Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina20/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   55

10.7.2 Aangifte pseudo-eindheffing bij

backservice

Met ingang van 1 januari 2010 moet u 15% pseudo-eindheffing

betalen als er sprake is van backservice bij een eindloonstelsel.

Dit geldt in 2011 alleen voor hoge inkomens: het nieuwe

pensioengevend loon is hoger dan € 522.000.

Voor de regeling is er in de volgende gevallen sprake van

backservice:

• U geeft een werknemer die bij u in dienst is, een

loonsverhoging en vult de bestaande pensioenaanspraken

over de achterliggende dienstjaren aan.

• U neemt een werknemer in dienst en deze werknemer

gaat bij u meer verdienen dan bij zijn vorige werkgever.

De werknemer koopt bij u vervolgens een pensioentekort in.

De pseudo-eindheffing is 15% van de grondslag. Hoe u die

grondslag berekent, leest u in paragraaf 22.11.2.

U doet afzonderlijk aangifte met het formulier Aangifte loonheffingenpseudo-eindheffing backservice. Dit formulier vraagt u

schriftelijk aan bij:

Belastingdienst/Amsterdam

Afdeling pseudo-eindheffing

Antwoordnummer 45977

1050 wh Amsterdam

Vermeld in uw brief in ieder geval:

• uw naam

• uw loonheffingennummer

• de naam van de contactpersoon voor deze aangifte

• het telefoonnummer van de contactpersoon

• het adres waar wij het aangifteformulier naartoe

moeten sturen

• het aangiftetijdvak waarin u de pensioenaanspraak over

het hogere pensioengevend loon aan uw werknemer

toekent


• het aantal werknemers voor wie u aangifte wilt doen

Als u de aangifte hebt ingevuld, stuurt u deze terug naar

Belastingdienst/Amsterdam. Wacht met betalen tot u van

ons een naheffingsaanslag met acceptgiro krijgt.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 11 Stap 11 Aangiften corrigeren | 100

11 Stap 11 Aangiften corrigeren

Met de aangifte loonheffingen levert u ons gedetailleerde

inkomensgegevens per werknemer aan, de werknemersgegevens.

uwv bewaart deze inkomensgegevens in de

polisadministratie. De gegevens dienen als basis voor

het vaststellen van onder andere uitkeringen en toeslagen

van uw werknemers. Daarom is het belangrijk dat de werknemersgegevens

actueel, juist en volledig zijn. U moet

fouten of onvolledigheden in een verzonden aangifte

loonheffingen dan ook altijd verbeteren of aanvullen.

In dit hoofdstuk leest u welke gegevens u moet corrigeren

en wanneer u dat doet (paragraaf 11.1), en op welke manieren

u kunt corrigeren (paragraaf 11.2). Verder vindt u in dit

hoofdstuk informatie over het corrigeren van aangiften over

2011 (paragraaf 11.3) en het corrigeren van aangiften over

2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 (paragraaf 11.4). U kunt een

boete krijgen als u de correctie te laat, onvolledig

of fout

doet (zie paragraaf 11.5).11.1 Welke gegevens moet u corrigeren

en wanneer?

In deze paragraaf leest u welke gegevens u moet corrigeren

en wanneer u dat moet doen.11.1.1 Welke gegevens corrigeren?

Hebt u een aangifte fout of onvolledig ingevuld? Dan moet

u altijd een volledig ingevuld collectief deel verzenden met

de verbeterde gegevens, de gegevens die ontbraken en de

gegevens die al juist waren. Als u een fout hebt gemaakt in

de werknemersgegevens, dan moet u voor die werknemer

(inkomstenverhouding) alle gegevens invullen: de verbeterde

gegevens en ook de gegevens die al juist waren. Of u de

andere werknemers (inkomstenverhoudingen) ook moet

opnemen, hangt af van hoe u corrigeert en welke software

u gebruikt (zie paragraaf 11.2).

U moet ook corrigeren als dit geen invloed heeft op de loonheffingen

die u moet betalen. Dus bijvoorbeeld bij fouten in

de namen, geboortedatums, bsn/sofinummers en coderingen.Let op!

