Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina10/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   55

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 53Voorbeeld

U neemt op 1 maart 2011 een werknemer in dienst voor wie u maximaal

drie jaar recht hebt op de premiekorting. Van juni tot en met december 2011

is het dienstverband met deze werknemer onderbroken. U hebt over de

maanden juni tot en met december 2011 voor deze werknemer geen recht

op de premiekorting. De premiekortingsperiode eindigt op 1 maart 2014.

U neemt een onderneming over

Als u een onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt,

gaan er misschien werknemers naar u over voor wie de oude

werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

toepaste. U kunt dan de premiekorting voor de resterende

periode overnemen. Van een overname van een onderneming

is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij

het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder

firma in een bv.

5.9.4 Hoogte van de premiekorting arbeidsgehandicapte

werknemers

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers is

€ 2.042 op jaarbasis. Maar de premiekorting is € 454 op jaarbasis

als het loon van de werknemer minder is dan 50% van

het wettelijk minimum(jeugd)loon op jaarbasis dat voor de

werknemer geldt op 1 januari 2011. Dit kan het geval zijn

bij parttimers of werknemers die levensloopverlof hebben.

Is de werknemer niet het hele jaar in dienst, dan wordt het

jaarbedrag voor het minimumloon evenredig minder.

De korting van € 2.042 en € 454 wordt verhoogd met € 1.360

in een van de volgende situaties:

• De werknemer is een jonggehandicapte in de zin van

de Wet Wajong.

• De werknemer voldeed vóór zijn zeventiende verjaardag

aan een van de volgende voorwaarden:

• Hij had recht op een wia-uitkering (een wga- of een

iva-uitkering).

• Hij had een indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11

Wet sociale werkvoorziening.

• Hij had volgens uwv werkbedrijf een structurele

functionele

beperking waarbij de gemeente verantwoordelijk

is voor ondersteuning bij het vinden van

werk. Het gaat hier om werknemers die al meer dan

twee jaar onder de re-integratieverantwoordelijkheid

van de gemeenten vallen en die niet meer dan 65%

kunnen werken of aan wie de gemeente een werk-leeraanbod

moet doen.

• De werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of

handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs,

en gaat binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij

u in dienstbetrekking werken. Op verzoek geeft uwv een

verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep

behoort.


• De werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering op

grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of handicap

problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en gaat

binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij u in

dienstbetrekking werken. Op verzoek geeft uwv een verklaring

af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep

behoort.

5.10 Premiekortingen verrekenen

en toetsen

Premiekortingen verrekenen

In de aangifte loonheffingen verrekent u een evenredig deel

van de jaarbedragen van de premiekorting oudere werknemers

en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers.

Dit betekent het volgende:

• Als het recht op de premiekorting oudere werknemers

in de loop van een aangiftetijdvak ontstaat of eindigt, verrekent

u in dat tijdvak een evenredig deel van het bedrag

waarop u voor het hele aangiftetijdvak recht zou hebben.

• Als u voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen

niet zonder meer de tijdvaktabellen kunt toepassen, maar

moet herleiden, moet u ook voor de berekening van de

premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers de

bedragen herleiden. Dit doet zich vooral voor als de werknemer

in het ‘normale’ loontijdvak in of uit dienst treedt.

U moet dan passende tijdvaktabellen gebruiken voor de

dagen waarover u loon betaalt (zie paragraaf

7.3.4).


De premiekorting berekent u op dezelfde manier.

Voorbeeld

Uw fulltimewerknemer heeft een loontijdvak van een maand. U hebt voor

hem recht op een premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer van

2.042 op jaarbasis. Uw werknemer treedt uit dienst per 17 november 2011omdat hij 65 jaar is geworden. In november betaalt u loon over twee weken

en twee dagen. In plaats van de maandtabel past u voor deze werknemer

daarom in november twee keer de witte weektabel en twee keer de witte

dagtabel toe. De premiekorting is in november 2011 dan twee keer 1/52 en

twee keer 1/260 van € 2.042. De totale premiekorting voor deze werknemer

is in november 2011 dan (2/52 x € 2.042) + (2/260 x € 2.042) = 94,25.

