Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina12/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   55

Herleidingsregels

Voor de berekening van de bijdrage Zvw rekent u voor de

maximumbijdrage met een jaarbedrag. Voor de herleiding

naar een bedrag per dag, per maand en per vier weken

rekent u tot en met 2010 met 261 dagen. Met ingang van

1 januari 2011 gaat u voor de Zvw uit van 260 dagen per jaar.

Hierbij gaat u uit van de rekenregels die al gelden voor

de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

De nieuwe systematiek wordt verwerkt in de Toelichting

loonberekening vcr 2011, die u in de loop van 2011 kunt

downloaden van www.belastingdienst.nl. Als u nog

berekeningen moet maken over periodes vóór 1 januari

2011, gebruikt u de systematiek die toen gold.Let op!

Hetzelfde geldt voor de premies werknemersverzekeringen (zie

paragraaf 5.5.2.)

Anonieme werknemers

Voor anonieme werknemers mag u bij de berekening van

de bijdrage Zvw geen rekening houden met het maximumbijdrageloon.

U moet daardoor in sommige gevallen een

hogere bijdrage Zvw inhouden. U mag bij de vergoeding van

de bijdrage Zvw (zie paragraaf 6.2.3) wel rekening houden

met het maximumbijdrageloon.

6.2.2 Bijdrage Zvw aanmerkelijkbelanghouder

en directeur-grootaandeelhouder

Een aanmerkelijkbelanghouder (zie ook paragraaf 15.1) die

verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen,

moet 7,75% bijdrage Zvw betalen. U bent verplicht om de

bijdrage Zvw te vergoeden.

De aanmerkelijkbelanghouder die ook directeur-grootaandeelhouder

is en dus niet verplicht verzekerd is voor de

werknemersverzekeringen, moet 5,65% bijdrage Zvw betalen

(zie ook paragraaf 6.2.5). U bent niet verplicht de bijdrage

Zvw te vergoeden. Als u dit toch doet, is de vergoeding

belast loon voor de Zvw en de loonbelasting/volksverzekeringen.

Dit geldt ook voor de aanmerkelijkbelanghouder

die uitsluitend fictief loon geniet of zijn beloning

één keer per jaar laat uitbetalen.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen | 62

6.2.3 Bijdrage Zvw vergoeden

Als de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

of bepaalde socialezekerheidsuitkeringen heeft, bent u

in principe verplicht om de ingehouden bijdrage Zvw aan

de werknemer te vergoeden. De vergoeding is belast voor

de loonbelasting/volksverzekeringen, maar onbelast voor

de overige loonheffingen. Per saldo betekent dit voor de

werknemer dat hij van u de bijdrage Zvw vergoed krijgt,

maar dat hij wel de loonbelasting/premie volksverzekeringen

over deze vergoeding betaalt.

In paragraaf 6.2.5 kunt u lezen in welke (uitzonderings-)

situaties u de bijdrage Zvw niet hoeft te vergoeden.Voorbeeld

Een werknemer heeft een brutoloon van € 2.400 per maand en u houdt op

dat loon € 100 pensioenpremie in. Dat levert de volgende loonberekening op:

Brutoloon € 2.400,00

Ingehouden pensioenpremie € 100,00 -

Loon voor de werknemersverzekeringen € 2.300,00

Ingehouden premies werknemersverzekeringen € 0,00 -

Loon voor de Zvw € 2.300,00

Vergoeding bijdrage Zvw (7,75% van € 2.300,00) € 178,25 +

Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen € 2.478,25

Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (stel) € 625,00

Ingehouden bijdrage Zvw (7,75% van € 2.300,00) € 178,25

803,25 -Nettoloon € 1.675,00

Vergoeding hoger dan bijdrage Zvw

Vergoedt u meer dan de ingehouden bijdrage Zvw, dan is

het meerdere belast loon voor alle loonheffingen. Het gaat

dan bijvoorbeeld om gehele of gedeeltelijke vergoedingen

van de nominale premie en de premie voor aanvullende

verzekeringen die een werknemer rechtstreeks aan zijn

zorgverzekeraar moet betalen. Voor meer informatie zie

paragraaf 6.2.4 en 18.58.Als de werknemer in het vorige tijdvak anoniem was

Viel de werknemer eerst onder het anoniementarief,

maar in een later tijdvak niet meer? Dan kan de werkgeversvergoeding

eenmalig hoger zijn dan de ingehouden bijdrage.

