Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina25/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   55

Voorbeeld

U verstrekt een maandloon. De werknemer wordt 65 jaar op 28 juni.

Zoals gebruikelijk betaalt u het loon uit op de 20e van de maand. Omdat

de werknemer vanaf de eerste van de maand niet meer premieplichtig is,

berekent

u geen premies werknemersverzekeringen en gebruikt u van de

loonbelastingtabel de kolom ‘65 jaar en ouder’.

Werknemer is nog in dienstbetrekking werkzaam

Als uw werknemer in dienstbetrekking bij u werkzaam is

en 65 jaar is, gebruikt u voor de berekening van de loonbelasting/

premie volksverzekeringen de witte tabel

(zie paragraaf 7.3.2).

Werknemer (pensioengenieter) krijgt van u een uitkering

Als u aan een werknemer een uitkering verstrekt, zoals een

lijfrente-, vut- of pensioenuitkering, is er sprake van loon

uit vroegere dienstbetrekking. Voor het berekenen van de

loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt u de

groene tabel (zie paragraaf 7.3.3).Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 127
16 Wonen en/of werken

in het buitenland

In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen

voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

de inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) en de betaling

van premies werknemersverzekeringen:

• U hebt een of meer werknemers die in het buitenland

wonen en/of werken.

• U bent werkgever en u woont of bent gevestigd in

het buitenland.

De regels en verdragen zijn niet voor alle landen gelijk. Dit

betekent dat u per werknemer voor het land waar hij woont en/

of werkt, moet beoordelen of u in Nederland loonbelasting/

premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw moet inhouden

en premies werknemersverzekeringen moet betalen.

De werknemer die in Nederland verzekerd is voor de awbz,

is ook verzekeringsplichtig voor de Zvw. Als een werknemer

in Nederland niet verzekerd is voor de awbz, is hij in

Nederland ook niet verzekerd voor de Zvw.Let op!

Voor informatie over de berekening, de inhouding en de vergoeding van

de bijdrage Zvw, zie hoofdstuk 6. Twijfelt u of u de bijdrage Zvw moet

inhouden, dan kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon

(0800 - 0543), de BelastingTelefoon Buitenland – (055) 538 53 85 –

of met uw belastingkantoor.

In dit hoofdstuk beschrijven we de hoofdregels en geven we

aan voor welke landen deze gelden. Als een land niet is

genoemd, kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon:

0800 - 0543. Neem ook contact op met de BelastingTelefoon

voor de vraag of u loonbelasting/premie volksverzekeringen

en bijdrage Zvw moet inhouden en premies werknemersverzekeringen

moet betalen.

We behandelen de volgende onderwerpen:

• werknemers die wonen in Nederland en werken

in het buitenland (paragraaf 16.1)

• werknemers die wonen in het buitenland en werken

in Nederland (paragraaf 16.2)

• werknemers die wonen en werken in het buitenland

(paragraaf 16.3)

• de 30%-regeling (paragraaf 16.4)

• bestuurders en commissarissen (paragraaf 16.5)

• grensarbeiders (paragraaf 16.6)

• uitkerings- en pensioengerechtigden (paragraaf 16.7)

• studenten (paragraaf 16.8)

• hoogleraren en andere docenten (paragraaf 16.9)

• vrijwillige verzekering (paragraaf 16.10)

• werkgevers die niet in Nederland wonen of gevestigd

zijn (paragraaf 16.11)

• in het buitenland gevestigde ondernemingen

die personeel

op de Nederlandse arbeidsmarkt

ter beschikking

stellen (paragraaf 16.12)

• werkkostenregeling en buitenlandsituaties

(paragraaf 16.13)

Voor artiesten en beroepssporters is er een aparte Handleidingartiesten- en beroepssportersregeling (zie ook paragraaf 15.4).

U kunt deze handleiding vinden op www.belastingdienst.nl

of aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Voor werknemers in het internationale verkeer aan boord van

schepen of luchtvaartuigen, maar ook voor binnenvaartschippers,

ambtenaren en overheidsfunctionarissen gelden

aparte regels voor de belasting- en premieheffing. Voor informatie

hierover kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon

(0800 - 0543), met uw belastingkantoor of met de

svb. Het adres van de svb vindt u achter in dit handboek.

