 4 lopense, 5 roijen, 15 voeten • e.z.: de mede condivident

 • a.z.: Goert Peter Rutten

 • e.e.: het goed van de condivident

 • a.e.: de gemeijne straet van Vechel

'Ende samentelick bij de condifidente te gebruijcken sess opgaende willigen, twe eijcken bomen met de heester, staende tot Dinther, met het hecken tot Sinther samentlick te onderhouden als oock de gerechticheijt het hecken aen den Blauwen Steen'.

Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Peter van Valderen en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 7-8 Akte 003 Transport 02-07-1660

Geryt Dirick Jaspers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Wouterssen van Vucht de helft van 'eenen hoycamp, genoemt Schoenmakers Camp', dat hij deels door vernaardering heeft verkregen en deels heeft geërfd van zijn broer Willem en door het testament van zijn moeder, gelegen aent Venne


 • e.z.: de erfgenamen van Lambert Aerts

 • a.z.: het goed van Henrick Peters cum suis

 • e.e.: het goed van Aet Jan Roeffen

 • a.e.: optt Venne aldaer

Rijdende tegen Henrick Goortts met anderen, groot ontrent 1 bunder hoyvelts, 'met allen hollen grachten ende poterijen'.

Getuigen: Lambert van der Straten en Jan Jan Dierckx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 8-12 Akte 004 Testament 02-07-1660

Anthonis Jacobs en zijn vrouw Catarina dochter van Peter Jan Francken en inwoners van Vechel, 'beyde gaende ende staende gesont aen den lichaem', maken hun testament op.


 • ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat na hun dood hun lichamen op de gebruikelijke plaats begraven zullen worden

 • de langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de nagelaten goederen

 • na hun beider dood zullen de goederen gekomen van de testateur en ook de helft van hun gezamenlijk verworven goederen zijn voor Jan Tonis Jacobs, zoon van de testateur, verwekt bij Anneken dochter van Jan Joordens, zijn eerste vrouw

 • de andere helft van hun gezamenlijk verworven goederen is voor de erfgenamen van de testatrice

 • de testatrice vermaakt met toestemming van haar man aan de drie kinderen van Peter Henrick Geenkens, verwekt bij Jenneken Peter Jan Vrancken, Geryt Peter Jan Vrancken, Cornelis Henrick Geryt Diricx, Geryt en Peter, 'haers testatrice halff broeders', na haar dood al haar nagelaten goederen 'als conquesten',

 • een 'bemt genoemt den Kackert', en een kapitaal van 14 gulden, aan de erfgenamen van de testateur 'te restitueren, vuyt redenen dat de testarice heeft ingebrocht waer mede den testateurs goederen mede sijn gesuyvert'

 • onder voorwaarde dat als het deel mocht vallen op Henrick Peter Peter Peters en Jan van Alphen, 'molder', man van Maria, dan zullen zij van dit deel het vruchtgebruik bezitten en hun kinderen het erfrecht

 • ze vermaken uit de gezamenlijk verworven goederen aan de langst levende 200 gulden

 • de testarice wil dat haar erfgenamen zullen odnerhouden de twee kinderen van Henrick Petersen 'in cost ende cleeren tot dat sij den cost (..) connen wonnen'

Getuigen: Matijs Peters, Geryt Roeffs en Peter van Valderen, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 13-14 Akte 005 Belening 10-07-1660

Henricxken weduwe van Henrick Lenertssen heeft verklaard 100 Carolus gulden ontvangen te hebben van Jacob Peter Jacobs, zijn 'swager'. Henricxken heeft Jacob voor dat bedrag beleend voor 4 jaren met een 'acker teulantts', groot ontrent 1 lopense, gelegen aent Eerde onder Rode


 • e.z.: het goed van Goort Gysberts

 • a.z.: de erfgenamen van Tonis Henrick Joosten en Dirck Jan Everts

 • e.e.: het goed van Geryt Verweteringe

 • a.e.: het goed van voorschreven Jacops

Getuigen: Matijs Peters en G. Roefs, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 13-15 Akte 006 Transport 10-07-1660

