Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dovnload 0.54 Mb.

Begroting Sociale Zaken en WerkgelegenheidPagina11/13
Datum28.10.2017
Grootte0.54 Mb.

Dovnload 0.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Kerstens en Van 't Wout. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 33 (34550-XV).

De heer Van Weyenberg (D66):
Ik ben blij als tijdelijke capaciteit structureel wordt. Ik zal dat steunen; dat hebben we in het verleden ook gedaan. Als wij morgen gaan stemmen over de begroting, heeft de heer Kerstens ook de kans om vanaf volgend jaar het aantal inspecteurs fors uit te breiden. Er ligt een amendement, ingediend door D66, om 9 miljoen extra beschikbaar te stellen voor extra inspecteurs tegen arbeidsmarktfraude. Ik vind de motie heel mooi, maar mag ik dan ook op de steun van de heer Kerstens rekenen om met de euro's erbij die capaciteit te vergroten?

De heer Kerstens (PvdA):


Ik zal dat bespreken met mijn fractie. Ik geef maar even aan dat ik de Arbeidsinspectie een ontzettend belangrijke rol toedicht, als het gaat om het voorkomen en achterhalen van misstanden. Ik heb al gezegd dat een efficiënte aanpak van misstanden het sluitstuk van een efficiënte handhaving moet zijn en niet de sluitpost. Vandaar de motie die ik in 2012 heb ingediend voor een uitbreiding van de Arbeidsinspectie. Vandaar ook de motie die ik vorig jaar met de heer Van Weyenberg heb ingediend om de toen nog tijdelijke uitbreiding wat langer tijdelijk te maken. Vandaar dat ik vandaag de motie met de heer Van 't Wout indien om die tijdelijke uitbreiding structureel te maken. Als de heer Van Weyenberg daar nog iets bovenop wil, dan wil ik daarnaar kijken. De minister wilde in het voorjaar gaan nadenken over het mogelijk structureel maken van deze extra arbeidsinspecteurs. Ik heb aangegeven dat we in het voorjaar zeker ook naar de Arbeidsinspectie moeten kijken, maar dan met de bril gericht op de vraag wat er nog extra moet en kan.

De heer Van Weyenberg (D66):


Die bewegingen gaan de goede kant op. Dat amendement zat in de traditie van de heer Spekman. Bij elke begrotingsbehandeling diende hij als woordvoerder Sociale Zaken een amendement in om het budget voor de inspectie te verhogen. Dat werd gesteund door de PvdA en gedekt uit boeteopbrengsten. Normaal gesproken is dat in dit huis een iets minder aanvaardbare dekking dan de post waaruit wij ons amendement dekken. De heer Kerstens gaat kijken en ik ben hoopvol. Volgens mij zijn wij het eens over het belang hiervan. We hebben een mooie Wet aanpak schijnconstructies, maar zonder voldoende inspecteurs gaat het toch in de praktijk niet werken.

De heer Kerstens (PvdA):


De eerste motie die ik indiende, was geënt op al hetgeen college Spekman daarvoor had gedaan. De gedachte was inderdaad dat die arbeidsinspecteurs zichzelf zouden kunnen terugverdienen. Daarmee liepen we toen toch even tegen een betonnen muur op. Ik ben blij dat de minister het vervolgens heeft opgepakt en meegenomen in de afspraken die hij vier maanden later in het sociaal akkoord maakte met de vakbonden en de werkgevers. Ik zal ook erg blij zijn als wij er nu in slagen om die uitbreiding van toen bij wijze van spreken tot in de eeuwigheid overeind te houden.

Mijn volgende motie, die ik in de eerste termijn heb aangekondigd, is meeondertekend door mijn collega Cegerek.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sinds december 2015 een Europees pakket voor circulaire economie is en sinds september 2016 ook een rijksbreed programma voor circulaire economie;

overwegende dat in verschillende onderzoeken is aangetoond dat de transitie naar een circulaire economie het Nederlands bedrijfsleven ruim 7 miljard euro kan besparen en tussen de 50.000 en 80.000 banen kan opleveren;

overwegende dat uit advies van de Sociaal-Economische Raad blijkt dat de circulaire economie ook kansen biedt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor de regionale werkgelegenheid;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat binnen het rijksbrede programma circulaire economie de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor de regionale werkgelegenheid optimaal benut worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:


Deze motie is voorgesteld door de leden Kerstens en Cegerek. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34 (34550-XV).

