Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina27/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   55

Let op!

Als tijdens de uitzending niet langer wordt voldaan aan het schaarsteen

deskundigheidsvereiste, kunnen wij na vijf jaar de looptijd van de

beschikking verkorten.

Voor werknemers in het middenkader of hoger kader van

een internationaal concern die voor functieroulatie naar

Nederland worden uitgezonden, geldt een specifieke regel.

Als zij ten minste 2,5 jaar ervaring in dat concern hebben,

worden zij geacht specifieke deskundigheid te bezitten die

op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

Als de werknemer binnen een samenhangende groep van

inhoudingsplichtigen (zie ook paragraaf 3.2.1) van werkgever

wisselt, blijft een beschikking voor de 30%-regeling geldig

zolang hij ook bij de nieuwe werkgever aan de voorwaarden

van de regeling voldoet.

Voor een werknemer die gedurende de looptijd van de

beschikking overstapt naar een nieuwe werkgever kan onder

voorwaarden de 30%-regeling van toepassing blijven. Meer

informatie hierover kunt u krijgen bij Belastingdienst/

Limburg/kantoor Buitenland.

Bij een uitzending binnen het concern kan het zijn dat de

werknemer formeel in dienst blijft bij de oude (buitenlandse)

werkgever. Ook in die situatie kunt u onder voorwaarden

gebruikmaken van de 30%-regeling. Meer informatie hierover

kunt u krijgen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543,

of de BelastingTelefoon Buitenland (055) 538 53 85.

De 30%-regeling is ook van toepassing op inwoners van de

bes-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten die aan de

voorwaarden voldoen (zie ook paragraaf 16.1.1 onder het

schema 183-dagenregeling).

16.4.3 Werknemers komen naar Nederland:

vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/

premie volksverzekeringen

voor uw werknemers

Voor een werknemer die uit een ander land is geworven

of vanuit een ander land is uitgezonden om in Nederland

te werken, geldt een speciale regeling. Als deze werknemer

in Nederland woont en als hij van de 30%-regeling gebruikmaakt,

kan hij kiezen voor de zogenoemde partiële buitenlandse

belastingplicht. In dat geval wordt de werknemer

voor de heffing in de inkomstenbelasting in de boxen 2 en 3

behandeld als een niet-inwoner. Vaak kan de heffing in

Nederland daardoor beperkt worden tot het genoten loon.

U mag dan onder bepaalde voorwaarden de loonbelasting/

premie volksverzekeringen die u moet inhouden, afstemmen

op de inkomstenbelasting en eventuele premie volksverzekeringen

die uw werknemer moet betalen. Als u met

uw werknemer een nettoloon hebt afgesproken, kunt u met

deze werkwijze snel en definitief het juiste bedrag afrekenen.

En uw werknemer hoeft dan geen aangifte inkomstenbelasting

te doen. Om deze vereenvoudigde werkwijze toe

te kunnen passen, moet u afspraken met ons maken en

moet u onze goedkeuring vastleggen in een (loonheffing)

convenant.

Om onze goedkeuring te krijgen, moet u in ieder geval aan

de volgende voorwaarden voldoen:

• De werknemer heeft alleen inkomsten van u en geen

andere inkomsten in Nederland.

• U kunt en wilt de volledige loonberekening uitvoeren

en u hebt daarvoor de benodigde deskundigheid

– intern of extern – beschikbaar.

• U hebt een informatiesysteem waarmee u tijdig en volledig

(met alle loongerelateerde elementen) de loonadministratie

voert.

• U bent verantwoordelijk voor het volledig en juist verwerkenvan de loonadministratie en u kunt daarop

worden aangesproken.

• De werknemer verklaart schriftelijk met deze werkwijze in

te stemmen en u bewaart deze verklaring bij de

loonadministratie.

U mag deze werkwijze alleen toepassen nadat wij u goedkeuring

hebben gegeven. Voor goedkeuring overlegt u met

uw belastingkantoor.Verwerking van het convenant in de loonadministratie

Hoe u het convenant in uw loonadministratie verwerkt,

leest u hieronder.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 137

Eind van het jaar: eenmalige berekening

Bij de uitvoering van het convenant kunt u in december of

direct na afloop van het jaar een jaarberekening in de salarisadministratie

maken. U stelt dan de loonheffing vast op het

juiste bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen. U neemt de loonbelasting/premie

volksverzekering die u op deze manier berekent, mee in

de laatste aangifte over het kalenderjaar.In de loop van het jaar: loongegevens inschatten

Door het het jaar heen moet u de loongegevens die u per

loontijdvak nodig hebt voor de jaarberekening, zo goed

mogelijk inschatten. Gegevens die redelijkerwijs later bekend

zijn dan in het loontijdvak, mogen mee naar de hiervoor

genoemde jaarberekening.Corrigeren

In de volgende gevallen corrigeert u direct in het volgende

belastingjaar:

• U hebt fouten gemaakt, bijvoorbeeld door nagekomen

informatie.