'Martijn dochtere van Jan Welten tegenwoordige wylen Phlips Peter Phlipsen' heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Gortsen, 'haren swager, alle rechten die zij mocht hebben in 'eenen halven bunder hoyveltts', gelegen op de Langh Bunders


 • e.z.: Tijs Jan Tyssen

 • a.z.: het goed van Matijs Peters

 • e.e.: Dirick de Cuyper Camp

 • a.e.: opt Poyervelt

Zoals de verkoopster heeft geërfd van Jan Aerts van Eert, 'getrout gehadt haere sustere'.

Getuigen: Lambert van der Straten en Peter van Valderen, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 15-16 Akte 007 Transport 15-07-1660

Jan Goort Tijssen van Rullen en zijn broer Arien hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Sijmonss, 'sijn twe ...ederen', het 1/4 deel in 'eenen hoijbemt, genoend het Euwesel. gelegen op Middegael op den Beeckgraeff, 'bedeijlt of onbedeijt', zoals zij van hun ouders hebben geërfd.

Getuigen: Peter van Valderen en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 16-17 Akte 008 Transport 15-07-1660

Jan Goert Tijssen van Rullen en zijn broer Arien hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob Janssen van der Hagen 'een parceel hoijvelts gelegen tot Vechel, in de vijf vierdendeel buenders', hooiende met de weduwe van Jan Peter Ariens, en rijdende tegen Daniel Jan Tunis van Bercheijck cum suo, zoals de verkopers van hun ouders geërfd hebben.

Getuigen: Peter van Valderen en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 17-18 Akte 009 Transport 26-07-1660

Jan Jan Dirick Peters heeft, uit krachte van het testament gepasseerd voor schepenen van Vechel op 30-11-1648, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Antonij van Eeck, 'vorster alhier', een 'acker teulantts met allen hollen grachten ende gerechticheden', groot ontrent 1 lopensaets en 9 roeden, zoals hij had gekocht van Jan Gerlings, 'leenrurich aen de souverynen leenhove van Brabant in Scravenhage', gelegen int Akert


 • e.z.: 'de arme taffele van Vechel'

 • a.z.: het goed van Aert Peters

 • e.e.: het goed van Henrick Aerts

 • a.e: de Akerse Bempden

Getuigen: D. van der Hagen, leenman, Anthonis Hendricx, leenman, en G. Roeffs en Aert Gerit Henrickx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris.

Veghel R53 fol. 19 Akte 010 Transport 26-07-1660

Jan Handrick Ariens en Claes Handrick Roeffen zijn op vezoek van Gertruijt weduwe van Wouter Lenders, 'woonachtich tot Boeckel', aangesteld als voogden over haar minderjarige kinderen, en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: G. Roeffs, Peter van Valderen en Aert Gerit Henrickx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris.

Veghel R53 fol. 20 Akte 011 Transport 02-05-1661

Matthijs Petersse, 'notaris bij den edele hoven van Brabandt geadmiteert in Sgravenhage, ende present alhier als man ende momber over Margriet sijne huijsvrouwe, te voorens weduwe wijlen Gijsbert Jan Alaerts', heeft ten behoeve van Jan Melijssen van Dieperbeeck, als man van Geritien dochter van Gijsbert Jan Alaerts afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik, om een bedrag van 500 gulden te mogen opnemen op een 'acker tuelants', groot ontrent 7 lopensaeten, genoemd den Tijssen Camp.

Getuigen: Goijart Peeter Rutten en Jacop van der Hagen, schepenen. M. van der Sloot, secretaris.

