Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina29/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   55

Stap 3: Kies: eindheffingsloon (vrije ruimte) of loon werknemer

U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen

u behandelt als eindheffingsloon en in de vrije ruimte

onderbrengt

en welke u behandelt als loon van de werknemer

en normaal belast. U kunt per werknemer een

andere

keuze maken.Bij een aantal vormen van loon kunt u niet kiezen voor

eindheffingsloon. Altijd loon van de werknemer zijn:

• een auto van de zaak (behalve de buitengewone

beveiligingsmaatregelen)

• een dienstwoning (behalve de pied-à-terre en de

kosten


van buitengewone beveiligingsmaatregelen

voor de woning)

• boetes

• vergoedingen en verstrekkingen voor criminele

activiteiten

U maakt de keuze tussen eindheffingsloon en loon van

de werknemer uiterlijk op het moment van vergoeden of

verstrekken. U hoeft dus niet vooraf – bijvoorbeeld aan het

begin van het jaar – te kiezen. De keuze blijkt uit uw administratie,

waarin u de vergoeding of verstrekking opneemt

als eindheffingsloon of als loon van de werknemer. Deze

keuze hoeft u niet bij ons te melden.

Hebt u eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief.

Wel mag u achteraf fouten herstellen als u bijvoorbeeld

een vergoeding als loon van de werknemer hebt behandeld

terwijl u met uw werknemer eindheffingsloon had afgesproken,

of andersom. U moet deze correcties in uw loonadministratie

en in uw aangifte loonheffingen verwerken.

Binnen de werkkostenregeling kunt u nog steeds belast

loon omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking

voor bijvoorbeeld een fiets. De werkkostenregeling geeft u

grotere vrijheid om hierover afspraken te maken. U kunt

een cafetariaregeling bijvoorbeeld zonder meer uitbreiden

voor fietsen met hulpmotor.Let op!

Een cafetariaregeling kan tot gevolg hebben dat het brutoloon van

uw werknemer lager wordt. Dat geldt voor individuele regelingen en

regelingen die in een cao vastliggen. In plaats van een bepaald bedrag

aan brutoloon, geeft u uw werknemer bijvoorbeeld een belastingvrije

vergoeding voor reiskosten. Bij de berekening van uw vrije ruimte gaat

u uit van dit lagere brutoloon.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 146

Als u vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon

in de vrije ruimte onderbrengt

U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u niet

tot het loon van de werknemer rekent, maar als eindheffingsloon

in de vrije ruimte onderbrengt. Voor het onderbrengen

van deze vergoedingen en verstrekkingen hoeft uw werknemer

niet eerst zelf kosten te maken. U hoeft dus geen

bonnen of betalingsbewijzen van uw werknemers te vragen.

Let op!

Als u aan één of enkele werknemers vergoedingen of verstrekkingen

geeft die veel meer dan gebruikelijk zijn, kunnen wij dit corrigeren.

Zie voor meer informatie paragraaf 17.1.3.

Ook loon in natura kunt u in de vrije ruimte onderbrengen.

Voor loon in natura geldt onder de werkkostenregeling een

andere manier van waarderen (zie paragraaf 17.1.4).

U moet bijhouden hoeveel vrije ruimte u nog tot uw

beschikking hebt en wanneer u eindheffing moet gaan

betalen. Hoe u dat doet, leest u in paragraaf 17.1.5.

Stap 4: Bereken 80% eindheffing

Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing.

Zie voor meer informatie paragraaf 17.1.5.

17.1.1 Geen loon of geen belast loon

Bepaalde voordelen zijn geen loon of er bestaan vrijstellingen

voor. Daarom vallen deze niet onder de werkkostenregeling.

Het gaat dan om:

• voordelen buiten de dienstbetrekking

• intermediaire vergoedingen

vrijgesteld loon

• verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen

bijdrage

van ten minste de (factuur)waarde betaaltVoordelen buiten de dienstbetrekking

Loon is alles wat u een werknemer geeft op grond van zijn

dienstbetrekking. Als u een werknemer een vergoeding of

verstrekking geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer

valt, is dat geen loon. Er is dan namelijk geen verband met

de dienstbetrekking. Deze vergoedingen en verstrekkingen

kunt u belastingvrij blijven geven. Ze vallen niet onder de

werkkostenregeling.Voorbeeld

Uw werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Of uw werknemer is

overleden en u stuurt zijn familie een rouwkrans. U doet dit uit wellevendheid,

sympathie of piëteit op grond van een persoonlijke relatie en niet

zozeer op basis van de relatie werkgever-werknemer. Daarom is er geen

sprake van loon. U kunt de fruitmand en de rouwkrans belastingvrij

verstrekken.

