Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Behandelovereenkomst psychologenpraktijk de adelaar

Dovnload 57.69 Kb.

Behandelovereenkomst psychologenpraktijk de adelaarDatum25.09.2018
Grootte57.69 Kb.

Dovnload 57.69 Kb.


Psychologenpraktijk De Adelaar

Praktijk voor psychotherapieBEHANDELOVEREENKOMST PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE ADELAAR

Naam:   


Adres:   
Woonplaats:  
Geboortedatum: 
Geslacht:   
Telefoon:   
E-mail:

Verder te noemen ‘cliënt’ en Psychologenpraktijk De Adelaar, Eric de Haan, psycholoog en psychotherapeut verder te noemen ‘De Adelaar’, komen het volgende overeen:


Opdracht en zorgplicht

Cliënt geeft aan De Adelaar opdracht voor psychologisch onderzoek en het opstellen van een behandelplan. Door het accorderen van het behandelplan geeft cliënt opdracht voor een psychologische behandeling conform dit behandelplan. De Adelaar aanvaardt deze opdracht. De behandelaar neemt bij de uitvoering de zorg van een goed hulpverlener in acht.


Rechten en plichten

Informatie over de rechten van de cliënt zijn te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP): www.lvvp.info onder informatie voor cliënten, wet- en regelgeving.


Behandeling vindt plaats op afspraak. Indien cliënt onverhoopt verhinderd is, dan dient cliënt dit kenbaar te maken door telefonisch contact op te nemen met De Adelaar op 0181-329972 en het antwoordapparaat in te spreken. Het antwoordapparaat kan 24 uur per dag en zeven dagen per week worden ingesproken. De Adelaar is, indien te laat afzegt of geheel niet afzegt (zogenaamde ‘no show’), gerechtigd de kosten van de sessie in rekening te brengen. Dit betreft € 50,-.
Cliënt draagt zorg voor continuïteit in de behandeling door naar de afspraken te komen en op tijd aanwezig te zijn, doch niet eerder dan vijf minuten voor de afgesproken tijd en de behandelaar zoveel mogelijk en naar beste weten de inlichtingen te vertrekken die redelijkerwijs nodig zijn ter uitvoering van deze overeenkomst. Cliënt verleent zoveel mogelijk medewerking aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften van de behandelaar in dit kader te volgen.
Cliënt draagt er zorg voor dat hij/zij gedurende de gehele duur van deze behandelovereenkomst verzekerd is en blijft bij een zorgverzekeraar. Indien De Adelaar (een deel van) de kosten van de behandeling niet kan declareren bij de zorgverzekeraar of indien cliënt heeft verzocht de kosten niet bij de zorgverzekeraar te declareren, dan is cliënt de overeengekomen kosten van de behandeling aan De Adelaar verschuldigd. De Adelaar kan de vordering op cliënt aangaande deze kosten, overdragen aan een nog te noemen bureau. In dat geval kan cliënt uitsluitend aan dit bureau bevrijdend betalen.
Het effect van de behandeling wordt door middel van een digitale vragenlijst gemeten. De resultaten van deze vragenlijsten worden met u besproken en (anoniem) gebruikt voor verder onderzoek om onder andere de kwaliteit van de behandelingen verder te kunnen verbeteren. Aan het eind van iedere behandeling wordt ook de cliënttevredenheid gemeten.
De randvoorwaardenbrief maakt deel uit van deze overeenkomst.
Behandeling

Behandeling vindt plaats nadat cliënt op grond van de door de behandelaar en de door De Adelaar gegeven informatie aan de behandelaar en aan De Adelaar toestemming heeft gegeven om op hem/haar een psychologische behandeling toe te passen conform het behandelplan. Cliënt kan een eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken.


Cliënt kan desgewenst zijn/haar behandeling regelmatig evalueren waarna de behandeling en het behandelplan indien nodig kan worden bijgesteld. Na toestemming van cliënt vindt behandeling dan plaats overeenkomstig het aangepaste behandelplan.
Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen, wordt regelmatig het verloop van de behandeling met collega-psychotherapeuten besproken. Dit gebeurt volledig anoniem.
Crisis

Het kan voorkomen dat cliënt buiten de sessies om behoefte heeft om met de behandelaar te spreken. De Adelaar heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. In geval van nood kan cliënt telefonisch contact opnemen met De Adelaar tijdens de openingstijden van de praktijk en het antwoordapparaat inspreken waarna de behandelaar contact zal opnemen. Buiten openingstijden dient cliënt in geval van nood contact op te nemen met zijn/haar huisarts of de huisartsenpost.


