Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011

Dovnload 428.62 Kb.

Bachelor in het Bedrijfs- en Office management Voetweg 66 9000 Gent Academiejaar 2010-2011Pagina7/13
Datum04.04.2017
Grootte428.62 Kb.

Dovnload 428.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Analyse

Algemeen profiel
Taken

Een MMA’er houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken zoals: • Afspraken efficiënt plannen en beheren (agendabeheer)

 • Telefoneren

 • Patiënten onthalen en informeren

 • Het behandelen van de post

 • Klassement

 • Intypen van verslagen, protocols,…


Tijdens het uitvoeren van zijn taken maakt hij gebruik van de pc en bureauapparatuur.


Een MMA’er moet tot nu toe weinig of geen technische/verpleegkundige handelingen uitvoeren. Al is het werkveld (vooral de huisartspraktijken) hierin wel geïnteresseerd.

Kennis

Eerst en vooral moet een MMA’er een grondige kennis medische terminologie (ook latijnse benamingen) bezitten. Daarnaast wordt meestal ook een basiskennis anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie verwacht.


Verder moet hij ook weten hoe een elektronisch en schriftelijk medisch dossier is opgebouwd. Kennis over de organisatie van gezondheidszorg komt ook dikwijls van pas.
Hij moet ook zeer goed kunnen werken MS Office, vooral MS Word en Excel. Kennis over specifiek medisch software is niet vereist omdat het aanbod aan programma’s te divers is en meestal zijn de programma’s zeer gebruiksvriendelijk.
De vereiste talenkennis varieert sterk van organisatie tot organisatie. Naast het perfect beheersen van het Nederlands is ook belangrijk dat ze vlot kunnen communiceren in het Frans en het Engels. Maar in vergelijking met de secretariaatsfunctie in de privé-sector is talenkennis veel minder belangrijk. De nadruk ligt bij MMA meer op medisch kennis en de sociale vaardigheden.

Vaardigheden

Hieronder een selectie van de meest gevraagde vaardigheden: • Blind typen (dactylo)

 • Goede verbale communicatievaardigheden bezitten

 • Gegevensverwerking

 • Administratieve vaardigheden: klassement, agendabeheer,…

 • Vlot telefonerenAttitudes

De meest vernoemde attitudes:


Discreet zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie

Flexibel Zich aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en bereid zijn om ’s avonds of in het weekend te werken

Organisatietalent goed kunnen plannen, agenda’s beheren

Empathisch zich kunnen inleven in de patiënten, een hart voor patiënten hebben

Nauwkeurig zorgvuldig taken vervolmaken

Vriendelijk sympathiek zijn tegen collega’s, patiënten, dokters,…

Stressbestendig Heel veel taken tegelijkertijd: telefonie, onthaal en de artsen die iets komen zeggen of vragen,…

Ordelijk Systematisch opruimen en rangschikken van materiaal en classificeren van informatie.

Communicatief zich vlot en duidelijk uitdrukken

Klantgericht de klant zo vlot en zo goed mogelijk proberen helpen

Tekorten

Algemeen:

Medische kennis (terminologie, anatomie, fysiologie,…)
Bepaalde functies vereisen zeer specifieke kennis en vaardigheden:


 • Registratiedienst: codeertaal

 • Onthaal: psychologie, sociologieToekomst

Dankzij de spraaktechnologie zal de taak “uittypen van verslagen en protocols” veel lichter worden. Het werkveld verwacht dan deze taak zal vervangen worden door meer organisatorisch taken zoals agendabeheer, telefonie, vergadering voorbereiden,… Er zullen ook meer registratiefuncties (back office) komen.

Nu zijn er dikwijls verpleegkundigen die zich omwille van fysieke reden gaan omscholen naar medisch secretaresse. Aangezien verpleegkundige een knelpuntberoep is, wordt het als maar moeilijker worden om verpleegkundigen als secretaresse in te zetten. Daardoor zal het werkveld in de toekomst waarschijnlijk meer beroep moeten doen op MMA’ers.