Foute adresgegevens hoeft u niet te corrigeren. U neemt de juiste

adresgegevens in de eerstvolgende aangifte op.

Aangifte met een fout loonheffingennummer corrigeren

Als u aangifte hebt gedaan met een fout loonheffingennummer,

dan kunt u dit niet in alle gevallen met een

correctie herstellen. U moet in ieder geval eerst opnieuw

aangifte doen met het juiste loonheffingennummer.

Want


voor het juiste loonheffingennummer hebt u nog geen aangifte

gedaan. Afhankelijk van de fout die u in het loonheffingennummer

hebt gemaakt, geldt daarna het volgende:

• U hebt een fout gemaakt in het subnummer.

Het subnummer

bestaat uit de letter ‘L’ en de twee cijfers

achter het fiscaal nummer van uw onderneming. Is

bijvoorbeeld uw loonheffingennummer 123456789L03,

dan is het subummer L03.

• Hebt u alleen een fout subnummer gebruikt en hoeft

u voor het loonheffingennummer met dat subnummer

géén aangifte te doen? Dan hoeft u verder niets te doen.

• Hebt u alleen een fout subnummer gebruikt en moet

u voor het loonheffingennummer met dat subnummer

wel aangifte doen? Dan moet u de aangifte corrigeren

(zie paragraaf 11.2).

• U hebt een andere fout in het loonheffingennummer

gemaakt en u hebt hierover geen foutmelding gekregen.

Bel dan met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

11.1.2 Wanneer corrigeren?

Als u zelf onvolledigheden of fouten in een aangifte ontdekt,

moet u deze op eigen initiatief corrigeren. Als wij onvolledigheden

of fouten ontdekken, kunnen wij u vragen om de

aangifte vrijwillig te corrigeren (correctieverzoek) of u

verplichten deze te corrigeren (correctieverplichting).

In beide gevallen krijgt u van ons een brief. Een correctieverplichting

krijgt u bijvoorbeeld naar aanleiding van

een boekenonderzoek. Voldoet u niet aan een correctieverplichting,

dan kunt u een boete krijgen.Let op!

U moet de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke

bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) berekenen met de

methode van het voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr) (zie hoofdstuk

5 en 6). In de aangiften loonheffingen geeft u de loonheffingen aan die

u op deze manier hebt berekend. Als u loongegevens corrigeert, kan dat

gevolgen hebben voor bedragen van latere aangiften die u cumulatief

hebt berekend. Dan moet u ook die aangiften corrigeren.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 11 Stap 11 Aangiften corrigeren | 101

Naheffingsaanslag vragen in plaats van corrigeren

In sommige gevallen wegen de (uitkerings)belangen van

uw werknemers niet op tegen de administratieve lasten

van het corrigeren van de werknemersgegevens. U kunt

ons dan vragen om een naheffingsaanslag zonder dat u

de individuele werknemersgegevens hoeft te corrigeren.

Met deze naheffingsaanslag betaalt u de loonbelasting/

premie volksverzekeringen als eindheffing. De premies

werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw betaalt u ook

met die aanslag. Voor de premies en de bijdrage betaalt u

evenveel als wanneer u wel op werknemersniveau had

gecorrigeerd.

Om een naheffingsaanslag te krijgen, moet u aan de

volgende drie voorwaarden voldoen:

• U stuurt een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor,

met een specificatie van de bedragen waarvoor

u een naheffingsaanslag vraagt.

• Het gaat om fouten in loonbestanddelen of om tariefsverschillen

die niet of bezwaarlijk te individualiseren zijn.

• U maakt aannemelijk dat het niet corrigeren van de

werknemersgegevens geen onevenredig nadelige

gevolgen heeft voor een eventuele uitkering van uwv

aan uw werknemers.

