Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina26/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   55

Werken in een sociaalverdragsland

Naast de mogelijkheid tot verzekering op grond van de euverordeningen

heeft Nederland socialezekerheidsverdragen

met aanwijsregels voor de verzekeringsplicht gesloten met

de volgende landen:

• Australië • Kroatië

• Bosnië-Herzegovina • Macedonië

• Canada • Marokko

• Canada: Quebec • Nieuw-Zeeland

• Chili • Servië

• Egypte • Tunesië

• Israël • Turkije

• Japan • Uruguay

• Kaapverdië • Verenigde Staten

• Kosovo van Amerika

• Korea


Een werknemer die op basis van detachering in een van deze

verdragslanden werkt, kan voor een of meerdere jaren in

Nederland sociaal verzekerd blijven. Daarvoor moet hij

gedetacheerd zijn door zijn in Nederland wonende of gevestigde

werkgever die ook het loon blijft doorbetalen. Verder

kunnen per verdragsland nog andere voorwaarden gelden.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 132

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met

de svb, afdeling Internationale Detacheringen.

Alle overige landen

Is een van de hiervoor beschreven situaties niet van toepassing,

dan kunt u contact opnemen met de svb, afdeling

Internationale Detacheringen.16.1.3 Betalen van premies werknemersverzekeringen

Elke werknemer in Nederland is in principe verzekerd voor de

werknemersverzekeringen. Daarbij is het van ondergeschikt

belang of de werkgever in Nederland woont of gevestigd is,

of in het buitenland. Bij een werknemer die in het buitenland

werkt, is de verzekeringsplicht afhankelijk van het land

waar hij werkt. Voor de eu-/eer-landen en Zwitserland,

de socialeverdragslanden en alle overige landen gelden

verschillende

regels.


Werken in een EU-/EER-land of in Zwitserland

Werkt de werknemer uitsluitend in een ander eu-/eer-land

of in Zwitserland, dan is de werknemer in principe in

Nederland niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Als een in Nederland wonende werknemer zowel in Nederland

als in een ander eu-land werkt, dan is hij in Nederland verzekerd

voor de werknemersverzekeringen. De werknemer

moet daarvoor in het andere eu-land werknemer zijn volgens

de socialeverzekeringswetgeving en hij moet ten minste

25% van zijn werkzaamheden in Nederland uitvoeren.Let op!

Als de werknemer in een of meer van de andere eu-/eer-landen of

Zwitserland als zelfstandige, ambtenaar, zeevarende of Rijnvarende

werkt, gelden andere regels. Neem dan contact op met de svb of met ons.

Volgens de oude verordening moesten de werkzaamheden

in Nederland ‘van enige betekenis’ zijn. Wat ‘van enige

betekenis’

concreet betekent, werd in de wet niet concreet

omschreven. Voor meer informatie over de sociale zekerheid

in situaties waarin de oude verordening nog van toepassing

is, kunt u contact opnemen met de svb.

Voor de eer-landen en Zwitserland geldt (voorlopig) alleen

de oude verordening. Als uw werknemer dus werkt in

Nederland en in een van de eer-landen of Zwitserland,

is de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing als de

werkzaamheden in Nederland ‘van enige betekenis’ zijn.

De werknemer die tijdelijk naar een ander eu-/eer-land of

Zwitserland wordt gedetacheerd, kan wel verzekerd blijven

voor de werknemersverzekeringen. Hierbij gelden dezelfde

voorwaarden als vermeld in paragraaf 16.1.2.

Werken in een sociaalverdragsland

Hierbij gelden dezelfde regels als vermeld in paragraaf 16.1.2.Alle overige landen

Een werknemer die tijdelijk wordt uitgezonden door een

werkgever die in Nederland woont of is gevestigd, blijft

meestal verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Een werknemer die in het buitenland werkt en in het werkland

is verzekerd tegen langdurige arbeidsongeschiktheid

en werkloosheid, is in Nederland niet verzekerd

voor de


werknemersverzekeringen.

16.2 Werknemers die wonen in het

buitenland en werken in Nederland

Voor werknemers die in het buitenland wonen en voor korte

of langere tijd in Nederland werken, vindt u in de volgende

paragrafen informatie over:

• beschikken over een bsn/sofinummer (paragraaf 16.2.1)

• inhouding en betaling van loonbelasting

(paragraaf 16.2.2)

• vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen voor uw werknemer (paragraaf 16.2.3)

• inhouding en betaling van socialezekerheidspremies

(paragraaf 16.2.4)

16.2.1 Beschikken over een BSN/sofinummer

Om in Nederland te kunnen werken, moet een in het buitenland

wonende werknemer een bsn/sofinummer hebben.

