Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina31/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   55

Voorbeeld 4: loon in natura

U krijgt een factuur van uw leverancier voor 25 kerstpakketten die u hebt

gekocht voor uw werknemers. De waarde van deze kerstpakketten is de

factuurprijs

inclusief btw.

Voorbeeld 5: woon-werkverkeer

U geeft uw werknemer voor woon-werkverkeer een vaste kostenvergoeding

van € 0,19 per kilometer op basis van 214 dagen per kalenderjaar. U kunt

ook in 2011 gebruik blijven maken van deze regeling. Want de werkkostenregeling

kent een gerichte vrijstelling voor vervoer.

Voorbeeld 6: bovenmatige gerichte vrijstelling

U betaalt uw werknemer een reiskostenvergoeding van € 0,29 per zakelijke

kilometer. Van dit bedrag kunt u € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden

omdat hiervoor een gerichte vrijstelling geldt. De rest van het bedrag (€ 0,10

per kilometer) is het bovenmatige deel van de gerichte vrijstelling. U kunt

dit als belast loon van uw werknemer bestempelen of als eindheffingsloon

onderbrengen in de vrije ruimte. Hebt u geen ruimte meer over, dan moet

u over het meerdere 80% eindheffing betalen, dus € 0,08 per kilometer.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 154

17.5 Schema werkkostenregeling

Hieronder ziet u de werkkostenregeling in schema.

Geen loon of geen belast loon

voor de loonheffingen

Belastbaar loon voor

de loonheffingen

(loon van de werknemer)

Eindheffingsloon: vergoedingen

en verstrekkingen die niet ten

koste gaan van de vrije ruimte

Eindheffingsloon: vergoedingen

en verstrekkingen die in de vrije

ruimte vallen

Hieronder vallen:

• intermediaire vergoedingen

• voordelen buiten de

dienstbetrekking

• vrijgestelde aanspraken,

uitkeringen en verstrekkingen

(vrijgesteld loon)

• verstrekkingen waarvoor de

werknemer een eigen bijdrage van

ten minste de waarde betaalt

• nihilwaarderingen die u niet hebt

aangewezen als eindheffingsloon

Hieronder vallen:

• regulier loon

• auto van de zaak

• dienstwoning

• boetes


• vergoedingen en verstrekkingen

voor criminele activiteiten

• vergoedingen en verstrekkingen

die u als loon hebt aangewezen

(dit kan ook het bovenmatige deel

van gerichte vrijstellingen zijn)

• deel van vergoedingen en

verstrekkingen dat boven

de 30%-grens uitkomt

(gebruikelijkheidstoets)

Hieronder vallen:

• gerichte vrijstellingen

• nihilwaarderingen

Hieronder vallen:

• alle vergoedingen en

verstrekkingen die u hebt

aangewezen (dit kan ook het

bovenmatige deel van gerichte

vrijstellingen zijn)

• de volgende 2 verstrekkingen

aan postactieve werknemers:

a producten uit eigen bedrijf

b verstrekkingen die u ook aan

uw werknemers geeft, zoals

een kerstpakket

Hiervan trekt u af:

uw vrije ruimte (1,4% van het totale

fiscale loon van uw werknemers)

Over het restant betaalt u 80%

eindheffing.

17.6 Overzichten van gerichte

vrijstellingen en nihilwaarderingen

U vindt hier overzichten van:

• gerichte vrijstellingen (paragraaf 17.6.1)

• loon in natura met een nihilwaardering (paragraaf 17.6.2)

17.6.1 Gerichte vrijstellingen

De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor

de volgende vergoedingen en verstrekkingen:

• vervoer, bijvoorbeeld:

• abonnementen en losse kaartjes voor reizen

met openbaar

vervoer

• vergoedingen voor reizen met eigen vervoervan maximaal

€ 0,19 per kilometer

• losse kaartjes voor zakelijke reizen met

openbaar vervoer

• kosten voor tijdelijk verblijf in het kader van

de dienstbetrekking

Het gaat hierbij om maaltijden, overnachtingen en

dergelijke

tijdens dienstreizen.

cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en

dergelijke

voor het onderhouden en verbeteren van

de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk

Hieronder vallen ook de inschrijving in een beroepsregister

en outplacement.

