Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina3/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

1.1.1 Echte dienstbetrekking

Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken:

• De werknemer heeft zich verplicht om voor de werkgever

te werken.

• De werkgever is verplicht om de werknemer voor het

werk loon te betalen.

• Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een

gezagsverhouding.Gezagsverhouding

Er is een gezagsverhouding als u het recht hebt om

opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat

moet worden gedaan, of voor bijvoorbeeld werktijden,

productie-eisen of omgang met klanten. De werknemer

moet zich aan uw opdrachten en aanwijzingen houden.

U kunt het recht om opdrachten en aanwijzingen te geven

ook overlaten aan een ander, bijvoorbeeld aan degene bij

wie de werknemer feitelijk werkt (zoals uitzend- of

detacheringsbureaus).

Er kan ook sprake zijn van een gezagsverhouding als u

nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft. Bijvoorbeeld

als het om eenvoudig werk gaat of als de werknemer

specifieke vaardigheden heeft. Zelfs als u helemaal geen

opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er sprake zijn van

een gezagsverhouding. Bijvoorbeeld als u toezicht houdt

op de werkzaamheden, het werk controleert of klachten

over het werk behandelt.1.1.2 Fictieve dienstbetrekking

Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, dan kan

de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

(en


zelfs diens hulpen) een fictieve dienstbetrekking zijn.

Dat betekent

dat u de dienstbetrekking behandelt als een echte

dienstbetrekking en dat u in het algemeen voor de inhoudingen

op het loon dezelfde

regels moet toepassen als bij echte

dienstbetrekkingen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 1 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is | 20

De volgende arbeidsrelaties zijn fictieve dienstbetrekkingen

voor alle loonheffingen:

• aannemers van werk en hun hulpen (zie paragraaf 15.2)

• agenten en subagenten (zie paragraaf 15.3)

• bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur

(zie paragraaf 15.7)

• gelijkgestelden (zie paragraaf 15.9)

• leerlingen en stagiairs (zie paragraaf 15.10)

• sekswerkers die werken voor een exploitant

(zie paragraaf 15.16)

• thuiswerkers en hun hulpen (zie paragraaf 15.18)

• topsporters met een A-status van noc*nsf

(zie paragraaf 15.5)

• uitzendkrachten (zie paragraaf 15.19)

Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen

en de bijdrage

Zvw zijn de volgende arbeidsrelaties

ook fictieve dienstbetrekkingen:

• aandeelhouders met een aanmerkelijk belang

(zie paragraaf 15.1)

• commissarissen (zie paragraaf 15.8)

• meewerkende kinderen (zie paragraaf 15.11)

• pseudowerknemers (opting-in) (zie paragraaf 15.15)1.1.3 Vroegere dienstbetrekking

Bij een vroegere dienstbetrekking is de dienstbetrekking

beëindigd. De ex-werknemer heeft nog wel inkomsten uit

die beëindigde (vroegere) dienstbetrekking. Bijvoorbeeld

een pensioen- of een ontslaguitkering. Ook sommige

soorten uitkeringen zijn loon uit vroegere dienstbetrekking,

waarvoor de regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

de bijdrage Zvw en soms ook de premies

werknemersverzekeringen gelden (zie ook paragraaf 4.1.2).

1.1.4 Geen dienstbetrekking voor de

werknemersverzekeringen

Sommige arbeidsrelaties zijn alleen voor de werknemersverzekeringen

geen dienstbetrekking. U hoeft voor deze

arbeidsrelaties geen premies werknemersverzekeringen in

te houden en te betalen. U moet wel loonbelasting/premie

volksverzekeringen en bijdrage Zvw inhouden en betalen.

De volgende arbeidsrelaties zijn voor de werknemersverzekeringen

geen dienstbetrekking:

• vrijwilligers bij de politie

• vrijwilligers van de gemeentebrandweer

• bepaalde directeuren-grootaandeelhouders van een nv

of bv (zie paragraaf 15.1.1)

• leden van Gedeputeerde Staten

• wethouders en raadsleden

• werknemers die wonen of werken in het buitenland

en daar verzekerd zijn (zie hoofdstuk 16)

• bepaalde werknemers in het internationaal vervoer

Een werknemer is vanaf de dag waarop hij 65 jaar wordt, niet

meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U hoeft

geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen

vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer

65 wordt (zie paragraaf 15.21).1.1.5 Artiesten en beroepssporters: aparte groep

voor loonbelasting

Artiesten en beroepssporters die niet in echte dienstbetrekking

zijn en die ook niet hebben gekozen voor opting-in

(zie paragraaf 15.15), vallen als aparte groep onder de

loonbelasting. Dat geldt ook voor buitenlandse gezelschappen

van artiesten en beroepssporters.Let op!