Alleen voor in het buitenland wonende artiesten en

beroepssporters geldt een uitzondering. De werknemer

moet het bsn/sofinummer persoonlijk aanvragen bij een

van de 16 aangewezen belastingkantoren. Welke kantoren

dit zijn, kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

Voor het uitreiken van een bsn/sofinummer moet de

werknemer:

• zich kunnen legitimeren met een geldig en origineel

identiteitsbewijs

• over een geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning

beschikken, als dit is vereist16.2.2 Inhouding en betaling van loonbelasting

U moet loonbelasting inhouden voor een werknemer die

uitsluitend in Nederland werkt.

Werkt een werknemer gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk

in het buitenland, dan hoeft u geen loonbelasting in te

houden over het deel van het loon dat in het buitenland is

verdiend en daar feitelijk aan belastingheffing over het

inkomen is onderworpen.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 133

U hoeft geen loonbelasting in te houden over het loon van

een werknemer die in het buitenland woont en die nagenoeg

geheel in het buitenland werkt, als:

• het loon in het werkland aan belastingheffing over het

inkomen is onderworpen

De werknemer hoeft dus niet aan te tonen dat hij daadwerkelijk

belasting heeft betaald.

• het loon niet op grond van een verdrag of een andere

regeling alleen in Nederland aan belastingheffing over

het inkomen is onderworpen

Als aan de drie voorwaarden van de 183-dagenregeling

wordt voldaan, hoeft de werknemer geen belasting te betalen

in het werkland, in dit geval Nederland. Het gaat dan om

de volgende

voorwaarden:

• De werknemer verblijft niet langer dan 183 dagen binnen

een tijdvak van 12 maanden in Nederland. (In de tabel

in paragraaf 16.1.1 ziet u per land met welke periode

u rekening moet houden bij de toepassing van de

183-dagenregeling.)

• De beloning wordt niet betaald door of namens een

werkgever

die inwoner van Nederland is.

• De beloning komt niet ten laste van een vaste inrichting

van de werkgever in Nederland, zoals een filiaal, of van

een vast middelpunt van hem in Nederland, bijvoorbeeld

de werkkamer in zijn woning.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de heffing toegewezen

aan het woonland.

Het komt regelmatig voor dat een werkgever die is gevestigd

in Nederland een werknemer in dienst heeft die in het buitenland

woont en die in Nederland werkt. In dit geval betaalt

een werkgever in Nederland het loon: er wordt niet voldaan

aan de tweede voorwaarde. De werkgever in Nederland

moet dus de loonbelasting inhouden.

Als een buitenlandse uitlener geen vaste inrichting of vaste

vertegenwoordiger in Nederland heeft, kan een werknemer

niet per definitie maximaal 183 dagen in het werkland

verblijven

zonder dat het werkland het recht heeft belasting

te heffen. In uitleensituaties bijvoorbeeld, kan de uitlener

de werkgever zijn, maar ook de Nederlandse inlener. Want

de Nederlandse inlener verschaft werkgelegenheid aan de

betrokken arbeidskrachten, geeft feitelijk leiding aan de

werkzaamheden en draagt het risico voor het eindproduct.

In dat geval wordt niet voldaan aan de tweede voorwaarde

van de 183-dagenregeling. Het land waar de dienstbetrekking

wordt uitgeoefend, heeft daarom het recht belasting te

heffen


over het loon.

Begin 2010 is een besluit gepubliceerd waarin het begrip

werkgever in belastingverdragen wordt toegelicht

(dgb2010/267M, Staatscourant 2101, 788). U vindt dit besluit

op www.wetten.overheid.nl.

De eenzijdige regeling van paragraaf 16.1.1 geldt niet voor

werknemers die in het buitenland wonen.

16.2.3 Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/

premie volksverzekeringen

voor uw werknemer

Werknemers die in het buitenland wonen en in Nederland

werken, hebben vaak alleen looninkomsten in Nederland.

U mag dan onder bepaalde voorwaarden de loonbelasting/

premie volksverzekeringen die u moet inhouden, afstemmen

op de inkomstenbelasting en eventuele premie volksverzekeringen

die uw werknemer moet betalen. Als u met uw werknemer

een nettoloon hebt afgesproken, kunt u met deze

werkwijze snel en definitief het juiste bedrag afrekenen. En

uw werknemer hoeft dan geen aangifte inkomstenbelasting

te doen. Om deze vereenvoudigde werkwijze toe te kunnen

passen, moet u afspraken met ons maken en moet u onze

goedkeuring vastleggen in een (loonheffing)convenant.

