Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina11/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   55

Let op!

Als u niet langer eigenrisicodrager voor de zw bent, betaalt u vanafde beëindigingsdatum weer de reguliere sectorpremie en/of

Ufo-premie. U hebt dan nog wel te maken met een zogenoemd

uitlooprisico.

Het eigenrisicodragerschap is niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeldeen nieuwe bv opricht en de bestaande bv omzet in een beheer-bv,

blijft de beheer-bv eigenrisicodrager. Wilt u dat ook de (nieuwe)

werk-bv eigenrisicodrager wordt, dan moet u dat voor deze bv

aanvragen.

5.14 Teruggaaf van in 2010 te veel

betaalde premies werknemersverzekeringen

Hebt u in 2010 te veel premies werknemersverzekeringen

betaald? Dan krijgt u hierover in 2011 automatisch een brief.

U krijgt de teruggaaf ook in 2011 uitbetaald.

In deze paragraaf vindt u informatie over de teruggaaf en

wat u als werkgever of uitkeringsinstantie met deze teruggaaf

moet doen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• te veel betaalde premies werknemersverzekeringen

(zie paragraaf

5.14.1)


• teruggaaf van de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen

(zie paragraaf

5.14.2)

• berekening en terugbetaling van de teruggaaf(zie paragraaf

5.14.3)


• brief over de teruggaaf (zie paragraaf

5.14.4)


• verwerking van de teruggaaf (zie paragraaf

5.14.5)


Meer informatie voor werknemers over de teruggaaf van

de premies vindt u ook op www.belastingdienst.nl/premie.Let op!

Hierna bedoelen wij met ‘werkgever’ ook de uitkeringsinstantie.

En met ‘werknemer’ bedoelen wij ook de uitkeringsgerechtigde.

5.14.1 Te veel betaalde premies werknemersverzekeringen

Iedere werkgever moet per werknemer de premies werknemersverzekeringen

berekenen en aan ons betalen (tot

het maximumpremieloon). Het kan zijn dat uw werknemer

tegelijkertijd twee of meer werkgevers heeft of naast zijn

loon ook een uitkering krijgt van uwv, bijvoorbeeld een

ww-uitkering. In dat geval moet iedere werkgever premies

werknemersverzekeringen betalen tot het maximumpremieloon.

Als het totale premieloon van deze werknemer in 2010

boven het maximumpremieloon van € 48.715 uitkomt, dan

zijn in totaal te veel premies werknemersverzekeringen

betaald.


Voorbeeld

Uw werknemer heeft in 2010 het hele jaar bij u gewerkt. Zijn premieloon

was € 50.000. Dit is dus meer dan het maximumpremieloon van € 48.715.

Daarnaast heeft hij heel 2010 gewerkt bij werkgever B, bij wie zijn premieloon

25.000 was. U en werkgever B waren in 2010 kleine werkgever, geeneigenrisicodrager voor de ZW, WAO en de WGA en werkzaam in de detailhandel

(sector 17). U hebt 50% van de gedifferentieerde WGA-premie

ingehouden

op het nettoloon van uw werknemer. Werkgever B heeft 30%

ingehouden. Uw WGA-premiepercentage was in 2010 1%. Het WGApremiepercentage

van werkgever B was in 2010 1,2%. (In dit voorbeeld

laten we het werknemersdeel van de premie WW-Awf buiten beschouwing

omdat dit percentage voor 2010 0% is.)

U moest de volgende premies werknemersverzekeringen aan ons betalen

(de premiepercentages, het maximumpremieloon en de franchise vindt u

in tabel 19, 20 en 21 achter in het Handboek Loonheffingen 2010):

WW:

premie ww-Awf (werkgeversdeel):

(€ 48.715 -/- € 16.704 (franchise)) x 4,20% = € 1.344,46

premie sectorfonds: € 48.715 x 2,50% = € 1.217,87

Basispremie wao/wia: € 48.715 x 5,70% = € 2.776,75

Uniforme premie wao: € 48.715 x 0,07% = € 34,10

Gedifferentieerde premie wga: € 48.715 x 1% = € 487,15

Werkgever B moest de volgende premies werknemersverzekeringen aan

ons betalen:

