Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina16/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   55

Herleidingsregels voor werknemers van 65 jaar en ouder

Voor werknemers van 65 jaar en ouder zijn er herleidingsregels

voor de volgende groepen:

• werknemers die alleen premie volksverzekeringen

moeten betalen

• werknemers die alleen loonbelasting moeten betalen

• werknemers die loonbelasting moeten betalen en premie

voor de Anw

• werknemers die loonbelasting moeten betalen en premie

voor de awbz

• werknemers die geen loonbelasting hoeven te betalen,

maar wel premie voor de Anw

• werknemers die geen loonbelasting hoeven te betalen,

maar wel premie voor de awbz

Voor werknemers die zijn geboren in 1946, gelden andere

rekenregels dan voor werknemers die zijn geboren in 1945

of eerder.

7.3.9 Aandachtspunten bij het gebruik van

de tabellen

Bij het gebruik van de loonbelastingtabellen gelden de

volgende

aandachtspunten:

• U mag de tabellen alleen gebruiken voor het bepalen

van de loonbelasting/premie volksverzekeringen in het

kalenderjaar

dat op de tabellen staat.

• In sommige gevallen moet u het anoniementarief gebruiken

in plaats van de tabellen (zie ook paragraaf 2.6).Vrijwillig hogere inhouding

U mag op verzoek van een werknemer meer loonbelasting/

premie volksverzekeringen inhouden dan de tabel aangeeft.

Een werknemer kan dat vragen om de loonbelasting/premie

volksverzekeringen die u inhoudt, beter overeen te laten komen

met zijn aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Dat is vooral handig als de werknemer gelijktijdig twee dienstbetrekkingen

of twee pensioenen heeft. Of als de tabel voor

bijzondere beloningen een laag percentage

aangeeft.Als u te veel of te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen

hebt ingehouden

Het kan zijn dat u bij een werknemer te veel of te weinig

loonbelasting/premie volksverzekeringen hebt ingehouden.

Bijvoorbeeld doordat u per ongeluk de verkeerde tabel hebt

gebruikt of de verkeerde kolom. U kunt dat onder de volgende

voorwaarden binnen het kalenderjaar herstellen:

• Uw werknemer gaat ermee akkoord dat u de foute

inhouding

verrekent.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 7 Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen | 79

• U herstelt de foute betaling van de loonbelasting/premie

volksverzekeringen met een correctie over het betreffende

aangiftetijdvak (zie hoofdstuk 11).

• In uw loonadministratie laat u het herstelde bedrag

duidelijk

blijken.

• U maakt op de loonstaat of in de loonadministratie een

aantekening bij de post waarbij u te veel hebt ingehouden

of berekend én bij de post waarmee u verrekent.

7.4 Van nettoloon naar brutoloon:

bruteren


Het systeem van de loonheffingen is gebaseerd op het

brutoloon en op berekeningen van bruto- naar nettoloon.

In het voorbeeld van paragraaf 7.1 ziet u hoe u van een

bruto- tot een nettoloon komt.

Spreekt u als werkgever met een werknemer een nettoloon

af, dan moet u dit nettoloon herleiden tot een brutoloon.

U moet dan een omgekeerde berekening maken. Dat kan

meestal met salarissoftware. Lukt dat met uw software niet,

dan moet u de berekening zelf maken.

Hoe werkt bruteren?

Als u een nettoloon herleidt tot een brutoloon, moet u bij het

nettoloon enkele bedragen optellen om te komen tot een

brutoloon. Zoals de loonbelasting/premie volksverzekeringen

die u volgens de loonbelastingtabel hebt ingehouden, en de

ingehouden bijdrage Zvw.

U kunt de volgende methode gebruiken. Schat het brutoloon

waarvan u denkt dat dat hoort bij het nettoloon dat u met

uw werknemer hebt afgesproken. Met dit brutoloon maakt

u een bruto-nettoberekening. U trekt het zojuist berekende

nettoloon af van het werkelijke nettoloon. Als het verschil

positief is, telt u het op bij het geschatte brutoloon. Als het

verschil negatief is, trekt u het af van het geschatte brutoloon.

