Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bedrijfseconomie samenvatting P4

Dovnload 55.5 Kb.

Bedrijfseconomie samenvatting P4Datum05.12.2018
Grootte55.5 Kb.

Dovnload 55.5 Kb.

Bedrijfseconomie samenvatting P4
Leverancierskrediet


= De leverancier heeft het product al geleverd, maar de klant moet nog betalen.
Leverancier: Voor de klant:

Versterkt leverancierskrediet Ontvangen leverancierskrediet

“Wat moet er nog aan mij worden betaald?” “Wat moet ik nog betalen?”

 Debiteur  Crediteur

Afnemerskrediet


= De klant heeft al vooruit betaald, maar de leverancier moet nog op het product wachten
Leverancier: Voor de klant:

Ontvangen afnemerskrediet Verstrekt afnemerskrediet Vooruit ontvangen bedragen  Vooruit betaalde bedragenInvesteringsbegroting = Hoe groot is je financieringsbehoefte?

Financieringsbegroting = Hoe ga ik deze financieringsbehoefte begroten?
Openingsbalans =

Investeringsbegroting (Activa) + Financieringsbehoefte (Passiva)
Liquiditeitsbegroting (Ontvangsten/uitgaven)


 • Wél BTW

 • Hierop staan alléén geldbedragen die ontvangen en uitgegeven gaan worden

 • Wél rekening houden met betalingstermijnen

 • Wél aflossingen, maar geen afschrijving

 • Wél de betaling van de investering erop

 • Gaat over kas en bank

 • Slotbedrag = hoeveel liquide middelen heb ik op het einde van het jaar over of tekort?Resultatenbegroting (Baten/lasten, opbrengsten/kosten)


 • Géén BTW

 • Niet letten op de datum van betaling

 • Evenredig verdeelde kosten/opbrengsten aan periode

 • Wél afschrijving, maar geen aflossing

 • Investeringen staan er nooit op

 • Slotbedrag = Hoeveel winst of verlies schrijf ik van/bij mijn EV?

3.1

Ondernemingsplan


= Plan als je eigen onderneming wil starten waaruit o.a. de aard, omvang, organisatie, plaats en de financiële onderbouwing van de productie/dienstverlening blijken.
Checklist

 1. Idee

 2. Voorschriften (vergunningen, rechtsvorm etc.)

 3. Markt (doelgroep, concurrenten )

 4. Financieel plan

 5. Beslissing


In een ondernemingsplan wordt o.a. opgenomen:

 1. Omschrijving van activiteiten

 2. Marketingplan

 3. Investeringsbegroting

 4. Personeelsplan

 5. Financieringsplan

 6. Liquiditeitsbegroting

 7. Resultatenbegroting

 8. Begrote eindbalans.


3.1 Waarom is het opstellen van een ondernemingsplan belangrijk voor een startende onderneming?

Het opstellen van een ondernemingsplan dwingt de jonge ondernemer ertoe zijn plannen goed uit te werken en ook de financiële gevolgen ervan te overzien. Tevens is het de basis voor een gesprek met de bank als de startende onderneming vreemd vermogen wil aantrekken.
3.6


Financieringsplan

Hierin geef je weer hoe groot de vermogensbehoefte is en op welke wijze de ondernemer denkt in die vermogensbehoefte te voorzien.3.7 Liquiditeitsbegroting


Liquiditeitsbegroting

In een liquiditeitsbegroting wordt een schatting gemaakt van de ingaande en uitgaande geldstromen gedurende een toekomstige periode.


Liquide middelen

Hieronder verstaan we het totaal van de voorraad kasgeld en het saldo op de rekening-courant bij de bank. (Formule = kas – Rekeningcourant)


3.3 Waarom verdient het aanbeveling regelmatig (bijvoorbeeld per maand) een nieuwe liquiditeitsbegroting op te stellen over korte perioden?