Omdat deze verstrekkingen geen loon zijn, vallen ze niet

onder de werkkostenregeling.

Intermediaire vergoedingen

Intermediaire vergoedingen zijn vergoedingen voor

bedragen

die uw werknemer meestal in uw opdracht en

voor uw rekening voorschiet voor:

• zaken die tot het vermogen van uw bedrijf gaan horen

• zaken die tot het vermogen van uw bedrijf horen en die

u aan uw werknemer ter beschikking hebt gesteld

• kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering

en niet met het functioneren van uw werknemer

• kosten die hij maakt voor externe representatie van

uw bedrijf

U kunt deze bedragen onbelast vergoeden. Intermediaire

vergoedingen zijn geen loon en vallen daarom niet onder

de werkkostenregeling. Als u zaken die uw werknemer heeft

voorgeschoten, daarna aan hem verstrekt of ter beschikking

stelt, kan er wel sprake zijn van loon.

Intermediaire kosten kunnen ook deel uitmaken van een

vaste kostenvergoeding (zie paragraaf 4.4.2).

Voorbeeld 1

Uw werknemer geeft een presentatie bij een klant. Hij koopt hiervoor

markeerstiften

en hij koopt een fles wijn voor de klant. De markeerstiften

neemt hij na zijn presentatie mee naar kantoor. De vergoeding voor de

markeerstiften

is een intermediaire vergoeding. Dat geldt ook voor de

vergoeding

voor de fles wijn, want vergoedingen voor kosten die uw werknemers

maken voor uw externe representatie of voor relatiegeschenken

voor externe relaties en klanten van uw bedrijf, zijn intermediaire

vergoedingen.

Voorbeeld 2

Uw werknemer maakt voor zijn werk een rit in een auto van uw bedrijf.

Deze werknemer tankt onderweg en rekent zelf de benzine af. De benzinekosten

die u aan uw werknemer vergoedt, zijn intermediaire vergoedingen.

Voorbeeld 3

Uw accountmanager gaat uit eten met een klant. Het gaat aantoonbaar

om een zakelijk etentje. Uw werknemer betaalt de rekening zelf en declareert

deze later bij u. Hier is sprake van een intermediaire vergoeding en een

gerichte vrijstelling:

Het deel van de rekening voor de maaltijd van de klant kunt u belastingvrijvergoeden aan uw werknemer. Dit is een intermediaire vergoeding.

Voor het deel van de rekening voor de maaltijd van uw accountmanagergeldt een gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf.

U kunt in dit geval dus de hele rekening onbelast vergoeden.

Voorbeeld 4

Uw werknemer declareert een rekening van een wegrestaurant. Op de

rekening,

die is gedateerd op een zaterdagavond, staan vier kindermenu’s.

Uw werknemer had geen zakelijke afspraak.

Als u de kosten aan uw werknemer vergoedt, is er geen sprake van een

intermediaire vergoeding of van een gerichte vrijstelling voor kosten van

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 147

tijdelijk

verblijf, omdat het niet om een zakelijk etentje gaat. Afhankelijk

van waar u voor hebt gekozen, belast u de vergoeding als loon of brengt u

deze onder in de vrije ruimte.

Voorbeeld 5

U bestelt een notebook en uw werknemer schiet de rekening voor. U stelt

de notebook ter beschikking aan deze werknemer voor thuiswerk.

De vergoeding van de rekening aan uw werknemer is een vergoeding van

intermediaire kosten en dus onbelast. De terbeschikkingstelling van de

notebook is loon in natura. Dit is alleen een nihilwaardering bij een zakelijk

gebruik van 90% of meer (zie ook paragraaf 17.1.4).

Vrijgesteld loon

Vrijgesteld loon valt niet onder de werkkostenregeling.

De invoering van de werkkostenregeling brengt geen

veranderingen

met zich mee voor vrijgesteld loon.

Vrijgesteld loon is:

• vrijgestelde aanspraken

• vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingenVrijgestelde aanspraken

Een aanspraak is in principe loon, maar is meestal geheel

of gedeeltelijk vrijgesteld. Als de aanspraak is vrijgesteld,

is de uitkering op grond van die aanspraak meestal belast.

