Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina19/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   55

10.2.10 U bent niet meer inhoudingsplichtig

Wanneer u kunt stoppen met aangifte doen als u niet meer

inhoudingsplichtig bent, leest u in paragraaf 14.1.

10.3 Controle van de aangifte

na verzenden

Uw digitale aangifte moet behalve aan fiscale eisen ook

aan technische eisen voldoen. Wij controleren eerst of

uw aangifte voldoet aan de technische eisen. Zo niet,

dan keuren wij uw aangifte af. Hieronder vindt

u in het kort onze controlemomenten en de berichten

die u daarover van ons kunt krijgen:

Fase 1: meteen bij binnenkomst

Doet u aangifte met aangifte- of administratiesofware, dan

controleren wij bij binnenkomst of uw bericht aan onze

technische eisen voldoet:

• Als uw bericht technisch niet juist is, dan krijgt degene die

dit bericht heeft verzonden, een Responsemessage Error.

Hierin staat wat er fout is. U moet de fout herstellen en

opnieuw aangifte doen, want u hebt geen aangifte gedaan.

• Als wij uw bericht kunnen ontvangen, krijgt degene

die het heeft verzonden, een Responsemessage

Acknowledgement: een melding dat wij een bericht

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 10 Stap 10 Loonheffingen aangeven en betalen | 95

binnen hebben gekregen dat aan bepaalde technische

vereisten voldoet. Hierna volgt fase 2.

Doet u aangifte met ons aangifteprogramma? Dan krijgt

u geen Responsemessages. Het programma controleert

namelijk al bij het invullen van de aangifte of aan de

technische eisen wordt voldaan. Is dat niet het geval,

dan krijgt u tijdens het invullen een foutmelding. U kunt de

aangifte pas verzenden als u de fout hebt verbeterd. Na het

verzenden krijgt u een melding op uw beeldscherm als wij

uw aangifte binnen hebben gekregen.

Fase 2: binnen 72 uur na binnenkomst (maar meestal vrijwel direct)

Doet u aangifte met aangifte- of administratiesofware, dan

controleren wij uiterlijk binnen 72 uur na binnenkomst uw

bericht op een aantal logische fouten, zoals:

• Bestaat het aangiftetijdvak? Bijvoorbeeld het aangiftetijdvak

2 januari tot en met 31 januari bestaat niet.

• Staan er letters in velden waarin wij alleen cijfers

verwachten?

• Zijn er uitsluitend toegestane coderingen gebruikt?

• Zijn de inkomstenverhoudingen uniek (zie paragraaf 10.2.5)?

• Bestaan de ingevulde datums? Bijvoorbeeld 30 februari

bestaat niet.

• Zitten er telfouten in de aangifte?

• Liggen de aanmaakdatum en -tijd van het bericht binnen

24 uur na het tijdstip waarop wij het bericht ontvangen

hebben?


Hebt u een Responsemessage Acknowledgement gekregen

en constateren wij bij bovenstaande controle geen fout(en),

dan krijgt u verder geen bericht. Constateren we wel fouten,

dan kunt u alsnog een Responsemessage Error krijgen.

Wij kunnen uw bericht dan niet in redelijkheid als aangifte

accepteren. U hebt dus nog geen aangifte gedaan. Herstel de

fout(en) en doe opnieuw aangifte. In de Responsemessage

Error staat welke fout(en) wij hebben geconstateerd. Per fout

geven we maximaal drie voorbeelden uit uw aangifte en

we geven aan hoe vaak wij die fout hebben geconstateerd.Let op!

Als u ruim op tijd aangifte doet en u van ons een Responsemessage

Error krijgt, kunt u die fout nog herstellen voordat de aangiftetermijn

voorbij is (zie paragraaf 11.2.1).

Doet u aangifte met ons aangifteprogramma? Dan krijgt u

geen Responsemessage Error. U krijgt tijdens het invullen al

een foutmelding als u een fout maakt. U kunt de aangifte

pas verzenden als u de fout hebt verbeterd. Na het verzenden

krijgt u een melding op uw beeldscherm als wij uw aangifte

binnen hebben gekregen.

Sommige fouten kunnen wij niet geautomatiseerd aan u

melden. In dat geval nemen wij telefonisch contact op met

de contactpersoon die in de aangifte staat. En de inhoudingsplichtige

krijgt een brief.