11.2 Manieren van corrigeren

Er zijn vier manieren waarop u kunt corrigeren:

• opnieuw de hele aangifte verzenden (zie paragraaf 11.2.1)

• een aanvullende aangifte verzenden (zie paragraaf 11.2.2)

• een correctie verzenden bij een aangifte (zie paragraaf 11.2.3)

• een losse correctie verzenden (zie paragraaf 11.2.4)

U bent niet vrij om te kiezen hoe u corrigeert. Op welke

manier u moet corrigeren, is afhankelijk van:

• het jaar waarover u wilt corrigeren

• het aangiftetijdvak dat u wilt corrigeren

• de manier waarop u aangifte doet: met ons aangifteprogramma,

met andere aangifte- of administratiesoftware,

of op papier11.2.1 Opnieuw de hele aangifte verzenden

Is de aangiftetermijn van het tijdvak dat u wilt corrigeren,

nog niet voorbij? Dan kunt u – op zijn laatst op de uiterste

aangiftedatum – de hele aangifte (alle werknemersgegevens

en het collectieve deel) opnieuw verzenden. Deze nieuwe

aangifte overschrijft volledig de aangifte die u eerder over dat

tijdvak deed. Deze manier van corrigeren kunt u gebruiken

bij alle manieren van aangifte doen.

Doet u aangifte met een softwarepakket en hebt u vragen

over hoe u opnieuw de hele aangifte moet verzenden,

neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Let op!

U moet de nieuwe, verbeterde aangifte volledig invullen. Vul dus ook

de gegevens in die niet veranderd zijn. Als u de verbeterde aangifte niet

volledig invult, gaan de gegevens verloren die u bij de eerdere aangifte

hebt aangeleverd, maar die u nu niet hebt ingevuld. Als u in de

verbeterde aangifte bijvoorbeeld alleen de collectieve gegevens opneemt,

dus zonder de werknemersgegevens, worden de werknemersgegevens

uit uw eerdere aangifte verwijderd uit de polisadministratie.

11.2.2 Aanvullende aangifte verzenden

Is de aangiftetermijn van het tijdvak dat u wilt corrigeren,

nog niet voorbij? Dan kunt u een aanvullende aangifte

verzenden, op zijn laatst op de uiterste aangiftedatum.

U moet dan wel aangifte doen met een softwarepakket

waarmee dat mogelijk is, of ontheffing hebben en op papier

aangifte doen.

Doet u aangifte met een softwarepakket en hebt u vragen

over hoe u een aanvullende aangifte moet verzenden, neem

dan contact op met uw softwareleverancier. Als u aangifte

doet op papier, dan kunt u in de toelichting op de papieren

aangifte lezen hoe u een aanvullende aangifte moet doen.Let op!

Kunt u geen aanvullende aangifte doen? Dan moet u de hele aangifte

opnieuw doen (zie paragraaf 11.2.1). U kunt geen aanvullende

aangifte doen:

met ons aangifteprogramma

met een softwarepakket dat deze mogelijkheid niet ondersteunt

De aanvullende aangifte overschrijft alle gegevens van het

collectieve deel van uw vorige aangifte. Ook overschrijft de

aanvullende aangifte alle gegevens van de werknemers voor

wie u een of meer wijzigingen opneemt. De gegevens van de

werknemers die u niet vermeldt, worden niet overschreven:

ze blijven onveranderd in de polisadministratie staan.

Een aanvullende aangifte bestaat uit de volgende gegevens:

• de aanduiding dat het gaat om een aanvullende aangifte

• een volledig ingevuld collectief deel, ook als er in dit deel

niets is veranderd

• alle werknemersgegevens van de werknemers voor

wie u iets wilt veranderen

U vermeldt dus ook de ongewijzigde gegevens van

die werknemers.

• alle werknemersgegevens van de werknemers die

u toevoegt

• de aanduiding dat het gaat om een intrekking als u

een werknemer wilt verwijderen voor wie u ten onrechte

aangifte hebt gedaanLet op!

Als u niet aangeeft dat het om een aanvullende aangifte gaat, wordt de

aangifte gezien als een volledige nieuwe aangifte (zie paragraaf 11.2.1)

en wordt uw eerdere aangifte helemaal overschreven.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 11 Stap 11 Aangiften corrigeren | 102

Voorbeeld

Op 15 april hebt u over maart aangifte gedaan voor 100 werknemers.

