Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina2/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

19 Vervoer en reiskosten 188

19.1 Reizen met een eigen auto, motor,

(brom)fiets enzovoort 188

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

19.1.1 Onbelaste vergoeding van maximaal

€ 0,19 per kilometer 188

19.1.2 Vaste vergoeding 189

19.1.3 Vergoeding totale autokosten 190

19.1.4 Vergoeding hoger dan € 0,19 per kilometer

en andere vergoedingen 190

19.1.5 Vergoedingen administreren en bewaren 191

19.2 Reizen met openbaar vervoer 191

19.2.1 Vergoeden van de kosten 192

19.2.2 Verstrekken van vervoerbewijzen 193

19.2.3 Ter beschikking stellen van vervoerbewijzen 194

19.2.4 Vervoer van en naar een station of halte 194

19.2.5 Reisaftrek voor de inkomstenbelasting 194

19.2.6 Schema openbaar vervoer 195

19.3 Reizen met een personenauto van de zaak 197

19.3.1 Begrip ‘personenauto’ 197

19.3.2 Regeling voor privégebruik auto 197

19.3.3 Wachtdienstregeling 198

19.3.4 Hoogte privégebruik en eigen bijdrage

werknemer 198

19.3.5 Privégebruik en weinig of geen loon in geld 200

19.3.6 Grondslag voor de bijtelling privégebruik auto 200

19.3.7 Een deel van het kalenderjaar een auto ter

beschikking stellen 201

19.3.8 In de loop van het kalenderjaar een andere

auto ter beschikking stellen 201

19.3.9 Meer dan een auto tegelijk ter beschikking

stellen 202

19.3.10 Auto’s die ingericht en uiterlijk herkenbaar

zijn voor bepaalde diensten 202

19.3.11 (Collectieve) afspraak over privégebruik

met de Belastingdienst 202

19.3.12 Geen bijtelling bij maximaal 500 kilometer

privégebruik 202

19.3.13 Verklaring geen privégebruik auto 203

19.3.14 Wijzigen of intrekken Verklaring geen

privégebruik auto 203

19.3.15 Rittenregistratie 204

19.3.16 Ander bewijs 205

19.3.17 Auto’s van vijftien jaar en ouder 206

19.3.18 Bijtelling privégebruik auto voor de

autobranche 206

19.3.19 Gevolgen bijtelling voor loongerelateerde

regelingen 206

19.3.20 Verwerking privégebruik auto in de aangifte

loonheffingen 206

19.3.21 Schema ter beschikking gestelde

personenauto 208

19.4 Reizen met een bestelauto van de zaak 209

19.4.1 Begrip ‘bestelauto’ 209

19.4.2 Verbod privégebruik bestelauto 209

19.4.3 Gebruik bestelauto buiten werktijd

niet mogelijk 209

19.4.4 Bestelauto (bijna) uitsluitend geschikt

voor vervoer van goederen 209

19.4.5 Berekening van de bijtelling 210

19.4.6 Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto 210

19.4.7 Verklaring geen privégebruik auto 210

19.4.8 Vereenvoudigde rittenregistratie 210

19.4.9 Schema ter beschikking gestelde bestelauto 211

19.5 Reizen met een ander vervoermiddel van de zaak 212

19.6 Reizen met een taxi, boot of vliegtuig 212

19.7 Fietsen 212

19.7.1 Vergoeden van een fiets 212

19.7.2 Verstrekken van een fiets 212

19.7.3 Ter beschikking stellen van een fiets 213

19.7.4 Met de fiets samenhangende zaken

en fietsverzekering 213

19.7.5 Schema fiets 214

19.7.6 Personeelslening voor (elektrische) fiets

of elektrische scooter 214

19.8 Carpoolregeling 214

19.8.1 Uw werknemer reist met een eigen auto 215

19.8.2 Uw werknemer reist met een auto van de zaak 215

19.9 Vervoer vanwege de werkgever 215

19.10 Parkeergelegenheid 215

19.10.1 Uw werknemer reist met een eigen

vervoermiddel 215

19.10.2 Uw werknemer reist met een vervoermiddel

van de zaak 216

19.11 Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek 216

19.12 Tijdelijk ander vervoer door wegwerkzaamheden

216


20 Spaarregelingen 217

20.1 Spaarloonregeling 217

20.1.1 Effectensparen 218