Omdat u nu rekening houdt met het maximumbijdrageloon,

kan de ingehouden bijdrage lager zijn dan de vergoeding

of zelfs negatief, doordat u de VCR -systematiek toepast.

U vergoedt daardoor in dit tijdvak meer dan het bedrag

dat u inhoudt. Het meerdere mag u opgeven als werkgeversvergoeding,

tot maximaal het bedrag van de wettelijk

verplichte vergoeding.

Als u niet verplicht bent de bijdrage Zvw te vergoeden

Als u niet verplicht bent de ingehouden bijdrage Zvw te vergoeden,

maar dit toch doet, is de hele vergoeding belast loon voor

alle loonheffingen. Als de werknemer niet verzekerd is voor de

werknemersverzekeringen, is de vergoeding uitsluitend belast

voor de Zvw en de loonbelasting/volksverzekeringen. Dit is

bijvoorbeeld zo als er sprake is van loon uit vroegere

dienstbetrekking of als u de vergoeding betaalt aan een

directeur-grootaandeelhouder of een pseudowerknemer.

6.2.4 Vergoeding ziektekostenregeling

verrekenen met vergoeding bijdrage Zvw

Het kan zijn dat u uw werknemers in 2011 een vergoeding

voor een ziektekostenregeling moet betalen op grond van

een arbeidsovereenkomst die op 31 december 2005 bestond.

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld dat u deze

vergoeding geheel of gedeeltelijk mag aftrekken van het

bedrag dat u aan bijdrage Zvw moet vergoeden. U mag

maximaal het bedrag dat u aan nominale premie vergoedt,

aftrekken. Door deze regeling wordt slechts een deel van

de ziektekostenvergoeding belast voor alle loonheffingen.Voorbeeld

Op grond van de cao betaalt u uw werknemer een vergoeding voor een

ziektekostenregeling van € 150,00 per maand. Het maandloon voor de

Zvw bedraagt € 2.500,00. De nominale premie van de werknemer bedraagt

100,00 per maand. De bijdrage Zvw voor deze werknemer is 7,75% van

2.500,00 = € 193,75.

Van de vergoeding voor de ziektekostenregeling van € 150,00 mag u

100,00 (de nominale premie) aftrekken van uw verplichte vergoedingvoor de bijdrage Zvw. Dat betekent dat u nog een bedrag van (€ 193,75 -

100,00 =) € 93,75 aan vergoeding van de bijdrage Zvw moet betalen.De vergoeding voor de bijdrage Zvw is alleen belast voor de loonbelasting/

volksverzekeringen. Dit geldt ook voor het bedrag van de ziektekostenvergoeding

dat u mag aftrekken van de vergoeding

van de bijdrage Zvw

(€ 100 in het voorbeeld). De resterende vergoeding voor de ziektekostenregeling

(€ 50 : totale

premie van € 150 minus € 100) is belast voor alle loonheffingen.

U bent niet verplicht om de vergoeding voor de ziektekostenregeling

te verrekenen met de vergoeding voor de

bijdrage Zvw. Als u daar wel voor kiest, kunt u de vergoeding

voor de ziektekostenregeling op deze manier in uw aangifte

loonheffingen verwerken. U kunt dat doen met ingang

van het eerstvolgende aangiftetijdvak, maar ook nog met

terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006. In dat

laatste geval moet u correcties indienen (zie hoofdstuk 11).

6.2.5 Uitzonderingen

Voor de volgende loonbestanddelen en uitkeringen geldt

een uitzondering op de hoofdregel:

• Over het loon dat u als reder betaalt aan zeevarenden,

hoeft u geen bijdrage Zvw in te houden. Het percentage

voor de bijdrage Zvw is voor hen 0%.

• Over het loon waarop de premievrijstelling voor jonge

werknemers met een kleine baan van toepassing is (de

‘kleinebanenregeling’) hoeft u geen bijdrage Zvw in te

houden en te vergoeden. Deze werknemers zijn wel verzekerdBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen | 63

voor de werknemersverzekeringen en de Zvw, maar er is

een vrijstelling voor de premie werknemersverzekeringen

en het percentage voor de bijdrage Zvw is voor hen 0%.