WW:

premie ww-Awf (werkgeversdeel):

(€ 25.000 -/- € 16.704 (franchise)) x 4,20% = € 384,43

premie sectorfonds: € 25.000 x 2,50% = € 625,00

Basispremie wao/wia: € 25.000 x 5,70% = € 1.425,00

Uniforme premie wao: € 25.000 x 0,07% = € 17,50

Gedifferentieerde premie wga: € 25.000 x 1,20% = € 300,00

De premies werknemersverzekeringen zijn betaald over een premieloon van

in totaal € 73.715 in plaats van over het maximumpremieloon van € 48.715.

Er zijn dus in totaal te veel premies werknemersverzekeringen betaald.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 58

In paragraaf 5.14.3 leest u hoe wij berekenen hoeveel

premies


werknemersverzekeringen te veel zijn betaald

en hoeveel wij aan iedere werkgever terugbetalen.5.14.2 Teruggaaf van de te veel betaalde premies

werknemersverzekeringen

De premies werknemersverzekeringen die u in 2010 te veel

hebt betaald, mag u niet verrekenen met de premies werknemersverzekeringen

over 2011. Wij betalen de te veel

betaalde premies werknemersverzekeringen in 2011 aan u

terug. Dit kan niet eerder, omdat wij pas na afloop van het

kalenderjaar kunnen berekenen hoeveel premies werknemersverzekeringen

te veel zijn betaald.

In paragraaf 5.14.5 leest u hoe u onze teruggaaf in uw

administratie

moet verwerken.

5.14.3 Berekening en terugbetaling van

de teruggaaf

Wij berekenen de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen

aan de hand van de gegevens in de aangiften

loonheffingen over 2010 van u en de andere werkgever(s)

en de eventuele correcties over 2010 die u en de andere

werkgever(s) in 2011 hebben gedaan. We stellen eerst

het totale premieloon vast waarover u en de andere

werkgever(s) de premies werknemersverzekeringen voor

uw werknemer hebben betaald. Daarbij geldt het volgende:

• Als het loon bij een werkgever hoger is dan het

maximumpremieloon,

gaan we uit van het maximumpremieloon

(zie het voorbeeld in paragraaf 5.14.1).

• Als uw werknemer niet het hele jaar bij een andere werkgever

heeft gewerkt, herleiden we het loon bij die andere

werkgever niet tot een jaarloon.

Nadat wij het totale premieloon hebben vastgesteld,

berekenen

wij hoeveel premies werknemersverzekeringen

u en de andere werkgever(s) voor uw werknemer hebben

betaald. Daarna verdelen we het maximumpremieloon en

de franchise voor de premie ww-Awf evenredig over iedere

werkgever. Dit wordt de evenredige premieverdeling

genoemd. Daarna trekken we de nieuw berekende franchisebedragen

af van de nieuw berekende premielonen ww-Awf

en stellen we vast hoeveel premies werknemersverzekeringen

u en de andere werkgever(s) moesten betalen. Ten slotte

bepalen wij hoeveel premies werknemersverzekeringen

u en de andere werkgever(s) te veel of te weinig hebben

betaald en hoeveel u terugkrijgt.Let op!

Als het totaal van de te weinig betaalde bedragen meer is dan het totaal

van de te veel betaalde bedragen, hoeft u het verschil niet bij te betalen.

Voorbeeld

Dit voorbeeld laat zien hoe we de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen

berekenen. Hierbij geldt het voorbeeld in paragraaf 5.14.1 als

uitgangspunt. In dat voorbeeld ziet u hoeveel premies werknemersverzekeringen

u en werkgever B voor uw werknemer hebben betaald.

Vaststelling totale premieloon

Het totale premieloon van uw werknemer is € 48.715 (maximumpremieloon

bij u) + € 25.000 (premieloon bij werkgever B) = € 73.715.

