Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belasting op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein

Dovnload 94.64 Kb.

Belasting op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domeinDatum30.10.2018
Grootte94.64 Kb.

Dovnload 94.64 Kb.
Belasting op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein

Datum vaststelling gemeenteraad : 26/11/2007

Wijzigingen : 24/11/2008 – 28/11/2011 – 22/10/2013

De Gemeenteraad,


Gelet op de belastingverordening op het gebruik van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2011, met een geldigheidsduur van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013;
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, §3, 43 §2, 187 en 253 van het gemeentedecreet;
Gelet op de politieverordening betreffende het gebruik van de openbare weg;
Gelet op de politieverordening betreffende het uitdelen van publiciteitsmiddelen, pamfletten, geschriften, strooibriefjes, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke op de openbare weg of op het openbaar domein;
Gelet op de wetten en besluiten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat het aangewezen is om de tarieven van de winterterrassen billijker en lager te bepalen dan de tarieven van de zomerterrassen om reden dat de weersomstandigheden en de lage temperaturen het niet altijd toelaten om tafels en stoelen uit te stallen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
B e s l u i t :

Artikel 1.
De stad Brugge heft vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 een indirecte belasting op het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein.
Artikel 2.
De belastingplichtige is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die over een door het stadsbestuur verstrekte vergunning beschikt voor de permanente of tijdelijke inname van de openbare weg of van het openbaar domein, of diegene die zonder voorafgaande vergunning effectief de openbare weg of het openbaar domein inneemt.
Artikel 3.
Voor elk gebruik van de openbare weg of het openbaar domein conform een afgeleverde vergunning enerzijds of in geval van een effectief gebruik van de openbare weg of het openbaar domein zonder afgeleverde vergunning anderzijds, dient een belasting betaald te worden op grond van de tarieven vermeld in deze belastingverordening.
De belastingen, zowel de contantbelastingen als de kohierbelastingen, zijn verschuldigd ofwel per dag, per maand, per vermelde periode of per jaar op basis van de in deze belastingverordening geldende tarieven, rekening houdende met de belangrijkheid van straten en pleinen zoals in het overzicht hierna weergegeven:
Eerste reeks : Academiestraat, Adriaan Willaertstraat, Braambergstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, Dijver, Eiermarkt, Geernaertstraat, Geldmuntstraat, Groenerei, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Hallestraat, Huidenvettersplein, Jakob van Ooststraat, Jan van Eyckplein, Kastanjeboomstraat, Katelijnestraat (tot het huisnummer 64, pare kant, en tot het huisnummer 41, onpare kant), Kemelstraat, Kleine Sint-Amandsstraat, Kraanplein, Kuipersstraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Markt, Minderbroedersstraat, Minnewater, Niklaas Desparsstraat, Nieuwstraat, Noordstraat, Noordzandstraat, Onze-Lieve-Vrouw-Kerkhof-Zuid, Oude Burg, Pandreitje, Park, Philipstockstraat, Rozenhoedkaai, Simon Stevinplein, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Sint-Salvator-kerkhof, Smedenstraat, Steenhouwersdijk, Steenstraat, Stoofstraat, ‘t Zand, Vismarkt, Vlamingstraat, Vrijdagmarkt, Walplein, Walstraat, Wijngaardplein, Wijngaardstraat, Wollestraat, Zilverpand (binnenplein), Zilverstraat, Zuidzandstraat.
Tweede reeks : alle overige straten en pleinen in de binnenstad.
Derde reeks : alle overige straten en pleinen op het grondgebied van de stad Brugge.
Onder binnenstad wordt verstaan alle straten en pleinen binnen de grens gevormd door :

- de ringvaart vanaf het Graaf Visartpark tot aan de Katelijnepoort;

- het kanaal Gent-Oostende vanaf de Katelijnepoort tot aan de Maria van Bourgondiëlaan;

- de verbindingsvaart langsheen de Maria van Bourgondiëlaan vanaf het kanaal Gent-Oostende tot aan het Graaf Visartpark.A. Opstellen van terrassen op openbare wegen of wegen met een openbaar karakter waar de stad brugge met het politietoezicht belast is


  1. Voor de terrassen die tussen 15 maart en uiterlijk 15 november van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²:
Liggingsadres gelegen in:

Aanslagjaar 2012

Aanslagjaar 2013

eerste reeks

0,234 euro/m²

0,240 euro/m²

tweede reeks

0,179 euro/m²

0,184 euro/m²

derde reeks

0,150 euro/m²

0,155 euro/m²

1bis) Voor de terrassen die vanaf 16 november tot en met 31 december van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²:
Liggingsadres gelegen in:

Aanslagjaar 2013

eerste reeks

0,048 euro/m²

tweede reeks

0,037 euro/m²

derde reeks

0,031 euro/m²

2) Voor de terrassen die gedurende het volledig kalenderjaar mogen opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²:
Liggingsadres gelegen in:

Aanslagjaar 2012

Aanslagjaar 2013

eerste reeks

0,315 euro/m²

0,324 euro/m²

tweede reeks

0,239 euro/m²

0,244 euro/m²

derde reeks

0,203 euro/m²

0,210 euro/m²

3) Elk gedeelte van een m² wordt voor een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet opstellen van terrassen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.B. uitstallen van koopwaren en voorwerpen OP OPENBARE WEGEN OF op WEGEN MET EEN OPENBAAR KARAKTER WAAR DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZIcHT BELAST IS.
1) Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen die tijdens het volledige aanslagjaar uitgestald worden, is een belasting verschuldigd per m² ingenomen oppervlakte, afhankelijk van het liggingsadres:


Liggingsadres gelegen in:

Aanslagjaar 2012

Aanslagjaar 2013

eerste reeks

35,00 euro/m², minimum aanslag 65,00 euro

35,90 euro/m² , minimum aanslag 65,00 euro

tweede reeks

31,00 euro/m² , minimum aanslag 52,00 euro

31,80 euro/m², minimum aanslag 52,00 euro

derde reeks

25,00 euro/m², minimum aanslag 40,00 euro

25,70 euro/m² , minimum aanslag 40,00 euro

2) Elk gedeelte van een m² wordt voor een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet uitstallen van koopwaren of voorwerpen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.


3) Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen, startende of eindigend in de loop van een aanslagjaar, wordt de belasting proportioneel verrekend volgens het aantal dagen uitstalling van de koopwaren of voorwerpen.

C. Plaatsen van publiciteitswagens en/of aanhangwagens bestemd voor reclamedoeleinden op de openbare weg of openbaar domein
Voor het voeren van reclame via publiciteitswagens of aanhangwagens, is een forfaitaire belasting van 82,00 euro per wagen per dag verschuldigd voor het aanslagjaar 2012 en 84,00 euro per wagen per dag voor het aanslagjaar 2013.

D. occasioneel gebruik van de openbare weg of openbaar domein bestemd voor commerciele doeleinden
Voor een ingebruikname van de openbare weg of openbaar domein naar aanleiding van evenementen en manifestaties bestemd voor commerciële doeleinden zijn tijdens de aanslagjaren 2012 en 2013 de volgende forfaitaire belastingen per dag voor de uitbatingsduur van het commercieel evenement verschuldigd:
1) Op pleinen en in straten in de binnenstad, zijnde alle straten en pleinen zoals omschreven in artikel 3, eerste reeks en tweede reeks :


Publicitaire standen of standen voor drankverkoop

250,00 euro/dag

Allerhande voorwerpen en toestellen

25,00 euro/dag

Tenten en vaste constructies:

- kleiner of gelijk aan 20m²

- groter dan 20 m²

25,00 euro/dag

25,00 euro/dag + 0,25 euro/m² boven de 20 m²


Plaatsen terras of uitbreiding terras:

- kleiner of gelijk aan 20 m²

- groter dan 20 m²

50,00 euro/dag

50,00 euro/dag + 2,5 euro/m² boven de 20 m²


Plaatsen verkoopskramen food (frietkramen, oliebollen, wafels, …)

45,00 euro/dag

Plaatsen verkoopskramen non-food

35,00 euro/dag

2) Op de overige straten en pleinen, zijnde alle straten en pleinen zoals omschreven in artikel 3, derde reeks:
Publicitaire standen of standen voor drankverkoop

100,00 euro/dag

Allerhande voorwerpen en toestellen

20,00 euro/dag

Tenten en vaste constructies:

- kleiner of gelijk aan 20 m²

- groter dan 20 m²

20,00 euro/dag

20,00 euro/dag + 0,20 euro/m² boven de 20 m²


Plaatsen terras of uitbreiding terras:

- kleiner of gelijk aan 20 m²

- groter dan 20 m²

40,00 euro/dag

40,00 euro/dag + 2,00 euro/m² boven de 20 m²


Plaatsen verkoopskramen food (frietkramen, oliebollen, wafels, …)

45,00 euro/dag

Plaatsen verkoopskramen non-food

35,00 euro/dag

3) De natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen zijn van de belasting op het gebruik van de openbare weg, zoals omschreven in artikel 3D1 en 3D2, vrijgesteld:


- indien de organisatie van het evenement onmiskenbaar bijdraagt aan de toeristische promotie van de stad brugge.
- indien het evenement door een plaatselijke handelsgebuurtekring georganiseerd wordt in functie van hun jaarlijkse koopjesdagen,
- indien het evenement georganiseerd wordt in functie van buurtfeesten of wijkfeesten


  • indien het evenement reeds onder de toepassing valt van de belasting op de markten;

4) Indien er op de vergunde datum of data geen gebruik gemaakt wordt van de openbare weg, dient de belastingplichtige dit schriftelijk én voorafgaand het evenement, manifestatie of activiteit, te melden aan het stadsbestuur van Brugge, Burg 12 te 8000 Brugge, t.a.v. de dienst fiscaliteit. Deze melding dient te gebeuren ofwel per aangetekend schrijven, ofwel per faxbericht via het nummer 050 44 80 31 ofwel per mail viabelastingen@brugge.be , zoniet blijven de contantbelastingen vermeld onder artikel 3D1 en 3D2 volledig verschuldigd.