De premiekortingen verrekent u met de wao/wia-premies

en met het werkgevers- en werknemersdeel van de premie

ww-Awf (of de Ufo-premie) die u voor al uw werknemers

moet betalen, dus ook voor werknemers voor wie u geen

recht hebt op premiekorting.Premiekortingen toetsen

U moet het totaalbedrag van de premiekorting oudere werknemers

en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

toetsen aan het totaalbedrag van de basispremie wao/

wia, de gedifferentieerde premie wga, de premie ww-Awf en

de Ufo-premie. Het totaal van de premiekortingen mag niet

meer zijn dan de som van deze premies. Als het totaal van

de premiekortingen in een aangiftetijdvak meer is dan het

totaal van de te betalen premies, mag u het niet-verrekende

deel van die premiekortingen verrekenen:Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 54

• in een eerder of later aangiftetijdvak in 2011

Verrekenen mag alleen als er in het andere aangiftetijdvak

nog ruimte is. De werknemer voor wie u de premiekorting

doorschuift, hoeft in dat eerdere of latere tijdvak niet

in dienst geweest te zijn. Maar u mag niet doorschuiven

naar een volgend kalenderjaar.

• met een aangifte van uzelf die u onder een ander subnummer

doet (over hetzelfde of een later aangiftetijdvak

van 2011)

5.11 Premievrijstelling marginale arbeid

Als u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, kunnen wij

u op uw verzoek voor die werknemer vrijstelling verlenen

voor de premies werknemersverzekeringen. U moet dan

onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U neemt de uitkeringsgerechtigde in dienst voor

niet meer dan zes aaneengesloten weken.

• De uitkeringsgerechtigde heeft in het kalenderjaar

niet eerder bij u in dienstbetrekking gewerkt.

• U of een andere werkgever heeft voor de uitkeringsgerechtigde

niet eerder in het kalenderjaar de premievrijstelling

marginale arbeid toegepast.

Een uitkeringsgerechtigde is iemand die bij het uww als

werkzoekende is geregistreerd en direct voor indiensttreding

recht had op een van de volgende uitkeringen of

inkomensvoorzieningen of op arbeidsondersteuning:

• werkloosheidsuitkering (ww, iow)

Hieronder valt ook een uitkering waarmee uwv de

verplichting van een betalingsonmachtige werkgever

overneemt.

• arbeidsongeschiktheidsuitkering (wao, wia, Wet Wajong,

Waz)

• bijstandsuitkering (Wwb, ioaw, ioaz)• uitkering op grond van de Toeslagenwet

• inkomensvoorziening op grond van de Wet Wajong

of de wij

• arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong

• uitkering op grond van vergelijkbare regelingen of een

combinatie van deze regelingen

Het premieloon van de werknemers voor wie u de vrijstelling

toepast, moet u wel meenemen als premieloon in het

collectieve deel van de aangifte.

Komt u in aanmerking voor de premievrijstelling en wilt u bij

ons een verzoek indienen? Dan is het volgende van belang:

• Dien het verzoek voor de vrijstelling vóór het einde

van de dienstbetrekking bij ons in.

• Vermeld bij het verzoek bsn/sofinummer van de

uitkeringsgerechtigde.

• Stuur een kopie mee van de inschrijving van uw werknemer

als werkzoekende bij uwv werkbedrijf.

• Laat de uitkeringsgerechtigde het verzoek ook

ondertekenen.

5.12 Premievrijstelling jonge werknemers

(kleinebanenregeling)

Voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon voor de

werknemersverzekeringen dat niet hoger is dan een bepaald

maximum (zie tabel

25 achter in dit handboek) betaalt u

geen premies werknemersverzekeringen. U hoeft ook geen

bijdrage Zvw in te houden en te vergoeden, omdat er voor

deze werknemers een vrijstelling geldt. Bij het bepalen

van het maximum telt u niet mee: tantièmes, gratificaties

en andere beloningen die u in de regel eenmalig betaalt of

maar één keer per jaar, zoals vakantiegeld en

eindejaarsuitkering.Let op!

Bij het bepalen van het maximum telt u dus wel loon mee dat u

periodiek betaalt, bijvoorbeeld maandelijks betaald vakantiegeld.

U moet in de aangifte loonheffingen wel de premielonen

opgeven van de werknemers die onder de kleinebanenregeling

vallen. De loonbelasting/premie volksverzekeringen

houdt u volgens de normale regels in.