• De dienstbetrekking met de werknemer eindigt in de loop

van het jaar.

• Er zijn nagekomen beloningen in het kader van de dienstbetrekking,

zoals een bonus die u een jaar na het vertrek

van de werknemer toekent.16.4.4 Inhoud van de regeling

De 30%-regeling houdt in dat u aan bepaalde werknemers,

zonder nader bewijs, 30% van het loon inclusief de vergoeding,

of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding, kunt verstrekken

als vrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten.

Als u meer dan het maximumbedrag vergoedt of verstrekt,

dan is dit loon voor de loonheffingen. U mag over dit meerdere

de loonheffingen betalen door de eindheffing toe te

passen voor loon dat bezwaarlijk is te individualiseren

(zie paragraaf 22.4). Hiervoor geldt het tabeltarief.Let op!

Een administratieve splitsing van het loon in een deel loon en een deel

vrije vergoeding voor extraterritoriale kosten is niet mogelijk. Als het

loon echter arbeidsrechtelijk wordt verlaagd onder gelijktijdige

toekenning van een vrije vergoeding, is een splitsing onder voorwaarden

mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw

belastingkantoor.

Het loon voor de 30%-regeling is het loon uit tegenwoordige

dienstbetrekking. Voorwaarde is dat de werknemer voor dat

loon geen recht heeft op voorkoming van dubbele belasting.

Twijfelt u of er sprake is van loon uit tegenwoordige of

vroegere


dienstbetrekking, kijk dan in hoofdstuk 1 of neem

contact op met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

De extraterritoriale kosten bestaan onder meer uit:

• de extra kosten voor levensonderhoud door een hoger

prijspeil in het werkland dan in het land van herkomst,

zoals extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht

(cost of living allowance)

• de kosten voor een kennismakingsreis naar het werkland,

eventueel met het gezin, om bijvoorbeeld te zoeken naar

een woning of een school

• de kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële

persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen,

visa en rijbewijzen

• de kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor

het verblijf in het werkland

de dubbele huisvestingskosten, omdat de werknemer

in het land van herkomst blijft wonen, bijvoorbeeld

hotelkosten

• de (eerste) huisvestingskosten

Hierbij is tot 18% van het loon uit tegenwoordige

dienstbetrekking

sprake van loon. Het meerdere behoort

tot de extraterritoriale kosten. In het algemeen kunt u de

huisvestingskosten voor meubilair niet vrij vergoeden of

verstrekken.

• de opslagkosten voor het deel van de boedel dat niet

wordt verhuisd naar het werkland

• de reiskosten naar het land van herkomst, bijvoorbeeld

voor familiebezoek of gezinshereniging

• de extra kosten voor het laten invullen van de aangifte

inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten

invullen


van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur

in het land van herkomst

Hierbij geldt een maximum van € 1.000 per werknemer.

• de cursuskosten om de taal van het werkland te leren voor

de werknemer en voor de gezinsleden die bij hem verblijven

• de extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren

met het land van herkomst

• de kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid,

zoals een A1- of E101-verklaring

De volgende zaken zijn geen extraterritoriale kosten en mag

u niet onbelast vergoeden of verstrekken:

• de uitzendtoelagen, bonussen en vergelijkbare vergoedingen

(foreign service premium, expat allowance, overseas

allowance)

• de vermogensverliezen

• de aan- en verkoopkosten van een woning (reimbursement

expenses purchase house, brokers fee)

• de compensatie voor hogere belastingtarieven in

het werkland (tax equalization)

Let op!

Alleen als aannemelijk wordt gemaakt dat de totale extraterritoriale

kosten méér bedragen dan 30%, kunnen de werkelijk gemaakte kosten

vrij worden vergoed. Daarbij geldt dat voor de vergoeding van in

redelijkheid gemaakte extraterritoriale kosten geen normeringen of

beperkingen bestaan.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 138

Schoolgelden

Naast de 30%-regeling kunt u een vrije vergoeding geven

voor extraterritoriale kosten voor schoolgelden. Het moet

gaan om het schoolgeld voor een internationale school of

voor een internationale afdeling van een gewone school.

