Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina1/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Belastingdienst

Handboek


Loonheffingen

2011


Uitgave januari 2011

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

Voorwoord

Geachte lezer,

In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011: de loonbelasting/premie

volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet. In dit handboek gaan wij ook in op de administratieve verplichtingen die u als inhoudingsplichtige hebt.


De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing en inning van de loonheffingen. Voor alle

loonheffingen hebt u dus met één loket te maken: de Belastingdienst. UWV is verantwoordelijk voor

de uitkeringen van de werknemersverzekeringen en het beheer van de werknemersgegevens die u met

de aangifte loonheffingen aan ons doorgeeft.

Voor alle loonheffingen geldt een uniform loonbegrip. Dit loon is de basis voor de berekening van de

loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw. Maar de grondslag waarover de heffingen worden berekend, is niet altijd

hetzelfde. Als er verschillen zijn, vermelden we dit.

Het handboek is samengesteld op basis van de wet- en regelgeving per 1 januari 2011. Nieuws en

wijzigingen in de regelgeving na 1 januari 2011 leest u in Belastingdienst actueel op www.belastingdienst.nl.

Wij adviseren u om hier ten minste één maal per maand te kijken of er wijzigingen zijn. U kunt zich ook

aanmelden voor RSS-feeds: zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Een overzicht van al het

loonheffingennieuws vindt u op www.belastingdienst.nl/loonheffingen, onder ‘Nieuw in 2011’.

In dit handboek hebben we een nieuw hoofdstuk opgenomen over de nieuwe werkkostenregeling

(zie hoofdstuk 17). Het handboek telt dit jaar dan ook 25 hoofdstukken in plaats van 24.

Vanaf 2011 verschijnt dit handboek alleen nog digitaal op www.belastingdienst.nl: u kunt dus niet meer

een papieren versie bestellen bij ons. Alleen als u ontheffing van ons hebt gekregen voor het doen van

elektronisch aangifte, krijgt u de informatie nog op papier.Dit is een uitgave van:

BelastingdienstBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

Inhoud


Introductie 13

Voor wie is dit handboek bestemd? 13

Wat zijn loonheffingen? 13

Wanneer krijgt u te maken met loonheffingen? 14

Aanmelden en gegevens administreren 14

Loonadministratie aanleggen en onderhouden 14

Waarover loonheffingen berekenen? 14

Cao-beoordelingen 14

Bedragen in de loonstaat boeken 15

Loonstrook verstrekken 15

Loonheffingen afdragen 15

Correcties doorgeven 15Deel 1 Stappenplan 17

1 Stap 1 Nagaan of er een

dienstbetrekking is 19

1.1 Wat is een dienstbetrekking? 19

1.1.1 Echte dienstbetrekking 19

1.1.2 Fictieve dienstbetrekking 19

1.1.3 Vroegere dienstbetrekking 20

1.1.4 Geen dienstbetrekking voor de

werknemersverzekeringen 20

1.1.5 Artiesten en beroepssporters: aparte groep

voor loonbelasting 20

1.1.6 Verklaring arbeidsrelatie 20

1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 21

2 Stap 2 Gegevens werknemer

administreren 22

2.1 Aanmelden als werkgever 22

2.2 Identiteit van uw werknemer vaststellen 23

2.2.1 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen 23

2.2.2 Identificatie op de werkplek 23

2.2.3 Verzuimboete 23

2.3 Gegevens voor de loonheffingen krijgen 23

2.3.1 Welke gegevens moet u krijgen? 23

2.3.2 Gegevens voor de loonheffingen niet nodig 24

2.3.3 Gegevens voor de loonheffingen controleren

en administreren 24

2.3.4 Gegevens voor de loonheffingen bewaren

en opsturen 24

2.3.5 Verzuimboete 24

2.4 Eerstedagsmelding doen 25

2.4.1 Voor wie eerstedagsmelding doen? 25

2.4.2 Wanneer eerstedagsmelding doen? 25

2.4.3 Welke gegevens geeft u door? 25

2.4.4 Hoe eerstedagsmelding doen? 26

2.5 Fusie of overname en dergelijke 26

2.6 Anoniementarief 26

3 Stap 3 Loonadministratie aanleggen 27

3.1 Informatie voor de loonadministratie 27

3.2 Administratieve verplichtingen 27

3.2.1 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen 28

3.3 Bijzondere administratieve verplichtingen 28

3.3.1 Oude regeling: vrijgestelde vergoedingen,

uitkeringen en verstrekkingen 29

3.3.2 Werkkostenregeling: vrijgestelde uitkeringen

en verstrekkingen 29

3.3.3 Beschikkingen en verklaringen 30

3.3.4 Loonbestanddelen die onder de eindheffing

vallen 30

3.3.5 Spaarloonregeling 31

3.3.6 Levensloopregeling 31

3.3.7 Afdrachtverminderingen 31

3.3.8 Vergoedingen en verstrekkingen die verband

houden met vervoer 31

3.3.9 Kosten en rentevoordeel van een

personeelslening voor de eigen woning 31

3.4 Bewaartermijn en controle 314 Stap 4 Bepalen wat tot het loon behoort 32

4.1 Uniform loonbegrip voor de loonheffingen 32

4.1.1 Uitzonderingen op het uniforme loonbegrip 32

4.1.2 Loon uit tegenwoordige of vroegere

dienstbetrekking

33

4.2 Loon in geld 334.2.1 Nettoloonafspraak 33

4.2.2 ZW-, WW- en WAO/WIA-uitkeringen

die u aan een werknemer doorbetaalt 34

4.2.3 Fooien en ander loon van derden 34

4.3 Loon in natura 34

4.4 Vergoedingen en verstrekkingen 35

4.4.1 Oude regeling: vrije vergoedingen en

verstrekkingen 35

4.4.2 Werkkostenregeling: vergoedingen en

verstrekkingen 36

4.5 Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere

gebeurtenissen 37

4.6 Aanspraken en uitkeringen op grond van

aanspraken 37

4.7 Uitkeringen anders dan op grond van

aanspraken 37

4.8 Afstaan van loon (doorbetaaldloonregeling) 38

4.9 Negatief loon 38

4.10 Verzekeringsuitkeringen belast voor de

loonheffingen 395 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen 41