Om onze goedkeuring te krijgen, moet u in ieder geval aan

de volgende voorwaarden voldoen:

• De werknemer heeft alleen inkomsten van u en geen

andere inkomsten in Nederland.

• U kunt en wilt de volledige loonberekening uitvoeren

en

u hebt daarvoor de benodigde deskundigheid – intern ofextern – beschikbaar.

• U hebt een informatiesysteem waarmee u tijdig en volledig

(met alle loongerelateerde elementen) de loonadministratie

voert.


• U bent verantwoordelijk voor het volledig en juist

verwerken

van de loonadministratie en u kunt daarop

worden aangesproken.

• De werknemer verklaart schriftelijk met deze werkwijze

in te stemmen en u bewaart deze verklaring bij de

loonadministratie.

U mag deze werkwijze alleen toepassen nadat wij u goedkeuring

hebben gegeven. Voor goedkeuring overlegt u met

uw belastingkantoor.Verwerking van het convenant in de loonadministratie

Hoe u het convenant in uw loonadministratie verwerkt,

leest u hieronder.

Eind van het jaar: eenmalige berekening

Bij de uitvoering van het convenant kunt u in december of

direct na afloop van het jaar een jaarberekening in de salarisadministratie

maken. U stelt dan de loonheffing vast op het

juiste bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen. U neemt de loonbelasting/premie

volksverzekering die u op deze manier berekent, mee in

de laatste aangifte over het kalenderjaar.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 134

In de loop van het jaar: loongegevens inschatten

Door het het jaar heen moet u de loongegevens die u per

loontijdvak nodig hebt voor de jaarberekening, zo goed

mogelijk inschatten. Gegevens die redelijkerwijs later

bekend zijn dan in het loontijdvak, mogen mee naar de

hiervoor genoemde jaarberekening.Corrigeren

In de volgende gevallen corrigeert u direct in het volgende

belastingjaar:

• U hebt fouten gemaakt, bijvoorbeeld door nagekomen

informatie.

• De dienstbetrekking met de werknemer eindigt in de loop

van het jaar.

• Er zijn nagekomen beloningen in het kader van de dienstbetrekking,

zoals een bonus die u een jaar na het vertrek

van de werknemer toekent.16.2.4 Inhouding en betaling van socialezekerheidspremies

Een werknemer die in het buitenland woont, kan toch in

Nederland sociaal verzekerd zijn. Afhankelijk van het land

waar de werknemer woont (hierna: woonland), gelden

verschillende

regels.


Is de werknemer in Nederland sociaal verzekerd en bent

u als werkgever inhoudingsplichtig voor de loonbelasting,

dan moet u de premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw

inhouden. U bent inhoudingsplichtig als u in Nederland

woont of gevestigd bent. Is dat niet het geval, dan bent u

alleen onder bepaalde voorwaarden inhoudingsplichtig

(zie paragraaf 16.11).

Of u al dan niet premies werknemersverzekeringen moet

betalen, is niet afhankelijk van de vestigingsplaats en niet

gekoppeld aan de inhoudingsplicht voor de loonbelasting.

Is de werknemer in Nederland sociaal verzekerd, dan moet

u deze premies als werkgever betalen.Wonen in een EU-/EER-land of in Zwitserland

Werkt een werknemer zowel in Nederland als in een ander

eu-land en woont hij in dat andere land, dan is hij in

Nederland niet verzekerd voor de sociale zekerheid. Uw werknemer

moet dan wel ten minste 25% van zijn werkzaamheden

in het andere eu-land uitvoeren. Is de omvang van de werkzaamheden

in het woonland te gering, dan is de Nederlandse

sociale zekerheid van toepassing.

Volgens de oude verordening moesten de werkzaamheden

in het woonland ‘van enige betekenis’ zijn. Wat ‘van enige

betekenis’ concreet betekent, werd in de wet niet concreet

omschreven. Voor meer informatie over de sociale zekerheid

in situaties waarin de oude verordening nog van toepassing

is, kunt u contact opnemen met de svb.

Voor de eer-landen en Zwitserland geldt (voorlopig) alleen de

oude verordening. Als uw werknemer dus werkt in Nederland

en in een van de eer-landen of Zwitserland en woont in

dat andere land, dan is hij niet in Nederland verzekerd als de

werkzaamheden in zijn woonland ‘van enige betekenis’ zijn.

Let op!

