Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Av spartacus Franeker

Dovnload 209.89 Kb.

Av spartacus FranekerPagina1/10
Datum20.05.2017
Grootte209.89 Kb.

Dovnload 209.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Preventieve Organisatie Diagnose
AV Spartacus

Franeker
Thomas-Jan van der Zee, Reinder Radersma

Hanze Hogeschool Groningen Sport Gezondheid en Management Blok 1.3 Vak: Preventieve Organisatie Diagnose Docent: Ingmar de Vries 2013-2014

http://www.franekeractueel.nl/nieuws/wp-content/uploads/2011/09/spartacus1.jpg

Management samenvatting


De opdracht vanuit de Hanzehogeschool Groningen luidt als volgt. ‘’het opstellen van een schriftelijk rapport met daarin de bevindingen en aanbevelingen voor de vereniging’’ Het onderzoek met de resultaten zullen uiteindelijk gepresenteerd worden bij AV Spartacus tijdens de algemene ledenvergadering.

De vraag die van belang is voor AV Spartacus is of de vereniging haar bestaansrecht de komende jaren kan behouden?De werkwijze

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden hebben wij gebruik gemaakt van verschillende analyses: In deze analyses hebben wij de volgende modellen gebruikt: • BLIM-model

 • DESTEP-model

 • SWOT- model

 • MVDS-model

 • UI-model

 • Confrontatiematrix

AV Spartacus

Verder hebben wij gebruik gemaakt van interviews, observaties, en een enquête. Na de analyse zijn er een aantal sterke, zwakke, kansen en bedreigingen uit voort gekomen. Deze 4 punten zijn in een confrontatiematrix met elkaar verbonden. Zo zijn uiteindelijk 3 adviezen naar voren gekomen.

AV Spartacus heeft ongeveer 130 leden (2013) Het heeft bij de jeugd; de mini-pupillen vanaf 4 jaar. De pupillen A,B en C van 7 t/m 11 jaar. Verder heeft het de junioren van 12 t/m 16 jaar. Deze jeugdleden beoefenen alle atletiek onderdelen. De grootste groep leden zijn de senioren, deze beoefenen voornamelijk de loop kant van atletiek.

AV Spartacus werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan. Met behulp van de Atletiek Unie is AV Spartacus gestart met ‘’besturen met een visie’’ Voorzitter Jitske Cats en bestuurslid Martha Meindertsma hebben het programma van de Atletiek Unie gevolgd.

Financieel is AV Spartacus gezond. Het heeft in 2013 zelfs een overschot van €2000. De contributie zal in het jaar 2014 ook niet verhogen. AV Spartacus heeft op dit moment weinig trainers. De vereniging ziet dit zelf ook in. AV Spartacus wil dit jaar 5 leden opleiden tot trainers. Deze leden willen dit graag. Ze worden bij AV Spartacus door de seniorentrainer opgeleid. Het aantal leden bij AV Spartacus is de laatste jaren stabiel gebleven rond de 125 leden. Het heeft in 2013 een lichte groei doorgemaakt tot 130 leden.

AV Spartacus heeft in een straal van 20 kilometer 2 concurrenten. In Leeuwarden AV Leonitas en in Sneek AV Horror. Deze twee atletiek verenigingen onderscheiden zich van AV Spartacus met een kunststofatletiekbaan. AV Spartacus zal zich kunnen onderscheiden van deze twee verenigingen door veel activiteiten te organiseren en de kwaliteit van de trainingen naar een hoger doel te brengen. AV Spartacus heeft veel potentiele leden in de nabijgelegen stad Harlingen. Hier zou het in de toekomst meer gebruik van moeten maken.Verantwoording

Ons doel was om een bruikbare preventieve organisatie diagnose op te stellen voor AV Spartacus. Doormiddel van adviezen hopen wij AV Spartacus te helpen met het behouden van het bestaansrecht.Voorwoord


Voor u ligt de preventie organisatie diagnose van de atletiek vereniging Spartacus. Wij als sport, Gezondheid en Management studenten aan de Hanze hogeschool te Groningen hebben in een periode van acht weken AV Spartacus geanalyseerd. Wij hebben met behulp van theoretische modellen ( MVDS-model, BLIM model, DESTEP-analyse) en via een QuickScan, interviews, en een enquête de vereniging een aantal adviezen gegeven. Wij hopen dat de vereniging deze adviezen kan gebruiken om haar bestaansrecht in de toekomst te behouden.