Over het loon van militairen in actieve dienst • en militairen

die buitengewoon verlof met behoud van wedde hebben,

houdt u geen bijdrage Zvw in. Als deze militairen ook een

andere (niet-militaire) dienstbetrekking hebben, dan houdt

ook de andere inhoudingsplichtige geen bijdrage Zvw in.

• Over het loon van pseudowerknemers (opting-in) houdt

u 5,65% bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om deze

bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over het loon van een directeur-grootaandeelhouder

(zie paragraaf 6.2.2) die niet verplicht verzekerd is voor

de werknemersverzekeringen, houdt u 5,65% bijdrage Zvw

in. U bent niet verplicht om de bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over loon uit vroegere dienstbetrekking (met uitzondering

van aow-uitkeringen) van personen die ouder zijn dan

65 jaar, houdt u 5,65% bijdrage Zvw in. Dit geldt vanaf

de eerstvolgende kalendermaand nadat de werknemer/

uitkeringsgerechtigde 65 jaar is geworden. U bent niet

verplicht om de bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over aow-uitkeringen houdt u 7,75% bijdrage Zvw in.

De aow-uitkering is in verband hiermee verhoogd.

U bent niet verplicht om de bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over bepaalde wettelijke pensioenen houdt u 5,65%

bijdrage Zvw in. Het gaat bijvoorbeeld om pensioenen op

grond van de Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956

en de Garantiewet Surinaamse Pensioenen. U bent niet

verplicht om de bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over lijfrenten, uitkeringen aan verzetsstrijders en

oorlogsslachtoffers en uitkeringen van beroepspensioenfondsen

houdt u 5,65% bijdrage Zvw in. U bent niet

verplicht de bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd

of te derven loon (stamrechtuitkeringen; zie ook

paragraaf 18.33) houdt u 5,65% bijdrage Zvw in.

U bent niet verplicht om de bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over (pre)pensioen- en vut-uitkeringen houdt u 5,65%

bijdrage Zvw in. U bent niet verplicht om de bijdrage

Zvw te vergoeden. Deze uitzondering geldt niet voor

VUT-uitkeringen die vóór 1 januari 2006 zijn ingegaan

en waarvoor de uitkeringsgerechtigde verzekerd was

voor de Zfw. Voor deze laatste groep moet u dus 7,75%

bijdrage Zvw inhouden en vergoeden.

• Over periodieke uitkeringen in verband met invaliditeit, ziekte of een ongeval houdt u 5,65% bijdrage Zvw in.

U bent niet verplicht om de bijdrage Zvw te vergoeden.

• Over lijfrentetermijnen aan minderjarigen en meerderjarigen

en termijnen uit een lijfrentespaarrekening of uit

een lijfrentebeleggingsrekening houdt u 5,65% bijdrage Zvw

in. U bent niet verplicht om de bijdrage Zvw te vergoeden.

Let op!

Voor werknemers met een Nederlandse (pensioen)uitkering die niet

in Nederland wonen, gelden ook bijzondere regels voor de berekening

van de bijdrage Zvw. Voor meer informatie zie paragraaf 16.7.

Meer informatie over de Zorgverzekeringswet kunt u vinden

op www.rijksoverheid.nl.

6.3 Teruggaaf van in 2010 te veel

betaalde bijdrage Zvw

Als uw werknemer meerdere werkgevers heeft, moet iedere

werkgever de bijdrage Zvw berekenen en inhouden op het

loon van de werknemer en via de aangifte loonheffingen

aan ons betalen. Mogelijk wordt er dan in totaal meer

ingehouden en betaald dan de werknemer maximaal aan

bijdrage Zvw moet betalen.