Vaststelling van de totaal betaalde premies

werknemersverzekeringen

Aan de hand van de gegevens in de aangiften loonheffingen over 2010 van

u en werkgever B, stellen we vast hoeveel premies werknemersverzekeringen

u en werkgever B hebben betaald (zie het voorbeeld in paragraaf 5.14.1).

Evenredige verdeling van het maximumpremieloon en de

franchise voor de premie ww-Awf

De evenredige verdeling van het maximumpremieloon is als volgt:

Voor u: (€ 48.715/€ 73.715) x € 48.715 = € 32.193,59

Voor werkgever B: (€ 25.000/€ 73.715) x € 48.715 = € 16.521,39

De evenredige verdeling van de franchise voor de premie ww-Awf is als

volgt:

Voor u: (€ 48.715/€ 73.715) x € 16.704 = € 11.038,94

Voor werkgever B: (€ 25.000/€ 73.715) x € 16.704 = € 5.665,06

Premies werknemersverzekeringen die u en werkgever B in

2010 moesten betalen na verdeling

U zou in 2010 voor uw werknemer de volgende premies werknemersverzekeringen

hebben moeten betalen:

WW:

premie ww-Awf (werkgeversdeel):

(€ 32.193,59 -/- € 11.038,94 (franchise)) x 4,20% = € 888,49

premie sectorfonds: € 32.193,59 x 2,50% = € 804,83

Basispremie wao/wia: € 32.193,59 x 5,70% = € 1.835,03

Uniforme premie wao: € 32.193,59 x 0,07% = € 22,53

Gedifferentieerde premie wga: € 32.193,59 x 1% = € 321,93

Werkgever B zou in 2010 voor uw werknemer de volgende premies

werknemersverzekeringen

hebben moeten betalen:

WW:

premie ww-Awf (werkgeversdeel):

(€ 16.521,39 -/- € 5.665,06 (franchise)) x 4,20% = € 455,96

premie sectorfonds: € 16.521,39 x 2,50% = € 413,03

Basispremie wao/wia: € 16.521,39 x 5,70% = € 941,71

Uniforme premie wao: € 16.521,39 x 0,07% = € 11,56

Gedifferentieerde premie wga: € 16521,39 x 1,20% = € 198,25

Vaststelling van de te veel of te weinig betaalde premies

werknemersverzekeringen.

U hebt in 2010 te veel betaald:

WW:

premie ww-Awf (werkgeversdeel): € 1.344,46 -/- € 888,49 = € 455,97

premie sectorfonds: € 1.217,87 -/- € 804,83 = € 413,04

Basispremie wao/wia: € 2.776,75 -/- € 1.835,03 = € 941,72

Uniforme premie wao: € 34,10 -/- € 22,53 = € 11,57

Gedifferentieerde premie wga: € 487,15 -/- € 321,93 = € 165,22

Totaal te veel betaald € 1.987,52Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

berekenen | 59Werkgever B heeft in 2010 te veel betaald:

WW:

premie sectorfonds: € 625 -/- € 413,03 = € 211,97

Basispremie wao/wia: € 1.425,00 -/- € 941,71 = € 483,29

Uniforme premie wao: € 17,50 -/- € 11,56 = € 5,94

Gedifferentieerde premie wga: € 300,00 -/- € 198,25 = € 101,75

Totaal te veel betaald € 802,95

Werkgever B heeft in 2010 te weinig betaald:

WW:

premie ww-Awf (werkgeversdeel): € 384,43 -/- € 455,96 = € - 71,53

Terugbetaling

Wij betalen aan u € 1.987,52 terug. U hebt 50% van uw gedifferentieerde

premie wga ingehouden op het nettoloon van uw werknemer.

Uw werknemer heeft daarom recht op dat deel van de teruggaaf:

165,22 x 50% = € 82,61.Wij betalen aan werkgever B € 731,42 terug. Wij verrekenen de premie

WW-Awf die hij te weinig heeft betaald, namelijk met de te veel betaalde

overige premies werknemersverzekeringen. Werkgever B heeft 30% van de

gedifferentieerde premie WGA ingehouden op het nettoloon van uw werknemer.