Bij de svb kunt u informatie krijgen over:

• vrijstelling van de verzekeringsplicht voor de aow of

de Anw voor personen die in Nederland wonen en die

een buitenlandse socialeverzekeringsuitkering krijgen

• beëindiging van de verzekeringsplicht bij vertrek uit

Nederland

• vrijwillige verzekeringen

• welke wetgeving bij grensoverschrijdend werken geldt

Voor meer informatie over de (volks)verzekering van werknemers

kunt u contact opnemen met de svb, kantoor

verzekeringen.

Bij het College voor zorgverzekeringen kunt u informatie

krijgen over de ontheffing van de verplichte verzekering

awbz voor personen die in Nederland wonen en die een

buitenlandse

socialeverzekeringsuitkering krijgen.

Het adres vindt u achter in dit handboek.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 128

Let op!

Als uw werknemer niet belastingplichtig of premieplichtig is, moet ude loonheffingskorting verlagen. Ook gelden bijzondere herleidingsregels

voor de tabellen.

Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over ‘werkgever’, wordteen werkgever bedoeld die in Nederland woont of is gevestigd.

In paragraaf 16.11 gaan we afzonderlijk in op eventuele afwijkende

situaties voor werkgevers die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn.

16.1 Werknemers die wonen

in Nederland en werken

in het buitenland

Voor werknemers die in Nederland wonen en voor korte

of langere tijd in het buitenland gaan werken, vindt u in

de volgende paragrafen informatie over:

• inhouding en betaling van loonbelasting (paragraaf 16.1.1)

• inhouding en betaling van premie volksverzekeringen

en bijdrage Zvw (paragraaf 16.1.2)

• betalen van premies werknemersverzekeringen

(paragraaf 16.1.3)16.1.1 Inhouding en betaling van loonbelasting

U moet in principe loonbelasting inhouden over het loon

van een werknemer die (tijdelijk) in het buitenland werkt.

Maar zonder aparte regels zou dit tot dubbele belastingheffing

leiden als het loon ook is belast in het land waar de

werknemer werkt (hierna: werkland). Om dat te voorkomen,

heeft Nederland met veel landen belastingverdragen gesloten.

Is er geen belastingverdrag, dan geldt de zogenoemde eenzijdige

regeling (zie verderop in deze paragraaf ).

In de meeste belastingverdragen is bepaald dat het werkland

het recht heeft belasting te heffen over het loon. Hierop

geldt één uitzondering: het woonland van de werknemer

heeft het recht om belasting te heffen als aan de volgende

voorwaarden wordt voldaan:

• De werknemer verblijft niet langer dan 183 dagen binnen

een tijdvak van 12 maanden in het werkland.

• De beloning wordt betaald door of namens een werkgever

die geen inwoner van het werkland is.

• De beloning komt niet ten laste van een vaste inrichting

van de werkgever in het werkland, zoals een filiaal, of van

een vast middelpunt van de werknemer in het werkland,

bijvoorbeeld de werkkamer in zijn woning.

Deze drie voorwaarden staan bekend als de 183-dagenregeling.

De bewijslast rust hierbij op degene die zich op deze

uitzondering beroept. Dit kan de werkgever, de werknemer

of de Belastingdienst zijn.

De voorwaarden zijn cumulatief. Dat wil zeggen: als aan een

van de genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, heeft

het werkland het recht belasting te heffen.

Let op!

Bij de tweede voorwaarde kan de vraag opkomen welke werkgever

bedoeld wordt. In de meeste gevallen zal dit duidelijk zijn. Bijvoorbeeld

als een werknemer die in Nederland woont, in Duitsland werkt voor zijn

daar gevestigde werkgever. In uitleensituaties kan dit minder duidelijk

zijn. In situaties waarin personeel ter beschikking wordt gesteld, zoals

uitlenen, uitzenden en detacheren, moeten wij of u dan ook beoordelen

wie de werkgever in de zin van het belastingverdrag is. Er is sprake van

een werkgever in het werkland als aan de volgende drie voorwaarden

wordt voldaan:

Er is een gezagsverhouding met de werkgever in het werkland.

De werkzaamheden komen voor rekening en risico van de werkgever

in het werkland.

De beloning wordt doorbelast aan het werkland. Van doorbelastenis al sprake als de loonkosten globaal per tijdseenheid in rekening

worden gebracht, bijvoorbeeld een bedrag per dag.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan mag het werkland belasting

heffen.