Een liquiditeitsbegroting moet op korte perioden betrekking hebben om vast te kunnen stellen op welk moment er eventuele tekorten of overschotten zijn. Als we over een geheel jaar een liquiditeitsbegroting zouden maken, kunnen we vaststellen of we aan het begin en eind van het jaar liquide zijn, maar het geeft geen inzicht in de liquiditeitspositie tijdens het jaar


3.4 Moeten in een liquiditeitsbegroting de bedragen inclusief of exclusief btw worden opgenomen?

Inclusief BTW, omdat de inkopen btw betaald moet worden en van de afnemers wordt de verkoopprijs inclusief btw ontvangen.3.8 Resultatenbegroting


= zelfde als verlies- en winstrekening
Afschrijvingskosten per jaar =
EBITDA

= “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortinazion”

= het resultaat voor aftrek van interest, belasting, afschrijving en amortisatie. Hiermee wordt bedoeld de afschrijving op de immateriële vaste activa.
EBIT

= “Earnings Before Interest”

= resultaat voor aftrek van interest en belastingen, het bedrijfsresultaat

= Omzet – alle kosten (met uitzondering van de interestkosten)


Cashflow

= Geldstroom

= resultaat voor belastingen + afschrijving

= EBIT + afschrijving


(Cashflow wordt berekend vóór aftrek van belasting, bij de BV of NV bereken je het echter na aftrek van de Vennootschapsbelasting.)
Brutomarge

Handelsondernemingen kopen goederen in en verkopen die weer zonder aanpassing van het product. De brutomarge is het verschil tussen de verkoopprijs van producten en de inkoopprijs van de producten. Hierbij moten alle bedrijfskosten, zoals loon, afschrijving en interestkosten worden gedekt


3.5 Moeten in een resultatenbegroting de bedragen inclusief of exclusief BTW worden opgenomen?

Exclusief btw, omdat de btw die bij het inkopen is betaald van de belastingdienst kan worden teruggevorderd. Deze btw leidt niet tot kosten. De btw over de verkopen moet aan de belastingdienst worden afgedragen, deze btw is geen opbrengst.


3.6 Wat zijn de grootste verschillen tussen de resultatenrekening van eenmanszaak en BV?

1. Loon:


Bij een BV staan de loonkosten van de directeur op de RR

Bij een eenmanszaak ontbreekt de post Loonkosten in verband met de directeur/eigenaar. De winst van de eigenaar van een eenmanszaak is de beloning voor de directeur/eigenaar


2. VPB:

Bij een BV wordt over de winst voor belasting vennootschapsbelasting geheven. Deze post ontbreekt op de resultatenrekening bij de eenmanszaak (in plaats daarvan betaald de eigenaar van een eenmanszaak inkomstenbelasting.)
Aspecten

Liquiditeitsbegroting

Resultatenbegroting
Ontvangsten/uitgaven

Kosten/opbrengsten


Kosten, geen uitgaven

Afschrijvingen niet opnemen


Afschrijvingen zijn kosten

Vermogensmarkt: aantrekken of aflossen van vermogen

Opnemen van eigen vermogen
Opnemen van vreemd vermogen

Aflossing van vreemd vermogen

Betaalde interest.


Opnemen van eigen/of vreemd vermogen is geen opbrengst

Aflossing van vreemd vermogen is geen kostenpostBTW

Betaalde BTW

Ontvangen BTW

Alle bedragen incl. BTW


Alle omzetten en kosten exclusief BTW

Tijdstip

Gelduitgave of geldontvangst opnemen op het moment van betalen/ontvangen


Opbrengst/kosten op het moment dat de factuur wordt verzonden/ontvangen

Brancheverschillen

Industriële productie: Redelijke brutomarge, hoge afschrijving

Dienstverlenende bedrijven: Lage IWO, hoge vaste kosten (lonen)

Supermarkten: Lage brutomarge, geringe afschrijving

E.V. begin

+ winst


- prive opname

+ prive stortingen

= E.V. eind

Beginvoorraad

+ inkopen

- IWO


= Eindvoorraad

 • Afnemerskrediet
 • Liquiditeitsbegroting (Ontvangsten/uitgaven)
 • Resultatenbegroting (Baten/lasten, opbrengsten/kosten)
 • Ondernemingsplan
 • 3.7 Liquiditeitsbegroting
 • 3.8 Resultatenbegroting

 • Dovnload 55.5 Kb.