E. bloemenverkoop naar aanleiding van allerheiligen
Er is een contantbelasting verschuldigd voor de bloemenverkoop aan kerkhoven naar aanleiding van Allerheiligen gedurende de periode van 25 oktober tot en met 7 november van het aanslagjaar.
De belasting is verschuldigd voor elke standplaats binnen de vermelde periode en bedraagt 2,35 euro/m² voor het aanslagjaar 2012 en 2,40 euro/m² voor het aanslagjaar 2013.

F. Uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyering
Voor het uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyeracties, waarbij het commerciële aspect van doorslaggevend belang is, is een contantbelasting per dag verschuldigd van 175 euro voor het aanslagjaar 2012 en 180 euro voor het aanslagjaar 2013.

G. Fotoreportages en filmopnamen
Voor het maken van fotoreportages en/of filmopnamen met louter commerciële doeleinden op de openbare weg is een contantbelasting per dag verschuldigd van 875 euro voor het aanslagjaar 2012 en van 900 euro voor het aanslagjaar 2013.
Zijn van de belasting vrijgesteld alle filmopnamen die in samenwerking met het “Brugge City Film Office”, al dan niet met materiële en/of logistieke steun van het stadsbestuur, op het grondgebied van de stad plaatsvinden.
H. Verkoop van artistieke of ambachtelijke producten of het aanbieden van artistieke diensten
Voor de verkoop van artistieke of ambachtelijke producten of het aanbieden van artistieke diensten wordt er per ingenomen standplaats op de Vismarkt of het Huidenvettersplein een contantbelasting gevestigd.
Deze contantbelasting is per maand of een gedeelte ervan verschuldigd op basis van de toegekende vergunning voor de inname of gebruik van de standplaats op de openbare weg of het openbaar domein. De contantbelasting is zowel voor de aanslagjaren 2012 en 2013 verschuldigd afhankelijk van de standplaats en de locatie op basis van de volgende tarieven en periodes:


Standplaatsen Vismarkt,

van 15 november tot 15 maart

Tarief standplaats Vismarkt

- elke kalenderdag

30,00 euro per maand

Standplaatsen Vismarkt,

van 15 maart tot 15 november

Tarief standplaats Vismarkt

- van maandag tot en met vrijdag

- feestdagen, brugdagen, zaterdagen, zondagen en wanneer deze op een wettelijke feestdag valt, de maandag30,00 euro per maand

37,50 euro per maand

Standplaatsen Huidenvettersplein,

15 maart tot 15 november

Tarief standplaats Huidenvettersplein

Standplaats tot en met 5 m²

30,00 euro per maand

Standplaats tussen 5 m² en 15 m²

75,00 euro per maand

Standplaats groter dan 15 m²

110,00 euro per maandArtikel 4.
§1. De invordering van de belastingbedragen conform de bepalingen van de artikelen 3A1, 3A1bis, 3A2, 3B1, zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het decreet van 30 mei 2008 en de wijzigingen van het decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting van toepassing zoals betreffende de Rijksbelastingen op de inkomsten.
§2. De invordering van de belastingsbedragen conform de bepalingen van de artikelen 3C, 3D1, 3D2, E, F, G en H, zal geschieden als een contantbelasting, dit door middel van een betalingsuitnodiging. Bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven termijn van 8 dagen, wordt de belasting ingevorderd bij wijze van een kohier, overeenkomstig de voorschriften van het decreet van 30 mei 2008 en de wijzigingen van het decreet van 28 mei 2010.
§3. Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2012 en is geldig tot en met 31 december 2013. De belastingverordening op het gebruik van de openbare weg, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 november 2007, aangepast aan het decreet van 30 mei 2008 in zitting van 24 november 2008, nadien gewijzigd in zitting van 29 november 2010, met een geldigheidsduur van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013, wordt vanaf 1 januari 2012 opgeheven.

§3bis. Artikel 3A1bis treedt in werking vanaf 16 november 2013.


§4. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Pagina van

  • Belasting op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein
  • Artikel 1. De stad Brugge heft vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 een indirecte belasting op het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein. Artikel 2.
  • Standplaatsen Vismarkt, van 15 november tot 15 maart Tarief standplaats Vismarkt
  • Standplaatsen Vismarkt, van 15 maart tot 15 november Tarief standplaats Vismarkt
  • Standplaatsen Huidenvettersplein, 15 maart tot 15 november Tarief standplaats Huidenvettersplein

  • Dovnload 94.64 Kb.