20.1.2 Toegestane bestedingen bij een spaarloonregeling

218

20.1.3 Beëindiging deelname aan een spaarloonregeling220

20.1.4 Administratieve verplichtingen bij een

spaarloonregeling 220

20.1.5 Boeking in de loonstaat 220

20.1.6 Geen samenloop met levensloopregeling 220

20.2 Levensloopregeling 220

20.2.1 Sparen in levensloopregeling 220

20.2.2 Overgangsregeling oudere werknemers 221

20.2.3 Deeltijd, demotie en loonsverlaging 221

20.2.4 Bijdrage werkgever 221

20.2.5 Geen samenloop met spaarloonregeling 221

20.2.6 Schriftelijk vastleggen 222

20.2.7 Opnemen uit levenslooptegoed 222

20.2.8 Overlijden van de werknemer 223

20.2.9 Levensloopverlofkorting 223

20.2.10 Levensloopregeling en pensioen 223

20.2.11 Ouderschapsverlofkorting 223

20.2.12 Deelname directeur-grootaandeelhouder

aan levensloopregeling 223

20.2.13 Meer informatie 223Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011

21 Heffingskortingen 224

21.1 Loonheffingskorting 224

21.2 Algemene heffingskorting 225

21.3 Arbeidskorting 225

21.4 Ouderenkorting 226

21.5 Alleenstaande-ouderenkorting 226

21.6 Jonggehandicaptenkorting 226

21.7 Levensloopverlofkorting 22622 Eindheffingen 228

22.1 Naheffingsaanslagen 228

22.2 Tijdelijke knelpunten van ernstige aard 230

22.3 Publiekrechtelijke uitkeringen 230

22.4 Bezwaarlijk te individualiseren loon 230

22.5 Loon met een bestemmingskarakter 231

22.6 Spaarloon 232

22.7 Geschenken in natura 232

22.8 Bovenmatige kostenvergoedingen

en verstrekkingen 232

22.9 VUT-regelingen 233

22.10 Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s 233

22.11 Pseudo-eindheffingen 233

22.11.1 Pseudo-eindheffing voor excessieve

vertrekvergoedingen 233

22.11.2 Pseudo-eindheffing bij backservice 233

22.12 Werkkostenregeling 234

22.13 Eindheffing berekenen 234

22.13.1 Tabeltarief 234

22.13.2 Enkelvoudig tarief 235

22.13.3 Vast tarief van 15%, 20%, 25%, 30%, 45%,

52%, 75% of 80% 235

22.13.4 Vast bedrag van € 300 op jaarbasis 235

23 Afdrachtverminderingen 236

23.1 Algemeen 236

23.1.1 Begrip ‘werknemer’ 236

23.1.2 Loontijdvak 236

23.1.3 Loon en toetsloon 237

23.1.4 Deeltijdfactor 237

23.1.5 Samenloop van meerdere afdracht-

verminderingen 238

23.1.6 Verrekening in de aangifte loonheffingen 238

23.1.7 53e week 239

23.2 Afdrachtvermindering onderwijs 239

23.2.1 Werknemer die beroepspraktijkvorming

van de beroepsbegeleidende leerweg volgt 239

23.2.2 Werknemer die is aangesteld als assistent of

onderzoeker in opleiding of als promovendus 240

23.2.3 Werknemer die is aangesteld bij een

privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO 241

23.2.4 Werknemer die werk doet in het kader

van een initiële opleiding in het hoger

beroepsonderwijs (hbo) 241

23.2.5 Werknemer die (ex-)werkloze is met

scholing tot startkwalificatieniveau 242

23.2.6 Leerling die een leer-werktraject in het

derde of vierde jaar van de basisberoepsbegeleidende

leerweg van het vmbo volgt 242

23.2.7 Stagiair die stage loopt in het kader van

een beroepsopleiding in de beroeps-

opleidende

leerweg op mbo-niveau 1 of 2 243

23.2.8 Werknemer die een EVC-procedure volgt 243

23.3 Afdrachtvermindering speur- en

ontwikkelingswerk 244

23.3.1 Toepassing van de afdrachtvermindering s&o 244

23.3.2 Hoogte afdrachtvermindering 244

23.3.3 Afdrachtvermindering verrekenen in aangifte 245

23.3.4 Correctie-s&o-verklaring 245

23.3.5 Administratieve verplichtingen 246

23.3.6 Samenloop met andere afdrachtverminderingen

246

23.4 Afdrachtvermindering zeevaart 24623.4.1 Toepassing van de afdrachtvermindering 246