Als de werknemer in een of meer van de andere eu-/eer-landen als

zelfstandige werkt, gelden andere regels. Als de werknemer buiten

Nederland actief is als zelfstandige, neem dan contact op met de svb

of met ons.

Werkt de werknemer uitsluitend in Nederland, dan is hij in

principe in Nederland verzekerd. Hierop geldt één uitzondering.

Een werknemer die tijdelijk naar Nederland wordt gedetacheerd,

is niet in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen,

de Zvw of de werknemersverzekeringen. Dit gebeurt

op basis van de aanwijzingsregels voor sociale verzekeringen.

De werknemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

• bij detachering van maximaal vierentwintig maanden

(voorheen twaalf maanden)

Als de detachering naar verwachting niet langer is dan vierentwintig

maanden, is de werknemer in Nederland niet verzekerd

voor de sociale verzekeringen. Hiervoor kan de werknemer

een A1-verklaring (voorheen E101-verklaring) aanvragen

bij het socialeverzekeringsorgaan van het woonland.

• bij detachering langer dan vierentwintig maanden

Als de detachering naar verwachting langer dan vierentwintig

maanden duurt, kan de werknemer op verzoek

voor een periode van maximaal vijf jaar in het woonland

verzekerd

zijn voor de sociale verzekeringen. Hiervoor

kan de werknemer een zogenoemde artikel-16-overeenkomst

(voorheen artikel-17-overeenkomst) aanvragen bij

het socialeverzekeringsorgaan van het verzekeringsland,

als bewijs dat hij niet in Nederland is verzekerd.

Voor meer informatie over de gevolgen van detachering

voor de sociale verzekeringen kunt u contact opnemen met

de svb, afdeling Internationale Detacheringen.Wonen in een sociaalverdragsland

Als een werknemer in Nederland werkt en in een van de

socialeverdragslanden woont, dan is hij in Nederland sociaal

verzekerd. Alleen bij detachering kan de werknemer gedurende

een periode van een of meerdere jaren sociaal verzekerd

blijven in zijn woonland.Alle overige landen

Is een van de hiervoor beschreven situaties niet van toepassing,

dan kunt u als vuistregel aanhouden dat de werknemer voor

de volksverzekeringen en de Zvw verzekerd is als u ook loonbelasting

moet inhouden (zie paragraaf 16.2.2). Bij twijfel

kunt u altijd contact opnemen met de svb, afdeling

Internationale Detacheringen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 135

De werknemer die in Nederland in dienstbetrekking werkt,

zal doorgaans wel verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Als werkgever bent u dan premieplichtig.

16.3 Werknemers die wonen en werken

in het buitenland

Als uw werknemer in het buitenland woont en werkt, geldt

als hoofdregel dat u geen loonbelasting hoeft in te houden.

Dit geldt niet voor de volgende werknemers:

• bestuurders of commissarissen van in Nederland

gevestigde

lichamen


• personen die in dienst zijn van de Nederlandse staat

• personen die werken volgens een overeenkomst waarbij

de Nederlandse staat partij is

U hoeft ook geen loonbelasting in te houden voor een in

het buitenland wonende werknemer die minder dan 10%

in Nederland werkt, als:

• het loon in dat land aan belastingheffing over het

inkomen


is onderworpen

De werknemer hoeft dus niet aan te tonen dat hij

daadwerkelijk

belasting heeft betaald.

• het loon niet op grond van een verdrag of een andere

regeling alleen in Nederland aan belastingheffing over

het inkomen is onderworpen

Voor informatie over de volksverzekeringen en Zvw kunt

u contact opnemen met de svb en uw belastingkantoor.

Voor informatie over de werknemersverzekeringen kunt

u contact opnemen met uw belastingkantoor.

16.4 De 30%-regeling

Voor werknemers die naar het buitenland of naar Nederland

worden uitgezonden, kunt u onder bepaalde voorwaarden

gebruikmaken van een bijzondere kostenvergoedingsregeling,

de 30%-regeling. Deze regeling is een forfaitaire tegemoetkoming

voor de extra kosten van het verblijf in het buitenland

of Nederland. De 30%-regeling geldt ook als u gebruikmaakt

van de werkkostenregeling (zie paragraaf 16.13.5).

Als u deze regeling niet wilt of kunt gebruiken, mag u toch

een vrije vergoeding geven voor de extra kosten van het

tijdelijke

verblijf in of buiten Nederland. U moet dan de werkelijke,

in redelijkheid gemaakte, extra kosten aannemelijk

maken. Maakt u wel gebruik van de 30%-regeling, dan is een

aparte vergoeding of verstrekking voor tijdelijk verblijf belast.