De heer Kerstens (PvdA):
Ik kom bij de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Inspectie SZW in 2015 geconcludeerd heeft dat een stevigere aanpak door gemeenten om verdringing van reguliere arbeid door mensen die werken met behoud van een uitkering tegen te gaan, mogelijk en noodzakelijk is;

overwegende dat er diverse mogelijkheden zijn om vorm te geven aan deze stevigere aanpak, zoals door het instellen van een adviesraad die toetst op verdringing of door het toekennen van deze rol aan sociale partners, de ondernemingsraad van het bedrijf waar de uitkeringsgerechtigden aan de slag gaan of de cliëntenraad;

verzoekt de regering, gemeenten te verplichten om te toetsen op verdringing bij de inzet van uitkeringsgerechtigden die werken met behoud van uitkering in het kader van re-integratie, sociaal aanbesteden of de tegenprestatie, waarbij gemeenten zelf een passende invulling (bijvoorbeeld op een van de hierboven genoemde manieren) kunnen kiezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:


Deze motie is voorgesteld door het lid Kerstens. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (34550-XV).

De heer Kerstens (PvdA):
Mijn laatste twee moties zijn medeondertekend door mijn collega Yücel.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de 100 miljoen structureel voor kinderen in armoede nu ook echt bij deze kinderen terecht zouden moeten komen;

overwegende dat scholen, maatschappelijke (hulp)organisaties en (sport)verenigingen vaak niet de weg naar de gemeente kunnen vinden indien zij geconfronteerd worden met een kind in armoede;

verzoekt de regering om in het kader van "Ieder kind doet mee" in samenwerking met de gemeentes een publiekscampagne te starten die gericht is op: a) gezinnen met een laag inkomen waarvan de kinderen nu niet mee kunnen doen, b) scholen, maatschappelijke (hulp)organisaties en (sport)verenigingen die ouders kunnen wijzen op de beschikbare middelen bij gemeentes en c) gemeentes die actief kenbaar gaan maken dat zij extra middelen hebben om kinderen in armoede mee te laten doen in de samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:


Deze motie is voorgesteld door de leden Kerstens en Yücel. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36 (34550-XV).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het rapport "Een Onbemind Probleem" blootlegt dat er meer coördinatie nodig is vanuit het Rijk wat betreft de omgang met schulden bij Rijksoverheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, het Nationaal Zorginstituut, DUO en het CJIB;

van mening dat een sociale incasso kan leiden tot minder schulden en sociale uitsluiting;

verzoekt de regering om voor 1 juli het vervolgonderzoek van het rapport "Een Onbemind Probleem" uit te voeren en daarbij specifiek aandacht te besteden aan: a) een interdepartementale aanpak van incassoactiviteiten, b) een sociale incasso die rekening houdt met de menselijke maat en c) de consequenties van de verschillende preferente posities van overheidsorganisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Kerstens en Yücel. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 37 (34550-XV).

De heer Kerstens (PvdA):
Vandaag, morgen, overmorgen en ook op 15 maart gaat het om belangrijke keuzes als het om werken gaat. Om meer werk en om fatsoenlijk werk. Kies je voor meer onzekerheid, voor het afschaffen van het ontslagrecht, het afbreken van cao's en het de klok honderd jaar terugdraaien naar de tijd dat iedereen het maar voor zichzelf moest uitzoeken? Of kies je juist voor meer zekerheid, een fatsoenlijk loon en een vaste baan? De Partij van de Arbeid, zo veel mag duidelijk zijn, kiest voor het laatste, kiest voor het aanpakken van de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt en kiest voor het stoppen van de race naar de bodem op de arbeidsmarkt, waarbij steeds meer mensen kopje-onder gaan.

De heer Marcouch (PvdA):


Voorzitter. Ik dank de minister, en ook de staatssecretaris, alhoewel niet op mijn onderwerpen, voor de beantwoording van de vragen en de betrokkenheid bij deze belangrijke onderwerpen.