23.4.2 Hoogte afdrachtvermindering 246

23.4.3 Administratieve verplichtingen 246

23.4.4 Samenloop met andere afdrachtverminderingen

247

24 Personeel aan huis 248

24.1 Wat zijn huishoudelijke werkzaamheden? 248

24.2 Dienstverlening aan huis 248

24.3 Vereenvoudigde regeling voor personeel

aan huis 249

24.3.1 Aanmelden als werkgever 249

24.3.2 Identiteit vaststellen 249

24.3.3 Opgaaf gegevens voor de loonheffingen 249

24.3.4 Loonadministratie voeren 250

24.3.5 Loonstaat aanleggen 250

24.3.6 Loonheffingen berekenen 252

24.3.7 Loonheffingen inhouden en betalen 252

24.3.8 Jaaropgaaf personeel aan huis invullen

en geven 253

24.3.9 Hulpstaten 254

24.4 Vrijstelling voor buitenlandse au pairs 25425 Gemoedsbezwaarden 255

25.1 De werknemer is gemoedsbezwaard

voor de volksverzekeringen en de Zvw 255

25.2 De werknemer is gemoedsbezwaard

voor de werknemersverzekeringen 256

25.3 De werkgever is gemoedsbezwaard voor

de volksverzekeringen en de Zvw en/of

de werknemersverzekeringen

256

25.4 Te veel betaalde premie- en/of bijdragevervangendeloonbelasting 256

25.5 Premiekorting of -vrijstelling 257

25.6 Aangifte loonheffingen en jaaropgaaf 257

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 

Tarieven, bedragen en percentages

vanaf 1 januari 2011 258

Adressenlijst 273

Afkortingenlijst 274

Verklarende woordenlijst 275

Bijlage 1 Uitzonderingen op het uniforme

loonbegrip 279

Bijlage 2 Model loonstaat 280

Bijlage 3 Codes voor de aangifte

loonheffingen 2011 281

Bijlage 4 Tijdvakcodes, aangifte- en

betaaldatums 289

Bijlage 5 Jaaropgaaf 2011 290

Bijlage 6 Model opgaaf gegevens voor

de loonheffingen 291

Register 292

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Introductie | 13

Introductie

Voor wie is dit handboek bestemd?

Dit handboek is bestemd voor iedereen die te maken heeft

met de inhouding en afdracht van loonbelasting/premie

volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen

en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

(hierna: bijdrage Zvw). Het handboek is dus voor u bedoeld

als u werkgever bent of inhoudingsplichtige bij een

uitkeringsinstantie, maar bijvoorbeeld ook als u bij een

loonadministratie werkt.

Leeswijzer

De opbouw van dit handboek is als volgt. In deze introductie

leggen we eerst in het kort de belangrijkste begrippen

uit voor de loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen,

premies werknemersverzekeringen en bijdrage

Zvw). Verder gaan we in op wat u moet doen om tot een

juiste afdracht te komen. Dit traject komt daarna uitgebreid

aan de orde in het Stappenplan (deel 1). Tot slot behandelen

we een aantal thema’s over bijzondere regelingen voor de

loonheffingen (deel 2).

Achter in het handboek vindt u een aantal bijlagen, waaronder

de tarieven, bedragen en percentages voor 2011. DeNieuwsbrief Loonheffingen 2011 en het loonheffingennieuws tot

en met december 2010 zijn ook in dit handboek verwerkt.

Wat zijn loonheffingen?

De loonheffingen zijn:

• loonbelasting en premie volksverzekeringen

• premies werknemersverzekeringen

• bijdrage Zvw

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen heft en betaalt

u in één bedrag. Daar waar verschil is tussen de loonbelasting

en premie volksverzekeringen, hebben we dat

duidelijk vermeld.

De loonbelasting/premie volksverzekeringen is een

voorheffing op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Dit betekent het volgende:

• De verstrekker van het loon of de uitkering houdt de

loonbelasting/premie volksverzekeringen in. De

verstrekker noemen we de inhoudingsplichtige.