Begin 2010 is een besluit gepubliceerd waarin het begrip ‘werkgever’

in belastingverdragen wordt toegelicht (dgb2010/267M, Staatscourant

2101, 788). U vindt dit besluit op www.rijksoverheid.nl.

Als u twijfelt wie als werkgever moet worden aangemerkt, kunt u bellen

met de BelastingTelefoon Buitenland: (055) 538 53 85.

De formele werkgever – degene met wie de arbeidsovereenkomst

is gesloten – blijft wel inhoudingsplichtige voor de

loonbelasting voor het gedeelte van de beloning dat hier

(nog) belast mag worden.

De meeste verdragen hebben een 183-dagenbepaling.

Voor de juiste toepassing is het noodzakelijk het relevante

verdrag te raadplegen. De tekst van een groot aantal verdragen

kunt u vinden op www.overheid.nl. U kunt ook kijken

op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal/

belastingverdragen. Op die website vindt u onder andere

een overzicht van de algemene belastingverdragen inclusief

wijzigingsprotocollen die Nederland heeft gesloten en een

overzicht van de landen waarmee Nederland onderhandelingen

voert over een belastingverdrag. In het overzicht

hierna ziet u per land met welke periode u rekening moet

houden bij de toepassing van de 183-dagenregeling. Voor

het tellen van de dagen moet u uitgaan van alle dagen waarop

de werknemer in de werkstaat fysiek aanwezig was.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 129

Periode 183-dagenregeling

A B C D E F G H

Albanië X

Argentinië X

Armenië X

Aruba X

Australië XAzerbeidjan X

Bahrein X

Bangladesh X

Barbados X

Belarus (Wit-Rusland) X

België X


Bosnië-Herzegovina X

Brazilië X

Bulgarije X

Canada X


China X

Denemarken X

Duitsland X

Egypte X


Estland X

Filippijnen X

Finland X

Frankrijk X

Georgië X

Ghana X


Griekenland X

Hongarije X

Ierland X

IJsland X

India X

Indonesië XIsraël X

Italië X


Japan X

(voormalig) Joegoslavië X

Jordanië X

Kazachstan X

Kirgizië X

Koeweit X

Kroatië X

Letland X

Litouwen X

Luxemburg X

Macedonië X

Malawi X


Maleisië X

Periode 183-dagenregeling

A B C D E F G H

Malta X


Marokko X

Mexico X


Moldavië X

Mongolië X

Montenegro X

Nederlandse Antillen * X

Nieuw-Zeeland X

Nigeria X

Noorwegen X

Oeganda X

Oekraïne X

Oezbekistan X

Oostenrijk X

Pakistan X

Polen X

Portugal XRoemenië X

Rusland X

Saudi-Arabië X

Servië X


Singapore X

Slovenië X

Slowakije X

Spanje X


Sri Lanka X

Suriname X

Tadzjikistan X

Taiwan X


Thailand X

Tsjechië X

Tunesië X

Turkije X

Turkmenistan X

Venezuela X

Verenigde Arabische Emiraten X

Verenigd Koninkrijk X

Verenigde Staten van Amerika X

Vietnam X

Zambia X

Zimbabwe X

Zuid-Afrika X

Zuid-Korea X

Zweden X

Zwitserland Hiervoor geldt een andere regelingA: Twaalf maanden

B: Belastingjaar

C: Kalenderjaar

D: Belastingtijdvak of belastingjaar

E: Twaalf maanden begin of einde in kalenderjaar

F: Twaalf maanden begin of einde in belastingjaar

G: Twaalf maanden begin en einde in belastingjaar

H: Belastingjaar of jaar van aanslag

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 130

Per 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna:

de bes-eilanden) openbare lichamen die als bijzondere

gemeenten functioneren binnen Nederland. Curaçao en Sint

Maarten zijn per diezelfde datum een land binnen het

Koninkrijk der Nederlanden. Aruba heeft deze status al langer.

Ondanks deze wijzigingen blijven de inwoners van de beseilanden

buitenlandse belastingplichtigen in Nederland als

er sprake is van Nederlands inkomen. Ook voor inwoners van

Curaçao en Sint Maarten verandert er niets: zij blijven buitenlandse

belastingplichtigen voor Nederlandse inkomsten. Om

dubbele belasting te voorkomen, blijft tot de invoering van het

Besluit ter voorkoming van dubbele belasting bes de Belastingregeling

voor het Koninkrijk (brk) van toepassing. Inwoners

van de bes-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen

hierop een beroep blijven doen. Naar verwachting zal het

besluit in februari worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.Let op!