Ik bracht gister in dat als we willen verbinden, beschaving willen en tweedeling tegen willen gaan, een offensief nodig is. Dat betekent, heb ik gister gezegd, dat de minister breed moet zaaien en moet investeren, en gif, storm en hagel moet weerstaan om uiteindelijk als royale zaaier te inspireren tot een mooi leven in een welvarend Nederland. Want dat is wel wat Nederland is: een mooi prachtland, waar we een goed leven kunnen hebben. Maar dat is helaas niet iedereen gegeven. Daarom is de rol van de overheid zo cruciaal, opdat alle deelnemers eraan mogen deelnemen en bijdragen.

Daartoe heb ik twee moties. Allereerst een vanwege de hardnekkigheid en het probleem van de discriminatie op de arbeidsmarkt.

De minister heeft het vaak over werkgevers. Dan gaat het over bedrijven daarbuiten, maar de overheid is een van de grootste werkgevers waar het nog altijd niet goed gaat. Zij doet wel haar best maar heeft ook de verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn in het hebben van een divers personeelsbestand. De overheid moet ook vooroplopen in de strijd tegen discriminatie. Dan is anoniem solliciteren een paardenmiddel. Het raakt dat ene principe, wat wij liever niet willen. Dat hekel ik ook. Eigenlijk zouden wij willen dat je naam er niet toe doet. Of je Ahmed of Lodewijk heet, zou niet uit moeten maken, maar de werkelijkheid is anders. Dan vind ik de schending van een principe door discriminatie een grotere schending dan de schending die er is als wij proberen met dit paardenmiddel dat bewustzijn op gang te brengen en, naast al die andere strijdpunten, de discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Daarom dien ik deze motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat discriminatie op de arbeidsmarkt hardnekkig en onacceptabel is;

overwegende dat de rijksoverheid baat heeft bij een divers personeelsbestand en een voorbeeldfunctie heeft in de strijd tegen discriminatie;

constaterende dat uit de Rijksmonitor anoniem solliciteren naar voren komt dat medewerkers die betrokken zijn bij de werving- en selectieprocedure de rol van onbewuste vooroordelen bij zichzelf onderschatten;

verzoekt de regering om bij de rijksoverheid een grootschalige pilot met anoniem solliciteren te starten, de uitkomsten hiervan te monitoren en de Kamer op de hoogte te brengen van de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:


Deze motie is voorgesteld door de leden Marcouch, Karabulut, Voortman, Van Weyenberg, Krol en Monasch.

Zij krijgt nr. 38 (34550-XV).

De heer Marcouch (PvdA):
Gisteren en vandaag ging het heel erg over wat ons bindt: waarden, kernwaarden, gemeenschappelijke waarden. Uiteindelijk gaat het erom dat die waarden, die gemeenschappelijkheid, maken dat wij één verbonden samenleving met elkaar hebben. Het gaat te vaak over mensen die nieuw in Nederland zijn, die wij actief benaderen met activering en allerlei programma's om ze de taal, competenties et cetera bij te brengen. Een belangrijke groep wordt daarbij vergeten: een groep 50-plussers. Voor hen vraag ik specifiek aandacht van het kabinet. Daarom dien ik deze motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wij een samenleving willen zonder tweedeling;

constaterende dat de regering beleid heeft voor 50-plussers;

constaterende dat in onze samenleving onder de 50-plussers een specifieke bevolkingsgroep van in Nederland geboren Nederlanders is ontstaan die gaandeweg achterop is geraakt;

constaterende dat deze specifieke groep relatief vaak laagopgeleid, laaggeletterd, langdurig werkloos, ongezond en ongelukkig is, zoals beschreven in het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);

van mening dat alle Nederlanders mogelijkheden verdienen om goed te kunnen leven en bij te dragen aan onze samenleving;

verzoekt de regering om met een specifiek inhaalprogramma te komen voor deze specifieke groep Nederlandse 50-plussers, met aandacht voor onderwijs in lezen en schrijven, vakonderwijs en zo nodig bijscholing in sociale competenties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Marcouch, Voortman, Van Meenen, Krol en Monasch.

Zij krijgt nr. 39 (34550-XV).