Met dit nieuwe brutoloon maakt u dezelfde berekening

opnieuw. U herhaalt deze berekening net zolang tot u

uiteindelijk

uitkomt op het nettoloon dat u met uw werknemer

hebt afgesproken.Voorbeeld

U wilt het brutoloon bepalen dat hoort bij een nettoloon van € 250 per

week. U gebruikt de witte weektabel van januari 2011. Omdat de loonheffingskorting

van toepassing is en de werknemer in 1975 geboren is, neemt

u de bedragen uit kolom 3 van de tabel. U begint uw berekening met een

brutoloon van 120% van het nettoloon. U ziet dat u zo een nettoloon van

250 in vier stappen herleidt tot een brutoloon van € 293,01.Uitgangspunten in dit voorbeeld:

Dit voorbeeld houdt geen rekening met bijvoorbeeld spaarloon, kostenvergoedingen,inhouding van pensioenpremies, loon in natura (zoals een

auto van de zaak) en dergelijke.

De werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een gedeeltevan de gedifferentieerde premie wga te verhalen op de werknemer.

Het werknemersdeel van de premie ww-Awf is 0%. Daarom is dit in hetvoorbeeld niet opgenomen.

Het Zvw-bijdragepercentage is 7,75% (over een maximumbijdrageloonvan € 642,82).

7.5 Eindheffing

De loonbelasting/premie volksverzekeringen die u normaal

gesproken op het loon van uw werknemer inhoudt, betaalt

u aan ons. Feitelijk betaalt de werknemer dus dit bedrag.

Maar over bepaalde vormen van loon betaalt u als werkgever

zelf de loonbelasting/premie volksverzekeringen: de

zogenoemde eindheffing. Loon waarover u eindheffing

betaalt, hoort niet tot het loon van de werknemer en staat

niet op zijn salarisstrook of jaaropgaaf. Het eindheffingsloon

hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de

inkomstenbelasting. De werknemer kan de eindheffing die

u over dit loon betaalt, niet verrekenen met de inkomstenbelasting/

premie volksverzekeringen.

Voor de eindheffing zijn er vier soorten tarieven:

• tabeltarief

• enkelvoudig tarief

• vast tarief van 15%, 20%, 25%, 30%, 45%, 52%, 75% of 80%

• vast bedrag van € 300 op jaarbasis

Welk tarief u gebruikt, hangt af van het soort loon waarover

u eindheffing betaalt (zie hoofdstuk 22).

Brutoloon

Grondslag

voor de Zvw

Zvw- vergoeding

Grondslag

voor de loonbelasting/

volksverzekeringen

Loonbelasting/

premie volksverzekeringen

Zvwbijdrage

Nettoloon Verschil

€ 300,00 € 300,00 € 23,25 € 323,25 € 44,46 € 23,25 € 255,54 € 5,54

€ 294,46 € 294,46 € 22,82 € 317,28 € 43,23 € 22,82 € 251,23 € 1,23

€ 293,23 € 293,23 € 22,72 € 315,95 € 43,01 € 22,72 € 250,22 € 0,22

€ 293,01 € 293,01 € 22,70 € 315,71 € 43,01 € 22,70 € 250,00 € 0,00

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 7 Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen | 80

7.6 Regels voor de samenvoeging

van lonen

Betaalt u een werknemer meerdere lonen uit tegenwoordige

dienstbetrekking?

Bijvoorbeeld twee lonen voor twee dienstbetrekkingen

of gewoon loon en een aanvulling op een wwuitkering.

Dan moet u voor de berekening van alle loonheffingen

rekening houden met het totaal van deze lonen. Dat

geldt voor een werknemer die u meerdere keren in dezelfde

aangifte loonheffingen opneemt, en voor een werknemer

voor wie u onder verschillende subnummers aangifte doet.

Voor de volgende situaties gelden specifieke regels voor het

samenvoegen:

• U betaalt een werknemer of uitkeringsgerechtigde

verschillende

lonen uit vroegere dienstbetrekking

(zie paragraaf

7.6.1).