Uw werknemer heeft daarom recht op dat deel van de teruggaaf:

101,75 x 30% = € 30,53.5.14.4 Brief over de teruggaaf

Wij betalen de premies werknemersverzekeringen die u te

veel hebt betaald, automatisch in 2011 aan u terug. Als u recht

hebt op een teruggaaf, krijgt u daarover in 2011 een brief.

Bij de brief kunnen wij maar voor een beperkt aantal werknemers

de specificaties over de teruggaaf meesturen. Als u

voor een groot aantal werknemers in 2010 te veel premies

werknemersverzekeringen hebt betaald, dan krijgt u een

deel van de specificaties in een aparte envelop. Hierbij zit

geen begeleidende brief. Het is ook mogelijk dat u de

specificaties op verschillende dagen krijgt.

Bent u het niet eens met de teruggaaf?

Als u het niet eens bent met de teruggaaf, kunt u bij

Belastingdienst/Rivierenland/ebv/epv gemotiveerd bezwaar

maken binnen de wettelijke termijn van zes weken na de

datum van de brief.

Nadat u de brief hebt gekregen, kunt u ontdekken dat er in

een of meer van uw aangiften loonheffingen over 2010 een

fout zit. U moet deze aangiften dan corrigeren (zie hoofdstuk

11). Deze correctie kan tot gevolg hebben dat u recht

hebt op een hogere teruggaaf of dat uw teruggaaf te hoog

was. U kunt dan een brief sturen naar Belastingdienst/

Rivierenland/ebv/epv met het verzoek de teruggaaf aan

te passen.

Geen brief gekregen?

Als u denkt dat u over 2010 recht hebt op een teruggaaf,

maar u in 2011 geen brief krijgt, kunt u bellen met de

BelastingTelefoon (0800 - 0543). Als u wel een brief krijgt,

maar de gegevens in de brief volgens u niet kloppen en

uw aangiften loonheffingen over 2010 juist zijn, kunt u

schriftelijk contact opnemen met:

Belastingdienst/Rivierenland/ebv/epv

Postbus 7030

6503 gm Nijmegen5.14.5 Teruggaaf gedifferentieerde premie WGA

verwerken

Als u een deel van de gedifferentieerde premie wga hebt

ingehouden op het nettoloon van uw werknemer, heeft uw

werknemer recht op dat deel van de teruggaaf. Deze terugbetaling

van de premie wga is geen betaling van loon en dus

onbelast. U bent niet verplicht om de teruggaaf te verwerken

in uw loonadministratie. U verwerkt deze wel in uw financiële

administratie.

Wij adviseren u om uw werknemer te informeren over de

verwerking van de terugbetaling, bijvoorbeeld met een toelichting

bij zijn salarisstrook. Dit kan vragen voorkomen.

Voor algemene vragen over de terugbetaling kunt u uw werknemer

ook verwijzen naar www.belastingdienst.nl/premie.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen | 60

6 Stap 6 Inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw berekenen

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld dat iedereen

die in Nederland verzekerd is voor de awbz, verplicht een

basisverzekering

moet afsluiten bij een zorgverzekeraar.

Uw werknemers zijn verzekerd voor de awbz als zij in

Nederland premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen.

Als uw werknemers in het buitenland wonen of werken,

gelden andere regels. Meer informatie hierover vindt u in

hoofdstuk 16.Let op!

Militairen in actieve dienst, militairen die buitengewoon verlof met

behoud van wedde hebben, en gemoedsbezwaarden voor de awbz

hoeven geen basisverzekering af te sluiten. Meer informatie over

gemoedsbezwaarde werknemers vindt u in hoofdstuk 25.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over:

• de nominale premie Zvw (zie paragraaf 6.1)

• de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.2)

• teruggaaf van in 2010 te veel betaalde inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.3)

6.1 Nominale premie Zvw

Iedere verzekeringsplichtige moet zelf aan de zorgverzekeraar

maandelijks een nominale premie Zvw betalen. Dit is het

totale bedrag dat de werknemer betaalt voor zijn basispakket.