5.1 Werknemersverzekeringen en premies 41

5.1.1 Sectoraansluiting 41

5.2 Premie WW 42

5.2.1 Deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds

(WW-Awf) 42Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

5.2.2 Deel voor het sectorfonds (sectorpremie) 42

5.2.3 Deel voor de kinderopvang 43

5.2.4 Deel voor de ZW 43

5.3 Premie WAO 43

5.4 Premie WIA 43

5.4.1 Basispremie IVA en WGA (WIA) 43

5.4.2 Gedifferentieerde premie WGA 43

5.4.3 Gedifferentieerd WGA-premiepercentage

niet of te laat gekregen 44

5.4.4 Overgang van een onderneming en

gedifferentieerde premie WGA 45

5.4.5 Regres en gedifferentieerde premie WGA 45

5.4.6 WGA-premie verhalen op uw werknemers 45

5.5 Premies werknemersverzekeringen berekenen 45

5.5.1 Maximumpremieloon en franchise 45

5.5.2 Berekening per loontijdvak 46

5.5.3 Berekening met voortschrijdend

cumulatief rekenen 46

5.6 Kortingen en vrijstellingen 47

5.7 Premievrijstelling oudere werknemers 47

5.8 Premiekorting oudere werknemers 48

5.8.1 Premiekorting in dienst nemen oudere

werknemers 48

5.8.2 Premiekorting in dienst hebben oudere

werknemers 49

5.8.3 Samenloop premiekorting in dienst nemen

oudere werknemers en premiekorting in dienst

hebben oudere werknemers 49

5.8.4 Premiekorting oudere werknemers toepassen 49

5.8.5 Hoogte van de premiekorting oudere

werknemers 50

5.9 Premiekorting arbeidsgehandicapte

werknemers 51

5.9.1 U hebt een werknemer al in dienst 51

5.9.2 U neemt een werknemer in dienst 51

5.9.3 Premiekorting arbeidsgehandicapte

werknemers toepassen 52

5.9.4 Hoogte van de premiekorting arbeidsgehandicapte

werknemers 53

5.10 Premiekortingen verrekenen en toetsen 53

5.11 Premievrijstelling marginale arbeid 54

5.12 Premievrijstelling jonge werknemers

(kleinebanenregeling) 54

5.13 Eigenrisicodragerschap werknemers-

verzekeringen 54

5.13.1 Eigenrisicodragerschap voor de WGA 54

5.13.2 Eigenrisicodragerschap voor de ZW 56

5.14 Teruggaaf van in 2010 te veel betaalde premies

werknemersverzekeringen

57

5.14.1 Te veel betaalde premies werknemersverzekeringen57

5.14.2 Teruggaaf van de te veel betaalde premies

werknemersverzekeringen 58

5.14.3 Berekening en terugbetaling van de teruggaaf 58

5.14.4 Brief over de teruggaaf 59

5.14.5 Teruggaaf gedifferentieerde premie WGA

verwerken 59

6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage

Zvw berekenen 60

6.1 Nominale premie Zvw 60

6.2 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 60

6.2.1 Bijdrage Zvw inhouden 60

6.2.2 Bijdrage Zvw aanmerkelijkbelanghouder

en directeur-grootaandeelhouder 61

6.2.3 Bijdrage Zvw vergoeden 62

6.2.4 Vergoeding ziektekostenregeling verrekenen

met vergoeding bijdrage Zvw 62

6.2.5 Uitzonderingen 62

6.3 Teruggaaf van in 2010 te veel betaalde

bijdrage Zvw 63

6.3.1 Teruggaaf van de te veel betaalde

bijdrage Zvw 63

6.3.2 Berekening van de teruggaaf 64

6.3.3 Toerekening van de teruggaaf 64

6.3.4 Brief over de teruggaaf 64

6.3.5 Teruggaaf verwerken 65

6.3.6 Bijzondere situaties 65

7 Stap 7 Loonbelasting/premie

volksverzekeringen berekenen 67

7.1 Grondslag voor de loonbelasting/

volksverzekeringen bepalen 67

7.2 Wanneer loonbelasting/premie volks-verzekeringen

inhouden: hoofdregel 69

7.2.1 Wanneer loonbelasting/premie volks-

verzekeringen

inhouden: uitzonderingen

op de hoofdregel 69

7.3 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