De heer Marcouch (PvdA):
Dank u wel. Ik wens de minister, als het mag, ook veel succes de rest van de week.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):


Door anoniem solliciteren, heeft de heer Marccouch gezegd, kunnen mensen die hier geboren en getogen zijn, zoals Ahmed en Lodewijk, een plek krijgen bij onze diensten, bij onze ministeries. Maar moeten niet juist degenen die deze mensen aannemen aangepakt worden? Moeten niet juist die ambtenaren, die van gemeenschapsgeld leven, die deze mensen willens en wetens niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek aangepakt worden? Juist in deze periode waarin de Partij van de Arbeid meerdere ministers en staatssecretarissen heeft, kan het toch niet zo zijn dat u met een voorstel komt voor anoniem solliciteren?

De heer Marcouch (PvdA):


Ik ben het eens met collega Öztürk dat als mensen, dus ook werkgevers, willens en wetens discrimineren, we daar de Arbeidsinspectie, de politie en justitie op moeten zetten. Ik geloof dat deze minister dat ook doet. Los van de minister, moet ook het Openbaar Ministerie dat doen. Het Openbaar Ministerie heeft zelfs de mogelijkheid om dat zonder aangifte te doen. Ik heb zelf in een aantal gevallen slachtoffers daarbij persoonlijk ondersteund, maar daarbij kunnen we het niet laten. Ik zie de hardnekkigheid. Te veel jongeren komen gewoon niet aan de bak. Dit paardenmiddel, naast al het andere dat wij doen, kan daarbij helpen, ook bij werkgevers en personeelswervers die dit onbewust doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het niet altijd willens en wetens gebeurt. Het gebeurt soms ook heel onbewust. Mensen selecteren mensen die op hen lijken. Ik vind dit een nuttig middel om dat te kunnen doorbreken, ook al zou ik het liever niet willen inzetten. Maar ik heb liever dat we dit inzetten en daarmee jongeren aan de bak helpen en werkgevers bewust maken, dan dat we niets doen en alleen maar op het strafrecht blijven hangen.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):


Het is ook een stap van steeds meer toegeven, steeds meer toegeven aan mensen die dit willens en wetens doen en die niet willen accepteren dat de samenleving aan het veranderen is. Het zijn maar een paar duizend mensen die medewerkers in dienst nemen. Een paar duizend! Als u niet in plaats van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, die 2 miljoen euro per jaar kost, een expertise-unit opricht die ambtenaren aanpakt die zich niet willen aanpassen aan de nieuwe, veranderende samenleving, zult u blijven schikken. U zegt dat er geen beelden mogen worden gemaakt van politiemensen die in overtreding zijn. U geeft steeds toe aan de acceptatie van discriminatie. In plaats van ertegen te vechten, geeft u eraan toe. Wanneer houdt u daarmee op?

De heer Marcouch (PvdA):


Ik zie het heel anders. Ik merk dat collega Öztürk heel erg spreekt vanuit wantrouwen en achterdocht. Ik zoek juist verbindingen en bondgenootschappen met de overheid, met ondernemers, met werkgevers en met al die jongeren die graag aan de bak willen. Ik wil juist alle middelen gebruiken en aanwenden om een doorbraak te forceren en een vuist te maken tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

De politie werft op dit moment, zoals de heer Öztürk ook al aangaf, heel actief diversiteit. Daarvoor zijn heel specifieke mensen aangetrokken. Dat is goed. Ik zou ook willen dat de rijksoverheid een veel actiever beleid voert op diversiteit. Op dat punt is eerder een motie van mij en collega Van Miltenburg aangenomen. Maar dat neemt niet weg dat je nog meer kunt doen en dat je het nog beter kunt doen. Je moet een paardenmiddel zoals anoniem solliciteren niet nalaten als onderzoekers zeggen dat het effect heeft, dat het helpt bij de bewustwording en dat het ervoor zorgt dat kandidaten een bedrijf of overheidsdienst binnenkomen. Ik ga voor die doorbraak. Ik bekijk liever wat ik voor zo'n sollicitant kan doen dan dat ik mijn eigen ego en principes et cetera heilig verklaar. Het gaat erom dat we jongeren aan de bak helpen en dat we de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt voeren vanuit zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, niet vanuit achterdocht en wantrouwen, en al helemaal niet vanuit een tweedeling, want dan komen we er niet. Laten we het gewoon samen doen.