5.13 Eigenrisicodragerschap

werknemersverzekeringen

In 2011 kunt u voor de wga (onderdeel van de wia) en de zw

eigenrisicodrager worden. Het is niet meer mogelijk om

eigenrisicodrager voor de wao te worden of bij een overgang

van een onderneming het eigenrisicodragerschap voor de

wao van de oude werkgever voort te zetten. Als u al eigenrisicodrager

bent voor de wao en aan een of meer werknemers

wao-uitkeringen betaalt, dan neemt uwv deze

betalingen

per 1 januari 2011 over.

U kunt ook geen eigenrisicodrager worden voor de regeling

Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

(iva) of voor de ww.

In deze paragraaf leest u wat het eigenrisicodragerschap

voor de wga en de zw betekent en hoe u dit kunt aanvragen

en beëindigen.5.13.1 Eigenrisicodragerschap voor de WGA

U kunt eigenrisicodrager worden voor de wga. Dat betekent

dat u zelf het risico draagt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid

en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van

uw werknemer, of dat u dit geheel of gedeeltelijk particulier

verzekert. Als eigenrisicodrager voor de wga betaalt u geenBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 55

gedifferentieerde wga-premie. U moet een verzoek om

eigenrisicodrager voor de wga te worden bij ons indienen.

U kunt het eigenrisicodragerschap voor de wga op 1 januari

of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk

dertien

weken vóór de beoogde ingangsdatum (dus voor2 oktober of voor 1 april) bij ons binnen zijn. Wilt u eigenrisicodrager

voor de wga worden, dan moet u aan de

volgende

voorwaarden voldoen:

• U hebt een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling

of een erkende verzekeraar. U kunt een modelgarantieverklaring

downloaden van www.belastingdienst.nl.

Overheidsinstellingen hebben geen garantieverklaring

nodig.

• U bent in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum nietal eerder eigenrisicodrager voor de wga geweest.

U kunt het aanvraagformulier downloaden. Met de aanvraag

stuurt u de garantieverklaring mee. Als u uw aanvraag hebt

ingediend, krijgt u een beschikking van ons.

Als u een startende werkgever bent, kunt u ook eigenrisicodrager

voor de wga worden vanaf het moment waarop u

werkgever bent geworden. U stuurt dan bij uw aanmelding

als werkgever het aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap

wga en de garantieverklaring mee.

Let op!

Voor werknemers die vóór 1 januari 2007 in de wga zijn gekomen, draagt

u maximaal vier jaar het risico van uitbetaling van de wga-uitkering.

Voor werknemers die op of na 1 januari 2007 in de wga zijn gekomen,

draagt u maximaal tien jaar het risico van uitbetaling van de wgauitkering.

Op www.uwv.nl vindt u meer informatie over het eigenrisicodragerschap.Einde eigenrisicodragerschap voor de WGA

Uw eigenrisicodragerschap voor de wga eindigt in de

volgende situaties:

• U wilt niet langer eigenrisicodrager zijn. Dan kunt u het

eigenrisicodragerschap beëindigen per 1 januari of 1 juli.

Uw aanvraag moet uiterlijk dertien weken vóór de beoogde

beëindigingsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bij

ons binnen zijn. U kunt het aanvraagformulier voor het

beëindigen van het eigenrisicodragerschap voor de wga

downloaden van www.belastingdienst.nl.

• Wij beëindigen uw eigenrisicodragerschap met onmiddellijke

ingang. Dit gebeurt als de rechtbank de noodregeling

van hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel

toezicht heeft uitgesproken over de verzekeraar of de

kredietinstelling

waar u zich hebt verzekerd.

• Het eigenrisicodragerschap eindigt van rechtswege vanaf

de datum waarop:

• wij de schriftelijke mededeling van de kredietinstelling

of verzekeraar hebben gekregen waarin staat dat de

instelling of verzekeraar de garantie intrekt

De garantie blijft dan nog wel gelden voor verplichtingen

op grond van het eigen risico dat u, uw rechtsopvolger

onder algemene titel of de verkrijgende werkgever

blijft

dragen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringvan

werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Zij zijn ziek geworden vóór de datum waarop wij

de schriftelijke opzegging hebben gekregen.

• Zij waren bij u in dienst op de datum waarop zij

ziek werden.

• u failliet bent verklaard

• de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

op u van toepassing is verklaard

• u geen werkgever meer bentLet op!

Als u niet langer eigenrisicodrager voor de wga bent, dan betaalt uvanaf de beëindigingsdatum weer de gedifferentieerde premie wga.

U hebt dan nog wel te maken met een zogenoemd uitlooprisico.