• De ontvanger van het loon of de uitkering hoeft door de

inhouding geen of minder inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen te betalen. De ontvanger noemen

we de werknemer.

De loonbelasting/premie volksverzekeringen is in het

algemeen een werknemersschuld. Maar er zijn uitzonderingen,

waaronder de eindheffing (zie ook hoofdstuk 22).

De volksverzekeringen zijn:

• Algemene ouderdomswet (aow)

• Algemene nabestaandenwet (Anw)

• Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz)

• Algemene kinderbijslagwet (akw)

De Sociale Verzekeringsbank voert de meeste volksverzekeringen

uit. Deze instantie is verantwoordelijk voor de uitkeringen

op grond van de volksverzekeringen, maar is niet

verantwoordelijk voor de heffing. Dat is de Belastingdienst.

De ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen

draagt u in één bedrag aan ons af. Voor de akw hoeft u geen

premie te betalen.Premies werknemersverzekeringen

Naast loonbelasting/premie volksverzekeringen moet

u premies werknemersverzekeringen inhouden. De werknemersverzekeringen

zijn:


• Ziektewet (zw)

• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia)

• Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao)

• Werkloosheidswet (ww)

Wij zorgen voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen.

Het bedrijfs- en beroepsleven is voor de

uitvoering van de werknemersverzekeringen ingedeeld in

sectoren. U bent als werkgever van rechtswege bij een sector

aangesloten.

De werknemersverzekeringen geven werknemers onder

bepaalde voorwaarden recht op een uitkering. uwv verzorgt

de uitkeringen.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Introductie | 14

U moet als werkgever premies voor de werknemersverzekeringen

betalen. U mag een deel van het wga-premiebedrag

inhouden op het nettoloon van de werknemer, maar dat is

geen verplichting.

De premie zw is opgenomen in de premie ww en wordt dus

niet apart geheven. Voor 2011 is het werknemersdeel van de

ww-premie op 0% vastgesteld. Als werkgever betaalt u de

premies aan ons.
Bijdrage Zvw

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een werknemer bij een zorgverzekeraar een nominale premie betalen voor zijn ziektekostenverzekering. Daarnaast moet u een bijdrage Zvw inhouden op het loon van de werknemer.

Als de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet of bepaalde uitkeringen, dan moet u de bijdrage Zvw aan hem vergoeden. De vergoeding is belast als loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen, maar onbelast voor de overige loonheffingen. Voor de werknemer betekent dit dat hij van u de bijdrage Zvw vergoed krijgt, maar dat de loonbelasting/premie volksverzekeringen over deze vergoeding wel voor zijn rekening komt.
Wanneer krijgt u te maken met

loonheffingen?

In het algemeen moet u loonheffingen gaan berekenen

en inhouden en premies werknemersverzekeringen gaan

betalen als iemand bij u in dienstbetrekking gaat werken.

Het maakt niet uit of de medewerker een vaste dienstbetrekking

heeft. Ook bijvoorbeeld een losse hulpkracht,

vakantiewerker of zaterdaghulp kan bij u in dienstbetrekking

zijn. U moet ook loonheffingen inhouden bij onder meer

thuiswerkers, commissarissen van lichamen, kinderen die

meewerken in de onderneming van hun ouders, beroepssporters

en artiesten.

Als u niet verplicht bent om loonbelasting/premie volksverzekeringen

in te houden, kunt u samen met uw medewerker

ervoor kiezen om de regels voor de loonbelasting/

volksverzekeringen vrijwillig toe te passen.

Daarnaast valt een aantal uitkeringen, zoals de aowuitkering

en pensioenen, onder de loonbelasting/

volksverzekeringen.

Zie hoofdstuk 1 voor meer informatie over de dienstbetrekking.

Als u twijfelt of u loonheffingen moet inhouden

en afdragen, vraag dan nadere informatie bij ons.

Aanmelden en gegevens administreren

Wanneer u loonheffingen moet gaan inhouden en

afdragen, moet u vóór de eerste werkdag aan de volgende

verplichtingen voldoen:

• U moet de gegevens voor de loonheffingen van uw

werknemer ontvangen.

• U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen.

Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt,

moet u zich ook als werkgever bij ons aanmelden.

Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over het administreren

van gegevens van de werknemer.