Hebt u binnen 72 uur geen bericht van ons gehad, dan

mag u ervan uitgaan dat wij uw aangifte kunnen verwerken.

U kunt dat controleren op het beveiligde gedeelte van

onze internetsite (zie paragraaf 10.2.7).

Fase 3: binnen twee weken na afloop van de aangiftetermijn

Als de aangiftetermijn voorbij is, controleren wij de

werknemersgegevens van uw aangifte. Als we dan nog

fouten constateren, krijgt u een brief met het verzoek

de fouten met een correctie bij een volgende aangifte

te herstellen (zie hoofdstuk 11).Meer informatie

Van www.belastingdienst.nl kunt u een aantal documenten

downloaden:

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifteloonheffingen

Deze brochure geeft een uitgebreide toelichting op ons

controleproces.

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifteloonheffingen

Hierin vindt u een toelichting op de foutcodes die

u tegenkomt in het schriftelijke foutenrapport.

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2011

Dit document, dat eigenlijk geschreven is voor softwareontwikkelaars,

behandelt uitgebreid alle rubrieken van

de aangifte loonheffingen.

10.4 Betalen

In deze paragraaf leest u hoe u loonheffingen betaalt

(paragraaf 10.4.1) en wanneer (paragraaf 10.4.2), en hoe

u ons vraagt om een teruggaaf van de omzetbelasting

te verrekenen met loonheffingen die u moet betalen

(paragraaf 10.4.3).

10.4.1 Hoe betalen?

U kunt loonheffingen op verschillende manieren betalen:

met de acceptgiro die bij de Mededeling loonheffingen aangifte

doen en betalen zit, digitaal, of per bank met uw eigen overschrijvingsformulieren.

Vermeld altijd het betalingskenmerk

dat staat in de mededeling en in de Aangiftebrief loonheffingen.

Het moment waarop uw betaling op onze rekening staat,

bepaalt of uw betaling op tijd is.

Betalingen aan ons doet u op rekeningnummer 2445588,

ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn. Als u digitaal

bankiert of betaalopdrachten automatisch vanuit uw

administratie aanmaakt, zorg er dan voor dat u het juiste

rekeningnummer en het juiste betalingskenmerk gebruikt.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 10 Stap 10 Loonheffingen aangeven en betalen | 96

U betaalt het bedrag dat in uw aangifte als te betalen

loonheffingen staat. Doordat uw boekhouding misschien

niet of anders afrondt, kan het bedrag in uw financiële

administratie afwijken van het bedrag in uw aangifte. Hoe

u in uw aangifte mag afronden, leest u in paragraaf 10.2.6.

Betaal altijd minimaal het bedrag van uw aangifte.

Zo voorkomt u een betaalverzuim(

boete).

Betalingskenmerk

Als u geen of een fout betalingskenmerk vermeldt, is het

mogelijk dat wij uw betaling niet of niet op tijd kunnen

verwerken. U kunt dan een naheffingsaanslag krijgen.

Het betalingskenmerk is voor iedere aangifte en aanslag

verschillend. Let er daarom goed op dat u altijd het betalingskenmerk

vermeldt dat hoort bij de aangifte of aanslag die

u betaalt, zéker als u de acceptgiro niet gebruikt. U vindt

het betalingskenmerk op de acceptgiro en voor aangiften

ook in de Aangiftebrief loonheffingen en de Mededeling loonheffingenaangifte doen en betalen. Weet u het betalingskenmerk

niet meer? Dan kunt u dat herleiden met de ‘Zoekhulp

betalingskenmerk’. U vindt deze module op

www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen met de

BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

10.4.2 Wanneer betalen?

De betaling moet op onze rekening staan op de datum die

staat in de Aangiftebrief loonheffingen en de Mededeling loonheffingen

aangifte doen en betalen. Als die datum valt op een

zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag,

dan moet u ervoor zorgen dat u vóór die datum betaald

hebt. Als tijdstip van betalen geldt namelijk de datum van

bijschrijving op onze bankrekening. Voor een overzicht

van de uiterste aangifte- en betaaldatums zie bijlage 4.

Betaal nooit voor het begin van het aangiftetijdvak, want

dan kunnen wij uw betaling niet verwerken.Let op!