De 183-dagenregeling geldt meestal niet voor bestuurders en

commissarissen van vennootschappen, voor sporters en artiesten,

hoogleraren en docenten en voor ambtenaren. Om precies te weten

welke bepaling van het verdrag van toepassing is, moet u de tekst

van het verdrag raadplegen.

Voor meer informatie over de verdragen kunt u contact

opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Eenzijdige regeling

Als een werknemer die in Nederland woont, in een land

werkt waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten,

kan dubbele belastingheffing worden voorkomen op grond

van de eenzijdige regeling. U hoeft dan geen loonbelasting

in te houden in een van de volgende situaties:

• De werknemer werkt minder dan 30 aaneengesloten

dagen in het buitenland en betaalt in het werkland

daadwerkelijk belasting over zijn loon.

• De werknemer werkt 30 aaneengesloten dagen of langer

in het buitenland en maakt aannemelijk dat zijn loon in

het werkland aan belastingheffing over het inkomen is

onderworpen. De werknemer hoeft dus niet aan te tonen

dat hij daadwerkelijk belasting betaalt. Is de periode langer

dan drie maanden aaneengesloten, dan wordt het loon

geacht te zijn onderworpen aan een belasting door een

andere mogendheid. Bij het bepalen of de werkzaamheden

30 dagen duurden, tellen de reguliere werkonderbrekingen

zoals weekenden en korte vakantiesluitingen mee.

De eenzijdige regeling geldt ook voor loon uit vroegere

dienstbetrekking.

Let op!

Voor werknemers met een publiekrechtelijke dienstbetrekking geldt de

eenzijdige regeling alleen als zij arbeid verrichten voor een overheidsonderneming.

Voor meer informatie over de eenzijdige regeling kunt u

contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

16.1.2 Inhouding en betaling van premie

volksverzekeringen en bijdrage Zvw

Elke inwoner van Nederland is in principe verzekerd voor

de volksverzekeringen en Zvw. Bij een werknemer die in het

buitenland werkt, is de verzekeringsplicht voor de sociale

verzekeringen

afhankelijk van het land waar hij werkt.

Er gelden verschillende regels voor:

• de eu-/eer-landen en Zwitserland

• de landen waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag

heeft gesloten (hierna: socialeverdragslanden)

• alle overige landen

Werken in een EU-/EER-land of in Zwitserland

Als een werknemer in een eu-/eer-land of in Zwitserland

werkt, wordt de verzekeringsplicht vastgesteld volgens de

volgende Europese verordeningen:

• basisvordering nr. 1408/71 en toepassingsvordering

nr. 574/72 (hierna: oude verordering)

• basisverordening nr. 883/2004 en toepassingsverordening

nr. 987/2009 (hierna: nieuwe verordering)Nieuwe EU-verordeningen sociale zekerheid

Per 1 mei 2010 zijn deze laatste twee eu-verordeningen voor

sociale zekerheid van kracht. Deze verordeningen gelden

voor alle situaties van grensoverschrijdend werken vanaf

1 mei 2010. De verordeningen stellen vast van welk land u

de socialezekerheidswetgeving moet toepassen.

Omdat de regels van verordeningen zich vaak lastig laten

doorgronden,

hebben wij samen met svb, uwv en cvz

een toelichting

op de nieuwe verordeningen geschreven.

U kunt de Toelichting Europese toepassingsverordening enToelichting Europese basisverordening downloaden van www.

belastingdienst.nl.

De oude verordening blijft nog maximaal tien jaar van

toepassing

voor situaties waarin al vóór 1 mei 2010 sprake

was van grensoverschrijdend werken. Dit geldt onder de

volgende

voorwaarden:

• De oude en nieuwe verordening wijzen op 1 mei 2010

verschillende

wetgevingen aan. Als de oude en de nieuwe

verordening op 1 mei 2010 dezelfde wetgeving aanwijzen,

geldt automatisch vanaf 1 mei 2010 de nieuwe

verordening.

• De situatie van uw werknemer is ongewijzigd.

De werknemer die onder de oude verordening blijft vallen,

kan ook kiezen voor toepassing van de nieuwe verordening.