Loonadministratie aanleggen

en onderhouden

Als u een of meer werknemers in dienst neemt, moet u een

loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie

moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nodig voor

een juiste berekening van de loonheffingen en om de juiste

gegevens aan ons te kunnen verstrekken en aan uwv.

Bovendien moeten de gegevens zo worden geadministreerd,

dat ze toegankelijk zijn bij een controle door ons. Zie

hoofdstuk 3 voor meer informatie over het aanleggen van

de loonadministratie.

Waarover loonheffingen berekenen?

Loonheffingen moet u berekenen over alles wat een

werknemer op grond van zijn dienstbetrekking geniet.

Ook over diverse uitkeringen moet u loonheffingen

betalen. De belangrijkste vorm van loon is ‘loon in geld’:

salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, dertiende

maand en alles wat u verder aan de werknemer in geld

uitbetaalt. Maar er zijn ook andere vormen van loon:

• beloningen ‘in natura’

• aanspraken

• (vrije) vergoedingen en verstrekkingen

Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over loon. In hoofdstuk

5, 6 en 7 vindt u informatie over het berekenen van de

loonheffingen.

Cao-beoordelingen

Wij toetsen de verschillende arbeidsvoorwaarden in

collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) op de gevolgen

voor de loonheffingen. Informatie hierover vindt u op

www.belastingdienst.nl/cao-beoordelingen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 Introductie | 15

Bedragen in de loonstaat boeken

Elke loonbetaling boekt u in de loonstaat van de werknemer.

Op de loonstaat vult u ook in hoeveel loonbelasting/premie

volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en

bijdrage Zvw u hebt ingehouden. De loonbelasting/

premie

volksverzekeringen kunt u berekenen met behulp vande zogenoemde witte en groene tabellen. U kunt voor de

berekening ook een computerprogramma gebruiken.

Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over de loonstaat.

Loonstrook verstrekken

U bent verplicht om de werknemer een loonstrook

(een opgave van de loongegevens) te verstrekken. Dit moet

u op de volgende momenten doen:

• bij de eerste loonbetaling

• bij elke wijziging in de loonbetaling

Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over de loonstrook.

Loonheffingen afdragen

De loonheffingen die u inhoudt op het loon van de

werknemer, draagt u periodiek aan ons af. U moet normaal

gesproken per maand of per vier weken elektronisch

aangifte doen. In de Aangiftebrief loonheffingen die u van ons

krijgt, staan de aangiftetijdvakken die voor u gelden.

U ontvangt daarna elk aangiftetijdvak een Mededeling

loonheffingen aangifte doen en betalen, samen met een

acceptgiro. Daarmee kunt u de loonheffingen betalen.

Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie over het doen van

aangifte en over betalen.

Correcties doorgeven

Als u achteraf onjuistheden of onvolledigheden constateert

in uw aangifte loonheffingen, moet u deze verbeteren of

aanvullen. Wij kunnen ook onjuistheden of onvolledigheden

constateren en u verplichten om alsnog de juiste

of volledige gegevens te verstrekken. U moet dan de

aangifte opnieuw doen of u moet een correctie naar ons

sturen. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over het

doorgeven van correcties.
Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 | 1|7

Deel 1


Stappenplan

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 | 1|8

Samenvatting

In dit eerste deel leggen wij stap voor stap uit wat u als

inhoudingsplichtige moet doen als u werknemers in

loondienst hebt.

U moet eerst nagaan of er een dienstbetrekking is. Dit

leggen wij uit in Stap 1. U vindt daarna informatie over de

gegevens die u van een werknemer moet vastleggen in

uw administratie. Ook moet u weten wat loon is. Want

hierover berekent u loonheffingen, die u aan ons betaalt.

De loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw en een deel van de premies

werknemersverzekeringen houdt u in op het loon. Verder

leggen wij uit hoe u aangifte loonheffingen moet doen

en hoe u de ingehouden loonheffingen aan ons betaalt.

Als u fouten hebt gemaakt in uw aangifte, moet u deze

corrigeren. Aan uw werknemer geeft u een jaaropgaaf.

Als laatste vindt u in dit onderdeel informatie over zaken

die u moet regelen als de dienstbetrekking van een

werknemer eindigt.