Bij betaling via de bank ligt het tijdstip van betalen vaak een of meer dagen

later dan het tijdstip waarop het bedrag van uw rekening is afgeschreven.

10.4.3 Loonheffingen verrekenen met teruggaaf

omzetbelasting

Als u omzetbelasting terugkrijgt, dan kunt u de teruggaaf op

verzoek en onder bepaalde voorwaarden gebruiken voor het

betalen van uw aangifte loonheffingen. In het verzoek moet

u in ieder geval opnemen:

• over welk tijdvak u recht hebt op teruggaaf van

omzetbelasting

• met welke aangifte loonheffingen wij de teruggaaf

moeten verrekenen

• de aangiftenummers van de aangifte omzetbelasting en

de aangifte loonheffingen

• een machtiging dat wij de bedragen met elkaar mogen

verrekenen

U mag de teruggaaf omzetbelasting verrekenen met de

aangifte loonheffingen die eindigt in dezelfde maand als

de aangifte omzetbelasting waarvoor u de teruggaaf krijgt.

Alleen als die aangifte omzetbelasting eindigt op 31 december,

mag u ook nog verrekenen met de twaalfde vierwekenaangifte

loonheffingen (ook als deze eindigt in november).

Voorbeeld

De aangifte omzetbelasting over het tweede kwartaal mag u verrekenenmet de aangifte loonheffingen over juni of de zesde vierwekenperiode

(want de zesde vierwekenperiode eindigt in juni).

De aangifte omzetbelasting over december mag u verrekenen met deaangifte loonheffingen over december, de dertiende of de twaalfde

vierwekenperiode.

Het bedrag van de teruggaaf verrekenen wij rechtstreeks

met het bedrag van de aangifte loonheffingen. Voor meer

informatie over deze verrekening kunt u contact opnemen

met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

10.5 Boetes

Bent u te laat met aangifte doen of betalen, dan is er sprake

van een verzuim en kunt u een verzuimmededeling of een

boete krijgen. Eventueel krijgt u een naheffingsaanslag.

De volgende situaties zijn mogelijk:

U betaalt te laat, niet of te weinig (betaalverzuim,

zie paragraaf 10.5.1).

• U doet geen of te laat aangifte (aangifteverzuim,

zie paragraaf 10.5.2).

• Er is een samenloop van betaal- en aangifteverzuim

(zie paragraaf 10.5.3).

• U doet onjuist of onvolledig aangifte (aangifteverzuim,

zie paragraaf 10.5.4).

• Er zijn uitzonderlijke of bijzondere situaties

(zie paragraaf 10.5.5).10.5.1 U betaalt te laat, niet of te weinig

(betaalverzuim)

Als u de aangifte te laat betaalt, of u betaalt niet of te weinig,

geldt het volgende.

U betaalt te laat

U betaalt te laat als uw betaling bij ons binnenkomt na de

uiterste betaaldatum. Of u een boete krijgt, hangt ervan af

of u betaalt binnen of buiten de coulancetermijn. Die

termijn begint na de uiterste betaaldatum en eindigt

zeven kalenderdagen

na de uiterste betaaldatum. Er zijn

drie mogelijkheden:

• U betaalt te laat, maar binnen de coulancetermijn.

In dit geval zijn er twee mogelijkheden:

• U betaalde de vorige aangifte op tijd en volledig.

Dan krijgt u geen betaalverzuimboete. U krijgt wel

een verzuimmededeling.

• U betaalde de vorige aangifte niet op tijd of nietBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 10 Stap 10 Loonheffingen aangeven en betalen | 97

volledig. Dan krijgt u een betaalverzuimboete van

2% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum

van € 50 en een maximum van € 4.920.

• U betaalt te laat en na de coulancetermijn.

In dit geval krijgt u een betaalverzuimboete van 2% van

het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50

en een maximum van € 4.920.

• U betaalt te laat en deels binnen en deels na de

coulancetermijn.

In dit geval krijgt u voor het totale te laat betaalde bedrag

(het totaal van het bedrag dat u binnen en na de coulancetermijn

hebt betaald) een betaalverzuimboete van 2%, met

een minimum van € 50 en een maximum van € 4.920.U betaalt niet of te weinig

Wij controleren of u het bedrag dat u volgens uw aangifte

moet betalen, daadwerkelijk hebt betaald. Hebt u op het

moment waarop wij controleren (een deel van) uw aangifte

niet betaald? Dan krijgt u voor het niet-betaalde bedrag een

naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete van 2% van

het niet-betaalde bedrag en 2% van een eventueel te laat

betaald bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum

van € 4.920.