Als wij hebben vastgesteld dat er te veel bijdrage Zvw is

betaald, ontvangt u hierover automatisch een brief en

wordt het bedrag aan u terugbetaald. In deze paragraaf

vindt u informatie over de teruggaaf en wat u als werkgever

of uitkeringsinstantie met deze teruggaaf moet doen.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

• teruggaaf van de te veel betaalde bijdrage Zvw

(zie paragraaf 6.3.1)

• berekening van de teruggaaf (zie paragraaf 6.3.2)

• toerekening van de teruggaaf (zie paragraaf 6.3.3)

• brief over de teruggaaf (zie paragraaf 6.3.4)

• teruggaaf verwerken (zie paragraaf 6.3.5)

• bijzondere situaties (zie paragraaf 6.3.6)

Meer informatie voor werknemers over de teruggaaf vindt

u ook op www.belastingdienst.nl/zvw.6.3.1 Teruggaaf van de te veel betaalde

bijdrage Zvw

De te veel ingehouden bijdrage Zvw wordt niet verrekend met

de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

of

met een aanslag Zvw van de werknemer/verzekeringsplichtige.Wij betalen te veel betaalde bijdragen Zvw na afloop van het

kalenderjaar terug (zie paragraaf 6.3.2) want pas na afloop

van het kalenderjaar kunnen wij berekenen hoeveel uw

werknemer of uitkeringsgerechtigde te veel heeft betaald.

Wij streven ernaar om de te veel betaalde bijdrage Zvw 2010

in het derde kwartaal 2011 automatisch aan u terug te betalen.

Aan wie wij de te veel betaalde bijdrage Zvw terugbetalen,

hangt ervan af of een werkgever of uitkeringsinstantie de

bijdrage Zvw verplicht heeft vergoed. Hierbij hanteren wij

de volgende regels:

• Als alle werkgevers of uitkeringsinstanties de bijdrage

Zvw aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde hebben

vergoed, betalen wij de te veel betaalde bijdrage Zvw

terug aan de werkgever of aan de uitkeringsinstantie.

Daarmee wordt vanzelf de – achteraf bezien – te hoge

vergoeding Zvw verrekend.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen | 64

• Als geen van de werkgevers of uitkeringsinstanties de

bijdrage Zvw aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde

heeft vergoed, betalen wij de te veel betaalde bijdrage

Zvw terug aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde.

• Als er sprake is van vergoede en niet-vergoede bijdragen

Zvw, betalen wij de te veel betaalde bijdrage Zvw eerst zo

veel mogelijk terug aan uw werknemer. Een eventueel

restant betalen wij terug aan de werkgever of aan de

uitkeringsinstantie.6.3.2 Berekening van de teruggaaf

Wij berekenen de te veel betaalde bijdrage Zvw aan de hand

van de inkomensgegevens in de aangiften loonheffingen

die u en de andere werkgever(s) of de uitkeringsinstantie(s)

over 2010 hebben ingediend. Wij stellen eerst vast hoeveel

bijdrage u en de andere werkgever(s) of de uitkeringsinstantie(

s) in totaal voor uw werknemer of uitkeringsgerechtigde

hebben betaald. Daarna berekenen wij

de maximale

bijdrage Zvw die uw werknemer of uitkeringsgerechtigde

over 2010 moet betalen. Die bijdrage hangt af

van de inkomsten van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde

en de bijdragepercentages

(7,05% of 4,95%) die daar

in 2010 bijhoren. Hierbij worden de inkomsten waarvoor

het percentage van 7,05% geldt, het eerst in aanmerking

genomen; daarna de inkomsten waarvoor het percentage

van 4,95% geldt.Voorbeeld 1

Uw werknemer had bij u in 2010 een bijdrageloon van € 25.000,00.

Over dit bedrag hebt u 7,05% bijdrage Zvw (€ 1.762,50) ingehouden.

U hebt dit bedrag aan uw werknemer vergoed. Uw werknemer heeft in 2010

ook gewerkt bij werkgever B. Bij deze werkgever was zijn bijdrageloon

15.000,00. Werkgever B heeft hierover 7,05% bijdrage Zvw (€ 1.057,50)ingehouden. Werkgever B heeft dit bedrag vergoed. Er is in 2010 dus in

totaal € 1.762,50 + € 1.057,50 = € 2.820,00 bijdrage Zvw ingehouden

en vergoed over een totaal bijdrageloon van € 40.000,00. Het maximumbijdrageloon

waarover uw werknemer 7,05% bijdrage Zvw moet betalen,

is in 2010 € 33.189,00. De maximale bijdrage Zvw is dus € 2.339,82.