Voor de werknemersverzekeringen zijn de artiesten in fictieve

dienstbetrekking. Meer informatie vindt u in de ‘Handleiding

artiesten- en beroepssportersregeling’. U kunt deze handleiding

downloaden van www.belastingdienst.nl.

1.1.6 Verklaring arbeidsrelatie

Als u twijfelt of er een dienstbetrekking is, dan kan uw

opdrachtnemer ons om een Verklaring arbeidsrelatie (var) vragen.

U hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen als

uw opdrachtnemer een van de volgende verklaringen heeft:

• var winst uit onderneming (var-wuo)

• var inkomsten uit werkzaamheden voor rekening

en risico van een vennootschap (var-dga)

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• De werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden

die in de verklaring staan.

• De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit binnen

de geldigheidsduur van de verklaring.

• U stelt als opdrachtgever de identiteit van de opdrachtnemer

vast.

• U bewaart kopieën van de var en van een geldigidentiteitsbewijs

bij uw administratie. Een rijbewijs

is geen geldig identiteitsbewijs.

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan hoeft u niet te

beoordelen of de opdrachtnemer bij u in dienstbetrekking

is. U hebt zo meer rechtszekerheid. De opdrachtnemer is

dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en

u houdt geen bijdrage Zvw in. Voor de inkomstenbelasting

en de bijdrage Zvw krijgt de opdrachtnemer zelf een aanslag.

Twijfelt u aan de echtheid van de VAR , dan kunt u bellen met

het Landelijk Coördinatiepunt VAR (088) 151 10 00.

Let op!

Heeft uw opdrachtnemer een VAR resultaat uit overige werkzaamheden

(VAR-row) of een VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon), dan moet

u zelf beoordelen of u loonheffingen moet inhouden en betalen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 1 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is | 21

Meer informatie vindt u in de brochure De Verklaringarbeidsrelatie. De brochure kunt u downloaden van

www.belastingdienst.nl. U kunt de brochure ook

aanvragen

bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen

aan een derde

Als u iemand betaalt die niet als ondernemer bij u werkt

en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is, moet u

die betalingen aan ons doorgeven. Dat geldt voor betalingen

in geld en voor betalingen in natura. Dit zijn de zogenoemde

uitbetaalde bedragen aan een derde. Denk aan betalingen

aan auteurs, sprekers en deelnemers aan medische proeven.

Of aan medewerkers voor wie de fictieve dienstbetrekking

niet geldt, omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden van

bijvoorbeeld gelijkgestelden (zie paragraaf 15.9) of

thuiswerkers (zie paragraaf 15.18).

U geeft de uitbetaalde bedragen aan derden aan ons door

vóór 1 februari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de

bedragen hebt betaald. Betaalt u in 2011 bedragen aan derden?

Dan moet u deze betalingen dus voor 1 februari 2012

aan ons melden. U kunt dat digitaal of op papier doen:

• Als u de betalingen digitaal wilt doorgeven, meldt u zich

eerst met het formulier Melding Digitale aanlevering opgaven

uitbetaalde bedragen aan een derde. U kunt dit formulier

downloaden van www.belastingdienst.nl.

• Als u de betalingen schriftelijk wilt doorgeven, doet u

dat met het formulier Opgaaf van uitbetaalde bedragen aaneen derde. U kunt het formulier aanvragen bij de

BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Een voorbeeldformulier

kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl.

Let op!

Hebt u vorig jaar ook uitbetaalde bedragen aan derden aan ons

doorgegeven, dan sturen wij u automatisch nieuwe formulieren

om de betalingen mee door te geven.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 2 Stap 2 Gegevens werknemer administreren | 22

2 Stap 2 Gegevens werknemer

administreren

Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet

u zich als werkgever bij ons aanmelden (zie paragraaf 2.1).

Voordat deze werknemer en alle volgende werknemers

bij u gaan werken, moet u:

• de identiteit van de werknemer hebben vastgesteld

(zie paragraaf 2.2)

• de gegevens van de werknemer hebben verzameld

voor de aangifte loonheffingen (zie paragraaf 2.3)

In bijzondere gevallen moet u voor uw werknemers

eerstedagsmelding doen (zie paragraaf 2.4).

Let op!

Als uw werknemer op dezelfde dag gaat werken als waarop u

hem aanneemt, moet u deze verplichtingen op die dag nakomen,

voordat uw werknemer begint met werken.