Algemene conclusie

Een medisch secretaresse is een organisatorische en administratieve duizendpoot met de nodige sociale vaardigheden en empathie. 'Gewone' secretaressen die op een medische dienst werken, worden dan ook steeds zeldzamer.


Maar we stellen vast dat de huisartsenpraktijken de opleiding MMA onvoldoende kennen.

Profielen ziekenhuizen

Elk ziekenhuis, elke dienst, elke dokter,… heeft eigen visie over hoe men een MMA kan inzetten in de gezondheidsector. De taken, de vereiste kennis en vaardigheden lopen soms ver uit één. Maar allemaal willen ze iemand aannemen om de tekorten op te vangen die men ervaart binnen hun ziekenhuis, zover is duidelijk.gent-az-maria-middelares-logo.jpg

Maria Middelares: Dhr. Timmermans
Taken

De MMA beschikt hier over een zeer uitgebreid takenpakket, maar de absolute nadruk ligt op de ondersteuning van bestaande functies. Dat wil zeggen dat hij het voorbereidende werk doet en administratieve taken overneemt met als doel de ziekenhuiswerking efficiënter en meer gestructureerd te laten verlopen. Dit zal zich uiten in het automatiseren/verbeteren van huidige administratieve processen, bijvoorbeeld de procedure opname en ontslag. De MMA denkt aan alle zaken die in orde moeten gebracht worden o.a. voorschriften voor medicatie. Hij bereidt ook de dossiers voor en brengt de juiste informatie en documenten over naar de gepaste persoon (arts/verpleegkundige). Op die manier zou de dokters en verpleegkundigen op de juiste moment over alle nodige informatie moeten beschikken over de patiënt. Ze zouden zich bijgevolg meer kunnen concentreren op hun kerntaken en zich meer kunnen bezighouden met de patiënten.

Verder staat een MMA ook in voor het onthaal van de patiënten, de planning van vergaderingen en het afsprakenbeheer. Als patiënten met vragen zitten, kunnen zij ook terecht bij de MMA.
Bij sommige diensten zal men ook verwachten dat een MMA verslagen kan schrijven van vergaderingen (vb. multidisciplinair overleg tussen arts, verpleegkundigen,…).
Voor technische handelingen is geen ruimte in deze functie.

Kennis

Kennis van medicatie (farmacologie), specifiek de medisch terminologie, is zeer belangrijk omdat hij die nodig heeft bij de automatisering van de medicatie. Dit houdt in dat een MMA nagaat welke medicatie een patiënt bij een al dan niet vorige opname heeft gekregen en hij vergelijkt dit met huidige medicatie.

Ook een goede softwarekennis (MS Office!) is onmiskenbaar om de procedures en informatie-uitwisseling binnen het ziekenhuis te optimaliseren.

Naast het Nederlands is ook Frans en Engels belangrijk. Arabisch zou een pluspunt zijn maar zeker niet vereist. Men verwacht dat hij enkel de Nederlandse en Latijnse medisch terminologie onder de knie heeft.

Kennis over de organisatie van het gezondheidssysteem zou handig zijn om te weten welke instantie er gecontacteerd moeten worden op welk moment als iemand een bepaalde aandoening heeft.

Ook kennis over verzekeringen (vb. hospitalisatieverzekering) is zeer handig bij de uitvoering van de job.

Men verwacht dat een MMA op vlak van sociaal recht een basiskennis van burgerlijk recht, specifieke procedures,… bezit.

Vaardigheden

Een MMA moet vooruit kunnen denken (=ruimdenkend zijn). Hij moet dus een goed inzicht hebben in de organisatie om zo tot een optimalere werking te komen (innovatief). De MMA kijkt dus verder dan zijn eigen werk en streeft naar een betere organisatie. De MMA zou overkoepelend over meerdere afdelingen werken om zo de informatiestroom te verbeteren. Hij moet dus ook een onderscheid kunnen maken tussen essentiële en minder essentiële informatie.Sociale vaardigheden zijn ook belangrijk want hij komt veel in contact met de patiënten, artsen, verpleegkundigen,… Hij communiceert vlot via mail (Outlook), telefoon,… maar ook mondeling.