• uwv laat een uitkering door u betalen (een zogenoemdewerkgeversbetaling of instantiebetaling) (zie paragraaf

7.6.2).


• uwv betaalt een uitkering rechtstreeks aan een (ex-)werknemer

van u en u betaalt een aanvulling (zie paragraaf

7.6.3).

7.6.1 U betaalt een werknemer of uitkeringsgerechtigde

verschillende lonen uit

vroegere dienstbetrekking

Als u een werknemer of uitkeringsgerechtigde verschillende

lonen uit vroegere dienstbetrekking betaalt, moet u die

lonen samenvoegen voor het berekenen van de grondslag

voor de loonbelasting/volksverzekeringen (zie paragraaf

7.1). U berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen

dus over het totaal. Dit geldt ook als u loon

uit vroegere dienstbetrekking van een andere werkgever

of uitkeringsinstantie doorbetaalt aan uw werknemer

of uitkeringsgerechtigde

en als u bepaalde verzekeringsuitkeringen

verstrekt die belast zijn voor de loonheffingen

(zie paragraaf

4.10).


Als u loon uit vroegere dienstbetrekking betaalt en de werknemer

uit de vroegere dienstbetrekking ook een aanspraak

heeft op uitkeringen op grond van een ziektekostenregeling,

moet u de waarde van die aanspraak bij het loon uit vroegere

dienstbetrekking tellen. U moet over het totaal loonbelasting/

premie volksverzekeringen berekenen.

U mag niet samenvoegen in de volgende situaties:

• U betaalt uitkeringen in verband met de Wet werk en

bijstand of de Wet investeren in jongeren. U mag deze

uitkering niet samenvoegen met loon uit vroegere

dienstbetrekking dat u voor een andere werkgever

of uitkeringsinstantie doorbetaalt.

• U betaalt een tegemoetkoming arbeidsongeschikten in

verband met de Wet tegemoetkoming chronisch zieken

en gehandicapten. U mag deze tegemoetkoming niet

samenvoegen met loon uit vroegere dienstbetrekking

dat u betaalt.

• U keert een eenmalige afkoopsom uit voor een ingegane

lijfrente of ingegane periodieke uitkering voor maximaal

€ 4.146. U mag deze afkoopsom niet samenvoegen met

loon uit vroegere dienstbetrekking dat u betaalt.

7.6.2 UWV laat een uitkering door u betalen

uwv maakt de bruto-uitkering aan u over, vermeerderd met

de werkgeverspremies van de werknemersverzekeringen en

de vergoeding van de bijdrage Zvw. U betaalt de uitkering

door aan de werknemer. Dit is een zogenoemde werkgeversbetaling

(zie ook paragraaf 4.2.2). U geeft daarbij eventueel

een aanvulling op die uitkering.

Er zijn twee situaties mogelijk:

• De werknemer is nog bij u in dienst. U betaalt de werknemer

nog loon en eventueel een aanvulling op de uitkering van

uwv. U gebruikt voor het totaal van de uitkering, het eventuele

gewone loon en de eventuele aanvulling de normale

regels voor de loonheffingen (zie voorbeeld 1 hierna).

• De werknemer is niet meer bij u in dienst. U betaalt de werknemer

eventueel nog wel een aanvulling op de uitkering van

uwv. U hoeft de premies werknemersverzekeringen alleen te

betalen over de uitkering, niet over de aanvulling. U berekent

de loonbelasting/premie volksverzekeringen

en de bijdrage

Zvw over het totaal van de uitkering en de eventuele aanvulling

(zie voorbeeld 2 hierna).