De volgende aanspraken zijn vrijgesteld:

• eenmalige uitkeringen bij ontslag

pensioen-, prepensioen- en vut-regelingen

• periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd

of te derven loon

• verlof


• zw, Wet Wajong, wazo, ww, wao/wia en overeenkomstige

aanspraken

Zie voor meer informatie over deze aanspraken hoofdstuk 18.

Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen

Ook vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen behoren

niet tot het loon van uw werknemer. Het gaat dan om:

• vergoedingen en verstrekkingen wegens schade aan

of verlies van persoonlijke zaken

• eenmalige uitkeringen en verstrekkingen bij overlijden

• uitkeringen uit fondsen

• diensttijduitkeringen

• vergoedingen voor arbeid in de onderneming van de

partner


die lager zijn dan € 5.000

• uitkeringen die in het kader van de Wet werk en bijstand

zijn vrijgesteld, namelijk:

• eenmalige premies voor projecten die bedoeld zijn om

een bijstandsgerechtigde weer aan het werk te helpen

• kostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk

Zie voor meer informatie over deze vrijgestelde uitkeringen

en verstrekkingen, en de voorwaarden hoofdstuk 18.Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage

van ten minste de (factuur)waarde betaalt

Als u een werknemer iets verstrekt (loon in natura) en hij

betaalt ten minste de (factuur)waarde daarvan, dan is er

geen sprake van belast loon. De verstrekking valt dan niet

onder de werkkostenregeling.

Voorbeeld

Een werknemer maakt tijdens de lunch gebruik van de bedrijfskantine.

Hij betaalt voor een maaltijd € 3,00. Dat is net iets meer dan het normbedrag

(voor 2011 € 2,90). Omdat de werknemer zelf ten minste de waarde

van de maaltijd betaalt, zijn de kantinemaaltijden geen loon.

Betaalt de werknemer voor een maaltijd € 2,70, dan is € 0,20 van die

verstrekking

loon.

U kunt dit bedrag als loon van de werknemer belasten of onderbrengen in

de vrije ruimte. Brengt u het in de vrije ruimte onder, dan hoeft u alleen bij

te houden hoeveel werknemers een maaltijd hebben gebruikt voor € 2,70

en dit aantal met € 0,20 te vermenigvuldigen.

17.1.2 Gerichte vrijstellingen

Binnen de werkkostenregeling bestaan voor een aantal

vergoedingen

en verstrekkingen ‘gerichte vrijstellingen’.

Dit zijn vrijstellingen die nu ook al bestaan. Voor deze

gerichte vrijstellingen gelden dezelfde voorwaarden als voor

de huidige vrijstellingen. U mag voor gerichte vrijstellingen

ook een vaste kostenvergoeding geven (zie paragraaf 4.4.2).

Gerichte vrijstellingen en vaste kostenvergoedingen voor

gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte

voor zover ze binnen de normen blijven die voor deze

gerichte vrijstellingen gelden. Vergoedt of verstrekt u meer

dan de normen, dan is er sprake van een bovenmatig deel

van gerichte vrijstellingen. Voor dit bovenmatige deel mag

u kiezen: als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije

ruimte of als loon van de werknemer belasten.

Als u kiest voor het belasten als loon bij de werknemer,

geeft u dus eigenlijk twee vergoedingen:

• een vergoeding tot het normbedrag van de gerichte

vrijstelling

• een vergoeding die u tot het loon van de werknemer rekent

Als u niets tot het loon van de werknemer rekent, gaat het

bovenmatige deel ten koste van de vrije ruimte.

Welke gerichte vrijstellingen zijn er?

De gerichte vrijstellingen zijn vergoedingen en

verstrekkingen

voor:


• vervoer, bijvoorbeeld abonnementen en losse kaartjes

voor reizen met het openbaar vervoer en vergoedingenBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 148

voor reizen met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per

zakelijke kilometer

Zie voor meer informatie over de voorwaarden hoofdstuk 19.

• kosten voor tijdelijk verblijf in het kader van de

dienstbetrekking

Het gaat hierbij om maaltijden, overnachtingen en

dergelijke

tijdens dienstreizen. Bij maaltijden gaat het

om maaltijden met een meer dan bijkomstig karakter,

bijvoorbeeld

maaltijden aan boord van zeeschepen of

in gezinsvervangende tehuizen. Of als een werknemer

door zijn werk wel gebruik moet maken van de maaltijd

– zoals bij werk op niet-permanente locaties, aan boord

van vliegtuigen, schepen of boorplatforms, of bij

therapeutisch

mee-eten – of als hij niet thuis kan eten,

bijvoorbeeld bij overwerk. Zie voor meer informatie over

de voorwaarden en waarderingen paragraaf 18.21 en 18.27.

• cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en

dergelijke

voor het onderhouden en verbeteren van de

kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk

Hieronder vallen ook de inschrijving in een beroepsregister

en outplacement. Zie voor meer informatie over de

voorwaarden

paragraaf 18.12 en 18.30.

• studie- en opleidingskosten met het oog op het verwerven

van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van

verworven

competenties (evc-procedures)

Zie voor meer informatie over de voorwaarden

paragraaf 18.45.

• verhuiskosten

Zie voor meer informatie over de voorwaarden

paragraaf 18.50.

• extraterritoriale kosten (30%-regeling)

Zie voor meer informatie over de voorwaarden

paragraaf 16.13.5.17.1.3 Gebruikelijkheidstoets

De werkkostenregeling biedt veel vrijheden en kent maar

één beperking, de zogenoemde gebruikelijkheidstoets.

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en

verstrekkingen

die u in uw administratie opneemt als eindheffingsloon,

niet meer dan 30% mogen afwijken van wat

in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag

dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer.

Voorbeeld 1

U hebt een middelgroot bedrijf en geeft uw werknemers met kerst een

flatscreentelevisie.

Binnen uw sector is het gebruikelijk dat het personeel

met kerst zo’n duur cadeau krijgt. U mag de flatscreentelevisie volledig

in de vrije ruimte onderbrengen.

Voorbeeld 2

U geeft één van uw werknemers een elektrische fiets van € 1.000. Deze werknemer

komt op deze fiets naar het werk. Deze situatie en de prijs van de fiets

zijn niet ongebruikelijk. U mag de fiets volledig in de vrije ruimte onderbrengen.

Voorbeeld 3

Een bedrijf heeft behalve een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen

andere werknemers. De dga krijgt een vergoeding voor zijn werk van

250.000. Het bedrijf bestempelt € 100.000 als loon van de dga en brengtde overige € 150.000 onder in de vrije ruimte. Het is duidelijk dat zo’n ‘knip’

ongebruikelijk is.

Voorbeeld 4

U geeft uw werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net

zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd gepassioneerd over zijn hobby.

U geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van

25.000. Een kerstpakket van € 25.000 is niet gebruikelijk: de waarde vanhet pakket wijkt meer dan 30% af van de waarde van pakketten die andere

werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven.

U rekent het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is, tot het

individuele loon van de directeur.

17.1.4 Loon in natura waarderen

De werkkostenregeling kent een nieuwe manier van het

waarderen van loon in natura: de waarde van loon in natura

is het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur. In twee

gevallen moet u nog uitgaan van de waarde in het economische

verkeer (de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde

inclusief btw):

• U hebt geen factuur.

• U hebt een factuur van een verbonden vennootschap.

Voor producten uit eigen bedrijf is de waarde de prijs die u

uw klanten in rekening brengt. Als u uw werknemers korting

geeft op deze verkoopprijs, dan is deze korting loon van de

werknemer. Maar u mag dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte. Voor de korting geldt

geen plafond: u bepaalt zelf de hoogte van de korting.

Binnen de werkkostenregeling mag u de waarde van loon in

natura niet meer vaststellen op de besparingswaarde. Dit is

het bedrag dat de werknemer door de verstrekking bespaart

in vergelijking met het bedrag dat andere personen, vergelijkbaar

met uw werknemer, normaal gesproken zouden

uitgeven

aan de verstrekking.Normbedragen blijven gelden

De aparte normbedragen voor loon in natura blijven gelden.

Maar binnen de werkkostenregeling is de waardering van

maaltijden die u op de werkplek verstrekt en voor huisvesting

en inwoning op de werkplek, vereenvoudigd. Voor andere

normbedragen zijn kleine veranderingen doorgevoerd.