Het eigenrisicodragerschap is niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeldeen nieuwe bv opricht en de bestaande bv omzet in een beheer-bv,

blijft de beheer-bv eigenrisicodrager. Wilt u dat ook de (nieuwe)

werk-bv eigenrisicodrager wordt, dan moet u dat voor deze bv

aanvragen.

WGA-lasten verhalen op uw werknemers

Als eigenrisicodrager voor de wga kunt u een deel van uw

wga-lasten verhalen op uw werknemers. Dit doet u door

een bedrag in te houden op het nettoloon van uw werknemers.

Hoeveel u kunt inhouden, hangt af van de vraag of u

het wga-risico zelf draagt of dit particulier hebt verzekerd.Let op!

Als u niets inhoudt op het nettoloon, hoeft u over het niet-verhaalde

bedrag geen loonheffingen te betalen.

U draagt zelf het WGA-risico

Als u het wga-risico zelf draagt en niet hebt herverzekerd,

dan kunt u maximaal de helft van het zogenoemde fictieve

premiepercentage toepassen op het premieloon van uw

werknemers. Dit bedrag kunt u vervolgens inhouden op het

nettoloon van uw werknemers. U kunt het fictieve premiepercentage

op twee manieren bepalen:

• U schat de wga-uitkeringen aan uw werknemers in 2011

en deelt dit bedrag door uw verwachte premieplichtige

loon in 2011.

• U deelt de wga-uitkeringen die u in 2010 aan uw (ex-)werknemers

hebt betaald, door uw premieplichtige loon in 2010.

Van het percentage dat u op een van deze manieren hebt

berekend, kunt u maximaal de helft toepassen op het

premieloon

van uw werknemers, en bovendien maximaal:

• 1,2375% als u een kleine werkgever bent

• 1,65% als u een grote werkgever bentBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 56

Als u het fictieve premiepercentage hebt gebaseerd op uw

geschatte wga-lasten in 2011 en uw verwachte premieplichtige

loon in 2011, kan aan het eind van 2011 blijken dat de

daadwerkelijke wga-lasten en het totaal van de premielonen

afwijken van uw schatting. Het bedrag dat u te veel of

te weinig hebt verhaald, kunt u in 2012 met uw werknemers

verrekenen.

U hebt het WGA-risico particulier verzekerd

Als u het wga-risico particulier hebt verzekerd, kunt u maximaal

de helft van de premie voor het wga-risico inhouden

op het nettoloon van uw werknemers. Als de verzekering

ook andere risico’s dekt dan het wga-risico, moet u bij uw

verzekeraar nagaan welk deel van de premie betrekking

heeft op het wga-risico.

5.13.2 Eigenrisicodragerschap voor de ZW

U kunt eigenrisicodrager worden voor de zw. Dat betekent

dat u zelf het risico draagt voor arbeidsongeschiktheid van

uw ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een

zw-uitkering, of dat u dit geheel of gedeeltelijk particulier

verzekert. Als eigenrisicodrager voor de zw betaalt u een

lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie. U moet een

verzoek om eigenrisicodrager voor de zw te worden bij ons

indienen. Eigenrisicodragers voor de zw krijgen van ons een

overzicht van de premiepercentages van de verschillende

sectoren. U vindt deze lagere premiepercentages ook op

www.belastingdienst.nl.Let op!

U bent geen eigenrisicodrager voor de zw als u bij ziekte van een

werknemer 2 jaar lang loon doorbetaalt. Deze loondoorbetalingsverplichting

geldt namelijk voor iedere werkgever. Hoe u eigenrisicodrager

wordt, leest u hierna.

U kunt het eigenrisicodragerschap voor de zw op 1 januari

of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk

dertien


weken vóór de beoogde ingangsdatum (dus voor

2 oktober of voor 1 april) bij ons binnen zijn. Wilt u eigenrisicodrager

voor de zw worden, dan moet u aan de

volgende


voorwaarden voldoen:

• U hebt een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling

of een erkende verzekeraar. U kunt een modelgarantieverklaring

downloaden van www.belastingdienst.nl.

Overheidsinstellingen hebben geen garantieverklaring

nodig.


• U laat zich voor de verzuimbegeleiding van zieke ex-werknemers

die onder het eigen risico vallen, bijstaan door

een deskundige persoon of dienst die gecertificeerd is op

grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, en u hebt

de afspraken rond deze verzuimbegeleiding schriftelijk

vastgelegd.