• studie- en opleidingskosten met het oog op het verwerven

van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van

verworven

competenties (evc-procedures)

• maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden

of dienstreizen

• verhuiskosten

• extraterritoriale kosten

17.6.2 Loon in natura met een nihilwaardering

Voor de volgende soorten loon in natura geldt een

nihilwaardering:

• voorzieningen op de werkplek zoals bedrijfsfitness,

gereedschappen, de vaste computer, het kopieerapparaat

en de vaste telefoon.

• arbovoorzieningen

• consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van

een maaltijd

• de volgende ter beschikking gestelde werkkleding:

• kleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens

het werk te dragen, zoals uniformen en overalls

• werkkleding die op het werk achterblijft

• werkkleding die per kledingstuk is voorzien van een

of meer duidelijk zichtbare – aan (de bedrijfsorganisatie

van) de werkgever gebonden – beeldkenmerken

(

bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlaktevan ten minste 70 cm2

• de renteloze personeelslening als uw werknemer daarmee

een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter

koopt (ook binnen cafetariaregelingen)

• de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening

voor de eigen woning van uw werknemer als deze

aftrekbaar

zijn in de inkomstenbelastingBelastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 17 Werkkostenregeling | 155

• ter beschikking gestelde mobiele telefoon, blackberry

of smartphone als het zakelijke gebruik meer dan 10% is

• ter beschikking gestelde hulpmiddelen, waaronder

computers

en dergelijke apparatuur, gereedschappen en

toebehoren, die de werknemer ook ergens anders dan op

de werkplek kan gebruiken, als het zakelijke gebruik 90%

of meer is

• ov-abonnement en voordeelurenkaart als uw werknemer

deze kaart ook voor het werk gebruikt

• huisvesting waaraan de werknemer zich niet kan

onttrekken

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 156
18 Bijzondere vormen van loon

In dit hoofdstuk vindt u informatie over bijzondere vormen van loon. Hoe u hierover loonheffingen berekent, hangt ervan af of u gebruikmaakt van de oude regeling van vrije

vergoedingen en verstrekkingen of van de werkkostenregeling.

Als er hierin verschillen zijn, is de paragraaf gesplitst in twee

delen onder de volgende kopjes:

• U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

• U maakt gebruik van de werkkostenregeling.

Als de informatie die voor de oude regeling geldt, ook voor de werkkostenregeling geldt, is er geen tweedeling. Zo nodig staat dan aan het eind van de paragraaf hoe u het loon onder

de werkkostenregeling behandelt. Informatie over de systematiek van de werkkostenregeling

vindt u in hoofdstuk 17.


In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• aandelenopties (zie paragraaf 18.1)

• aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken (zie paragraaf 18.2)

• apparatuur, gereedschap en instrumenten (zie paragraaf 18.3)

• arbovoorzieningen (zie paragraaf 18.4)

• bedrijfsfitness (zie paragraaf 18.5)

• bewassing, energie en water (zie paragraaf 18.6)

• cafetariaregeling (zie paragraaf 18.7)

• computers (zie paragraaf 18.8)

• consumpties (zie paragraaf 18.9)

• contributie personeelsverenigingen, lief- en leedpotjes en dergelijke (zie paragraaf 18.10)

• contributie vakbond (zie paragraaf 18.11)

• cursussen, vakliteratuur en dergelijke (zie paragraaf 18.12)

• dagbladen (zie paragraaf 18.13)

• diensttijduitkeringen (zie paragraaf 18.14)

• eenmalige uitkering bij ontslag (zie paragraaf 18.15)

• (eenmalige) uitkering bij overlijden of invaliditeit (zie paragraaf 18.16)

• fiets (zie paragraaf 18.17)

• geldboetes (zie paragraaf 18.18)

• geschenk in natura (zie paragraaf 18.19)

• gouden handdruk (zie paragraaf 18.20)

• huisvesting buiten de woonplaats (zie paragraaf 18.21)

• huisvesting, bewassing, energie en water voor enkele bijzondere groepen werknemers (zie paragraaf 18.22)

• internet- en telefoonaansluitingen (zie paragraaf 18.23)

• inwoning (zie paragraaf 18.24)

• kinderbijslag (zie paragraaf 18.25)

• kinderopvang (zie paragraaf 18.26)

• maaltijden (zie paragraaf 18.27)

• maaltijden, kleding en inwoning voor meewerkend kind

(zie paragraaf 18.28)

• onregelmatige diensten en continudiensten (zie paragraaf

18.29)


• outplacement (zie paragraaf 18.30)

• parkeergelegenheid (zie paragraaf 18.31)