Hij moet ook stagiaires kunnen coachen en ondersteuning verlenen bij triage.

Tot slot zou hij in staat moeten zijn labresultaten op te vragen en bekijken.

Attitudes

Een MMA is een gemotiveerd persoon die bereid is om zich bij te scholen en permanent vernieuwingen op te volgen. Men verlangt van hem dat hij gestructureerd werkt en inzicht heeft. Bovendien moet hij een echt organisatietalent zijn.

Daarnaast zijn discretie en vlotte communicatie 2 belangrijke criteria om een MMA aan te werven.

Tekorten

Mr. Timmermans ervaart de ICT-kennis als een tekort. Deze kennis is te beperkt en mag uitgebreider.


Verloning
De verloning gebeurt op basis van bachelorniveau. Men vraagt dus ook naar een bachelordiploma. Iemand met een masterdiploma wordt hetzelfde verloond als iemand met een bachelordiploma.

Conclusie

Mr. Timmermans ziet de MMA 2 functies vervullen om de werking van het ziekenhuis te optimaliseren: • Logistieke assistenten: informatiemanagement, automatisering, procesverbetering

 • Assistenten in de zorg: ondersteuning van verpleegkundigen en artsenOpmerkingen


 • Men ondervindt problemen op vlak van instroom. Er solliciteren mensen met veel verschillende diploma’s en profielen dus de instroom is niet zuiver. Dit bemoeilijkt de selectieprocedure.

 • Iemand met opleiding Medische secretaresse bij Syntra zou misschien ook gekwalificeerd kunnen zijn voor de job. Motivatie en leergierigheid is hierbij vereist!

 • AZ Maria Middelares heeft nu de mogelijkheid om 6 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor MMA’s, die gefinancierd zullen worden via patronale bijdrageverminderingen die vooraf werden gemutualiseerd5 bij de fondsen sociale Maribel.6UZ Gent: Filip De Meyerelogouzgent.jpg

Filip De Meyere bespreekt het profiel van een MMA in kader van « poliklinische activiteiten » op afdelingen met consultaties. Het takenpakket en competenties verschillen per afdeling en per arts.Taken

In UZ Gent zoekt men naar een MMA die instaat voor secretariaatstaken: • Agendabeheer

 • Voorbereiding vergaderingen

 • Communicatie met artsen


De MMA ondersteunt de arts bij de administratie en de organisatie. Hij doet het voorbereidende werk.

Voorbeelden:


 • PowerPoint-presentatie opstellen a.d.h.v. een tekst of ongestructureerde gegevens

 • medische dossiers van patiënten voorbereiden

 • Alle informatie van patiënten opvragen en verzamelen in het dossier (toegang mits toestemming en wachtwoord)

Een MMA zou niet ingezet worden bij het onthaal maar meer als leidinggevende en back-up van die personen.Kennis

Aangezien een MMA vaak met de computer werkt, is ook hier MS office zeer belangrijk. Hij moet ook weten wat een globaal medisch dossier inhoudt (elektronisch).

Een basiskennis medische terminologie volstaat omdat er volgens Filip De Meyere genoeg medische woordenboeken bestaan. Kennis i.v.m. met medicatie is niet noodzakelijk.
Vaardigheden
Een MMA zou in staat moeten zijn de urgentiegraad van de gevallen te bepalen. Daarnaast verwacht men dat een MMA meertalig is en op een vlotte manier communiceert. Goed kunnen organiseren en samenwerken is essentieel om de job te kunnen uitoefenen.

Attitudes

Een MMA in een polikliniek is een flexibel en communicatief organisatietalent. Bovendien moet hij goed in team kunnen werken. Met flexibel bedoelt men hier dat hij bereid en capabel is om de taken over te nemen van een afwezige collega binnen dezelfde dienst.Toekomst

In de toekomst ziet Dr. De Meyer een MMA meer op de verpleegafdeling werken om daar de organisatie en structurering van de procedures te ondersteunen en verbeteren. Hij zal streven naar een betere organisatie van de turn-over7, ontslag en opname procedures en wat daar allemaal bij komt kijken.