De werkgeverspremies en de vergoeding van de bijdrage Zvw

die uwv u betaalt, gelden als compensatie voor de premies

werknemersverzekeringen en de vergoeding van de bijdrage

Zvw die u moet betalen over het uitkeringsdeel. Het is

mogelijk dat de percentages die u moet gebruiken, afwijken

van de percentages die uwv gebruikt. Het verschil is voor u

een voor- of nadeel.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 7 Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen | 81

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld is de werknemer nog (gedeeltelijk) bij u in actieve dienst. U

betaalt hem daarvoor gewoon loon. U betaalt de WIA-uitkering van UWV

door en u betaalt de werknemer ook € 100 aanvulling op zijn uitkering.

Wat Bedrag Voor rekening van

Uitkering WIA € 1.000 UWV

Compensatie voor premies werknemersverzekeringen over uitkering € 100 UWV

Compensatie voor vergoeding bijdrage Zvw over uitkering € 70 UWV

UWV betaalt aan de werkgever € 1.000 + € 100 +€ 70 = € 1.170

(€ 1.000 voor doorbetalen

uitkering en € 170 ter compensatie

van kosten werkgever)

Werkgever betaalt uitkering door € 1.000

Werkgever betaalt loon € 500 werkgever

Werkgever betaalt aanvulling € 100 werkgever

Werkgever berekent grondslag voor premies werknemersverzekeringen

en bijdrage Zvw

€ 1.000 + € 500 + € 100 = € 1.600

Premies werknemersverzekeringen over de grondslag € 160 werkgever

Inhouding van bijdrage Zvw over de grondslag € 112 werknemer

(werkgever houdt in)

Vergoeding inhouding bijdrage Zvw € 112 werkgever

Werkgever berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen over € 1.600 + € 112 = € 1.712

U doet aangifte loonheffingen voor de premies werknemersverzekeringen,

de bijdrage Zvw en de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld is de werknemer niet meer bij u in actieve dienst. Maar u

betaalt hem nog wel een aanvulling op zijn uitkering.

In dit voorbeeld gaan we voor het gemak uit van de volgende percentages:

premies werknemersverzekeringen (totaal): 10%

werkgeversbijdrage Zvw: 7%

In dit voorbeeld gaan we voor het gemak uit van de volgende percentages:

premies werknemersverzekeringen (totaal): 10%

werkgeversbijdrage Zvw: 7%

Wat Bedrag Voor rekening van

Uitkering WIA € 1.000 UWV

Compensatie van premies werknemersverzekeringen over uitkering € 100 UWV

Compensatie van vergoeding bijdrage Zvw over uitkering € 70 UWV

UWV betaalt aan de werkgever € 1.000 + € 100 + € 70 = € 1.170

(€ 1.000 voor doorbetalen

uitkering en € 170 ter compensatie

van kosten werkgever)

Werkgever betaalt uitkering door € 1.000

Werkgever betaalt aanvulling € 200 werkgever

Werkgever berekent grondslag voor premies werknemersverzekeringen € 1.000

Premies werknemersverzekeringen over de grondslag € 100 werkgever

Werkgever berekent grondslag voor bijdrage Zvw € 1.000 + € 200 = € 1.200

Inhouding van bijdrage Zvw over de grondslag € 84 werknemer

(werkgever houdt in)

Vergoeding inhouding bijdrage Zvw € 84 werkgever

Werkgever berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen over € 1.000 + € 200 + € 84 = € 1.284

U doet aangifte loonheffingen voor de premies werknemersverzekeringen,

de ingehouden bijdrage Zvw en de loonbelasting/premie

volksverzekeringen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 7 Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen | 82

Als UWV de premies en bijdrage Zvw over de uitkering al heeft

betaald (instantiebetaling)

Het kan voorkomen dat uwv de premies werknemersverzekeringen

en de bijdrage Zvw over de uitkering zelf al

heeft aangegeven en betaald. Dan is er sprake van een

zogenoemde

instantiebetaling (zie ook paragraaf 4.2.2).

U hoeft dan het deel van de premies en bijdrage Zvw dat uwv

heeft betaald, niet te betalen. U hoeft ook geen bijdrage Zvw

meer te vergoeden. U houdt alleen loonbelasting/premie

volksverzekeringen in op de uitkering.Voorbeeld 3

In dit voorbeeld is de werknemer nog (gedeeltelijk) bij u in actieve dienst.