berekenen: rekenvoorschriften en tabellen 70

7.3.1 Hoe gebruikt u de tabellen? 70

7.3.2 Witte tabellen 71

7.3.3 Groene tabellen 71

7.3.4 Loontijdvak en tijdvaktabellen 72

7.3.5 Tijdvaktabellen: bijzondere situaties 73

7.3.6 Tabellen voor bijzondere beloningen 76

7.3.7 Tabellen voor bijzondere groepen werknemers 77

7.3.8 Herleidingsregels voor de loonbelasting/

premie volksverzekeringen 78

7.3.9 Aandachtspunten bij het gebruik van de tabellen 78

7.4 Van nettoloon naar brutoloon: bruteren 79

7.5 Eindheffing 79

7.6 Regels voor de samenvoeging van lonen 80

7.6.1 U betaalt een werknemer of uitkerings-

gerechtigde verschillende lonen uit vroegere

dienstbetrekking 80

7.6.2 UWV laat een uitkering door u betalen 80

7.6.3 UWV betaalt een uitkering rechtstreeks aan

een (ex-)werknemer van u en u betaalt een

aanvulling 82

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

8 Stap 8 Bedragen in de loonstaat boeken 84

8.1 Rubrieken loonstaat 84

8.2 Kolommen loonstaat 84

8.2.1 Kolom 1: loontijdvak 84

8.2.2 Kolom 2: vervallen 84

8.2.3 Kolom 3: loon in geld 85

8.2.4 Kolom 4: loon anders dan in geld 85

8.2.5 Kolom 5: fooien en uitkeringen uit fondsen 86

8.2.6 Kolom 6: totaal van kolom 3 tot en met 5 86

8.2.7 Kolom 7: aftrekposten voor alle heffingen 86

8.2.8 Kolom 8: loon voor de werknemersverzekeringen

87

8.2.9 Kolom 9: loon in geld, uitsluitend voor deloonbelasting/volksverzekeringen en Zvw 87

8.2.10 Kolom 10: loon anders dan in geld, uitsluitend

voor de loonbelasting/volksverzekeringen

en Zvw 87

8.2.11 Kolom 11: ingehouden premie WW

en vereveningsbijdrage 87

8.2.12 Kolom 12: loon voor de Zorgverzekeringswet

(Zvw) 87


8.2.13 Kolom 13: loon, uitsluitend voor de

loonbelasting/volksverzekeringen 87

8.2.14 Kolom 14: loon voor de loonbelasting/

volksverzekeringen 88

8.2.15 Kolom 15: ingehouden loonbelasting/premie

volksverzekeringen 88

8.2.16 Kolom 16: ingehouden inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw 88

8.2.17 Kolom 17: uitbetaald 88

8.2.18 Kolom 18: verrekende arbeidskorting 88

8.2.19 Kolom 19: levensloopverlofkorting 88

9 Stap 9 Loonstrook aan werknemers geven 89

10 Stap 10 Loonheffingen aangeven

en betalen 90

10.1 Aangiftetijdvak 90

10.2 Aangifte doen 91

10.2.1 Hoe aangifte doen? 91

10.2.2 Wanneer aangifte doen? 92

10.2.3 Nihilaangifte en nulaangifte 92

10.2.4 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen 93

10.2.5 Nummer inkomstenverhouding (nummer

dienstbetrekking) 93

10.2.6 Bedragen afronden in uw aangifte 94

10.2.7 Status van uw aangiften 94

10.2.8 Storing in computersysteem 94

10.2.9 Bezwaar maken 94

10.2.10 U bent niet meer inhoudingsplichtig 94

10.3 Controle van de aangifte na verzenden 94

10.4 Betalen 95

10.4.1 Hoe betalen? 95

10.4.2 Wanneer betalen? 96

10.4.3 Loonheffingen verrekenen met teruggaaf

omzetbelasting 96

10.5 Boetes 96

10.5.1 U betaalt te laat, niet of te weinig

(betaalverzuim) 96

10.5.2 U doet geen of te laat aangifte

(aangifteverzuim) 97

10.5.3 Samenloop van betaal- en aangifteverzuim 97

10.5.4 U doet onjuist of onvolledig aangifte

(aangifteverzuim) 97

10.5.5 Uitzonderlijke of bijzondere situaties 97

10.6 Aansprakelijkheid 97

10.6.1 Inleners van personeel 97

10.6.2 Bestuurders van vennootschappen,

verenigingen, stichtingen en buitenlandse

rechtspersonen 98

10.6.3 Aannemers in een keten 98

10.6.4 Bezwaar tegen aansprakelijkstelling en bedrag 98