De heer De Graaf (PVV):
Voorzitter. Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om onder andere vier moties in te dienen. Dit is gelukkig de laatste begroting van dit kabinet. Heel Nederland zal het nog een jaartje met de gevolgen moeten doen. De PVV heeft in de afgelopen vier jaar genoeg voorstellen gedaan om te bekijken hoe we de ellende die we nu op asielgebied hebben en die zelfs doorsijpelt tot criminaliteit in de bijstand, kunnen voorkomen. Helaas zijn al deze maatregelen niet omarmd.

Het was een beetje een begroting vandaag. Gisteren hadden we de tijd, vandaag moet het in sneltreinvaart. We zullen kijken hoe laat het wordt. Het was gisteren ook tafeltjesavond voor de minister en de staatssecretaris. Het was geen leuke tafeltjesavond, want het was toch een beetje een lastig rapport. Ik heb begrepen dat de heer Heerma op de radio aan minister Asscher nog een 6 gaf. Een zesje, dus hij is over naar het volgende kabinet. Voor de eventuele ambities van de heer Heerma is dat lastig, want het CDA heeft dus gekozen voor minister Asscher als nieuwe minister van Sociale Zaken. Als je een zesje geeft, ga je over naar de volgende periode. Misschien heeft de heer Heerma daarmee in zijn eigen voet geschoten. We zullen het zien, maar dat was natuurlijk ook een beetje humor. Excuus. Ik hoor de heer Heerma nu toch een 5 geven. Hebben we toch nog iets bereikt!

We hebben het overal over gehad: over AOW en pensioenen, over dingen die mis zijn gegaan. Zoals ik net al concludeerde: we zullen het er nog even mee moeten doen. Ik heb drie moties op het gebied van sociale zaken en eentje op integratiegebied. Daaronder een motie die we al vaker hebben ingediend. Toch ga ik het weer doen, want het gaat om de ouden van dagen die geraakt worden in hun koopkracht.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Centrale Bank de rente op nul heeft gezet;

constaterende dat als gevolg van de lage rente pensioenen niet kunnen worden geïndexeerd en mogelijk moeten worden gekort;

constaterende dat de lage rente zeer gunstig is voor de schatkist, doordat de rentelasten op de staatsschuld in 2017 1,5 miljard euro lager uit zullen vallen dan vorig jaar;

constaterende dat de minister van Financiën en dus het kabinet profiteren van de lage rente, terwijl gepensioneerden fors worden gedupeerd;

verzoekt de regering, de rentemeevaller in te zetten om de AOW tijdelijk te verhogen ter compensatie van het niet-indexeren en mogelijk korten van pensioenuitkeringen in 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:


Deze motie is voorgesteld door de leden De Graaf en Tony van Dijck. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40 (34550-XV).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij de pensioenfondsen nog ieder jaar meer geld binnenkomt dan er wordt uitgekeerd;

constaterende dat de reserves daardoor nog steeds toenemen;

van mening dat er voor 2,1 miljoen mensen een korting dreigt op de pensioenuitkering door de gehanteerde rigide rekenrentesystematiek;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er bij geen enkel pensioenfonds een korting op de pensioenuitkering wordt doorgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:


Deze motie is voorgesteld door het lid De Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (34550-XV).

De heer De Graaf (PVV):
En dan mijn derde motie; ik probeer het gewoon nog eens.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de pensioenfondsen minder afhankelijk te maken van het Europese rentebeleid door de rekenrente naar de oude systematiek van voor 2007 terug te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:


Deze motie is voorgesteld door het lid De Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (34550-XV).

De heer De Graaf (PVV):
Veel collega's kwamen gisteren en vandaag met citaten uit boeken. Allemaal hartstikke mooi. Boeken lezen is ook een hobby van mij, want van boeken lezen word je slim. Ik pak er deze keer ook een citaat bij, om toch het Westen te waarschuwen. Het is misschien wat lastig te volgen in het Russisch, maar in het Nederlands luidt het als volgt: "In het Westen hebben ze de waarheid vaak pas door als het niet meer nodig is". Vroeger sloeg dat op de trukendoos van het communisme richting het Westen, maar bij mij slaat deze opmerking op de islamisering. Daarom dien ik de volgende motie in, die ik gisteren al heb aangekondigd als een stukje beleid dat nodig is om voor te bereiden, om Nederland minder islamitisch te maken. Ik zie dat de heer Van Weyenberg er nog van aan het bijkomen is. Sorry, het was geen Vlaams maar Russisch.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Moslimbroederschap tot doel heeft om seculiere democratische regeringen te vervangen door een islamitisch kalifaat onder de sharia;