• U bent in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum niet

al eerder eigenrisicodrager voor de zw geweest.

U kunt het aanvraagformulier downloaden. Met de aanvraag

stuurt u de garantieverklaring en de afspraken over de

verzuimbegeleiding

mee. Als u uw aanvraag hebt ingediend,

krijgt u een beschikking van ons.

Als u een startende werkgever bent, kunt u ook eigenrisicodrager

voor de zw worden vanaf het moment waarop u

werkgever bent geworden. U stuurt dan bij uw aanmelding

als werkgever het aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap

zw, de garantieverklaring en de afspraken over

de verzuimbegeleiding mee.

Garantiebedrag

Uw kredietinstelling of verzekeraar hoeft niet garant te

staan voor het totaal aan zw-uitkeringen dat u in 2010

uitbetaalt.

De kredietinstelling of verzekeraar moet in ieder

geval garant staan voor een bedrag dat u als volgt vaststelt:

de helft van het ziekterisicocijfer van de sector waar u in

2011 toe behoort, vermenigvuldigd met uw premieloon voor

het sectorfonds in 2010. Dit garantiebedrag mag nooit lager

zijn dan € 14.950 (bedrag voor 2011).

Als u in 2010 geen premieloon voor het sectorfonds had, ga

dan uit van uw verwachte premieloon voor het sectorfonds

in 2011. uwv stelt het ziekterisicocijfer ieder jaar vast.

Eigenrisicodragers

voor de zw vinden dit risicocijfer in het

overzicht dat zij van ons krijgen.Voorbeeld

U behoort tot de sector Reiniging, waarvoor een ziekterisicocijfer van 1,31%

geldt. Uw premieloon voor het sectorfonds was in 2010 € 5.000.000.

Als u eigenrisicodrager voor de ZW wilt worden, moet de kredietinstelling of

verzekeraar

zich garant stellen voor ten minste: (1,31% : 2) x € 5.000.000 =

32.750.Einde eigenrisicodragerschap voor de ZW

Uw eigenrisicodragerschap voor de zw eindigt in de volgende

situaties:

• U wilt niet langer eigenrisicodrager zijn. Dan kunt u het

eigenrisicodragerschap beëindigen per 1 januari of 1 juli.

Uw aanvraag moet uiterlijk dertien weken voor de beoogde

beëindigingsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april)

bij ons binnen zijn. U kunt het aanvraagformulier voor

het beëindigen van het eigenrisicodragerschap voor

de zw downloaden van www.belastingdienst.nl.

• Wij beëindigen uw eigenrisicodragerschap met onmiddellijke

ingang. Dit gebeurt als de rechtbank de noodregeling

van hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel

toezicht heeft uitgesproken over de verzekeraar of de

kredietinstelling

waar u zich hebt verzekerd. Dit gebeurt

ook als u zich bij de verzuimbegeleiding van uw zieke

(ex-)werknemers niet langer laat bijstaan door een

deskundige

of dienst die gecertificeerd is op grond van

de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 57

• Het eigenrisicodragerschap eindigt van rechtswege vanaf

de datum waarop:

• wij de schriftelijke mededeling van de kredietinstelling

of verzekeraar hebben gekregen waarin staat dat de

instelling of verzekeraar de garantie intrekt

De garantie blijft dan nog wel gelden voor verplichtingen

op grond van het eigen risico dat u, uw rechtsopvolger

onder algemene titel of de verkrijgende werkgever blijft

dragen voor de zw-uitkering van werknemers die aan

de volgende voorwaarden voldoen:

• Zij zijn ziek geworden vóór de datum waarop wij

de schriftelijke opzegging hebben gekregen.

• Zij waren bij u in dienst op de datum waarop zij

ziek werden.

• u failliet bent verklaard

• de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op

u van toepassing is verklaard

• u geen werkgever meer bent


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   55

 • U neemt een onderneming over
 • 5.9.4 Hoogte van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
 • Premiekortingen verrekenen
 • Belastingdienst
 • 5.13.1 Eigenrisicodragerschap voor de WGA
 • Einde eigenrisicodragerschap voor de WGA
 • WGA-lasten verhalen op uw werknemers
 • U draagt zelf het WGA-risico
 • U hebt het WGA-risico particulier verzekerd
 • 5.13.2 Eigenrisicodragerschap voor de ZW
 • Einde eigenrisicodragerschap voor de ZW

 • Dovnload 2.98 Mb.