10.6.5 G-rekening 98

10.7 Aangiften pseudo-eindheffing 98

10.7.1 Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve

vertrekvergoedingen 98

10.7.2 Aangifte pseudo-eindheffing bij backservice 99

11 Stap 11 Aangiften corrigeren 100

11.1 Welke gegevens moet u corrigeren

en wanneer? 100

11.1.1 Welke gegevens corrigeren? 100

11.1.2 Wanneer corrigeren? 100

11.2 Manieren van corrigeren 101

11.2.1 Opnieuw de hele aangifte verzenden 101

11.2.2 Aanvullende aangifte verzenden 101

11.2.3 Correctie bij een aangifte verzenden 102

11.2.4 Losse correctie verzenden 102

11.3 Correcties over 2011 102

11.3.1 Aangiftetermijn is nog niet voorbij 102

11.3.2 Aangiftetermijn is al voorbij 103

11.4 Correcties over 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 103

11.4.1 Correcties over 2006, 2007, 2008 of 2009 104

11.4.2 Correcties over 2010 104

11.5 Heffingsrente en boetes bij corrigeren 105

11.5.1 Heffingsrente 105

11.5.2 Boetes 105

11.6 Schema correcties over 2011, 2010, 2009,

2008, 2007 en 2006 106

12 Stap 12 Jaaropgaaf geven 107

12.1 Jaaropgaaf 2011 10713 Stap 13 Informatie geven bij controle 108

13.1 Boekenonderzoek 108

13.2 Waarneming ter plaatse 108

13.3 Meewerken aan controle 108

13.4 Bewaartermijn 108

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

14 Stap 14 Einde van inhoudingsplicht

of

dienstbetrekking 110

14.1 U bent niet langer inhoudingsplichtig 110

14.1.1 Verandering van de rechtsvorm 110

14.2 Dienstbetrekking van een werknemer eindigt 110

14.2.1 Auto van de zaak 111

14.2.2 Levenslooptegoed 111

14.2.3 Studiekosten 111

14.2.4 Vakantiedagen 111

14.2.5 Werknemer gaat bij een ander concern-

onderdeel werken 111Deel 2 Thema’s 113

15 Bijzondere arbeidsrelaties 115

15.1 Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang 115

15.1.1 Directeur-grootaandeelhouder 116

15.1.2 Doorbetaaldloonregeling 116

15.2 Aannemers van werk en hun hulpen 116

15.3 Agenten en subagenten 117

15.4 Artiesten 117

15.5 A-topsporters 117

15.6 Beroepssporters 117

15.7 Bestuurders van coöperaties met

werknemerszelfbestuur 118

15.8 Commissarissen 118

15.9 Gelijkgestelden 118

15.10 Leerlingen en stagiairs 119

15.11 Meewerkende kinderen 119

15.11.1 Vereenvoudigde regeling voor meewerkende

kinderen 120

15.11.2 Waardering kleding meewerkende kinderen 120

15.11.3 Waardering van aan meewerkende kinderen

verstrekte maaltijden 120

15.11.4 Waardering inwoning van meewerkende

kinderen 120

15.12 Oproepkrachten 121

15.13 Personeel in het kader van het persoonsgebonden

budget sociale werkvoorziening 121

15.14 Personeel of dienstverlening aan huis 121

15.15 Pseudowerknemers (opting-in) 121

15.16 Sekswerkers die werken voor een exploitant 122

15.17 Studenten en scholieren 122

15.17.1 Voorwaarden en verplichtingen 122

15.17.2 Toepassing studenten- en scholierenregeling

123


15.17.3 Beëindiging studenten- en scholierenregeling

123


15.18 Thuiswerkers en hun hulpen 123

15.18.1 Wie is inhoudings- en premieplichtig? 124

15.18.2 Verdeling van loon tussen een thuiswerker

en zijn hulpen 124

15.18.3 Speciale regels loonbelasting/premie volksverzekeringen

voor thuiswerkers (en hun hulpen) 124

15.19 Uitzendkrachten 124

15.20 Vrijwilligers 125

15.21 Werknemers van 65 jaar en ouder 126

16 Wonen en/of werken in het buitenland 127

16.1 Werknemers die wonen in Nederland en

werken in het buitenland 128