De technische vaardigheden zouden een meerwaarde kunnen bieden als dit wettelijk omkaderd zou worden en als de MMA technisch opgeleid zou zijn.

Op dit moment zijn er nog voldoende verpleegkundigen die deze taken uitvoeren. Zo is er bijvoorbeeld een speciale groep die instaat voor bloed prikken. Die groep bestaat uit mensen die minder belastend werk willen. Dikwijls zijn dit ook mensen die al wat ouder zijn.Tekorten

Geen


Verloning

Volgens ziekenhuisbarema’s.
AZ Sint-Lucas: Mr. De Meester


logolukas.jpg

Mr. De Meester is diensthoofd van de cel beleidsinformatie. Zijn team bestaat uit 2 groepen: medisch secretaressen (A1) en ex-verpleegkundigen. Ze staan in voor de verplichte registraties van het ziekenhuis voor het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast is de groep ook verantwoordelijk voor de cijferinformatie die het ziekenhuis nodig heeft om haar politiek uit te voeren. Enkel voor het luik van de registratie doet het ziekenhuis beroep op MMA’s.MZGMen noemt de dienst medisch registratie ook de MZG (minimale ziekenhuis gegevens).

MZG omvat 2 grote luiken, nl. :

 • MKG-registratie

 • MVG-registratie


MKG of Minimale Klinische GegevensSinds 1990 wordt deze registratie verplicht door het ministerie van Volksgezondheid en dit voor ieder klassiek ziekenhuisverblijf.
MKG-gegevens bevatten zowel administratieve als medische gegevens (diagnoses, ingrepen). Op basis hiervan worden de ziekenhuisverblijven in (homogene) pathologiegroepen geklasseerd (APR-DRG groepering). Deze pathologiegroep bepaalt in belangrijke (en steeds toenemende) mate de basisfinanciering van het ziekenhuis via zijn patiënten-mix. Deze geanonimiseerde gegevens worden semesterieel aan de overheid doorgegeven.In feite vertaalt MKG de realiteit van de medische activiteit van het ziekenhuis.

MKG wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt als basis voor bijkomende financieringen en is het dus belangrijk dat deze gegevens correct, volledig en conform het medisch dossier worden doorgegeven.

Meer en meer gebruikt de overheid deze registraties ook voor de toetsing van de medische kwaliteit in ziekenhuizen.


MVG of Minimale verpleegkundige gegevensIn de MVG-registratie wordt viermaal per jaar gedurende een periode van 15 dagen, 23 verschillende verpleegkundige handelingen gescoord. Dit geeft een beeld van de verpleegkundige activiteit volgens zorgbehoefte van de patiënt, evenals de nood aan personeelsinzet.

Ook MVG, een soort meting van de geleverde zorgen door de verpleging, wordt als basis gebruikt voor de financiering van het ziekenhuis. 8

Taken

Eerst en vooral gaat het hier om een backoffice functie. Een medewerker van de registratiedienst heeft dus geen contact met de patiënt.


De taak van een medewerker bij de cel beleidsinformatie bestaat voornamelijk uit registratie en codering van de minimale ziekenhuisgegevens (MZG). Hij raadpleegt de medische dossiers. Hij haalt er alle diagnoses en onderzoeken uit en op basis van die informatie brengt hij de patiënten in klassen onder. Op basis van die klassen heeft de overheid een financiering uitgewerkt die geldt voor alle ziekenhuizen. Een correcte uitvoering van de functie is essentieel want de inkomsten van het ziekenhuis hangen ervan af.

Verder staat hij in voor de communicatie met de artsen en de andere medische secretariaten. Daarnaast klasseert hij alle medische documenten en doet hij de correspondentie. Hij stelt ook spreadsheets van patiëntgegevens op.Kennis

Eerst en vooral moet de medewerker een zeer grondige kennis van medische terminologie bezitten. Men verwacht ook dat hij een grondige kennis anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie bezit. Ook de verschillende soorten medische onderzoeksmethodes (ook medische beeldvorming) moeten gekend zijn. Bovendien moet hij labresultaten kunnen interpreteren.