U betaalt hem daarvoor gewoon € 500 loon. Ook betaalt u hem € 100

aanvulling op zijn uitkering. In dit voorbeeld gaan we voor het gemak uit

van de volgende percentages:

premies werknemersverzekeringen (totaal): 10%

werkgeversbijdrage Zvw: 7%

Wat Bedrag Voor rekening van

Uitkering wia € 1.000 uwv

Premies werknemersverzekeringen over uitkering € 100 uwv

(zelf aangegeven en betaald)

Inhouding bijdrage Zvw € 70 werknemer (uwv houdt in en

betaalt zelf op aangifte)

Compensatie vergoeding bijdrage Zvw over uitkering € 70 uwv

uwv betaalt aan de werkgever om door te betalen:

• de uitkering (min de ingehouden bijdrage Zvw)

• vergoeding voor inhouding bijdrage Zvw

€ 930

+ € 70


€ 1.000

Werkgever betaalt uitkering en vergoeding bijdrage Zvw door € 930 + € 70 = € 1.000

Werkgever betaalt loon € 500 werkgever

Werkgever betaalt aanvulling op uitkering € 100 werkgever

Werkgever berekent grondslag voor premies werknemersverzekeringen

en bijdrage Zvw (is loon en aanvulling)

€ 500 + € 100 = € 600

Premies werknemersverzekeringen over de grondslag € 60 werkgever

Inhouding van bijdrage Zvw over de grondslag € 42 werknemer

(werkgever houdt in)

Vergoeding inhouding bijdrage Zvw € 42 werkgever

Werkgever berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen over:

• bruto-uitkering

• vergoeding bijdrage Zvw door uwv

• loon en aanvulling

• vergoeding bijdrage Zvw over loon en aanvulling

€ 1.000

€ 70


€ 600

+ € 42


€ 1.712

uwv geeft in een specificatie aan de werkgever door:

• de hoogte van de wia-uitkering

• de betaalde premies werknemersverzekeringen

• de vergoede bijdrage Zvw

U doet als volgt aangifte loonheffingen:

• Voor de werknemersverzekeringen vermeldt u alleen

het loon voor de werknemersverzekeringen en de diverse

premielonen (is het loon en de aanvulling) en de premies

die u daarover moet betalen.

• Voor de Zvw vermeldt u alleen het bijdrageloon (is het loon

en de aanvulling) en de daarop ingehouden bijdrage.

• Voor de loonbelasting/volksverzekeringen vermeldt u het

totale loon (uitkering + loon + aanvulling + vergoedingen

bijdrage Zvw) en de daarop ingehouden loonbelasting/

premie volksverzekeringen.7.6.3 UWV betaalt een uitkering rechtstreeks aan

een (ex-)werknemer van u en u betaalt een

aanvulling

uwv betaalt de uitkering rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde.

U betaalt als werkgever een aanvulling op

de uitkering. Er zijn twee situaties mogelijk:

• De werknemer is niet meer bij u in dienst. U hoeft over

de aanvulling geen premies werknemersverzekeringen te

betalen, omdat de werknemer niet meer bij u in dienst is.

U berekent de bijdrage Zvw en de loonbelasting/premie

volksverzekeringen over de aanvulling zonder rekening

te houden met de uitkering die uwv rechtstreeks aan uw

ex-werknemer betaalt.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 7 Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen | 83

• De werknemer is nog bij u in dienst. U moet over de

aanvulling

loonheffingen betalen. Bij de berekening van

de verschillende bedragen moet u op de onderstaande

manier rekening houden met de loonheffingen die uwv

al in de uitbetaling heeft verwerkt.

Op verzoek geeft uwv u de gegevens over de uitkering en de

berekende loonheffingen als u daarvoor een machtiging

hebt van uw werknemer.Rekening houden met de WW-franchise

Is de uitkering van uwv lager dan de ww-franchise, dan moet

u bij de berekening van de premie ww over uw aanvulling

rekening houden met het restant van deze franchise. Let er

daarbij op dat uwv aanspraak kan maken op (een deel van)

dat restant voor de vakantietoeslag die uwv nog gaat

uitbetalen.

Berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen

U berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen

over aanvullingen als volgt:

Totaalbedrag bruto-uitkering plus aanvulling

+ Uw vergoeding van de bijdrage Zvw op de aanvulling

+ Vergoeding uwv van de bijdrage Zvw op de uitkering

= Grondslag voor de loonbelasting/volksverzekeringen

U berekent de loonbelasting/premie volksverzekeringen

over deze grondslag met de loonbelastingtabellen. Van dit

bedrag trekt u de loonbelasting/premie volksverzekeringen

af die uwv heeft ingehouden. Het verschil houdt u in op de

aanvulling.

U boekt het volgende in de loonstaat (een model van de

loonstaat vindt u in bijlage 2 achter in dit handboek):

• kolom 3: de aanvulling

• kolom 15: de loonbelasting/premie volksverzekeringen

die u op de aanvulling inhoudt

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 8 Stap 8 Bedragen in de loonstaat boeken | 84

8 Stap 8 Bedragen in

de loonstaat boeken

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat bijhouden.

Op de loonstaat vult u de gegevens in die voor de loonheffingen

van belang zijn. In bijlage 2 van dit handboek vindt

u een modelloonstaat. De modelloonstaat bestaat uit

twee delen:

• een deel met rubrieken voor algemene gegevens

In deze rubrieken vult u de persoonlijke gegevens van

de werknemer in, de gegevens van uzelf, de gegevens

voor de tabeltoepassing en het loonheffingennummer

(zie paragraaf 8.1).

• een deel met kolommen voor specifieke gegevens

In deze kolommen vult u van elke loonbetaling alle

gegevens in, bijvoorbeeld loonbedragen, aftrekposten

en inhoudingen (zie paragraaf 8.2).

Voor sommige rubrieken en kolommen van de loonstaat

zijn er uitzonderingen voor bepaalde artiesten en beroepssporters.

Zie voor meer informatie de aparte Handleidingartiesten- en beroepssportersregeling. U kunt deze handleiding

downloaden van www.belastingdienst.nl.

8.1 Rubrieken loonstaat

De loonstaat heeft de volgende rubrieken:

• werknemer

• inhoudingsplichtige/werkgever

• gegevens voor de tabeltoepassing

• loonheffingennummerRubriek: werknemer

In deze rubriek vult u de persoonlijke gegevens van de werknemer

in. Een nieuwe werknemer moet deze gegevens vóór

zijn eerste werkdag bij u inleveren. Voor meer informatie

over het inleveren van deze gegevens zie paragraaf 2.3.

Als de persoonlijke gegevens veranderen, past u ze in de

loonstaat aan.

Rubriek: inhoudingsplichtige/werkgever

In deze rubriek vult u uw naam- en adresgegevens in.Rubriek: gegevens voor de tabeltoepassing

In deze rubriek vult u in of u voor de werknemer

de loonheffingskorting

toepast en vanaf welke datum.

In deze rubriek geeft u ook veranderingen daarin aan.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   55

 • 7.3.9 Aandachtspunten bij het gebruik van de tabellen
 • Vrijwillig hogere inhouding
 • Als u te veel of te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen hebt ingehouden
 • Belastingdienst
 • Brutoloon Grondslag voor de Zvw Zvw- vergoeding Grondslag voor de loonbelasting/
 • 7.6.1 U betaalt een werknemer of uitkeringsgerechtigde verschillende lonen uit vroegere dienstbetrekking
 • 7.6.2 UWV laat een uitkering door u betalen
 • Wat Bedrag Voor rekening van
 • 7.6.3 UWV betaalt een uitkering rechtstreeks aan een (ex-)werknemer van u en u betaalt een aanvulling
 • Rekening houden met de WW-franchise
 • Berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • Rubriek: inhoudingsplichtige/werkgever

 • Dovnload 2.98 Mb.