Hiervan is sprake als:

• de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school

is gebaseerd op een buitenlands stelsel

• de school of de afdeling in principe alleen toegankelijk

is voor kinderen van uitgezonden werknemersOverige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

Verder kunt u naast de 30%-regeling onder meer onbelast

vergoeden of verstrekken:

• de verhuiskosten en de kosten voor tijdelijke opslag en

het overbrengen van de boedel (zie paragraaf 18.50)

• de kosten voor een kennismakingsbezoek door de

werknemer

aan het bedrijf in het werkland

• de kosten voor het aanvragen of omzetten van een

tewerkstellingsvergunning

Voor de kosten van vervoer per auto kunt u maximaal € 0,19

per kilometer vrij vergoeden als er geen sprake is van extraterritoriale

kosten.

Let op!

De 30%-regeling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen.

Als de werknemer in Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen,

hoeft u over de vrije vergoeding volgens de 30%-regeling

geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.

Voor meer informatie over de 30%-regeling kunt u contact

opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, of de

BelastingTelefoon Buitenland: (055) 538 53 85.

16.5 Bestuurders en commissarissen

Personen die in het buitenland wonen en loon krijgen als

bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd

lichaam, zoals een nv of bv, vallen onder de loonbelasting.

Dat geldt ook als zij niet in Nederland werken. Als zij uitsluitend

in Nederland werken, zijn ze verzekerd voor de volksverzekeringen

en Zvw. Voor meer informatie hierover kunt u

contact opnemen met uw belastingkantoor of de svb.

16.6 Grensarbeiders

Voor werknemers die in Duitsland of België wonen en in

Nederland werken, gelden speciale regels. Voor meer informatie

kunt u bellen met de BelastingTelefoon Buitenland:

(055) 538 53 85, of met het Informatiecentrum Belastingdienst

Buitenland, team Grensoverschrijdend werken en

ondernemen (gwo): 0800 - 024 12 12. U kunt ook bellen met

het Bureau voor Duitse Zaken: (024) 343 19 00, of het Bureau

voor Belgische Zaken: (076) 548 58 40, van de svb.

16.7 Uitkerings- en

pensioengerechtigden

Ook op loon uit vroegere dienstbetrekking moet u loonbelasting

inhouden. Maar voor personen met een Nederlandse

uitkering of pensioenuitkering die niet in Nederland wonen,

hoeft u geen loonbelasting in te houden als Nederland met

het woonland van de uitkeringsgerechtigde een verdrag

heeft gesloten dat de belastingheffing toewijst aan het

woonland. U moet zelf beoordelen of u de inhouding van

loonbelasting achterwege kunt laten.

Omdat het voor een uitkerings- of pensioeninstelling niet

eenvoudig is aan de hand van een verdrag te bepalen of

de inhouding van loonbelasting achterwege kan blijven,

kunnen de uitkerings- of pensioengerechtigden bij

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland een zogenoemde

verdragsverklaring aanvragen. Wij geven deze verklaring

af als op grond van een belastingverdrag de heffing over de

uitkering of het pensioen niet aan Nederland toekomt.

De uitkerings- of pensioengerechtigde geeft deze verklaring

aan zijn uitkerings- of pensioeninstelling. Daarmee is

duidelijk

dat de inhouding van loonbelasting achterwege

kan blijven.Pseudo-AWBZ-premie en pseudobijdrage Zvw

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen moeten

een pseudo-awbz-premie en een pseudobijdrage Zvw

inhouden op het loon van uitkeringsgerechtigden die

aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Zij wonen in het buitenland.

• Zij hebben in hun woonland recht op zorg ten laste

van Nederland.

• Zij zijn niet verzekerd voor de awbz en zijn dus ook niet

verzekeringsplichtig voor de Zvw.

Deze inhoudingen moet u niet opnemen in uw aangifte

loonheffingen, maar betalen aan het College voor zorgverzekeringen

(cvz). Het cvz zal u hierover nader informeren.

16.8 Studenten

U moet in principe loonbelasting inhouden op het loon dat

een student bij u verdient. U hoeft geen loonbelasting in te

houden, als:

• de student zes maanden of korter in Nederland verblijft

• de student stagewerkzaamheden verricht voor zijn studie

of beroepsopleiding

• u alleen een vergoeding geeft voor kosten van levensonderhoud

en zakgeld

• u na afloop van het kalenderjaar opgave aan ons doet

van de aan de student betaalde bedragenBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 139

Daarnaast zijn er belastingverdragen die regelen dat u geen

loonbelasting hoeft in te houden als het loon van de student

afkomstig is uit buitenlandse bronnen. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon:

0800 - 0543.