Daarnaast moet hij weten hoe het gezondheidssysteem in België werkt. De medewerker moet ook goed kunnen werken met MS Office programma’s, voornamelijk Word, Outlook en Excel. Mr. De Meester verwacht niet dat een MMA ook specifieke medische programma’s kan gebruiken. De programma’s die gebruikt worden binnen ziekenhuizen zijn heel specifiek opgebouwd en zijn verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis. Het is bijna onmogelijk om te bepalen welk standaardpakket programma’s men moet beheersen. Maar informaticatechnische kennis en ervaring zijn natuurlijk wel essentieel want de registratiemedewerkers werken praktisch de hele dag met de computer. Hij moet ook weten wat een elektronisch patiëntendossier inhoudt.
In kader van het coderen en registeren moet hij een grondige kennis hebben van de MZG codeerrichtlijnen en ICD9. De codeerstructuur die in België gebruikt wordt, is afkomstig van een Amerikaans systeem dus ook veel van de zoekrobots, naslagwerken,… zijn Engelstalig. Bijgevolg is naast Nederlands ook een goede beheersing van het Engels onmisbaar. Frans is in deze regio minder belangrijk.

Vaardigheden

De medewerkers van de registratiedienst werken voordurend met de computer dus goede computervaardigheden zijn vereist. Verder moet hij ook blind kunnen typen.


Men verwacht ook dat hij vernieuwende ideeën vormt over procedureverbetering en efficiëntere werkwijzen. Maar dit is zeker en vast niet de hoofdtaak van de medewerker.
In feite moet hij vooral administratieve vaardigheden onder de knie hebben zoals gegevensverwerking (input van gegevens), correspondentie met secretariaten, klasseerwerk,… Uittypen van verslagen gebeurt niet door deze medewerker. Hij moet wel een gebrek of tekort in het dossier kunnen beschrijven om op die manier verdere informatie te verkrijgen.

Attitudes

Het is belangrijk dat alles correct en precies wordt gecodeerd dus de medewerker moet een zeer nauwkeurig iemand zijn. Daarnaast moet hij ook flexibel zijn en discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Hij moet ook zijn eigen timing kunnen handhaven (goed timemanagement).

Er wordt dikwijls met collega’s overlegd dus de medewerker dient ook graag/goed in team te werken. Tegelijkertijd moet hij ook zelfstandig kunnen werken.

Tekorten

Volgens Mr. De Meester beschikken de MMA’s over te weinig medische terminologie om hun taken vlot uit te kunnen oefenen. Ook de kennis van pathologie, anatomie, fysiologie en farmacologie is te beperkt. Daarom geeft hij momenteel nog de voorkeur aan verpleegkundigen.

Daarnaast zou het ook handig zijn als de opleiding meer aandacht zou besteden aan het coderingssysteem (ICD). Maar hij geeft toe dat de opleidingen daar de laatste jaren steeds meer aandacht aan besteden.

Toekomst

In de toekomst zal er meer vraag zijn naar registratiepersoneel. Bovendien is het aantal verpleegsters waarop men beroep kan doen klein. Er zal dus een verschuiving plaats vinden op de dienst medische registratie: minder verpleegkundigen en meer MMA’s.


Voor baliefuncties verwacht Mr. De Meester dat de echte secretariaatsfunctie zal wegvallen door automatisering. Zo zal de taak uittypen van verslagen grotendeels door spraaktechnologie worden vervangen. Artsen zullen meer zelf informatie in elektronische dossiers moeten invoeren. De MMA zal in de toekomst meer instaan voor timemanagement en de organisatorische taken zoals bijvoorbeeld agendabeheer, onthaal van patiënten, voorbereiding van vergaderingen,... Eigenlijk de hele omkadering, voorbereiding en ondersteuning van de consultaties en het werk van de arts.
Het is moeilijk te voorspellen of MMA’s ook bepaalde verpleegkundige taken zullen overnemen.