De nominale premie kan per zorgverzekeraar in hoogte

verschillen, maar bedraagt gemiddeld ongeveer €

1.200 per

jaar. Wie jonger is dan 18 jaar, moet wel een basisverzekering

hebben, maar hoeft geen nominale premie te betalen.

Afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie kan de

verzekeringsplichtige in aanmerking komen voor een compensatie

van de nominale premie: de zorgtoeslag. Deze toeslag kan

de verzekeringsplichtige bij ons aanvragen. Meer informatie

over de zorgtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl.Let op!

Als u voor uw werknemers bij een zorgverzekeraar een collectiviteitskorting

op de basisverzekering bedingt, is deze korting geen loon voor de loonheffingen.

Een collectiviteitskorting is een korting die ook collectiviteiten

en belangengroepen zouden kunnen bedingen. Tot een korting van 10%

gaan wij ervan uit dat er sprake is van een collectiviteitskorting.

6.2 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

In deze paragraaf vindt u informatie over de inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw (hierna: bijdrage Zvw):

• bijdrage Zvw inhouden (zie paragraaf 6.2.1)

• bijdrage Zvw aanmerkelijkbelanghouder en

directeur-

grootaandeelhouder (zie paragraaf 6.2.2)

• bijdrage Zvw vergoeden (zie paragraaf 6.2.3)

• vergoeding ziektekostenregeling verrekenen met

vergoeding bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.2.4)

• uitzonderingen (zie paragraaf 6.2.5)6.2.1 Bijdrage Zvw inhouden

Naast de nominale premie Zvw moet iedere verzekeringsplichtige

een bijdrage Zvw betalen. U moet de bijdrage

Zvw inhouden op het nettoloon van uw werknemers en

vervolgens via de aangifte loonheffingen aan ons betalen.

U mag de bijdrage niet aftrekken van het loon voor de

loonheffingen. Het maakt niet uit of uw werknemers loon

uit tegenwoordige of loon uit vroegere dienstbetrekking

krijgen. U moet de bijdrage Zvw ook inhouden op bepaalde

pensioenen, lijfrentetermijnen en periodieke uitkeringen.

Ook op het loon van werknemers jonger dan 18 jaar moet

u de bijdrage Zvw inhouden.

Als hoofdregel geldt dat u een bijdrage van 7,75% (normaal

tarief ) moet inhouden op het loon, tot een maximumbijdrageloon

van € 33.427.

Let op!

Over winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden

en bepaalde periodieke uitkeringen heffen wij de bijdrage Zvw

van de verzekeringsplichtige door het opleggen van een aanslag.

In paragraaf 6.2.5 kunt u lezen in welke situaties u geen bijdrage

Zvw hoeft in te houden en in welke situaties u een bijdrage van

5,65% (verlaagd tarief ) op het loon moet inhouden. Bij elke

situatie staat of u de bijdrage Zvw wel of niet moet vergoeden.

De bijdrage Zvw berekent u over het loon voor de loonbelasting/

volksverzekeringen verminderd met de verplichte

vergoeding van de bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.2.3) die u

de werknemer in het loontijdvak betaalt. De bijdrage Zvw

berekent u volgens de methode van het voortschrijdend

cumulatief rekenen (VCR ). Zie voor een toelichting op en een

beschrijving van deze berekeningsmethode paragraaf 5.5.3.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen | 61

Berekening per loontijdvak

U berekent de bijdrage Zvw per loontijdvak, net als de

andere loonheffingen. Het loontijdvak is de periode

waarover het loon wordt genoten (zie paragraaf 7.3.4).

Vaak is dat een kalendermaand of een periode van vier

weken, maar het kan ook een week of een dag zijn. Als u

bijvoorbeeld de maandtabel gebruikt voor de loonbelasting/

premie volksverzekeringen, gaat u voor de berekening van

de bijdrage Zvw ook uit van een maand (zie tabel 21 tot en

met 23 achter in dit handboek). Deze bedragen gelden voor

alle werknemers, dus ook voor uw parttimewerknemers.