Op 20 april ontdekt u dat u bij 10 werknemers te weinig brutoloon hebt

aangegeven. U verzendt voor het eind van de aangiftetermijn een aanvullende

aangifte over maart met alle gegevens van deze 10 werknemers

én het nieuwe collectieve deel. De collectieve gegevens en de gegevens

van de 10 werknemers worden veranderd, de gegevens van de andere

90 werknemers blijven onveranderd. Als u niet aangeeft dat het om een

aanvullende aangifte gaat, wordt de aangifte gezien als een volledige nieuwe

aangifte en gaan de gegevens van de andere 90 werknemers verloren.

11.2.3 Correctie bij een aangifte verzenden

Is de aangiftetermijn van het tijdvak dat u wilt corrigeren

voorbij? Dan verzendt u een correctie bij een aangifte over

een tijdvak van hetzelfde kalenderjaar waarvan de aangiftetermijn

nog niet voorbij is. Deze manier van corrigeren kunt

u gebruiken bij alle manieren van aangifte doen. Hoe u een

correctie bij een aangifte verzendt, leest u in paragraaf 11.3.2.

Let op!

In een aantal gevallen verzendt u de correctie niet bij een aangifte,

maar verzendt u een losse correctie (zie paragraaf 11.2.4).

Als u de fout of onvolledigheid zelf hebt ontdekt of als wij

u een correctieverzoek sturen, verzendt u uw correctie bij de

eerstvolgende of daaropvolgende aangifte. Als u een correctieverplichting

van ons hebt gekregen, bijvoorbeeld naar

aanleiding van een boekenonderzoek, staat in de correctieverplichting

wanneer u uw correctie uiterlijk moet verzenden.

Als u een of meer correcties bij een aangifte verzendt,

verrekent u het saldo van die correctie(s) met die aangifte

(zie paragraaf 11.3.2).11.2.4 Losse correctie verzenden

Een losse correctie is een correctie die u los van een aangifte

loonheffingen verzendt. Alleen in de volgende gevallen

verzendt u een losse correctie:

• U hoeft geen aangifte loonheffingen meer te doen.

U hebt dan een Mededeling Intrekking aangiftebrief van ons

gekregen.

• U doet aangifte per halfjaar of per jaar.

• U moet een correctie indienen over een tijdvak van een

vorig kalenderjaar en de aangiftetermijn van het laatste

tijdvak van dat jaar is voorbij.

Deze manier van corrigeren kunt u gebruiken bij alle

manieren van aangifte doen.

Voorbeeld losse correctie

Het is 15 maart 2011. U hebt over mei 2010 aangifte gedaan voor vijf werknemers,

voor een bedrag van € 10.000. U hebt vergeten een werknemer op

te geven en u wilt uw aangifte corrigeren. De aangiftetermijn van het laatste

aangiftetijdvak van 2010 is al voorbij. U moet dus een losse correctie verzenden.

Voor de werknemer die u niet hebt opgegeven, moet u € 1.000 betalen.

In het collectieve deel van de losse correctie vult u de collectieve gegevens

in van alle werknemers, met een totaalbedrag van € 11.000. Bij de werknemersgegevens

vult u alleen de gegevens van de ontbrekende werknemer

in. Maar als u ons aangifteprogramma gebruikt, moet u alle werknemersgegevens

invullen. Voor het verschil van € 1.000 krijgt u van ons een

naheffingsaanslag.

Denk eraan dat het corrigeren van loongegevens ook

gevolgen kan hebben voor bedragen van latere aangiften

die u hebt berekend met de methode van het voortschrijdend

cumulatief rekenen (zie paragraaf 5.5.3). Dan moet u ook

die aangiften corrigeren.

Als u de fout of onvolledigheid zelf ontdekt, verzendt u de

losse correctie binnen acht weken nadat u dit hebt ontdekt.

Als u van ons een correctieverzoek of een correctieverplichting

hebt gekregen, staat hierin wanneer u uw correctie

uiterlijk moet verzenden.

Als u uw losse correctie hebt verzonden, berekenen wij

het verschil tussen uw eerdere aangifte of eerdere correctie

en deze correctie. Bij een positief verschil krijgt u een

naheffingsaanslag. Bij een negatief verschil krijgt u dit

bedrag van ons terug.

