Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 428.62 Kb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina3/13
Datum04.04.2017
Grootte428.62 Kb.

Dovnload 428.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Vacatures VS ECTS-fiches

Volgens de ECTS-fiches van de Arteveldehogeschool te Gent moet een ‘Medical Management Assistant’ onder andere over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes beschikken: • vaardigheden:

 • EHBO kunnen toepassen (zowel in niet-levensbedreigende als in levensbedreigende situaties)

 • hygiënisch kunnen werken

 • ICT/medische ICT toepassingen

 • sociale, communicatieve en agogische vaardigheden

 • administratie • kennis:

 • basisbegrippen boekhouden en economie

 • management en professionele ontwikkeling

 • marketing

 • recht

 • toegepaste communicatietechnologie

 • anatomie en fysiologie

 • kennis over patiënten:

- het kind en de ouders: prenatale- en groeifase

- de oudere

- de persoon met een chronische aandoening

- de mens met een beperking

- de persoon met een psychische disfunctie

- de persoon in kansarmoede • sociologie

 • organisatie van de gezondheidszorg en sociale kaart

 • medische statistieken en onderzoek

 • farmacologie en medisch technisch onderzoek

 • pathologie

 • bedrijfseconomie

 • medische terminologie in het Engels en het Frans

 • de talen Duits, Frans, Engels en Turks

 • psychologie

 • voorschriften en nomenclatuur

 • stockbeheer

 • medisch instrumentarium

 • ethiek

 • HRM

 • wetgeving gezondheidszorg (incl. aspecten van de sociale wetgeving)


 • attitudes:

 • kunnen omgaan met/openstaan voor patiënten en medewerkers uit andere culturen


Niet elke ECTS-fiche van de olods binnen de opleiding ‘Medical Management Assistant’ is ingevuld. Met de info die we hebben, kunnen we besluiten dat de opleiding onder andere veel aandacht schenkt aan de communicatieve vaardigheden van de MMA’er in opleiding. De student MMA moet zich zowel in het Nederlands, Engels, Frans en zelf Turks schriftelijk en mondeling vlot kunnen uitdrukken. Enkel naar het Turks wordt niet specifiek gevraagd in de vacatures.


Medische kennis is duidelijk niet onbelangrijk binnen deze opleiding; er worden namelijk veel medische vakken aangeboden (anatomie, fysiologie, pathologie,…).
Daarnaast wordt er tijdens de opleiding ook veel belang gehecht aan de administratieve vaardigheden (bvb. medische ICT toepassingen, voorschriften, stockbeheer,…). Als we dit vergelijken met de vacatures, dan zien we dat het werkveld deze vaardigheden ook belangrijk vindt. Volgens de vacatures moet een MMA’er vooral goed kunnen werken met MS Office en internet, en snel en foutloos kunnen typen. Naar specifieke kennis over medische softwareprogramma’s wordt dan weer meestal niet gevraagd.
Een MMA’er leert tijdens zijn/haar opleiding ook over HRM en de wetgeving rond de gezondheidszorg (incl. aspecten van de sociale wetgeving).

Tot slot is het evident dat een MMA’er ook EHBO kan toepassen en hygiënisch kan werken. Deze vaardigheden worden ook aangeleerd tijdens de opleiding.


Algemene conclusie deskresearch

Algemeen kunnen we vaststellen dat de beschrijvingen van de taken en de vereiste kennis in de vacatures vaag zijn. Ook de functieprofielen van het IFIC geven slechts een beperkt inzicht in het takenpakket. Het beroepscompetentieprofiel is daarentegen veel grondiger. Dankzij de vacatures hebben we wel al een goed beeld kunnen vormen over nodige attitudes (vriendelijkheid, flexibiliteit,…).


Uit de ECTS-fiches geven slechts een beperkt inzicht over de inhoud olods mede omdat veel van deze fiches niet ingevuld zijn. Met de informatie die we hebben, kunnen we concluderen dat er vooral veel aandacht geschonken wordt aan de kennis van een MMA’er (medisch en communicatief) en niet zozeer aan bijvoorbeeld de technische handelingen die een MMA’er misschien wel wordt geacht te kunnen.
Tot slot concluderen we dat de vacatures en functieprofielen vooral organisatorische en ondersteunende taken beschrijven. Ze zeggen weinig of niets over technische handelingen zoals bloedprikken, bloeddruk meten, enz.