Let op!

Als u door een correctie een bedrag moet bijbetalen, is er meestal

ook sprake van een betaalverzuim. Zie voor meer informatie hierover

paragraaf 11.5.2.

10.5.2 U doet geen of te laat aangifte

(aangifteverzuim)

Voor het op tijd doen van aangifte geldt een coulancetermijn

van zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum.

Als uw aangifte binnen deze termijn bij ons binnen is,

krijgt u geen boete. Als de aangifte later of helemaal niet

bij ons binnenkomt, dan krijgt u een boete van € 61.10.5.3 Samenloop van betaal- en

aangifteverzuim

Wij stellen betaal- en aangifteverzuimen los van elkaar vast.

Daarom kunnen deze verzuimen voor hetzelfde tijdvak

samenlopen.10.5.4 U doet onjuist of onvolledig aangifte

(aangifteverzuim)

Als u onjuist of onvolledig aangifte hebt gedaan, kunt u een

aangifteverzuim met een boete van € 61 krijgen. Voorlopig

gaan wij terughoudend om met het opleggen van deze

aangifteverzuimboetes.

10.5.5 Uitzonderlijke of bijzondere situaties

Soms wijken wij af van de boetes van paragraaf 10.5.1

(betaalverzuim),

10.5.2 (aangifteverzuim voor geen of

te late aangifte) en 10.5.4 (aangifteverzuim voor onjuiste

of onvolledige aangifte).Hogere verzuimboetes

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij hogere verzuimboetes

vaststellen: voor een aangifteverzuim voor geen of te laat

aangifte doen en voor een aangifteverzuim voor een onjuiste

of onvolledige aangifte maximaal € 1.230, en voor een

betaalverzuim maximaal 10% van de te laat of niet-betaalde

loonheffingen met een maximum van € 4.920. Een uitzonderlijk

geval is bijvoorbeeld wanneer u keer op keer geen

of te laat aangifte doet, onjuist of onvolledig aangifte doet,

of niet of te laat betaalt.Vergrijpboete

In plaats van een betaalverzuimboete kunt u ook een

vergrijpboete krijgen. Dan moet er wel sprake zijn van

grove schuld of (voorwaardelijke) opzet. Voordat u een

vergrijpboete krijgt, sturen wij u een brief waarin wij

aangeven waarom wij vinden dat er sprake is van grove

schuld of (voorwaardelijke) opzet. U kunt daar nog op

reageren voordat wij de boete definitief vaststellen.Te laat aangemeld als inhoudingsplichtige

Als u zich niet of te laat hebt aangemeld als inhoudingsplichtige,

betaalt u de loonheffingen te laat. Daarvoor

kunt u een boete krijgen van maximaal 10% van het te laat

betaalde bedrag. Als u ook nog loonheffingen moet betalen

over tijdvakken van kalenderjaren die voorbij zijn, moet u

heffingsrente betalen.

10.6 Aansprakelijkheid

Hebt u geen of te weinig loonheffingen betaald, dan krijgt u

voor de bedragen die u moet betalen, een naheffingsaanslag.

Soms kunnen wij deze bedragen ook van anderen invorderen.

Wij stellen anderen dan aansprakelijk voor de bedragen

die u moet betalen. Degenen die wij aansprakelijk kunnen

stellen, zijn:

• inleners van personeel (zie paragraaf 10.6.1)

• bestuurders van vennootschappen, verenigingen,

stichtingen

en buitenlandse rechtspersonen

(zie paragraaf 10.6.2)

• aannemers in een keten (zie paragraaf 10.6.3)

Degene die wij aansprakelijk stellen, kan daartegen

bezwaar maken. Ook kan hij bezwaar maken tegen de

hoogte van het bedrag waarvoor wij hem aansprakelijk

stellen (zie paragraaf 10.6.4).10.6.1 Inleners van personeel

Als u personeel inleent, bijvoorbeeld een uitzendkracht,

blijft de dienstbetrekking tussen de werknemer en zijn

uitlener (het uitzendbureau) bestaan, ook al werkt de

werknemer onder uw leiding of toezicht. Over het loon dat

de werknemer krijgt voor de werkzaamheden die hij voor u

doet, moet de uitlener loonheffingen berekenen en

betalen. Doet de uitlener dat niet, dan bent u hoofdelijkBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 10 Stap 10 Loonheffingen aangeven en betalen | 98

aansprakelijk voor deze loonheffingen. Als wij u aansprakelijk

stellen, dan krijgt u van ons een beschikking.