overwegende dat de Moslimbroederschap verbonden is aan terroristische organisaties zoals Hamas, Al Qaida en Al-Nusra;

overwegende dat de Moslimbroederschap daarmee ook een directe bedreiging vormt voor onze veiligheid;

overwegende dat de Moslimbroederschap in sommige landen openlijk actief is, maar ook geïnfiltreerd is in politieke partijen, organisaties en moskeeën, zo ook in Nederland;

overwegende dat de VS wetgeving voorbereiden tot een verbod op de Moslimbroederschap en deze organisatie in verschillende landen reeds verboden is;

verzoekt de regering om een diepgravend onderzoek in te stellen naar het netwerk, de belangen en de invloeden van de Moslimbroederschap in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid De Graaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (34550-XV).

De heer De Graaf (PVV):
Je kunt deze motie zien in het verlengde van de onderzoeken die zijn gedaan naar salafistische organisaties in Nederland. Waarom zou je alleen het salafisme aanpakken als de broeders van de salafisten — vaak zijn het dezelfden — gewoon vrij rond kunnen lopen en hun vernietigende werk kunnen doen?

De heer Van Weyenberg (D66):


Voorzitter. Ook ik dank de bewindslieden voor hun antwoorden en ik dank zeker ook alle medewerkers van het ministerie en overigens ook van de uitvoeringsorganisaties — laten we die niet vergeten — voor hun ondersteuning bij de beantwoording. We weten dat zelfs de spreekteksten van de bewindslieden niet door kabouters worden geschreven.

Ik constateerde gisteren dat de woorden van deze minister en dit kabinet mooier zijn dan de daden. Vandaag zagen we weer een mooie illustratie daarvan. Door de coalitie is een aantal amendementen ingediend — ik zal ze van harte steunen — die worden gedekt uit geld dat over is van de banenplannen. Daarbij was al twee derde van het geld niet uitgegeven tijdens de crisis en nu blijkt er nog meer geld over te zijn.

Ook op de Wet werk en zekerheid is mijn fractie kritisch. Ik constateer dat dit bijna voor de voltallige Kamer geldt. Die wet moet op de schop na de volgende verkiezingen. Ik constateer dat er zes keer meer flexbanen dan vaste banen bij zijn gekomen en dat 40% van de ontbindingsverzoeken wordt afgewezen. En nee, zeg ik tegen de minister, dat komt niet doordat er minder verzoeken bij de rechter komen. Volgens de kantonrechters komt dit door slechts één ding: de vormgeving van de Wet werk en zekerheid. Het staat in de evaluatie. Die wet zal dus op de schop moeten. Voor nu heb ik een motie van collega's Voortman en Heerma meeondertekend om in ieder geval die langjarige contracten mogelijk te maken. In een nieuw kabinet zullen we echt iets moeten doen aan het verkleinen van de kloof tussen vast en flex.

Eén vraag is niet beantwoord. Ik vroeg de minister of zijn uitspraak bij Nu.nl over niet onderhandelbaarheid een breekpunt was. Ik vraag hier nog een reactie op.

De minister gaf vandaag eerlijk toe — daarvoor prijs ik hem — dat nog heel veel niet is opgelost en op de formatietafel ligt: van pensioenen tot een leven lang leren en van loondoorbetaling bij ziekte tot zzp.

Ik was blij met de steun die ik ook in de wandelgangen ontving ten aanzien van het hebben van een soort norm om werken meer te laten lonen. Ik kom daar in de toekomst vast nog op terug. Nu dien ik een motie in om ervoor te zorgen dat we hierover meer informatie krijgen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, voortaan in relevante voorstellen het effect op de werkloosheids- en herintredersval toe te lichten;

verzoekt de regering, de werkloosheidsval voor werkenden met een inkomen van 120% wettelijk minimumloon weer op te nemen in de begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

De

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  • Van Weyenberg

  • Dovnload 0.54 Mb.