• pensioen-, prepensioen- en vut-regelingen (zie paragraaf

18.32)


• periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (zie paragraaf 18.33)

• personeelsfeesten, -reizen en dergelijke (zie paragraaf 18.34)

• personeelsleningen (zie paragraaf 18.35)

• persoonlijke verzorging (zie paragraaf 18.36)

• premies ongevallenverzekering (zie paragraaf 18.37)

• privévervoermiddelen voor het werk (zie paragraaf 18.38)

• producten uit eigen bedrijf (zie paragraaf 18.39)

• reizen (zie paragraaf 18.40)

• representatiekosten, relatiegeschenken (zie paragraaf

18.41)


• schade aan of verlies van persoonlijke zaken (zie paragraaf 18.42)

• schade die in het algemeen niet wordt verzekerd (zie paragraaf 18.43)

• spaarregelingen (zie paragraaf 18.44)

• studiekosten (zie paragraaf 18.45)

• telefoon (zie paragraaf 18.46)

• uitkeringen uit fondsen (zie paragraaf 18.47)

• vakantiebonnen en tijdsparen (zie paragraaf 18.48)

• vergoeding voor loonbelasting, premie volksverzekeringen en dergelijke (zie paragraaf 18.49)

• verhuiskosten (zie paragraaf 18.50)

• verlof (zie paragraaf 18.51)

• (werk)kleding en uniformen (zie paragraaf 18.52)

• werknemers uitgezonden naar het buitenland

(zie paragraaf 18.53)

• werknemers uitgezonden naar Nederland

(zie paragraaf 18.54)

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 157

• werkruimte thuis en inrichting werkruimte (zie paragraaf

18.55)

• woning (zie paragraaf 18.56)• ziektekosten (zie paragraaf 18.57)

• ziektekostenregelingen (zie paragraaf 18.58)

• zw, Wet Wajong, wazo, ww, wao/wia en overeenkomstige

aanspraken (zie paragraaf 18.59)

18.1 Aandelenopties

Een aandelenoptierecht is een recht om een of meer aandelen

of daarmee gelijk te stellen rechten te kopen in de vennootschap

van de werkgever of in een vennootschap waarmee

de werkgever is verbonden. Onder verbonden vennootschap

wordt verstaan:

• een vennootschap waarin de werkgever voor ten minste

een derde gedeelte belang heeft

• een vennootschap die voor ten minste een derde gedeelte

belang heeft in de werkgever

• een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste

een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij

ook voor minimaal een derde gedeelte belang heeft in

de werkgever

U moet loonheffingen berekenen over het werkelijk gerealiseerde

voordeel op het moment van uitoefening of vervreemding

van de optierechten. Als u aan de werknemer een bedrag

in rekening hebt gebracht voor het optierecht, dan mag

u dit bedrag in mindering brengen op het voordeel dat

de werknemer heeft genoten. Bij een negatief saldo mag

u niets op het loon in mindering brengen.

Spaarloonregeling

Voor opties die de werknemer in het kader van de spaarloonregeling

krijgt, wordt het voor de werknemer vrijgestelde

spaarbedrag verdubbeld, voor zover de vrijstelling wordt

benut voor opties. Het bedrag van de vrijstelling moet eerst

worden verminderd met niet in opties genoten spaarloon,

bijvoorbeeld in geld. Het bedrag dat overblijft, mag u

verdubbelen.Voorbeeld

De vrijstelling voor de spaarloonregeling is € 613, het spaarloon in geld is

400, de vrijstelling voor opties is 2 x (€ 613 - € 400) = € 426. Het totalebedrag voor de spaarloonregeling bedraagt dan € 400 + € 426 = € 826.

Niet alleen voor opties

De hiervoor genoemde regels zijn niet alleen van toepassing

op aandelenoptierechten, maar ook op daarmee gelijk te

stellen rechten, zoals warrants en conversierechten, die deel

uitmaken van een converteerbare personeelsobligatie.

Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u het loon uit deze

paragraaf ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.2 Aanspraken, en uitkeringen

op grond van aanspraken

Een aanspraak is een recht om na verloop van tijd of onder

een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen

te krijgen. Een aanspraak behoort in het algemeen tot het

loon, maar kan ook geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.

Als de aanspraak is vrijgesteld, is de uitkering die voortvloeit

uit die aanspraak, in het algemeen belast.