Dat betekent dat er € 2.820,00 - € 2.339,82 = € 480,18 te veel bijdrage

Zvw is ingehouden en betaald.

Voorbeeld 2

De situatie is hetzelfde als bij voorbeeld 1, alleen heeft uw werknemer nu niet bij

werkgever B gewerkt, maar een pensioenuitkering van € 15.000,00 gekregen

van pensioenfonds C. De bijdrage Zvw over de pensioenuitkering is 4,95%.

Het pensioenfonds heeft 4,95% van € 15.000,00 (€ 742,50) ingehouden.

Het pensioenfonds hoeft dit bedrag niet aan uw werknemer te vergoeden.

Er is in 2010 dus in totaal € 1.762,50 + € 742,50 = € 2.505,00 bijdrage Zvw

ingehouden. Daarvan is € 1.762,50 vergoed. Het totale bijdrageloon waarover

de bijdrage Zvw is berekend, was € 40.000,00. Het maximumbijdrageloon

waarover uw werknemer de bijdrage Zvw moet betalen, is € 33.189,00. Dat is:

7,05% van € 25.000,00 € 1.762,50

4,95% van € 8.189,00 (€ 33.189,00 – € 25.000,00) € 405,36 +

Totaal € 2.167,86

Er is dus € 2.505,00 - € 2.167,86 = € 337,14 te veel bijdrage Zvw

ingehouden en betaald.

6.3.3 Toerekening van de teruggaaf

Wij rekenen een evenredig deel van de teruggaaf toe aan de

bijdrage Zvw die iedere werkgever of uitkeringsinstantie te

veel heeft ingehouden. Dit wordt de evenredige bijdrageverdeling

genoemd. Hierbij geldt de volgende rangorde:

1 De teruggaaf wordt eerst zo veel mogelijk toegerekend

aan de inkomsten waarvoor uw werknemer in 2010 geen

recht had op vergoeding van de bijdrage Zvw.

2 De rest van de teruggaaf wordt toegerekend aan de

inkomsten waarvoor uw werknemer in 2010 recht had op

vergoeding van de bijdrage Zvw. Hierbij wordt berekend

hoeveel bijdrage Zvw een werkgever of uitkeringsinstantie

naar verhouding te veel heeft ingehouden (en vergoed).

Voorbeeld 1

In voorbeeld 1 in paragraaf 6.3.2 is € 480,18 te veel bijdrage Zvw

ingehouden. U en werkgever B hebben de ingehouden bijdrage aan uw

werknemer vergoed. Wij betalen de teruggaaf van € 480,18 daarom niet

terug aan uw werknemer, maar aan u en werkgever B. Naar verhouding van

de ingehouden bijdrage Zvw betekent dit het volgende:

U krijgt 1.762,50/2.820,00 x € 480,18 = € 300,11 .

Werkgever B krijgt 1.057,50/2.820,00 x € 480,18 = € 180,07.

Voorbeeld 2

In voorbeeld 2 in paragraaf 6.3.2 is € 337,14 te veel bijdrage Zvw ingehouden.

U hebt de ingehouden bijdrage aan uw werknemer vergoed. Het pensioenfonds

heeft de ingehouden bijdrage niet vergoed. Omdat er sprake is van

inkomen met en zonder vergoeding van de bijdrage Zvw, betalen wij de te veel

betaalde bijdrage Zvw eerst zo veel mogelijk terug aan uw werknemer. De

teruggaaf wordt dus eerst zo veel mogelijk toegerekend aan de bijdrage Zvw

van € 742,50 die over de pensioenuitkering is ingehouden. Omdat de

teruggaaf (€ 337,14) lager is dan deze bijdrage, wordt de hele teruggaaf

toegerekend aan de pensioenuitkering. Wij betalen de teruggaaf van

337,14 daarom aan uw werknemer.6.3.4 Brief over de teruggaaf

Wij betalen te veel betaalde bijdragen Zvw automatisch

terug. Als u recht hebt op een teruggaaf, krijgt u van

ons een brief.

Bij de brief kunnen wij maar voor een beperkt aantal

werknemers de specificaties over de teruggaaf meesturen.