Verloning

Het loon wordt bepaald door ziekenhuisbarema’s. Mr. De Meester verwijst hierbij naar de loonstudie van Ific.


Op dit moment is het loon van de medewerkers van de dienst registratie op het barema 1.43 gebaseerd. De andere A1 medisch secretariaten in de verschillende afdelingen proberen ook te werken met dezelfde barema’s. Ze werken ook met 1.41.

Mr. De Meester is bereid een hoger loon te betalen als de MMA’s een degelijke meerwaarde bieden. De discussie wordt zelfs momenteel in AZ Sint-Lucas gevoerd. Mr. De Meester wil graag dat zijn medewerkers meer worden betaald om zeker van te zijn dat ze blijven. Het is immers een moeilijke functie die veel interne opleiding vraagt.
Opmerking

Mr. De Meester geeft nog steeds de voorkeur aan een verpleegkundige met praktijkervaring i.p.v. een MMA omdat zij beschikken over een grondigere kennis anatomie, fysiologie,… Vaak gaat het dan om iets oudere verpleegkundigen die omwille van lichamelijke beperkingen, problemen met de wachtregelingen, met het ploegenstelsel,… kiezen voor een administratieve functie. Hij is er van overtuigt dat de kloof tussen verpleegkundigen en MMA’s kleiner moet gemaakt worden.


AZ Jan Palfijn: Kaat Ponsaerts en Rita Van Langehove

Kaat Ponsaerts is bedrijfspsychologe en vertrouwenspersoon. Rita Van Langehove is zelf Medisch Secretaresse van opleiding (A1). Samen staan ze in voor de rekrutering van MMA’s in AZ Jan Palfijn.jan palfijn logo.jpgTaken

In Jan Palfijn zijn er hoofdzakelijk twee diensten waar medische secretaresses werken: radiologie en het centraal medisch secretariaat. Hun takenpakket is volkomen verschillend.


Op de dienst radiologie doet de MMA vooral het onthaal en het typwerk. Voor het uittypen van protocollen maakt men op deze dienst reeds gebruik van spraaktechnologie. De MMA controleert en corrigeert de uitgeschreven protocollen10 met behulp van de ingesproken versie. Ook de facturatie en correspondentie behoren tot hun opdrachten.
Het centraal medisch secretariaat is een afgesloten afdeling die een breed gamma aan diensten verleend.
Een MMA mag geen triage doen. Dit is de taak van de arts. Soms mag de verpleegkundige dit doen maar enkel in samenspraak met de arts.
Het klassement gebeurt door lager geschoolden.

Kennis

Eerst en vooral beschikt de MMA over een basiskennis medische terminologie (ook Griekse en Latijnse benamingen!). Daarnaast komt een basiskennis anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie goed van pas.

Een MMA moet goed kunnen werken met MS Office vooral Word en Excel.

Jan Palfijn werkt met Meddos, een medisch softwareprogramma, dat zeer gebruiksvriendelijk is. Dus voorkennis is niet vereist.

Indien de MMA de verschillende medische onderzoeksmethodes kent, zou dit een pluspunt zijn. Maar eigenlijk is het vooral de arts die zich daarmee bezighoudt.
Mevr. Van Langenhove wijst er op dat een MMA geen labresultaten moet kunnen interpreteren. Ook kennis over medische beeldvorming is niet vereist want daar bestaat een specifieke opleiding voor.
Sociaal recht en formaliteiten op vlak van mutualiteiten zijn belangrijk voor de diensten MZG11, MVG12,… Ook kennis over registratie en codering is aangewezen voor deze specifieke afdelingen. Op de dienst MKG13 werkt men ook met MMA’s. Maar volgens Mevr. Van Langenhove kan je codeertaal niet op school aanleren. Alle mensen die starten op die dienst volgen sowieso een cursus hierover.
Tot slot moet een MMA enkel de Nederlands taal perfect beheersen omdat Jan Palfijn een openbare instelling is in het Vlaamse landgedeelte. Andere talen bieden een meerwaarde maar zijn zeker geen vereiste. In de praktijk zijn er altijd wel bepaalde mensen op de dienst die toch Engels, Frans en/of Duits kunnen. Op die manier is de dienst toch in staat om op een vlotte manier met de patiënten te communiceren.