Rond aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken

kunnen zich de volgende situaties voordoen:

• a anspraak behoort tot loon, uitkeringen (soms gedeeltelijk)

vrijgesteld (zie paragraaf 18.2.1)

• aanspraak vrijgesteld, uitkeringen behoren tot loon

(zie paragraaf 18.2.2)

• aanspraak (gedeeltelijk) vrijgesteld, uitkeringen

(gedeeltelijk)

vrijgesteld (zie paragraaf 18.2.3)

• aanspraak ten onrechte niet tot loon gerekend

(zie paragraaf 18.2.4)18.2.1 Aanspraak behoort tot loon, uitkeringen

(soms gedeeltelijk) vrijgesteld

Voor aanspraken die tot het loon behoren, geldt in het algemeen

dat de uitkeringen zijn vrijgesteld. Dit kan anders zijn

bij een recht op periodieke uitkeringen (zie paragraaf 18.33).Waarde van aanspraken

De waarde van een aanspraak die u tot het loon rekent, is de

totale waarde verminderd met de eventuele werknemersbijdrage.

De tot het loon te rekenen waarde boekt u in kolom 4

van de loonstaat.

De hoofdregel voor de waardering van aanspraken is: de

waarde van de aanspraak is het bedrag dat u per loontijdvak

voor de werknemer stort bij een derde, bijvoorbeeld bij een

fonds of verzekeringsmaatschappij. Als u het bedrag voor de

werknemer niet bij een derde stort en de aanspraak in eigen

beheer houdt, is de waarde van de aanspraak het geschatte

bedrag dat bij een derde gestort zou moeten worden.

Voor de waardebepaling van aanspraken op ziektekostenregelingen

die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen,

en voor de waardebepaling van vakantiebonnen geldt een

aantal bijzondere regels (zie paragraaf 18.58 en 18.48).Uitkeringen uit een belaste aanspraak

Uitkeringen die voortkomen uit een belaste aanspraak

zijn vrijgesteld, tenzij het een periodieke uitkering betreft.

In dat geval kan de zogenoemde saldomethode van toepassing

zijn. Deze methode houdt in dat de uitkeringen belast

zijn voor zover zij boven de totale waarde van de belaste

aanspraken uitkomen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 158

Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u de waarde van

de aanspraken ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije

ruimte. Belaste uitkeringen die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

zijn, mag u ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije

ruimte. Als de belaste uitkering loon uit vroegere dienstbetrekking is,

mag dat niet.

18.2.2 Aanspraak vrijgesteld, uitkeringen

behoren tot het loon

Het vrijstellen van een aanspraak betekent in feite dat betaling

van loonheffingen wordt verschoven van het moment waarop

de aanspraak ontstaat, naar het moment waarop de uitkeringen

worden uitbetaald. In situaties waarin de aanspraak

wordt vrijgesteld en de uitkering tot het loon wordt gerekend,

wordt wel gesproken van de ‘omkeerregel’. De meeste

aanspraken vallen onder de omkeerregel. Het gaat hier om

de volgende aanspraken:

• eenmalige uitkering bij ontslag (zie paragraaf 18.15)

• pensioen-, prepensioen- en vut-regelingen

(zie paragraaf 18.32)

• periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of

te derven loon (zie paragraaf 18.33)

• verlof (zie paragraaf 18.51)

• zw, Wet Wajong, wazo, ww, wao/wia en overeenkomstige

aanspraken (zie paragraaf 18.59)

18.2.3 Aanspraak (gedeeltelijk) vrijgesteld,

uitkeringen (gedeeltelijk) vrijgesteld

Er geldt een gehele of gedeeltelijke vrijstelling voor de

aanspraken

én een gehele of gedeeltelijke vrijstelling voor

de (eenmalige) uitkering voor aanspraken op uitkeringen

bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval

(zie paragraaf 18.16.1).

De eigen bijdrage van de werknemer die voor deze aanspraken

op het loon wordt ingehouden, is een aftrekpost voor alle

heffingen (te boeken in kolom 7 van de loonstaat).Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u de waarde van

de aanspraken ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije

ruimte. Belaste uitkeringen die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

zijn, mag u ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije

ruimte. Als de belaste uitkering loon uit vroegere dienstbetrekking is,

mag dat niet.