11.3 Correcties over 2011

Als u een aangifte loonheffingen over 2011 wilt corrigeren,

zijn er twee situaties mogelijk:

• De aangiftetermijn van de aangifte die u wilt corrigeren,

is nog niet voorbij (zie paragraaf 11.3.1).

• De aangiftetermijn van de aangifte die u wilt corrigeren,

is al voorbij (zie paragraaf 11.3.2).

11.3.1 Aangiftetermijn is nog niet voorbij

Hoe u de aangifte corrigeert als de aangiftetermijn nog niet

voorbij is, hangt af van de manier waarop u aangifte doet.

U doet aangifte met ons aangifteprogramma

Als u ons aangifteprogramma gebruikt, verbetert u de

aangiftegegevens en verzendt u de volledige aangifte

opnieuw (zie paragraaf 11.2.1). Met ons aangifteprogramma

kunt u geen aanvullende aangifte doen.

U doet aangifte met andere aangifte- of administratiesoftware

Als u andere aangifte- of administratiesoftware gebruikt,

verbetert u de aangiftegegevens en verzendt u de volledige

aangifte opnieuw (zie paragraaf 11.2.1). Maar u kunt ook

kiezen voor een aanvullende aangifte, als dit met uw softwarepakket

mogelijk is (zie paragraaf 11.2.2).U doet aangifte op papier

Als u ontheffing hebt en aangifte op papier doet, kunt u de

volledige aangifte opnieuw verzenden (zie paragraaf 11.2.1)

of een aanvullende aangifte doen (zie paragraaf 11.2.2).Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 11 Stap 11 Aangiften corrigeren | 103

11.3.2 Aangiftetermijn is al voorbij

Als de aangiftetermijn van de aangifte die u wilt corrigeren,

al voorbij is, moet u een correctie verzenden bij een aangifte

waarvan de aangiftetermijn nog niet voorbij is. In sommige

gevallen moet u een losse correctie verzenden (zie paragraaf

11.2.4).


Welke gegevens moet u invullen?

Welke gegevens u bij zo’n correctie moet invullen, hangt

af van de manier waarop u aangifte doet.

U doet aangifte met ons aangifteprogramma

Met ons aangifteprogramma kunt u correcties bij een

aangifte verzenden of losse correcties verzenden. In beide

gevallen moet u alle gegevens invullen van de aangifte die

u corrigeert, dus ook alle gegevens van alle werknemers

die niet veranderd zijn.U doet aangifte met andere aangifte- of administratiesoftware

Met andere aangifte- of administratiesoftware kunt u

correcties bij een aangifte verzenden of losse correcties

verzenden. In beide gevallen geldt:

• Als de correctie alleen betrekking heeft op het collectieve

deel van een aangifte, dan hoeft u alleen het collectieve

deel in te vullen en te verzenden. Het gaat dan bijvoorbeeld

om correcties in de premiekortingen, eindheffingen of

afdrachtverminderingen. U hoeft de werknemersgegevens

dan niet mee te zenden.

• Als de correctie betrekking heeft op werknemersgegevens,

dan geldt het volgende:

• U moet van de werknemers bij wie u een of meer

fouten of onvolledigheden wilt corrigeren, alle

gegevens invullen, dus niet alleen de verbeterde

gegevens. U hoeft de gegevens van de werknemers

voor wie niets verandert, niet mee te zenden.

• U moet altijd het collectieve deel van de aangifte

volledig invullen, ook als daarin niets is veranderd.

U doet aangifte op papier

Als u ontheffing hebt en aangifte op papier doet, kunt u

correcties bij een aangifte verzenden of losse correcties

verzenden. Lees daarvoor de toelichting bij de papieren

aangifte.

Correcties verrekenen

Positieve of negatieve correcties – ofwel: eerder te weinig

of te veel aangegeven bedragen – moet u verrekenen met de

aangifte waarbij u de correctie(s) verzendt. Als u correcties

bij een aangifte verzendt, betaalt u over dat aangiftetijdvak

dus de loonheffingen over het aangiftetijdvak, vermeerderd

of verminderd met het totaal van alle bijgevoegde correcties.