Wij willen alle bestuursleden, trainers, en leden bedanken, met in het bijzonder voorzitter Jitske Cats voor haar hulp en openheid voor dit onderzoek.

Thomas-Jan van der Zee

Reinder RadersmaInhoudsopgave


Management samenvatting 3

Voorwoord 5

1. Inleiding 7

1.2 Situatieschets 8

1.3 Missie en Visie 9

2. Onderzoeksopzet 11

2.1 Aanleiding 11

2.2 Probleemstelling 11

2.3 Doelstelling 12

2.4 Onderzoeksvragen 12

2.5 Methode van opzet analyse 12

3. Interne analyse 14

3.1 AV Spartacus 15

3.1.1 Het bestuur 15

3.2 BLIM-O model 16

3.2.1 Het bestaansrecht 17

3.2.2 Leefbaarheid 18

3.2.3 Inrichting 22

3.2.4 Management 24

Opsomming interne sterkten en zwakten 25

4. Externe analyse 26

4.1 Meso analyse 27

4.1.1 Primaire stakeholders: 27

4.1.2 Secundaire stakeholders 29

4.2 Macroanalyse 30

4.2.1 Demografische omgeving 31

4.2.2 Economische omgeving 34

4.2.3 Sociale-culturele omgeving 36

4.2.4 Technologische factoren 37

4.2.5 Ecologische factoren 39

4.2.6 Politieke factoren 39

Opsomming externe kansen en bedreigingen 40

5. SWOT-analyse 41

5.1. Confrontatiematrix 42

5.2.Toelichting Confrontatiematrix 43

5.3 Strategische opties 45

6. Adviezen 46

Bronnen 49
1. Inleiding


Atletiek is, samen met zwemmen, de oudste sport van de mensheid. De Atletiekunie is opgericht op 28 april 1901. De Atletiekunie ziet zichzelf als de koepel (paraplu) van een groot aantal atletiek- en loopverenigingen. Het ledenaantal stijgt al jaren. In 2012 waren er ongeveer 135 000 leden, 300 verenigingen en 75 stichtingen aangesloten bij de Atletiekunie.

Onze sportverenging is AV Spartacus. AV Spartacus is een atletiekvereniging in de Friese stad Franeker. De vereniging is op 1 juni 1965 opgericht.

AV Spartacus heeft ongeveer 130 leden (2013) Het heeft bij de jeugd; de mini-pupillen vanaf 4 jaar. De pupillen A,B en C van 7 t/m 11 jaar. Verder heeft het de junioren van 12 t/m 16 jaar. Deze jeugdleden beoefenen alle atletiek onderdelen. De grootste groep leden zijn de senioren, deze beoefenen voornamelijk de loop kant van atletiek.

AV Spartacus maakt gebruik van het sportcomplex Bloemketerp. De kantine en kleedruimtes waar AV Spartacus gebruik van maakt zijn van stichting Bloemketerp. Wedstrijden worden voornamelijk op andere plaatsten in Friesland gespeeld. Loop onderdelen en activiteiten worden door heel Franeker georganiseerd.http://www.franekeractueel.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/06/a.v-spartacus-franeker.png

(Bron: Franekeractueel, 2012)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Management samenvatting
 • Voorwoord
 • Inhoudsopgave
 • 1. Inleiding

 • Dovnload 209.89 Kb.