Soms kunt u van deze regels afwijken, bijvoorbeeld bij

een fusie of overname (zie paragraaf 2.5). Als u van een

werknemer geen gegevens voor de loonheffingen hebt

of als u zijn identiteit niet hebt kunnen vaststellen, dan

past u voor deze werknemer het anoniementarief toe

(zie paragraaf 2.6).

2.1 Aanmelden als werkgever

Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, meldt u

zich als werkgever bij uw belastingkantoor. U stuurt daarvoor

het formulier Melding loonheffingen aanmelding werkgever naar

uw belastingkantoor. U kunt dit formulier downloaden

van www.belastingdienst.nl. U krijgt daarna van ons:

• een loonheffingennummer

Dit loonheffingennummer hebt u nodig om aangifte

loonheffingen te kunnen doen. U vermeldt het ook

steeds op uw correspondentie met ons.

• een aangiftebrief

In deze brief staat over welke tijdvakken u aangifte moet

doen (zie paragraaf 10.1).

• als u voor de werknemer premies werknemersverzekeringen

moet gaan betalen: een brief waarin staat bij

welke sector u bent aangesloten en een brief met het

percentage voor de gedifferentieerde premie wga.

Afhankelijk van uw situatie stuurt u, in plaats van het

formulier Melding loonheffingen aanmelding werkgever, een

van de volgende formulieren naar uw belastingkantoor:

Melding loonheffingen afdrachtplicht premies werknemersverzekeringen

Dit formulier gebruikt u als u zich al hebt aangemeld

als werkgever en alleen loonbelasting/premie volksverzekeringen

en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (hierna:

bijdrage Zvw) inhoudt en betaalt, maar nog geen premies

werknemersverzekeringen. U krijgt dan van ons een brief

waarin staat bij welke sector u bent aangesloten en een

brief met het percentage voor de gedifferentieerde

premie wga.

Melding loonheffingen inhoudingsplichtige van artiesten of

beroepssporters

Dit formulier gebruikt u als u aangifte moet doen voor een

optreden door artiesten, beroepssporters of groepen en

nog geen loonheffingennummer hebt. Of als u al wel een

loonheffingennummer hebt, maar voor de artiesten en

beroepssporters een afzonderlijk loonheffingennummer

wilt. Zie voor meer informatie paragraaf 15.4 en 15.6.

Melding loonheffingen werkgever van personeel aan huis

Dit formulier gebruikt u als u als particulier aangifte loonheffingen

moet doen voor personeel aan huis. U krijgt

van ons dan een loonheffingennummer. U krijgt ook een

aangiftebrief waarin staat over welke tijdvakken u aangifte

moet doen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 24.

Melding loonheffingen overdracht van activiteiten

Dit formulier gebruikt u om te melden dat u activiteiten

overdraagt aan een andere werkgever, dat u activiteiten

overneemt van een andere werkgever of dat de rechtsvorm

van (een deel van) uw onderneming verandert,

bijvoorbeeld van eenmanszaak in bv. Zie voor meer

informatie paragraaf 2.5.

Melding loonheffingen werkgever van meewerkende kinderen

Dit formulier gebruikt u als een kind van u gaat meewerken

in uw onderneming en u gebruik wilt maken van

de vereenvoudigde regeling voor de loonheffingen:

de regeling voor meewerkende kinderen. Als wij uw verzoek

inwilligen krijgt u, ook als u al een loonheffingennummer

hebt, voor deze dienstbetrekking een (apart) loonheffingennummer.

Zie voor meer informatie paragraaf 15.11.

U kunt deze formulieren downloaden van

www.belastingdienst.nl.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 2 Stap 2 Gegevens werknemer administreren | 23

Let op!

Het kan zijn dat u zich als werkgever hebt aangemeld, maar dat er

feitelijk nog geen werknemer bij u werkt. U bent dan toch verplicht

om op tijd aangifte te doen (zie ook hoofdstuk 10).

Nieuwe loonheffingennummers

Wij geven nieuwe loonheffingennummers af binnen

vijf werkdagen nadat wij uw aanvraag hebben gekregen.

Wij moeten dan wel alle gegevens hebben. In bijzondere

gevallen of als de gegevens onvolledig zijn, vragen wij

u om meer informatie. Hierdoor kan het langer duren

voordat u uw loonheffingennummer krijgt.

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, krijgt

u ook een nieuw loonheffingennummer. Zie voor

meer informatie over aangifte doen in deze situatie

paragraaf 14.1.1.

2.2 Identiteit van uw werknemer

vaststellen

U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen

vóór zijn eerste werkdag. Hoe u dat doet, leest u op

www.weethoehetzit.nl. Daar vindt u een stappenplan

waarmee u onder andere de identiteit van uw werknemer

kunt vaststellen en kunt bepalen of een buitenlandse

werknemer voor u mag werken in Nederland.

Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen:

1. U vraagt de werknemer een origineel en geldig identiteitsbewijs

te tonen.

2. Als de werknemer niet de Nederlandse nationaliteit

heeft, gaat u na of – en onder welke voorwaarden –

u de werknemer in Nederland mag laten werken.

3. U controleert het identiteitsbewijs.

4. U controleert of het identiteitsbewijs hoort bij de

werknemer die het aanbiedt.

5. U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart

die in uw loonadministratie.

Het vaststellen van de identiteit geldt alleen voor werknemers

met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en niet voor

werknemers met loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals

pensioen- en VUT-uitkeringen.

In de volgende paragrafen vindt u informatie over:

• samenhangende groep inhoudingsplichtigen (zie paragraaf

2.2.1)

• de identificatieplicht op de werkplek (zie paragraaf 2.2.2)• verzuimboete (zie paragraaf 2.2.3)

2.2.1 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Als een werknemer binnen een samenhangende groep

inhoudingsplichtigen van werkgever wisselt, hoeft

de nieuwe werkgever niet opnieuw de identiteit van die

werknemer vast te stellen (zie ook paragraaf 3.2.1).

2.2.2 Identificatie op de werkplek

Iedereen die op de werkplek is, moet op elk moment

een geldig en origineel identiteitsbewijs kunnen tonen.

Werknemers uit Nederland en de eu/eer mogen hiervoor een

rijbewijs gebruiken. U moet uw werknemers hierop wijzen.

Bij een controle moet u uw werknemers de gelegenheid

geven om aan hun identificatieplicht te voldoen.

2.2.3 Verzuimboete

Als u de identiteit van uw werknemer niet op de juiste manier

vaststelt, past u het anoniementarief toe (zie paragraaf 2.6).

Anders kunt u direct, zonder strafprocedure, een verzuimboete

van maximaal € 4.920 krijgen.

De werknemer zelf is ook verplicht om zijn identiteit op de

juiste manier door u te laten vaststellen. Doet hij dat niet, dan

kan hij ook een verzuimboete van maximaal € 4.920 krijgen.

2.3 Gegevens voor de loonheffingen

krijgen


Nadat u een werknemer in dienst hebt genomen, moet

u onder andere aangifte loonheffingen doen. Om dit te

kunnen doen, hebt u gegevens van de werknemer nodig.

De nieuwe werknemer geeft u de gegevens op papier door.

In de volgende paragrafen vindt u informatie over:

• de gegevens die u van uw werknemer moet krijgen

(zie paragraaf 2.3.1)

• situaties waarin u geen gegevens van uw werknemer

hoeft te krijgen (zie paragraaf 2.3.2)

• het controleren en administreren van de gegevens

(zie paragraaf 2.3.3)

• het bewaren en opsturen van de gegevens

(zie paragraaf 2.3.4)

• verzuimboete (zie paragraaf 2.3.5)2.3.1 Welke gegevens moet u krijgen?

U krijgt de volgende gegevens van uw werknemer:

• naam en voorletters

• geboortedatum

• burgerservicenummer (bsn) of sofinummer

(hierna: bsn/sofinummer)

Als uw werknemer nog geen bsn/sofinummer heeft

gekregen, gebruikt u zijn personeelsnummer, totdat

hij wel een bsn/sofinummer heeft.

• adres


• postcode en woonplaats

• woonland en regio als de werknemer niet in

Nederland woont

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 2 Stap 2 Gegevens werknemer administreren | 24

• een verzoek om de loonheffingskorting (zie hoofdstuk 21)

wel of niet toe te passen

De werknemer levert deze gegevens op papier aan, voorzien

van een datum en handtekening.

Uw werknemer kan de gegevens met het Model opgaaf gegevensvoor de loonheffingen aan u doorgeven (zie bijlage 6). U kunt

het model downloaden van www.belastingdienst.nl. Maar u

of uw werknemer mag ook een eigen model gebruiken. Een

kopie van een geldig identiteitsbewijs met actuele gegevens

is ook voldoende. Op het eigen model en op de kopie van

het identiteitsbewijs moeten wel alle vereiste gegevens voor

de loonheffingen staan.

Let op!

Studenten en scholieren die gebruikmaken van de studenten- en

scholierenregeling, moeten een bijlage bij hun gegevens voor de

loonheffingen doen (zie ook paragraaf 15.17). U kunt daarvoor ook

het ‘Model opgaaf voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’

downloaden van www.belastingdienst.nl.