Dit moeten u en de werknemer gezamenlijk melden bij

de svb. Op deze keuze kan niet worden teruggekomen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 131

De eu-landen zijn:

• België • Letland

• Bulgarije • Litouwen

• Cyprus (het Griekse deel) • Luxemburg

• Denemarken (inclusief Groenland) • Malta

• Duitsland • Nederland

• Estland • Oostenrijk

• Finland • Polen

• Frankrijk • Portugal

• Griekenland • Roemenië

• Groot-Brittannië en • Slovenië

Noord-Ierland • Slowakije

• Hongarije • Spanje

• Ierland • Tsjechië

• Italië • Zweden

De eer-landen zijn:

• Liechtenstein

• Noorwegen

• IJsland

Werkt een werknemer uitsluitend in een ander eu-/eer-land

of Zwitserland, dan is hij in Nederland in principe niet

verzekerd

voor de volksverzekeringen en Zvw.

Als een werknemer die in Nederland woont, zowel in

Nederland als in een ander eu-land werkt, dan is hij in

Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen en Zvw.

De werknemer moet de werkzaamheden dan wel voor ten

minste 25% in Nederland uitvoeren.

Volgens de oude verordening moesten de werkzaamheden

in Nederland ‘van enige betekenis’ zijn. Wat ‘van enige

betekenis’

concreet betekent, werd in de verordening niet

omschreven. Voor meer informatie over de sociale zekerheid

in situaties waarin de oude verordening nog van toepassing

is, kunt u contact opnemen met de svb.

Voor de eer-landen en Zwitserland geldt (voorlopig) alleen

de oude verordening. Als uw werknemer dus werkt in

Nederland en in een van de eer-landen of Zwitserland,

is de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing als de

werkzaamheden in Nederland ‘van enige betekenis’ zijn.

Een werknemer die tijdelijk naar een ander eu-/eer-land

of Zwitserland wordt gedetacheerd, kan wel in Nederland

verzekerd blijven voor de volksverzekeringen en Zvw.

Dit gebeurt op basis van de aanwijzingsregels voor sociale

verzekeringen.

Volgens deze regels is er sprake van detachering

wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• De werknemer is direct voorafgaand aan de detachering

in Nederland verzekerd.

• De werknemer wordt niet gedetacheerd als vervanger

van een eerder gedetacheerde collega.

• U blijft als Nederlandse werkgever het loon doorbetalen.

• U oefent als werkgever substantiële activiteiten uit

in Nederland.

Verder gelden de volgende voorwaarden voor deze

uitzondering:

• bij detachering van maximaal vierentwintig maanden

(onder de oude verordening: twaalf maanden):

Als de detachering naar verwachting niet langer is dan

vierentwintig maanden, blijft de werknemer in Nederland

verzekerd voor de sociale verzekeringen. Hiervoor kunt u

voor, tijdens en na de detachering een A1-verklaring

(onder de oude verordening: E101-verklaring) aanvragen

bij de svb, afdeling Internationale Detacheringen, als

bewijs dat de werknemer in Nederland verzekerd blijft.

Hiermee kunt u in het werkland aantonen dat de werknemer

verzekerd is gebleven in Nederland. Meer informatie

kunt u vinden op de internetsite van de svb: www.svb.nl.

• bij detachering langer dan vierentwintig maanden:

Als de detachering naar verwachting langer dan vierentwintig

maanden duurt, kan de werknemer op verzoek

voor een periode van maximaal vijf jaar in Nederland verzekerd

blijven voor de sociale verzekeringen. Hiervoor

moet u een zogenoemde artikel-16-overeenkomst (onder

de oude verordening: artikel-17-overeenkomst) aanvragen

bij de svb, afdeling Internationale Detacheringen, als

bewijs dat de werknemer in Nederland verzekerd blijft.

Voor meer informatie over de gevolgen van detachering

voor de sociale verzekeringen kunt u contact opnemen met

de svb, afdeling Internationale Detacheringen. Of kijk op

www.svb.nl.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   55

  • Werknemer is nog in dienstbetrekking werkzaam
  • Belastingdienst
  • 16.1.1 Inhouding en betaling van loonbelasting
  • Periode 183-dagenregeling A B C D E F G H
  • 16.1.2 Inhouding en betaling van premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw
  • Werken in een EU-/EER-land of in Zwitserland
  • Nieuwe EU-verordeningen sociale zekerheid

  • Dovnload 2.98 Mb.