Daarom moet u ook per correctietijdvak het verschil aangeven

tussen de loonheffingen van de gecorrigeerde aangifte en

de loonheffingen die u eerder hebt aangegeven over het

tijdvak dat u corrigeert.

Voorbeeld

Over de maand januari en februari hebt u € 10.000 aangegeven en betaald.

In april ontdekt u dat u in januari een afdrachtvermindering van € 2.000

bent vergeten te claimen en dat u in februari € 1.000 te weinig hebt

aangegeven. U had over januari maar € 8.000 moeten betalen en over

februari € 11.000. U moet dit corrigeren. De aangifte over maart hebt u nog

niet gedaan. Over dit aangiftetijdvak moet u € 11.000 aan loonheffingen

betalen. Bij de aangifte over maart verzendt u de correctie over januari en

februari. De € 2.000 die u over januari te veel betaald hebt, en de € 1.000

die u over februari te weinig betaald hebt, verrekent u met het bedrag over

maart. U betaalt over maart dus € 11.000 - € 2.000 + € 1.000 = € 10.000.

Correctie is geen bezwaar of verzoek om teruggaaf

Een correctie is geen bezwaar of verzoek om teruggaaf.

Dit is ook niet nodig, omdat u de financiële gevolgen van

een correctie zelf verrekent met de aangifte waarbij u de

correctie verzendt. Soms leidt het bedrag van de aangifte

samen met een of meer correcties tot een negatief bedrag.

U krijgt dan van ons een teruggaaf: wij betalen het te veel

betaalde bedrag terug of verrekenen dat met openstaande

schulden.

Onterechte of onjuiste correctie

Hebt u bij een aangifte ten onrechte een correctie van een

eerdere aangifte verzonden? Of hebt u fouten in de correctie

gemaakt? Dan staan daardoor in onze administratie en in

de polisadministratie bij uwv foute gegevens. U kunt een

eerdere correctie niet intrekken. U moet de fout herstellen

met een nieuwe correctie. Dat doet u als volgt:

Als de aangiftetermijn nog niet voorbij is

1. Verzend de aangifte waarbij u de onterechte of onjuiste

correctie hebt verzonden, opnieuw (als volledige of

aanvullende aangifte).

2. Voeg bij deze aangifte opnieuw een correctie over het

onterecht of onjuist gecorrigeerde aangiftetijdvak.

Vermeld in deze correctie de juiste gegevens.

3. Zorg ervoor dat u het juiste bedrag aan ons betaalt.

Betaal zo nodig een bedrag bij. Hebt u door uw onterechte

of onjuiste correctie te veel betaald? Dan krijgt u van ons

een teruggaaf: wij betalen het te veel betaalde bedrag

terug of verrekenen dat met openstaande schulden.Als de aangiftetermijn voorbij is

Voeg bij de eerstvolgende aangifte een correctie over

het onterecht of onjuist gecorrigeerde aangiftetijdvak.

Vermeld in deze correctie de juiste gegevens.

11.4 Correcties over 2006, 2007, 2008,

2009 en 2010

Moet u in 2011 een aangifte corrigeren over een aangiftetijdvak

van 2006, 2007, 2008, 2009 of 2010? Dan gebruikt u

daarvoor de aangifte- of administratiesoftware van het

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   55

 • Belastingdienst
 • 11.1.1 Welke gegevens corrigeren
 • Aangifte met een fout loonheffingennummer corrigeren
 • 11.1.2 Wanneer corrigeren
 • 11.2.1 Opnieuw de hele aangifte verzenden
 • 11.2.2 Aanvullende aangifte verzenden
 • 11.2.3 Correctie bij een aangifte verzenden
 • 11.2.4 Losse correctie verzenden
 • Voorbeeld losse correctie
 • 11.3.1 Aangiftetermijn is nog niet voorbij
 • U doet aangifte met andere aangifte- of administratiesoftware
 • U doet aangifte op papier
 • Welke gegevens moet u invullen
 • Correctie is geen bezwaar of verzoek om teruggaaf
 • Onterechte of onjuiste correctie

 • Dovnload 2.98 Mb.