Als voor een groot aantal van uw werknemers of uitkeringsgerechtigden

in 2010 te veel bijdrage Zvw is betaald, dan

ontvangt u een deel van de specificaties in een aparte

envelop. Bij deze specificaties zit dan geen begeleidende

brief. Het is ook mogelijk dat u de specificaties niet allemaal

op dezelfde dag ontvangt.

Krijgt u geen brief van ons, terwijl u denkt dat er voor een

of meer van uw werknemers of uitkeringsgerechtigden wel

recht bestaat op een teruggaaf? Of bent u het niet eens met

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen | 65

een teruggaaf? Dan kunt u schriftelijk contact opnemen met:

Belastingdienst/Rivierenland ebv/epv

Postbus 7030

6503 GM Nijmegen

U kunt bij Belastingdienst/Rivierenland ebv/epv ook

gemotiveerd bezwaar maken binnen de wettelijke termijn

van zes weken na de dagtekening van de brief.

Na ontvangst van de brief kunt u ook tot de ontdekking

komen dat u bij een of meer aangiften loonheffingen over

2010 een vergissing hebt gemaakt. Dan moet u over het

aangiftetijdvak waarin u de vergissing hebt gemaakt, een

correctie indienen (zie ook hoofdstuk 11). Dit kan tot gevolg

hebben dat u recht hebt op een hogere teruggaaf of dat uw

teruggaaf te hoog was. U kunt dan een brief schrijven aan

Belastingdienst/Rivierenland ebv/epv.

Wij sturen uw werknemer ook een brief over de teruggaaf

die u ontvangt. In deze brief staan alle werkgevers of

uitkeringsinstanties waarvan uw werknemer loon of een

uitkering heeft gekregen, en hoeveel bijdrage Zvw iedere

werkgever of uitkeringsinstantie heeft ingehouden.

Let op!

Als wij de te veel ingehouden bijdrage Zvw aan uw werknemer terugbetalen,

sturen wij alleen een brief over de teruggaaf aan uw werknemer.

6.3.5 Teruggaaf verwerken

U kunt ervoor kiezen om de teruggaaf in uw loonadministratie

te verwerken. Maar u kunt er ook voor kiezen om

dat niet te doen.Teruggaaf verwerken in uw loonadministratie

Als u ervoor kiest de teruggaaf van de bijdrage Zvw te

verwerken in de loonadministratie, hoeft u dit bedrag niet

door te betalen aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde.

U hoeft het bedrag niet door te betalen, omdat de werknemer

of uitkeringsgerechtigde van u datzelfde bedrag

vergoed heeft gekregen. Die vergoeding zou hij dan weer

aan u moeten terugbetalen. Dit wordt voorkomen door

de vergoeding en de bijdrage met elkaar te verrekenen.

Uw werknemer heeft in 2010 wel loonbelasting/premie

volksverzekeringen betaald over de vergoeding. Om deze

te veel betaalde loonbelasting/premie volksverzekeringen

terug te betalen, boekt u de teruggaaf als negatief loon voor

de loonbelasting/volksverzekeringen in kolom 13 van de

loonstaat (Loon uitsluitend voor de loonbelasting en

volksverzekeringen). Hierdoor wordt het loon waarover u

loonbelasting/premie volksverzekeringen moet berekenen,

lager en daarmee ook het bedrag aan loonbelasting/premie

volksverzekeringen. Omdat u minder loonbelasting/

premie volksverzekeringen op het loon van uw werknemer

inhoudt, houdt de werknemer netto meer over.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   55

 • Let op! Hetzelfde geldt voor de premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf 5.5.2.) Anonieme werknemers
 • 6.2.2 Bijdrage Zvw aanmerkelijkbelanghouder en directeur-grootaandeelhouder
 • Belastingdienst
 • Vergoeding hoger dan bijdrage Zvw
 • Als u niet verplicht bent de bijdrage Zvw te vergoeden
 • 6.2.4 Vergoeding ziektekostenregeling verrekenen met vergoeding bijdrage Zvw
 • 6.3.1 Teruggaaf van de te veel betaalde bijdrage Zvw
 • 6.3.2 Berekening van de teruggaaf
 • 6.3.3 Toerekening van de teruggaaf
 • 6.3.4 Brief over de teruggaaf
 • 6.3.5 Teruggaaf verwerken

 • Dovnload 2.98 Mb.