Komt een student vanuit het buitenland naar Nederland,

dan is hij in Nederland niet verzekerd voor de volksverzekeringen

en Zvw als hij aan de volgende drie

voorwaarden

voldoet:

• Hij woont uitsluitend om studieredenen in Nederland.

• Hij is jonger dan 30 jaar.

• Hij werkt niet in Nederland.

Voldoet de student niet aan deze voorwaarden, dan is hij in

Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen en Zvw.

Een Nederlandse student die naar het buitenland gaat, blijft

in Nederland verzekerd als hij aan de volgende voorwaarden

voldoet:

• Hij woont uitsluitend om studieredenen in

het buitenland.

• Hij is jonger dan 30 jaar.

• Hij werkt niet in het buitenland.

Voldoet hij niet aan deze voorwaarden, dan is de student in

Nederland niet verzekerd voor de volksverzekeringen en Zvw.

Een in het buitenland wonende student die in Nederland bij

u werkt in een echte of fictieve dienstbetrekking, is in principe

in Nederland verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Internationale socialeverzekeringsregels kunnen anders

bepalen.


16.9 Hoogleraren en andere docenten

In enkele belastingverdragen is geregeld dat het loon van

hoogleraren en andere docenten is belast in het woonland

bij uitzendingen van maximaal twee jaar. De onderwijsinstelling

in het werkland hoeft dan geen loonbelasting in

te houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Voor de premie volksverzekeringen, bijdrage Zvw en de

premies

werknemersverzekeringen gelden de regels vanparagraaf 16.1.2. en 16.1.3. Voor meer informatie over de

volksverzekeringen en Zvw kunt u contact opnemen met

de svb en met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Let op!

Onder de nieuwe eg-verordening wijzigen per 1 mei 2010 de regels voor

hoogleraren en docenten, zeker in de situatie dat gelijktijdig in twee of

meer landen als hoogleraar of docent gewerkt wordt. Neemt u contact

op met de svb of de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

16.10 Vrijwillige verzekering

Als een in Nederland wonende werknemer in het buitenland

gaat werken, is hij mogelijk niet meer in Nederland verzekerd

voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen.

Dan kan de mogelijkheid voor de werknemer bestaan om

zich vrijwillig te verzekeren.

Over aanmelding voor de vrijwillige volksverzekeringen kan

de werknemer contact opnemen met de svb, afdeling

Vrijwillige verzekering: (020) 656 56 56. Over aanmelding

voor de vrijwillige werknemersverzekeringen kan de werknemer

contact opnemen met uwv: 0900 - 9294.

Geeft u een premievergoeding voor de vrijwillige volksverzekeringen,

dan is deze vergoeding belast. Een premievergoeding

voor de vrijwillige werknemersverzekeringen voor

de wao en de ww is onbelast, voor zover dit een vergoeding

is voor de ‘wettelijke werkgeverspremie’.

16.11 Werkgevers die niet in Nederland

wonen of gevestigd zijn

Als u een werkgever bent die in het buitenland woont of

gevestigd is, bent u inhoudingsplichtige voor uw in Nederland

werkzame personeel in een of meer van de volgende

situaties:

• U hebt een vaste inrichting in Nederland. Dit is een

duurzame

inrichting voor de werkzaamheden van een

onderneming, zoals een filiaal, kantoor, fabriek of

werkplaats.

Ook de uitvoering van een bouwwerk/project

kan een vaste inrichting zijn.

• U hebt een vaste vertegenwoordiger in Nederland.

Hieronder verstaan we een niet volstrekt onafhankelijke

vertegenwoordiger die een volmacht heeft om overeenkomsten

te sluiten en deze volmacht ook geregeld

gebruikt. Denk aan een intercedent van een buitenlands

uitzendbureau die voor dat bureau met Nederlandse

werkgevers uitzendovereenkomsten sluit.

• U hebt een of meer personen in dienst van wie het loon

is onderworpen aan de inkomstenbelasting, u voert in

Nederland een loonadministratie en u hebt ons verzocht

om u als inhoudingsplichtige aan te merken.

• U stelt arbeidskrachten ter beschikking (bijvoorbeeld

uitzendkrachten)

in Nederland.

• De werknemers werken een aaneengesloten periode van

ten minste 30 dagen op of boven het Noordzeewinningsgebied.

U kunt in paragraaf 16.1 tot en met 16.10 vinden wanneer u

loonbelasting, premie volksverzekeringen, bijdrage Zvw en

premies werknemersverzekeringen moet inhouden.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 16 Wonen en/of werken in het buitenland | 140

Let op!