U vindt in deze paragraaf informatie over de 30%-regeling en:

• werknemers die zijn uitgezonden naar het buitenland

(zie paragraaf 16.4.1)

• werknemers die naar Nederland komen

(zie paragraaf 16.4.2)

• werknemers die naar Nederland komen en voor wie een

vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen geldt (zie paragraaf 16.4.3)

Voor de inhoud van de 30%-regeling leest u paragraaf 16.4.4.

16.4.1 Werknemers uitgezonden naar

het buitenland

De 30%-regeling geldt voor de volgende personen:

• werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden

naar landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en een aantal

Oost-Europese landen

• werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden

om in een ander land wetenschap te beoefenen of

onderwijs

te geven

• ambtenaren bij vertegenwoordigingen van Nederland

in het buitenland

• ambtenaren, rechterlijke ambtenaren en militairen die

worden uitgezonden naar de bes-eilanden, Curaçao, Sint

Maarten of Aruba

• militairen die worden uitgezonden buiten het Koninkrijk

der Nederlanden

Wilt u gebruikmaken van de 30%-regeling voor werknemers

die worden uitgezonden naar het buitenland? Dan moet

een werknemer in een periode van 12 maanden ten minste

45 dagen in het buitenland verblijven. Uitzendingen van

minder dan 15 dagen tellen hierbij niet mee. Maar als de

werknemer aan de 45-dagenvoorwaarde voldoet, dan mag u

voor de berekening van de 30%-regeling ook alle uitzendingen

van ten minste 10 dagen meetellen.

Om van de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

gebruik te kunnen maken, hebt u van ons geen beschikking

nodig. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kunt u van

de regeling gebruikmaken. Voor werknemers die zijn uitgezonden

om in Nederland te werken, hebt u wel een

beschikking nodig (zie paragraaf 16.4.2).16.4.2 Werknemers komen naar Nederland

De 30%-regeling geldt ook voor werknemers die uit een

ander land zijn geworven of vanuit een ander land zijn

uitgezonden

om in Nederland te werken. Om van de 30%-

regeling


gebruik te kunnen maken, gelden de volgende

voorwaarden:

• De werknemer heeft een dienstbetrekking.

• De werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid

die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse

arbeidsmarkt (het zogenoemde schaarste- en deskundigheidsvereiste).

• Wij hebben een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat

u van de 30%-regeling gebruik mag maken. U kunt deze

beschikking aanvragen met het formulier Verzoek

toepassing

30%-regeling, dat u kunt downloaden van

www.belastingdienst.nl. U stuurt dit formulier naarBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 136

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.

De beschikking geldt voor maximaal tien jaar als deze

binnen vier maanden na aanvang van de werkzaamheden

in Nederland wordt aangevraagd. Eerdere werkzaamheden

of een eerder verblijf in Nederland kan de duur van de

beschikking verkorten.

Bij de beoordeling van het schaarste- en deskundigheidsvereiste

houden wij in onderlinge samenhang rekening met de

volgende drie factoren:

• het niveau van de opleiding die de werknemer heeft gevolgd

• de voor de functie relevante ervaring van de werknemer

Als een werknemer meer dan 2,5 jaar heeft gewerkt in een

vergelijkbare functie, wordt aangenomen dat hij de voor

de functie relevante ervaring heeft opgedaan.

• de verhouding tussen het beloningsniveau voor de

functie

in Nederland en het beloningsniveau in het landvan herkomst van de werknemer

Uitgangspunt is dat het niveau van de nettobeloning in

het land van herkomst niet lager is dan het niveau van de

nettobeloning voor de functie in Nederland. De vergoeding

voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land

van herkomst (extraterritoriale kosten) telt hierbij niet mee.


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   55

 • Belastingdienst
 • 16.1.3 Betalen van premies werknemersverzekeringen
 • Werken in een EU-/EER-land of in Zwitserland
 • Werken in een sociaalverdragsland
 • 16.2.1 Beschikken over een BSN/sofinummer
 • 16.2.2 Inhouding en betaling van loonbelasting
 • 16.2.3 Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen voor uw werknemer
 • Verwerking van het convenant in de loonadministratie
 • 16.2.4 Inhouding en betaling van socialezekerheidspremies
 • Wonen in een EU-/EER-land of in Zwitserland
 • Wonen in een sociaalverdragsland
 • 16.4.1 Werknemers uitgezonden naar het buitenland
 • 16.4.2 Werknemers komen naar Nederland

 • Dovnload 2.98 Mb.