In de normbedragen is het volgende veranderd:

• de verstrekking van maaltijden in bedrijfskantines

of soortgelijke ruimtes

U hoeft niet meer per werknemer bij te houden hoeveel

maaltijden hij gebruikt. Ook hoeft u de koude en warme

maaltijden niet meer apart te administreren. U houdt

alleen het totale aantal maaltijden bij.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 149

• huisvesting en inwoning op de werkplek

Hiervoor geldt een normbedrag van € 5,00 per dag. Dit

normbedrag vervangt de aparte waarderingsnormen voor:

• huisvesting aan boord van schepen en baggermaterieel,

op boorplatforms en inpakwagens van kermisexploitanten

(zie tabel 11 achter in dit handboek)

• bewassing, energie en water (zie tabel 10 achter

in dit handboek)

• inwoning (zie tabel 13 achter in dit handboek)

• de dienstwoning

Hiervoor geldt een normbedrag per maand van maximaal

18% van het jaarloon van de werknemer bij een werkweek

van 36 uur. De mogelijkheid om te kiezen voor de lagere

besparingswaarde vervalt binnen de werkkostenregeling.

• kinderopvang op de werkplek

Als u kinderopvang op de werkplek organiseert, geldt een

normbedrag. Als u kinderopvang bij een derde inkoopt

of buiten de werkplek organiseert, waardeert u de kinderopvang

volgens de factuurwaarde inclusief btw.Loon in natura: nihilwaarderingen

Binnen de werkkostenregeling is alles wat u uw werknemer

verstrekt of vergoedt voor zijn dienstbetrekking, loon. Om

te voorkomen dat de waarde van voorzieningen op de werkplek

in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op

nihil gewaardeerd. Deze ‘nihilwaarderingen’ gaan dus niet

ten koste van uw vrije ruimte. De nihilwaardering geldt niet

voor voorzieningen en verstrekkingen voor de werkplek in

het eigen huis van uw werknemer. Maar is er sprake van

thuiswerk in de zin van de Arbowet, dan geldt wel een nihilwaardering

voor arbovoorzieningen en -verstrekkingen van

de thuiswerkplek.Let op!

Nihilwaarderingen gelden alleen voor loon in natura (meestal in de

vorm van een terbeschikkingstelling), niet voor vergoedingen in geld.

Welke nihilwaarderingen zijn er?

De volgende voorzieningen en verstrekkingen in natura

waardeert u op nihil:

• voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness,

gereedschappen, de vaste computer, het kopieerapparaat

en de vaste telefoon

• arbovoorzieningen

• consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken

van een maaltijd

• de volgende ter beschikking gestelde werkkleding:

• kleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens

het werk te dragen, zoals uniformen en overalls

• werkkleding die op het werk achterblijft

• werkkleding die per kledingstuk is voorzien van een of

meer duidelijk zichtbare – aan (de bedrijfsorganisatie

van) de werkgever gebonden – beeldkenmerken

(bijvoorbeeld

een bedrijfslogo) met een oppervlakte

van ten minste 70 cm2

• de renteloze personeelslening als uw werknemer daarmee

een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt

(ook binnen cafetariaregelingen)

• de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening

voor de eigen woning van uw werknemer als deze aftrekbaar

zijn in de inkomstenbelasting

• ter beschikking gestelde mobiele telefoon, blackberry

of smartphone als het zakelijke gebruik meer dan 10% is

• ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder

computers

en dergelijke apparatuur, gereedschappen en

toebehoren,

die de werknemer ook ergens anders dan

op de werkplek kan gebruiken, als het zakelijke gebruik

90% of meer is

• ter beschikking gesteld ov-abonnement en voordeelurenkaart

als uw werknemer deze kaart ook voor het werk

gebruikt

• de waarde van huisvesting en inwoning (inclusief de verstrekte

energie, water en bewassing) op de werkplek voor

de vervulling van de dienstbetrekking

Dit is een nihilwaardering als de werknemer niet op de

werkplek woont en hij door de reisafstand redelijkerwijs

wel gebruik moet maken van deze voorziening.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   55

 • Belastingdienst
 • Stap 4: Bereken 80% eindheffing
 • Voordelen buiten de dienstbetrekking
 • Intermediaire vergoedingen
 • Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen
 • Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage van ten minste de (factuur)waarde betaalt
 • 17.1.2 Gerichte vrijstellingen
 • Welke gerichte vrijstellingen zijn er
 • 17.1.3 Gebruikelijkheidstoets
 • 17.1.4 Loon in natura waarderen
 • Normbedragen blijven gelden
 • Loon in natura: nihilwaarderingen
 • Welke nihilwaarderingen zijn er

 • Dovnload 2.98 Mb.