Veghel R53 fol. 21 Akte 012 Transport 03-08-1660

Seigneur van Susteren, 'borger binnen der stadt Shertogenbosche', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Micgiel Gysbertts een 'acker teulantts mette groescantten, hollen grachten, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 5 lopnsaten, gelegen tot Vechell


 • e.z.: de gemyne straet

 • a.z.: het goed van Henrick Goert Tyssen

 • e.e.: het goed van Willem Meusse

 • a.e.: de gemyne straet

De verkoper heeft dit goed gekocht en geërfd.

Getuigen: Lambert van der Straten en Matijs Peters, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 22-23 Akte 013 Transport 18-08-1660

Heer en meester Willem van der Straten, 'tytelyck priester ende pastoor tott Wanssem in den lande van Kessel', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Andriessen, 'wonende tot Gemert, synen tegenwoorigen swager', een 'acker teulantts metten poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 7 lopensaten, genoemd den Tyssen Camp


 • e.z.: de erfgenamen van Gysbert Jan Alaertts

 • a.z.: het goed van Jan Andriessem, de koper

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: het goed van Aert Gerijts

Ook 'een lopensaets lantts gelegen in des copers erffenisse'.


De verkoper heeft dit goed verworven van zijn ouders.

Getuigen: Jan Jan Dieckx en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 23 Akte 014 Verklaring 26-08-1660

Anthonis van Eeck, 'vorster alhier', heeft op verzoek van Seigneur Henrick Andriessen de Vriesven, 'borger der stadt van Shertogenbosch, pachter van slants middelen', 'hoe dat hy verschyden wylen doer halen binnen Shertogenbos ende egene rekeninge aen iemanden schuldich is te doen'.

Getuigen: Matijs Peters en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 24-25 Akte 015 Transport 18-09-1660

Deze akte is doorgestreept.

Jan Jan Dirck Tunissen heeft verkocht aan Jan Roeleffen van Kilsdonck een erfcijns van 25 gulden, zoals zijn zussen Neelken en Lijsken beloofd hadden te betalen uit een 'huijs, hoff, bomgaert met het venne, landerijen, groescanten, holle grachten ende gerechticheden, conform de opdracht gepasseerd voor schepenen van Vechel op 07-06-1660.

Getuigen: Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx.

Veghel R53 fol. 26 Akte 016 Voogden 04-10-1660

Jan Henrick Jan Diricxen en Henrick Jan Marten Meussen zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Marten Meussen en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx en Aert Gerit Handrickx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 26-27 Akte 017 Belofte 04-10-1660

Henrick Jan Martens heeft beloofd 'dat hij alsulcke leengoederen als hem by doode ende afflyfficheyt synder grootmoeder mochte competeren, egenen voorder recht sall sustineren dan met syne broederen ende susters tsamentelyck'.

Getuigen: Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 27-32 Akte 018 Deling 04-10-1660

Jan Henrick Jan Diricxen, Dirick Henrick Jan Diricxen, Arien Henrick Jan Diricxsen, Jan Janssen van Bergeyck, Neelken weuwe van Peter Petersen en Henrick Jan Martens en Henrick Marten Meussen als voogden over de kinderen van Jan Marten Meussen, allen erfgenamen en kinderen van wijlen Henrick Jan Diricxen, verwekt bij zijn vrouw Aelken Nelis Jan Gortts, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Neelken weduwe van Peter Peters en Henrick Jan Martens en Henrick Marten Meussen als voogden over de kinderen van Jan Marten Meussen, krijgen toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert', gelegen opt Sontvelt, 'met het aengelegen lant', groot ontrent 3 lopensaten, 'met poteryen ende gerechticheden'.
Ook 'een stuck acker lantts daer teynen aen gelegen, genoemt het Streepen'.
Ook 'dry stucken lantts, genoemt het Achterste Byesvelt, soo verre het Coolvelt reyct'.
Ook 'een coywey genoemt het Eussell met een ackerken lantts daer inne gelegen'.
Ook 'twee stucken lantts den Doorenbosch met het goesvelt daer beneffen gelegen'.
'Beyde de parcelen leenrurich aen den leenboeck tot Jexschott'.
Dit deel is belast met:


 • een erfcijns van 10 gulden aan Magdalena van Sommeren

 • een erfcijns van 5 gulden aan Joorden Jacob Donckers

 • een erfcijns van 5 gulden aan Jan Arien Ryckers

 • een cijns van 1 oort aan de heer van Helmond

 • een cijns 'aent boeck Jeckschott'

Jan Henrick Jan Diricxen en zijn broer Dirick krijgen toebedeeld 'de schuer met de schop ende backhuijs, hoff, boomgaert, met de poterijen ende twee stucken lantts daer teynen gelegen, gelyck 'tselve is affgepaelt'.


Ook 'een stuck lantts daer teynen gelegen genoemt Streepen'.
Ook 'vyer stucken lantts gelegen in Vorste Byesvelt'.
Ook 'de coywey genoemt d' Achterste Eussel'.
Ook 'twee stucken lantts gelegen beneffen d' Eussel'.
Ook 'vyer stucken lantts daer teynen aen gelegen, streckende op de Grootte Hoeve, tot de hegge toe'.
'Wekcke dry parcelen leenrurich aen den leenboeck tot Jexschott'. Dit lot is belast met:

 • een erfcijns van 5 gulden aan Jan Peters

 • een erfcijns van 5 gulden aan Luycas Venne

 • een erfcijns van 3 gulden aan Cornelis Merendonck Ten Bos

 • een kapitaal van 54 gulden aan Dirick Henricxen

 • een cijns van 1 stuiver 'aen de domeynen van Brabant'

 • een cijns 'aent boeck Jexschott'

Arien Henrick Jan Diricxen en Jan Janssen van Bergeyck krijgen toebedeeld 'dry stucken lantts, gelegen bij Peter Gortss'.


Ook 'twee stucken lantts in den Paell'.
Ook 'twee stucken lantts genoemt 't Weijerken'.
Ook 'vyer stucken lantts gelegen opt Creytenborgh'.
Ook 'een groesvelt met een stuck lantts gelegen in de Lynse Camppen onder Erp'.
Ook 'eenen hoycamp genoemt Brans Camp, leenrurich aent leenboeck tot Jexschott'.
Dit lot is belast met:

 • een cijns van 10 gulden 'aen de arme taffele tott Vechel'

 • een erfcijns van 10 gulden aan de erfgenamen van Gysbert Rudtt Cluytmans

 • een cijns van 14 gulden 'aen de arme taffele voorschreven'

 • een cijns van 14 stuivers aan de erfgenamen van Jacob Donck

 • 'ende den chyns daer op staende'

Getuigen: Jan Jan Dieckx, Peter van Valderen en Aert Gerit Handrickx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris.

Veghel R53 fol. 33 Akte 019 Voogden 09-10-1660

Claes Roeffen en Willem Gerytsen zijn aangesteld als voogden over Maria minderjarige dochter van Geraert Roeffen en hebben daartoe de eed afgelegd.

Getuigen: Matijs Peters, Melijs Gerijts van Dyeperbeeck en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 33-34 Akte 020 Transport 12-10-1660

Roeff Gerytts, Willem Gerits, Henrick Sebastiaenssen als man van Danielsken, voorschreven Willem en Claes Roeffen als voogden over de minderjarige Mariken Geryt Roeffen, met authorisatie van schepenen gegeven op 10-10-1660, en Cryntken, 'bejaerde dochtere, henne sustere, present, ende oock Mariken bejaerde dochtere, absent synde', waarvoor zij optreden, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Roeffen, 'hennen oome', hun rechten in een 'huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 2 lopensaten, zoals zij geërfd hebben van hun vader, gelegen aen de Hoog Hey • e.z.: de 'hoycamp' van Matijs Peters

 • voorts: de gemynt van Vechel

Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 35 Akte 021 Transport 12-10-1660