Bent u als werkgever in het buitenland gevestigd en hebt u een werknemer

in dienst die in Nederland sociaal verzekerd is, dan moet u premies

werknemersverzekeringen betalen, ook al bent u geen inhoudingsplichtige

voor de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de bijdrage

Zvw. U moet zich dan als premieplichtige melden bij de Belastingdienst

Limburg/kantoor Buitenland. Het adres vindt u achter in dit handboek.

16.12 In het buitenland gevestigde

ondernemingen die personeel

op de Nederlandse arbeidsmarkt

ter beschikking stellen

In het buitenland gevestigde ondernemingen die personeel

op de Nederlandse arbeidsmarkt ter beschikking stellen,

zijn altijd inhoudingsplichtige voor de loonbelasting.

Hoewel het bij deze situatie vaak om uitzendbureaus gaat,

geldt de regeling voor elk bedrijf dat binnen of buiten

concernverband

werknemers ter beschikking stelt aan

Nederlandse bedrijven.

In paragraaf 16.1 tot en met 16.10 leest u wanneer u loonbelasting,

premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw moet

inhouden en samen met de premies werknemersverzekeringen

moet betalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de

BelastingTelefoon Buitenland: (055) 538 53 85 of de svb.

16.13 Werkkostenregeling

en buitenlandsituaties

Hebt u grensoverschrijdende werknemers of werknemers die

in het buitenland wonen én werken? En kiest u voor de werkkostenregeling?

Dan vindt u in deze paragraaf informatie over:

• werkkostenregeling en werknemers die wonen

in Nederland en werken in het buitenland

(zie paragraaf 16.13.1)

• werkkostenregeling en werknemers die wonen in het

buitenland

en werken in Nederland (zie paragraaf 16.13.2)

• werkkostenregeling en werknemers die wonen en werken

in het buitenland (zie paragraaf 16.13.3)

• werkkostenregeling en buitenlandse werknemers die

zijn opgenomen in een Nederlandse salarisadministratie

(zie paragraaf 16.13.4)

• werkkostenregeling en extraterritoriale vergoedingen en

verstrekkingen en de 30%-regeling (zie paragraaf 16.13.5)

• werkkostenregeling en werkgevers die niet in Nederland

wonen of gevestigd zijn (zie paragraaf 16.13.6)

• overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling

(zie paragraaf 16.3.7)

Informatie over de systematiek van de werkkostenregeling

vindt u in hoofdstuk 17.

16.13.1 Werkkostenregeling en werknemers

die wonen in Nederland en werken in

het buitenland

Voor werknemers die wonen in Nederland en (ook) werken

in het buitenland, bijvoorbeeld grensarbeiders, gelden

dezelfde regels als voor werknemers die wonen en werken in

Nederland: het loon en de vergoedingen en verstrekkingen

van deze werknemers vallen onder de werkkostenregeling.

Het kan zijn dat (een deel van) het loon van deze werknemers

niet in Nederland belast is, bijvoorbeeld door een belastingverdrag

ter voorkoming van dubbele belasting. Als dat het

geval is, belast u in eerste instantie toch het volledige loon. Het

loon en de vergoedingen en verstrekkingen vallen dan onder

de werkkostenregeling. Vervolgens past u op het loon van de

werknemer dat in het andere land wordt belast, de regels ter

voorkoming van dubbele belasting toe. Hiermee voorkomt u

dat dit deel van het loon ook in Nederland wordt belast.

Als u de vrije ruimte overschrijdt, vervalt een deel van de

eindheffing. U berekent dit deel als volgt:

1. Neem het deel van het totale fiscale loon van alle

werknemers

dat in Nederland niet is belast.

2. Deel dit door het totale fiscale loon van alle werknemers.

3. Vermenigvuldig de uitkomst van deze breuk met de

eindheffing

die u moet betalen.

De uitkomst van deze berekening is het deel van de eindheffing

dat vervalt. Hierna vindt u een voorbeeld van de berekening.


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   55

  • 16.4.3 Werknemers komen naar Nederland: vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen voor uw werknemers
  • Verwerking van het convenant in de loonadministratie
  • 16.4.4 Inhoud van de regeling
  • Belastingdienst
  • Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
  • Pseudo-AWBZ-premie en pseudobijdrage Zvw
  • 16.13.1 Werkkostenregeling en werknemers die wonen in Nederland en werken in het buitenland

  • Dovnload 2.98 Mb.