18.2.4 Aanspraak ten onrechte niet tot

loon gerekend

Als de waarde van een aanspraak is belast, geldt in het

algemeen

dat de uitkeringen zijn vrijgesteld. Sinds 1 januari

2005 zijn dergelijke uitkeringen echter wel belast als u die

aanspraak ten onrechte niet tot het loon hebt gerekend.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor uitkeringen

die u sinds 16 september 2004 hebt gedaan en die het

gevolg zijn van afkoop, vervreemding of zekerheidsstelling.

Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u alleen uitkeringen

die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn, als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte. Als de uitkering loon uit vroegere

dienstbetrekking is, mag dit niet.

18.3 Apparatuur, gereedschap

en instrumenten

U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Vergoedingen en verstrekkingen voor apparatuur, muziekinstrumenten

en gereedschappen behoren niet tot het loon,

voor zover het om zakelijk gebruik gaat. Onder apparatuur

vallen onder meer beeldapparatuur en geluidsapparatuur.

Zaken die langer dan een jaar gebruikt kunnen worden bij

de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking met een

kostprijs van minder dan € 450 inclusief omzetbelasting,

kunt u in één keer vergoeden. Als de kostprijs hoger is,

komt alleen de afschrijving voor onbelaste vergoeding

in aanmerking.

Als de kostprijs hoger is, kunt u de apparatuur wel in één

keer onbelast vergoeden of verstrekken als u met uw werknemer

afspreekt dat hij het privégebruik moet vergoeden.

Als de dienstbetrekking wordt beëindigd, zal de werknemer

de waarde die de apparatuur op dat moment heeft, aan u

moeten vergoeden.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

De waarde van apparatuur, instrumenten en gereedschappen

die u op de werkplek aan uw werknemer ter beschikking stelt,

is in twee gevallen onbelast:

• Uw werknemer gebruikt of verbruikt de apparatuur,

de instrumenten en de gereedschappen op de werkplek

en het is gebruikelijk dat die zaken na werktijd op de

werkplek blijven.

• Uw werknemer gebruikt of verbruikt de apparatuur,

de instrumenten en de gereedschappen ook buiten de

werkplek en het zakelijk gebruik is 90% of meer. Als het

zakelijk gebruik minder is dan 90%, is de factuurwaarde

(inclusief btw) van de apparatuur, de instrumenten en de

gereedschappen loon van de werknemer. Maar u kunt dit

loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw

vrije ruimte.

Als uw werknemer eigenaar wordt van de apparatuur, de

instrumenten en de gereedschappen, is de factuurwaarde

(inclusief btw) loon van de werknemer. Als u geen factuur

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 159

(meer) hebt, is de waarde in het economische verkeer loon

van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

Als uw werknemer de apparatuur, de instrumenten of de

gereedschappen zelf koopt, en u hem daarvoor een vergoeding

geeft, is de vergoeding loon van de werknemer. Maar u

kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in

uw vrije ruimte.

18.4 Arbovoorzieningen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel

worden ervaren, vallen onder meer vergoedingen

of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van

de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing

geniet, zoals:

• een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant

of lasser

• een zonnebril voor een chauffeur of piloot

• speciale isolerende of beschermende kleding

(zie paragraaf

18.52 voor (werk)kleding en uniformen)

• een verplichte medische keuring

een aanstellingskeuring

• een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig

onderzoek,

een second opinion of een griepprik in

het kader van preventie- en verzuimbeleid

• een ehbo-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt

van uw arbo-

plan, als de werknemer geen eigen bijdrage

hoeft te betalen

Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in

verband met het ehbo-diploma. Krijgt de werknemer met

een ehbo-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze

toeslag


wel belast.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   55

 • Voorbeeld 5: woon-werkverkeer
 • Voorbeeld 6: bovenmatige gerichte vrijstelling
 • Belastingdienst
 • Eindheffingsloon: vergoedingen en verstrekkingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte Eindheffingsloon: vergoedingen
 • 17.6.1 Gerichte vrijstellingen
 • 17.6.2 Loon in natura met een nihilwaardering
 • 18.2.1 Aanspraak behoort tot loon, uitkeringen (soms gedeeltelijk) vrijgesteld
 • Uitkeringen uit een belaste aanspraak
 • 18.2.2 Aanspraak vrijgesteld, uitkeringen behoren tot het loon
 • 18.2.3 Aanspraak (gedeeltelijk) vrijgesteld, uitkeringen (gedeeltelijk) vrijgesteld
 • 18.2.4 Aanspraak ten onrechte niet tot loon gerekend
 • U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen
 • U maakt gebruik van de werkkostenregeling

 • Dovnload 2.98 Mb.