2.3.2 Gegevens voor de loonheffingen niet nodig

In een aantal situaties hoeft u geen gegevens voor de

loonheffingen van uw werknemer te hebben. Soms is

daarbij bepaald of u de loonheffingskorting wel of niet

moet toepassen. In een aantal situaties mag u van deze

bepaling niet afwijken en in andere situaties mag u dat

op verzoek van uw werknemer wel doen.

Geen gegevens nodig, werknemer bepaalt toepassen

van de loonheffingskorting

In de volgende twee gevallen hoeft u geen gegevens voor

de loonheffingen te krijgen:

• Uw werknemer wisselt binnen een samenhangende groep

inhoudingsplichtigen van werkgever (zie paragraaf 3.2.1).

• U neemt een werknemer opnieuw in dienst. Voorwaarde

is wel dat de gegevens voor de loonheffingen intussen

niet zijn veranderd. Uw werknemer moet bij het begin

van de werkzaamheden ervoor tekenen dat de gegevens

nog juist zijn.

U past de loonheffingskorting toe als uw werknemer

daarom vraagt.Geen gegevens nodig, afwijken van de bepaling mag niet

Voor de volgende werknemers hebt u geen gegevens voor

de loonheffingen nodig en mag u niet afwijken van de bepaling

of u de loonheffingskorting wel of niet moet toepassen:

• werknemers voor wie u stimuleringspremies krijgt

op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb)

U past geen loonheffingskorting toe.

• werknemers die ook een bijstandsuitkering krijgen

De gemeente van de werknemer bepaalt of u rekening

moet houden met de loonheffingskorting.

• meewerkende kinderen voor wie de bijzondere regeling

voor meewerkende kinderen geldt (zie ook paragraaf 15.11)

U past de loonheffingskorting toe.

• artiesten en beroepssporters met wie u een overeenkomst

van korte duur hebt, of artiesten en beroepssporters die

kortstondig optreden of kortstondig sport beoefenen

Voor hen geldt een aparte regeling (zie ook paragraaf 15.4

en 15.6).Geen gegevens nodig, afwijken van de bepaling mag

op verzoek van de werknemer

Voor de volgende werknemers hebt u geen gegevens voor de

loonheffingen nodig en mag u op verzoek van de werknemer

afwijken van de bepaling of u de loonheffingskorting wel of

niet moet toepassen:

• werknemers jonger dan 65 jaar met loon uit vroegere

dienstbetrekking van wie u weet dat zij naast hun loon

een Waz-, Wet Wajong- of Anw-uitkering hebben

U past de loonheffingskorting niet toe.

• werknemers vanaf 65 jaar met loon uit tegenwoordige

dienstbetrekking of loon uit vroegere dienstbetrekking

waarin de aow-uitkering niet is begrepen

U past de loonheffingskorting niet toe.

• inwoners van Nederland met een aow-uitkering

U past de loonheffingskorting toe.

• werknemers die een Ziektewetuitkering krijgen,

als u aan de uitkeringsinstantie hebt doorgegeven

dat zij de loonheffingskorting moet toepassen

In dat geval geeft u ook naam, adres, woonplaats

en bsn/sofinummer van de werknemer door.

• werknemers die een ww-uitkering krijgen, als u aan de

uitkeringsinstantie hebt doorgegevens dat zij de

loonheffingskorting moet toepassen

In dat geval geeft u ook naam, adres, woonplaats en

bsn/sofinummer van de werknemer door.

2.3.3 Gegevens voor de loonheffingen controleren

en administreren

Als u gegevens voor de loonheffingen van uw werknemer

krijgt, moet u deze controleren en vervolgens vastleggen

in uw administratie (zie hoofstuk 3).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

 • 1.1.2 Fictieve dienstbetrekking
 • Belastingdienst
 • 1.1.3 Vroegere dienstbetrekking
 • 1.1.4 Geen dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen
 • 1.1.5 Artiesten en beroepssporters: aparte groep voor loonbelasting
 • 1.1.6 Verklaring arbeidsrelatie
 • Nieuwe loonheffingennummers
 • 2.2.1 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen
 • 2.2.2 Identificatie op de werkplek
 • 2.3.1 Welke gegevens moet u krijgen
 • 2.3.2 Gegevens voor de loonheffingen niet nodig
 • Geen gegevens nodig, werknemer bepaalt toepassen van de loonheffingskorting
 • Geen gegevens nodig, afwijken van de bepaling mag niet
 • Geen gegevens nodig, afwijken van de bepaling mag op verzoek van de werknemer
 • 2.3.3 Gegevens voor de loonheffingen controleren en administreren

 • Dovnload 2.98 Mb.