Betaling

De Adelaar declareert de behandeling bij de zorgverzekeraar van cliënt overeenkomstig de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven en de aanvullende afspraken en factuureisen van deze verzekeraar. Cliënt is ermee bekend dat ingeval hij/zij een eigen risico is overeengekomen met de zorgverzekeraar, de zorgverzekeraar aanspraak kan maken op dit eigen risico-bedrag.Communicatie

De behandelaar en De Adelaar zenden alle correspondentie en, indien van toepassing, de facturen naar het door cliënt opgegeven en in deze overeenkomst vermelde (e-mail)adres, tenzij cliënt later, schriftelijk, een wijziging van zijn (e-mail)adres  aan De Adelaar heeft bekend gemaakt. Het correspondentieadres van de behandelaar en De Adelaar is:


A.M. de Jonglaan 38, 3221 VC Hellevoetsluis
Opzegging

Cliënt kan deze overeenkomst altijd opzeggen. De behandelaar en De Adelaar kunnen deze overeenkomst niet opzeggen, tenzij er sprake is van gewichtige redenen.


Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Hellevoetsluis:
Datum:

Handtekening: Handtekening:

Eric de Haan Naam cliënt: …………………………

Psycholoog en PsychotherapeutRandvoorwaardenbrief  

Psychologenpraktijk De Adelaar heet u van harte welkom! U staat aan het begin van uw behandeling. Via deze brief die deel uitmaakt van de behandelovereenkomst die u met ons sluit willen wij u op de hoogte stellen van de randvoorwaarden van onze dienstverlening.


Vergoeding
Psychologenpraktijk De Adelaar biedt zowel psychologische behandelingen aan in de Basis GGZ (GBGGZ) en in de specialistische GGZ (SGGZ). Om in aanmerking te komen voor behandeling dient u te beschikken over een geldige verwijsbrief van uw (huis)arts. De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering, mits u beschikt over een geldige verwijsbrief. Houdt u daarbij rekening met uw wettelijk eigen risico en eventueel een aanvullend eigen risico als u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt stuurt uw zorgverzekeraar u een factuur.
Intake en behandeling
Voorafgaand aan de behandeling vindt er een intakefase plaats. Tijdens het eerste intakegesprek wordt er nader op de vragenlijsten en uw problematiek ingegaan en wordt er een inschatting gemaakt of psychotherapie voor u geschikt is en of u met uw klachten bij Psychologenpraktijk De Adelaar aan het juiste adres bent. Na de intake volgt er een adviesgesprek en wordt het behandelplan en indicatieverslag met u besproken. Indien u instemt met de voorgestelde behandeling vindt er aansluitend behandeling plaats. Om tot een goed herstel te komen is het belangrijk dat u zich actief inzet tijdens de behandeling.
Geheimhouding
De behandelaar en Psychologenpraktijk De Adelaar hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden er geen inlichtingen over u verstrekt aan anderen. Ook krijgen anderen zonder uw toestemming geen inzage en afschrift van de bescheiden zoals die zijn vastgelegd in uw cliëntdossier.
Cliëntdossier
De behandelaar maakt een cliëntdossier aan met daarin gegevens over de diagnose, de behandeling, gespreksverslagen en eventuele andere stukken die van belang kunnen zijn. Indien gewenst, kan er een door u zelf opgestelde verklaring worden toegevoegd aan uw dossier.
De Adelaar bewaart uw dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het is vervaardigd.
Op uw verzoek kunt u inzage in en/of een afschrift krijgen van uw cliëntdossier. U krijgt geen inzage of een afschrift wanneer dit in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De behandelaar en De Adelaar mogen voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.
Na een daartoe strekkend verzoek van cliënt vernietigt De Adelaar de in het cliëntdossier bewaarde bescheiden en gegevens  binnen drie maanden, tenzij het verzoek bescheiden of gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt of een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.
Klachtenreglement en geschillencommissie en beroepscodes
Psychologenpraktijk De Adelaar doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan er iets zijn waarover u niet tevreden bent. Het beste kunt u dit bespreken met uw behandelaar zodat eventuele misverstanden uit de weg geruimd kunnen worden. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen. Op de website van Psychologenpraktijk De Adelaar (www.psycholoog-hellevoetsluis.nl) staan de contactgegevens van de klachtencommissie en van een onafhankelijke geschillencommissie
Beroepscode

De behandelaren van De Adelaar zijn gebonden aan een beroepscode. Meer informatie over deze beroepscode vindt u op website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten: www.psychotherapie.nl

A.M. de Jonglaan 38 www.psycholoog-hellevoetsluis.nl BIG-nummer: 89920621616

3221VC Hellevoetsluis info@Psycholoog-hellevoetsluis.nl KVK: 52439666

Tel. 0181- 32 99 72 BTW: NL131496578B01

  • BEHANDELOVEREENKOMST PSYCHOLOGENPRAKTIJK DE ADELAAR Naam
  • Opdracht en zorgplicht
  • Rechten en plichten
  • Communicatie
  • Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Hellevoetsluis
  • A.M. de Jonglaan 38

  • Dovnload 57.69 Kb.