Onze taak is om na te gaan wat het werkveld verwacht van een MMA’er, nu en in de toekomst. Zo willen we ondermeer te weten komen of het interessant zou zijn om medisch-technische vakken (vb. bloedafname) aan het curriculum toe te voegen. Door professionelen uit het werkveld kwalitatief te bevragen zullen we proberen een grondiger inzicht te verkrijgen van hun verwachtingen.


Loonbarema’s

In volgende tabellen vindt u het gemiddelde loon (mediaan) per functie en per anciënniteitgroep terug. Het gaat om de werkelijke lonen. Onder het begrip loon verstaan we het voltijds bruto maandloon voor de functie. Het gemiddeld bruto voltijds maandloon in de sector bedraagt €2.513! (mediaanwaarde). Gelet op de grote aanwezigheid van deeltijds werk in de sector, ligt het werkelijk loon meestal lager. medical assistant extra benefits.jpg

Premies of extralegale voordelen zijn niet meegenomen in de berekeningen.Bron: Loonstudie 2009-2010, Algemene ziekenhuizen, Door Instituut voor Functieclassificatie (IF-IC)


Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening (NL)

Concretisering Toekomstvisie 2012http://nhg.artsennet.nl/upload_mm/4/1/1/90190_fullimage_toekomstvisie.jpg

Deze bundel beschrijft de toekomstvisie van de huisartsenpraktijken in Nederland. Hierin wordt ingegaan op de kenmerken van de huisartsenvoorziening, het huisartsgeneeskundig zorgaanbod en de functiedifferentiatie in de huisartsenzorg. Vooral dit laatste thema is interessant voor ons onderzoek. Men maakt een onderscheid tussen 3 functies, nl.: huisarts, praktijkverpleegkundige en de praktijkassistent. De laatste functie sluit het meest aan op het opleidingsprofiel van een MMA’er. Deze bundel geeft ons een gedetailleerde beschrijving van de taken en competenties van deze functie.


De taken van een praktijkassistente wordt als volgt beschreven:

“De praktijkassistente voert taken uit als planning van spreekuren en administratieve ondersteuning. Zij voert daarnaast een aantal gedelegeerde zorginhoudelijke taken uit (het houden van een wrattenspreekuur, het uitspuiten van oren, het geven van injecties, etc.).”

We kunnen hierbij zorggebonden taken op 4 terreinen onderscheiden:


 1. Zorg

 • Intake: “De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte intake van de hulpvragen, opdat patiënten van de huisartsenvoorziening op het juiste moment door de juiste zorgverlener worden gezien, conform de daarvoor geldende protocollen van de huisartsenvoorziening.”

 • Zorgverlening: “De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte uitvoering van de onderdelen van de zorgverlening aan patiënten van de huisartsenvoorziening, opnieuw conform de daarvoor geldende protocollen van de huisartsenvoorziening.”

 • Voorlichting: “De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte informatieverstrekking aan patiënten van de huisartsenvoorziening, conform de daarvoor geldende protocollen van de huisartsenvoorziening. Het niveau van de benodigde competenties is afhankelijk van de aard van de gedelegeerde zorggebonden taken (bij medisch-technische handelingen, patiëntengroepen en aandoeningen).”
 1. Organisatie van de zorg

“ De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte spreekuur- en visiteplanning in de huisartsenvoorziening en let daarbij op een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare mensen en middelen. Zij houdt daarbij rekening met de belangen van de voorziening, en met externe hulpverleners en instellingen.”


 1. Organisatie van de praktijk

“De praktijkassistente is verantwoordelijk voor een doelgerichte administratie van de zorgverlening in de huisartsenvoorziening.”


 1. Het hanteren van professionele rollen

“De praktijkassistente ontwikkelt de eigen professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering en heeft aandacht voor positionering, de profilering en de inhoudelijke ontwikkeling van de functie binnen de huisartsenzorg.”
We stellen meteen vast dat de leden Algemene Ledenvergadering NHG het functieprofiel veel ruimer zien dan louter en alleen administratieve en organisatorische taken (2&3). Ook technische handelingen doen, medische adviezen verstrekken, de interne en externe communicatie,… (1&4) zullen weldra tot het takenpakket van een praktijkassistent horen. Dankzij deze bundel kunnen we ons al een beter beeld vormen over de mogelijke toekomst van de MMA’er in België.

In bijlage II vindt u een uitgebreide beschrijving van de competenties van de praktijkassistente.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 • Algemene conclusie deskresearch
 • Loonbarema’s
 • Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening (NL)

 • Dovnload 428.62 Kb.