Als inlener kunt u zich tegen de aansprakelijkstelling vrijwaren

door een g-rekening te gebruiken (zie paragraaf 10.6.5).

10.6.2 Bestuurders van vennootschappen,

verenigingen, stichtingen en buitenlandse

rechtspersonen

Een bestuurder is aansprakelijk voor de betaling van een

aantal belastingen en premies als hij bestuurder is van een

van de volgende rechtspersonen:

• een vennootschap (bv of nv)

• een vereniging die aangifte vennootschapsbelasting

moet doen

• een stichting die aangifte vennootschapsbelasting

moet doen

• een buitenlandse rechtspersoon die in Nederland

aangifte vennootschapsbelasting moet doen

Wij kunnen een bestuurder bijvoorbeeld aansprakelijk stellen

voor de loonheffingen en de omzetbelasting. Een bedrijfspensioenfonds

kan de bestuurder aansprakelijk stellen voor de

niet-betaalde premies voor een verplicht bedrijfspensioenfonds.

Meldingsplicht bij betalingsproblemen

Als een rechtspersoon de belasting- of premieschulden

niet kan betalen, moet de bestuurder dit bij ons melden en,

als u schulden hebt bij een bedrijfspensioenfonds, ook bij

die instantie. Als er meer bestuurders zijn, is het voldoende

dat een van hen de betalingsproblemen meldt. Gebruik

hiervoor het formulier Melding van betalingsonmacht bij

belastingen en premies. Dit formulier kunt u downloaden

van www.belastingdienst.nl.Let op!

Het melden van betalingsproblemen staat los van een eventueel verzoek

om een betalingsregeling. U moet een betalingsregeling apart aanvragen.

Gebruik daarvoor het formulier ‘Verzoek Betalingsregeling en uitstel

van betaling van belasting en/of premie’. Dit formulier kunt u downloaden

van www.belastingdienst.nl.

Meer informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid en

de meldingsplicht bij betalingsproblemen vindt u in de

brochure Aansprakelijkheid van bestuurders. U kunt deze

brochure ophalen bij de kantoren van de bedrijfspensioenfondsen,

downloaden van www.belastingdienst.nl,

of opvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

10.6.3 Aannemers in een keten

Bent u aannemer in een keten (hoofdaannemer, onderaannemer,

onderonderaannemer) en besteedt u werk uit aan

een onderaannemer, dan kunnen wij u aansprakelijk stellen

voor de betaling van de loonheffingen van uw onderaannemer

of diens onderaannemer. Dit is de zogenoemde

ketenaansprakelijkheid. Als aannemer kunt u zich tegen

die aansprakelijkheid vrijwaren door een g-rekening te

gebruiken (zie paragraaf 10.6.5).

Als wij u aansprakelijk stellen, dan krijgt u van ons een

beschikking. Meer informatie over de aansprakelijkheid

van aannemers vindt u in de brochure Aansprakelijkheidvoor loonheffingen bij onderaanneming. U kunt deze brochure

downloaden van www.belastingdienst.nl of opvragen

bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

10.6.4 Bezwaar tegen aansprakelijkstelling

en bedrag

Als wij u aansprakelijk stellen, kunt u in één brief bezwaar

maken tegen de aansprakelijkstelling én tegen de hoogte

van het bedrag waarvoor wij u aansprakelijk stellen. Uw

bezwaar moet binnen zes weken na de aansprakelijkstelling

bij ons binnen zijn. Wij heroverwegen dan de aansprakelijkstelling.

U krijgt bericht over onze beslissing.