Als een werknemer een deel van een loontijdvak verzekeringsplichtige

is en een deel niet, dan bepaalt het moment

waarop de werknemer het loon geniet of er al dan niet een

loontijdvak voor de bijdrage Zvw is:

• Is uw werknemer op het genietingsmoment verzekeringsplichtige,

dan is er een loontijdvak voor de bijdrage Zvw.

Dit is het zelfde loontijdvak dat u ook voor de berekening

van de loonbelasting gebruikt.

• Is uw werknemer op het genietingsmoment niet

verzekeringsplichtige, dan is er geen loontijdvak voor

de bijdrage Zvw.Verduidelijking loontijdvak

Tot en met 2010 moet u voor de berekening van de bijdrage

Zvw ook rekening houden met tijdvakken waarin u uitsluitend

loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen uitbetaalde.

Met ingang van 2011 moet u voor de berekening van de

bijdrage Zvw alleen nog maar rekening houden met die

loontijdvakken waarin u loon voor de Zvw hebt uitbetaald.

Let op!

Hetzelfde geldt voor de premies werknemersverzekeringen (zie

paragraaf 5.5.2.)

Voorbeeld 1

Uw fulltime werknemer heeft een loontijdvak van een maand. Hij is niet

verzekerd voor de werknemersverzekeringen maar wel voor de volksverzekeringen.

Hij heeft over de maanden januari tot en met maart loon

voor de loonbelasting/volksverzekeringen. Voor de loonbelasting/

volksverzekeringen past u de maandtabel toe. Dit loontijdvak geldt ook

voor de Zvw. Voor de Zvw heeft de werknemer drie cumulatieve loontijdvakken

(januari tot en met maart) van een maand.

Voorbeeld 2

Uw fulltime werknemer heeft een loontijdvak van een maand. Hij is niet

verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hij is in de maanden april tot

en met juli niet verzekerd voor de volksverzekeringen. Hij heeft in de

maanden april tot en met juli alleen loon voor de loonbelasting. Voor de

loonbelasting past u de maandtabel toe. De werknemer ontvangt geen loon

waarover hij bijdrage Zvw betaalt. Voor de Zvw heeft de werknemer daarom

in de maanden april tot en met juli geen loontijdvakken.

Voorbeeld 3

Uw fulltime werknemer heeft een loontijdvak van een maand. Hij is niet

verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar van 15 augustus tot en

met 31 augustus is hij wel verzekerd voor de volksverzekeringen. U betaalt

het loon op 20 augustus. Uw werknemer heeft in augustus loon voor de

loonbelasting/volksverzekeringen. Omdat er loon is voor de volksverzekeringen

is er ook loon voor de bijdrage Zvw. Voor de loonbelasting/

premie volksverzekeringen past u de maandtabel toe. Dit loontijdvak geldt

ook voor de Zvw. Het loontijdvak voor de Zvw is daarom een maand.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   55

 • 5.14.1 Te veel betaalde premies werknemersverzekeringen
 • Belastingdienst
 • 5.14.2 Teruggaaf van de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen
 • 5.14.3 Berekening en terugbetaling van de teruggaaf
 • Vaststelling totale premieloon
 • Evenredige verdeling van het maximumpremieloon en de franchise voor de premie ww-Awf
 • Premies werknemersverzekeringen die u en werkgever B in 2010 moesten betalen na verdeling
 • Vaststelling van de te veel of te weinig betaalde premies werknemersverzekeringen.
 • 5.14.4 Brief over de teruggaaf
 • Bent u het niet eens met de teruggaaf
 • 5.14.5 Teruggaaf gedifferentieerde premie WGA verwerken
 • 6.2.1 Bijdrage Zvw inhouden
 • Verduidelijking loontijdvak
 • Let op! Hetzelfde geldt voor de premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf 5.5.2.) Voorbeeld 1

 • Dovnload 2.98 Mb.