Matijs Peters, Geryt Roeffs, Amelis Geryts van Diperbeeck, Peter Claessen van Valderen, Jan Jan Diricxen en Lambert Diricxen van der Straten, 'schepenen', Geryt Roeffs voorschreven en Arien Aert Gerlings, 'armmesteren, regerders des dorps Vechell, hebben in den name wegens de gemyntenaeren van Vechel', afstand gedaan van de rechten die 'de gemeyntenaeren van Vechel mochte willen pretenderen wegens de ingenomen gemeyntte by Geraert Roeffen gedaen, gelegen tott Vechel aen de Hoocheynden, daer de selve erffgenamen alsulcken gemeyntte sall mogen houden voor hen ende hennen naecomelingen'.

Getuigen: Matys Peters, G. Roeffs, Peter van Valderen, Melys Geryts van Dyeperbeeck, Jan Jan Dierckx, Arien Aert Geelinckx als armmeester, Lambert van der Straten. M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 36 Akte 022 Transport 12-10-1660

Dirick van der Hagen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Wouterssen van Vucht een 'cluytvelt', gelegen 'optt Hooch Sontvelt, beneffen erve d'een syde de kynderen Cornelis Henrick Nelis', zoals Van der Hagen had gekocht van Lambert Kemps, en zoals Kemps toebedeeld heeft gekregen van Genoveva van Heessel, weduwe van Henrick Martens van Bers.

Getuigen: Jan Jan Diercks en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, secretaris.

Veghel R53 fol. 37 Akte 023 Fragment

Doorgestreept fragment.

'Wij schepenen des dorps Vechel desen onderteeckent, willen publyckelyck voor alle man verpachten voo'..

Veghel R53 fol. 37-39 Akte 024 Verponding 13-10-1660

Joncker Jacob Aelbert Prouningh, 'heere officie tot Vechel', Matys Peters, Geryt Roeffs, Amelis Geryts van Diperbeeck, Peter van Valderen, Jan Jan Diricxen, Lambert van der Straten en Aertt Geryts, 'schepenen', Arien Henrick Jan Diricxen, Steven Geryts, Jan Rutten en Jan Everts, 'borgemeesteren', meester Aelbert Sterckman en Peter van Valderen voorschreven, 'kerckmeesteren', Arien Aert Gerlings ende Geryt Roeffs voorschreven, 'armmeesteren, allen regerderen des dorps Vechel, willen voor alle man verpachten de collectie der verpondinge, ende datt voor den tyt ende termijn van twee jaeren, ingaende bamis lestleden 1660, ende expierende bamis' 1662, 'onder laste dat den pachter sal laten doen publicatie als wanneer hij sal sitten, ende dat in de raetcamere, oft een behorlyck plaets in de Straet naer goetduncken, ende alsdan de nabueren sullen hebben te compareren ter selve plaetsen om te voldoen elcx hennen verpondinge in conformatte den taux daer op gevolcht, ende den pachter ofte collectuer sal gehouden wesen den comptoir alle twee maenden precies te voldoen sonder schade oft coste der gemyntte'. De pachter moet aan het einde van elk jaar een eindafrekening maken. De pachter moet jaarlijks 1.945 gulden borg stellen, en een kopie van een 'suyver boeck' met daarin de inkomsten aan de regeerders overhandigen.

Ondertekend door: Jacob Albert Prouning, Matijs Peters, G. Roeffs, Melys Geryts van Dyeperbeeck, Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx, Lambert van der Straten, Arien Henrick Jan Diricxen, Jan Rutten, Steven Gerits, Peter van Valderen, Arien Aert Geerlinckx, en M. van der Sloot, secretaris

Veghel R53 fol. 40 Akte 025 Verponding 13-10-1660

Melis Geryts van Diperbeeck, 'de collectie ofte ontfanck der verpondinge voor alle man affgemynt', voor 125 gulden heeft beloofd de voorwaarden te voldoen, en stelt als borg Arien Henrick Jan Diricxsen, die hij heeft beloofd 'costeloos ende schadeloos' te houden.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Dovnload 0.72 Mb.