10.6.5 G-rekening

Het bedrijf waarvan u personeel inleent (de uitlener), of uw

onderaannemer kan een overeenkomst sluiten met ons en

een bank om een geblokkeerde rekening, een g-rekening,

bij een bank te openen. Om uw aansprakelijkheid voor de

loonheffingen te beperken, kunt u een gedeelte van de

factuur van uw uitlener of onderaannemer op deze

g-rekening storten. Wij gaan er dan van uit dat deze storting

bedoeld is voor de loonheffingen die uw uitlener of onderaannemer

moet betalen. U moet dat bedrag dus goed inschatten.

Voor dat bedrag zullen wij u niet aansprakelijk stellen.

De uitlener of onderaannemer gebruikt zijn g-rekening om

zijn eigen aangifte loonheffingen te betalen of om door te

storten naar een g-rekening van een uitlener of onderaannemer

van hemzelf.

Aan het gebruik van een g-rekening zijn wel enkele voorwaarden

verbonden. Meer informatie over de aansprakelijkheid

en het aanvragen en gebruik van een g-rekening vindt

u in de brochure Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming.

U kunt de brochure en het formulier Aanvraagg-rekening downloaden van www.belastingdienst.nl. Of bel

de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

10.7 Aangiften pseudo-eindheffing

Voor het doen van aangifte pseudo-eindheffing en het

betalen daarvan gelden speciale regels. U vindt ze in deze

paragraaf.10.7.1 Aangifte pseudo-eindheffing voor

excessieve vertrekvergoedingen

U moet 30% pseudo-eindheffing betalen over het excessieve

deel van vertrekvergoedingen van werknemers die bij u uit

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 10 Stap 10 Loonheffingen aangeven en betalen | 99

dienst gaan. Dit geldt in 2011 alleen als het toetsloon meer

is dan € 522.000 en voor zover de vertrekvergoeding hoger

is dan het toetsloon. Hoe u het toetsloon en het excessieve

deel van de vertrekvergoeding berekent, kunt u lezen in

de Toelichting excessievevertrekvergoeding. U kunt deze toelichting

downloaden

van www.belastingdienst.nl. Zie ook paragraaf

22.11.1.


Moet u over het excessieve deel van de vertrekvergoeding

van een van uw werknemers aangifte doen? Dan moet dit

in het aangiftetijdvak waarin de dienstbetrekking eindigt.

Als u na het einde van de dienstbetrekking nog een deel

van de vertrekvergoeding toekent, moet u op dat moment

opnieuw de berekening maken en opnieuw aangifte doen.

U doet afzonderlijk aangifte met het formulier Aangifte

loonheffingen

pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding.

Dit formulier vraagt u schriftelijk aan bij:

Belastingdienst/Amsterdam

Afdeling pseudo-eindheffing

Antwoordnummer 45977

1050 wh Amsterdam

Vermeld in uw brief in ieder geval:

• uw naam

• uw loonheffingennummer

• de naam van de contactpersoon voor deze aangifte

• het telefoonnummer van de contactpersoon

• het adres waar wij het aangifteformulier naartoe

moeten sturen

• het aangiftetijdvak waarin u de vertrekvergoeding

hebt toegekend

• het aantal werknemers voor wie u aangifte wilt doen

Als u de aangifte hebt ingevuld, stuurt u deze terug naar

Belastingdienst/Amsterdam. Wacht met betalen tot u van

ons een naheffingsaanslag met acceptgiro krijgt.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   55

 • Fase 1: meteen bij binnenkomst
 • Belastingdienst
 • Fase 2: binnen 72 uur na binnenkomst (maar meestal vrijwel direct)
 • Fase 3: binnen twee weken na afloop van de aangiftetermijn
 • 10.4.3 Loonheffingen verrekenen met teruggaaf omzetbelasting
 • 10.5.1 U betaalt te laat, niet of te weinig (betaalverzuim)
 • U betaalt niet of te weinig
 • 10.5.2 U doet geen of te laat aangifte (aangifteverzuim)
 • 10.5.3 Samenloop van betaal- en aangifteverzuim
 • 10.5.5 Uitzonderlijke of bijzondere situaties
 • Te laat aangemeld als inhoudingsplichtige
 • 10.6.1 Inleners van personeel
 • 10.6.2 Bestuurders van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en buitenlandse rechtspersonen
 • Meldingsplicht bij betalingsproblemen
 • 10.6.3 Aannemers in een keten
 • 10.6.4 Bezwaar tegen aansprakelijkstelling en bedrag
 • 10.7.1 Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen

 • Dovnload 2.98 Mb.