Vaardigheden

Momenteel is er nog geen vraag naar technische handelingen. Bloed prikken gebeurt door laboranten. De MMA moet vooral over administratieve competenties beschikken.

Hij moet ook perfect blind kunnen typen. Hij moet ook vlot gegevens kunnen verwerken en ingeven.

Attitudes

Men verwacht van een MMA dat hij dynamisch, leergierig, communicatief, gemotiveerd organisatorisch ingesteld is. Hij kan goed in team werken en stelt zich flexibel op. Vervanging van collega’s, avond- en weekendwerk mogen geen probleem zijn.

Jan Palfijn is een pluralistisch14 ziekenhuis dus een MMA moet ook kunnen omgaan met veel verschillende soorten mensen, culturen,…
Specifiek voor de dienst radiologie zijn patiëntgerichtheid en geduldigheid ook twee belangrijke karaktereigenschappen.

Tekorten

De opleiding MMA is volgens Mevr. Van Langenhove zeer goed aangepast aan de noden van het ziekenhuis.Toekomst

Vooral de taak gegevensverwerking zal uitbreiden. Een MMA zal in de toekomst in staat moeten zijn om medische dossiers te ordenen en alle nodige informatie te verzamelen. Hij zal de belangrijkste elementen filteren en aanvullen uit het elektronisch patiëntendossier en op basis van deze gegevens een verslag schrijven.Verloning

Het loon van een MMA wordt bepaald door de officiële barema’s voor A1.


Medisch secretaresse /secretaris komt bij in Jan Palfijn in een B1 - B2 - B3 schaal terecht.

 • 0 jaar anciënniteit: 2.185,13 bruto

 • 23 jaar anciënniteit: 3.681,89 bruto

 • Per 2 jaar stijgt het loon met ongeveer een € 70 bruto.Diploma

Het ziekenhuis eist een bachelordiploma (of A1) Medical Management Assistant.
Opmerkingen

 • Mevr. Van Langenhove is ook zeer tevreden over de stagiaires van de opleiding Medische secretaresse bij Syntra. Het is een opleiding in avondonderwijs van 2 jaar.
 • In ziekenhuizen zijn alle diensten gescheiden: boekhouding, facturatie, medisch secretariaat,… In kleinere ziekenhuizen of in groepspraktijken zal de MMA een bredere kennis moeten bezitten. Het werk zal meer divers zijn.

De medewerkers in grote ziekenhuizen zijn daarentegen meer gespecialiseerd in hun taken.


 • Mevr. Van Langenhove weet dat er specialisten zijn die in hun privépraktijk een medische secretaresse hebben en die haar een aantal technische handelingen aanleert. (bloed prikken, gipsen verwijderen…)
 • Een MMA heeft toegang tot medische protocollen maar mag die niet aanpassen! In uitzonderlijke gevallen kan hij toch een aanpassing doen maar dan moet hij eerst het wachtwoord ingeven zodat later alle aanpassingen kunnen achterhaald worden.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

 • Maria Middelares: Dhr. Timmermans
 • UZ Gent: Filip De Meyere
 • Tekorten Geen Verloning
 • MKG of Minimale Klinische Gegevens
 • MVG of Minimale verpleegkundige gegevens
 • AZ Jan Palfijn: Kaat Ponsaerts en Rita Van Langehove
 • Tekorten De opleiding MMA is volgens Mevr. Van Langenhove zeer goed aangepast aan de noden van het ziekenhuis. Toekomst
 • Diploma Het ziekenhuis eist een bachelordiploma (of A1) Medical Management Assistant. Opmerkingen

 • Dovnload 428.62 Kb.