16.1.1 Inhouding en betaling van loonbelasting 128

16.1.2 Inhouding en betaling van premie

volksverzekeringen en bijdrage Zvw 130

16.1.3 Betalen van premies werknemersverzekeringen

132


16.2 Werknemers die wonen in het buitenland en

werken in Nederland 132

16.2.1 Beschikken over een BSN/sofinummer 132

16.2.2 Inhouding en betaling van loonbelasting 132

16.2.3 Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/

premie volksverzekeringen voor uw werknemer 133

16.2.4 Inhouding en betaling van socialezekerheidspremies

134


16.3 Werknemers die wonen en werken in het

buitenland 135

16.4 De 30%-regeling 135

16.4.1 Werknemers uitgezonden naar het buitenland 135

16.4.2 Werknemers komen naar Nederland 135

16.4.3 Werknemers komen naar Nederland: vrijstelling

van aangifte inkomstenbelasting/

premie


volksverzekeringen voor uw werknemers 136

16.4.4 Inhoud van de regeling 137

16.5 Bestuurders en commissarissen 138

16.6 Grensarbeiders 138

16.7 Uitkerings- en pensioengerechtigden 138

16.8 Studenten 138

16.9 Hoogleraren en andere docenten 139

16.10 Vrijwillige verzekering 139

16.11 Werkgevers die niet in Nederland wonen of

gevestigd zijn 139

16.12 In het buitenland gevestigde ondernemingen

die personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt

ter beschikking stellen 140

16.13 Werkkostenregeling en buitenlandsituaties 140

16.13.1 Werkkostenregeling en werknemers die wonen

in Nederland en werken in het buitenland 140

16.13.2 Werkkostenregeling en werknemers die wonen

in het buitenland en werken in Nederland 141

16.13.3 Werkkostenregeling en werknemers die wonen

en werken in het buitenland 141

16.13.4 Werkkostenregeling en buitenlandse werknemers

in Nederlandse salarisadministratie

142

16.13.5 Werkkostenregeling en extraterritorialevergoedingen en de 30%-regeling 142

16.13.6 Werkkostenregeling en werkgevers die niet

in Nederland wonen of gevestigd zijn 142

16.13.7 Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling

143

17 Werkkostenregeling 144

17.1 Hoe werkt de werkkostenregeling? 144

17.1.1 Geen loon of geen belast loon 146

17.1.2 Gerichte vrijstellingen 147Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

17.1.3 Gebruikelijkheidstoets 148

17.1.4 Loon in natura waarderen 148

17.1.5 Hoe werkt de vrije ruimte? 150

17.2 Kiezen: wel of geen gebruikmaken van de

werkkostenregeling 151

17.2.1 Als u voor de werkkostenregeling kiest 152

17.2.2 Als u niet voor de werkkostenregeling kiest 152

17.3 Buitenlandsituaties 153

17.4 Voorbeelden werkkostenregeling 153

17.5 Schema werkkostenregeling 154

17.6 Overzichten van gerichte vrijstellingen en

nihilwaarderingen 154

17.6.1 Gerichte vrijstellingen 154

17.6.2 Loon in natura met een nihilwaardering 154

18 Bijzondere vormen van loon 156

18.1 Aandelenopties 157

18.2 Aanspraken, en uitkeringen op grond

van aanspraken 157

18.2.1 Aanspraak behoort tot loon, uitkeringen

(soms gedeeltelijk) vrijgesteld 157

18.2.2 Aanspraak vrijgesteld, uitkeringen behoren

tot het loon 158

18.2.3 Aanspraak (gedeeltelijk) vrijgesteld,

uitkeringen (gedeeltelijk) vrijgesteld 158

18.2.4 Aanspraak ten onrechte niet tot loon gerekend 158

18.3 Apparatuur, gereedschap en instrumenten 158

18.4 Arbovoorzieningen 159

18.5 Bedrijfsfitness 159

18.6 Bewassing, energie en water 160

18.7 Cafetariaregeling 160

18.8 Computers 160

18.9 Consumpties 161

18.10 Contributie personeelsverenigingen,