Inhoud

In dit onderdeel behandelen wij de volgende stappen:1 Stap 1 Nagaan of er een

dienstbetrekking is 19

2 Stap 2 Gegevens werknemer

administreren 22

3 Stap 3 Loonadministratie aanleggen 27

4 Stap 4 Bepalen wat tot het loon behoort 32

5 Stap 5 Premies werknemers-

verzekeringen berekenen 41

6 Stap 6 Inkomensafhankelijke

bijdrage Zvw berekenen 60

7 Stap 7 Loonbelasting/premie

volksverzekeringen berekenen 67

8 Stap 8 Bedragen in de

loonstaat boeken 84

9 Stap 9 Loonstrook aan

werknemers geven 89

10 Stap 10 Loonheffingen aangeven

en betalen 90

11 Stap 11 Aangiften corrigeren 100

12 Stap 12 Jaaropgaaf geven 107

13 Stap 13 Informatie geven bij controle 108

14 Stap 14 Einde van inhoudingsplicht

of dienstbetrekking 110

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 1 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is | 19

1 Stap 1 Nagaan of er

een dienstbetrekking is

We kennen veel soorten arbeidsrelaties. Als een arbeidsrelatie

een dienstbetrekking is, moet u loonheffingen

inhouden en betalen. Loonheffingen zijn:

• de loonbelasting/premie volksverzekeringen

• de premies werknemersverzekeringen

• de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

(bijdrage Zvw)

De eerste stap die u dus zet, is bepalen of de arbeidsrelatie

een dienstbetrekking is (zie paragraaf 1.1).

Als iemand bij u werkt, maar hij werkt niet als ondernemer

en hij is niet bij u in dienst, dan moet u de betalingen aan

hem aan ons doorgeven (zie paragraaf 1.2).

1.1 Wat is een dienstbetrekking?

Een dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die is gebaseerd

op een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer.

Met deze overeenkomst maken werkgever en

werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder

de werknemer tegen betaling werkt. Meestal leggen de

werkgever en werknemer deze afspraken schriftelijk vast,

maar zij kunnen dat ook mondeling of stilzwijgend doen.

Er is niet alleen sprake van een dienstbetrekking als iemand

in vaste dienst is. Ook de omvang van het werk bepaalt niet

of er wel of geen dienstbetrekking is. Er kan bijvoorbeeld

sprake zijn van een dienstbetrekking bij:

• losse hulpkrachten en vakantiewerkers

• huishoudelijke werkzaamheden (zie hoofdstuk 24)

• een ambtelijke aanstelling (benoeming)

een wettelijke verplichting, zoals vroeger de dienstplicht

• vrijwilligerswerk (zie paragraaf 15.20)

Er zijn verschillende soorten dienstbetrekkingen:

• echte dienstbetrekking (zie paragraaf 1.1.1)

• fictieve dienstbetrekking (zie paragraaf 1.1.2)

• vroegere dienstbetrekking (zie paragraaf 1.1.3)

Sommige arbeidsrelaties zijn geen dienstbetrekking voor

de werknemersverzekeringen (zie paragraaf 1.1.4). Artiesten

en beroepssporters vallen als aparte groep onder de loonbelasting

(zie paragraaf 1.1.5). Twijfelt u of er sprake is van

een dienstbetrekking, dan kunt u uw belastingkantoor

schriftelijk om een beslissing vragen. Bent u opdrachtgever,

dan kunt u ook uw opdrachtnemer om een Verklaring

arbeidsrelatie (zie paragraaf 1.1.6) vragen.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

 • Belastingdienst
 • 23 Afdrachtverminderingen 236
 • 24 Personeel aan huis 248
 • 25 Gemoedsbezwaarden 255
 • Bijlage 2 Model loonstaat 280 Bijlage 3 Codes voor de aangifte loonheffingen 2011 281 Bijlage 4 Tijdvakcodes, aangifte- en
 • Loonbelasting en premie volksverzekeringen
 • Premies werknemersverzekeringen
 • 1 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is 19 2 Stap 2 Gegevens werknemer administreren 22
 • 6 Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen 60 7 Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen 67
 • 10 Stap 10 Loonheffingen aangeven en betalen 90 11 Stap 11 Aangiften corrigeren 100 12 Stap 12 Jaaropgaaf geven 107

 • Dovnload 2.98 Mb.