lief- en leedpotjes en dergelijke 162

18.11 Contributie vakbond 162

18.12 Cursussen, vakliteratuur en dergelijke 162

18.13 Dagbladen 163

18.14 Diensttijduitkeringen 163

18.15 Eenmalige uitkering bij ontslag (aanspraken

en uitkeringen) 163

18.16 (Eenmalige) uitkering bij overlijden

of invaliditeit (aanspraken en uitkeringen) 164

18.16.1 (Eenmalige) uitkering bij overlijden of

invaliditeit als gevolg van een ongeval

(aanspraken en uitkeringen) 164

18.16.2 Eenmalige uitkering bij overlijden anders

dan als gevolg van een ongeval (aanspraken

en uitkeringen) 165

18.17 Fiets 165

18.18 Geldboetes 165

18.19 Geschenk in natura 166

18.20 Gouden handdruk 166

18.21 Huisvesting buiten de woonplaats 166

18.22 Huisvesting, bewassing, energie en water

voor enkele bijzondere groepen werknemers 167

18.23 Internet- en telefoonaansluitingen 168

18.24 Inwoning 168

18.25 Kinderbijslag 168

18.26 Kinderopvang 168

18.27 Maaltijden 169

18.28 Maaltijden, kleding en inwoning voor

meewerkend kind 171

18.29 Onregelmatige diensten en continudiensten 171

18.30 Outplacement 171

18.31 Parkeergelegenheid 171

18.32 Pensioen-, prepensioen- en VUT-regelingen 171

18.32.1 Pensioenregelingen 171

18.32.2 Prepensioen- en VUT-regelingen 173

18.33 Periodieke uitkeringen ter vervanging

van gederfd of te derven loon 173

18.33.1 Banksparen 174

18.34 Personeelsfeesten, -reizen en dergelijke 175

18.35 Personeelsleningen 176

18.36 Persoonlijke verzorging 177

18.37 Premies ongevallenverzekering 177

18.38 Privévervoermiddelen voor het werk 177

18.39 Producten uit eigen bedrijf 177

18.40 Reizen 178

18.41 Representatiekosten, relatiegeschenken 178

18.42 Schade aan of verlies van persoonlijke zaken 178

18.43 Schade die in het algemeen niet wordt

verzekerd 179

18.44 Spaarregelingen 179

18.45 Studiekosten 179

18.46 Telefoon 180

18.47 Uitkeringen uit fondsen 180

18.48 Vakantiebonnen en tijdsparen 180

18.49 Vergoeding voor loonbelasting, premie

volksverzekeringen en dergelijke 180

18.50 Verhuiskosten 180

18.51 Verlof 181

18.51.1 Vakantie- en compensatieverlof 181

18.51.2 Geclausuleerd verlof 181

18.51.3 Verlof tijdens rust- en feestdagen 181

18.51.4 Spaarloonregeling en levensloopregeling 181

18.52 (Werk)kleding en uniformen 182

18.53 Werknemers uitgezonden naar het buitenland 184

18.54 Werknemers uitgezonden naar Nederland 184

18.55 Werkruimte thuis en inrichting werkruimte 184

18.56 Woning 185

18.57 Ziektekosten 186

18.58 Ziektekostenregelingen 186

18.59 ZW, Wet Wajong, WAZO, WW, WAO/WIA en

overeenkomstige aanspraken 187


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

 • Belastingdienst
 • Deel 1 Stappenplan 17 1 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is 19
 • 2 Stap 2 Gegevens werknemer administreren 22
 • 3 Stap 3 Loonadministratie aanleggen 27
 • 4 Stap 4 Bepalen wat tot het loon behoort 32
 • 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen 41
 • 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen 60
 • 7 Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen 67
 • 9 Stap 9 Loonstrook aan werknemers geven 89 10 Stap 10 Loonheffingen aangeven en betalen 90
 • 11 Stap 11 Aangiften corrigeren 100
 • 12 Stap 12 Jaaropgaaf geven 107
 • Deel 2 Thema’s 113 15 Bijzondere arbeidsrelaties 115
 • 16 Wonen en/of werken in het buitenland 127
 • 17 Werkkostenregeling 144
 • 18 Bijzondere vormen van loon 156

 • Dovnload 2.98 Mb.