Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina32/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55

Stoelmassage of reflexzonemassage

Een stoelmassage of reflexzonemassage is onder de volgende

voorwaarden een vrije verstrekking:

• U hebt als werkgever een arboplan.

• De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.

• De massage vindt tijdens werktijd plaats.

• De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

• Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing

voor de werknemer.

Cursus stoppen met roken

U mag uw werknemers onbelast een cursus stoppen met

roken laten volgen of vergoeden. Voorwaarde daarbij is dat de

cursus deel uitmaakt van het arboplan van uw onderneming.Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, zijn de voorzieningen

op grond van de Arbeidsomstandighedenwet onbelast. Een vergoeding

voor arbovoorzieningen die u aan uw werknemer betaalt, is loon van

de werknemer. Maar u mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen

in uw vrije ruimte.

18.5 BedrijfsfitnessU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Onder bedrijfsfitness wordt verstaan de conditie- of krachttraining

van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd

wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig

toezicht. De verstrekking of vergoeding van bedrijfsfitness is

onbelast als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

• De deelname staat open voor 90% of meer van alle werknemers

of voor 90% of meer van alle werknemers met

dezelfde arbeidsplaats. Deze arbeidsplaats mag niet zijn

gelegen in de woning van een van deze werknemers.

• De bedrijfsfitness vindt plaats op een van de volgende

drie plaatsen:

• in een vestiging van uw bedrijf of instelling

• in een fitnesscentrum dat u voor al uw werknemers

hebt aangewezen

In dit geval mag u voor de organisatie van de fitness

een tussenpersoon inschakelen. Het is voldoende

als u de fitnesslocatie

aanwijst.

• in vestigingen van één fitnessbedrijf waarmee u

een overeenkomst

hebt gesloten

In dit geval is een contract met een tussenpersoon

niet voldoende. U moet als werkgever een overeenkomst

sluiten met een fitnessbedrijf: een bedrijf dat

de fitness zelf verzorgt.

Als u meer dan een vestiging hebt, gelden de twee laatstgenoemde

mogelijkheden per vestiging. U kunt dus per vestiging

een fitnesscentrum aanwijzen of een overeenkomst

sluiten met één fitnessbedrijf op grond waarvan uw werknemers

kunnen fitnessen in elke vestiging van dat

fitnessbedrijf.

Een vergoeding voor de fitness die niet aan deze voorwaarden

voldoet, moet u behandelen volgens de algemene regels

voor loon in geld. Een verstrekking van die fitness moet u

behandelen als loon in natura. Zie voor meer informatie over

loon in geld paragraaf 4.2 en over loon in natura paragraaf 4.3.

Let op!

De vergoeding of verstrekking is belast, als alleen de grootaandeelhouder

en zijn eventuele partner gebruikmaken van de bedrijfsfitness.

Een grootaandeelhouder is iemand die, al dan niet samen met zijn

partner en zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, direct of

indirect aandeelhouder is voor minstens eenderde gedeelte van het

geplaatste aandelenkapitaal.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 160

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling is alleen bedrijfsfitness op de

werkplek onbelast. U rekent hiervoor niets bij het loon van

uw werknemer.

Een vergoeding voor fitness buiten de werkplek is loon van

de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.6 Bewassing, energie en waterU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Een vergoeding voor bewassing, energie en water is

onbelast

voor zover de vergoeding hoger is dan een bepaald

normbedrag. Dat geldt echter uitsluitend als de vergoeding

wordt gegeven voor een behoorlijke vervulling van de

dienstbetrekking. De normbedragen vindt u in tabel 10

achter in dit handboek. Overeenkomstige verstrekkingen

zijn onbelast voor zover de waarde in het economische

verkeer


hoger is dan de normbedragen.

Informatie over huisvesting, bewassing, energie en water

aan boord van schepen en op baggermateriaal, op boorplatforms

en in pakwagens van kermisexploitanten vindt

u in paragraaf 18.22.

Let op!

In de waarde van kost en inwoning en in de waarde van huisvesting

(anders dan het genot van een woning) is ook de waarde van

bewassing, energie en water opgenomen. Hiervoor hoeft u dus niet

afzonderlijk een bedrag bij het loon te tellen.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Meer informatie over bewassing, energie en water vindt

u in paragraaf 18.21, onder ‘U maakt gebruik van de

werkkostenregeling’.

18.7 Cafetariaregeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer

zelf kan bepalen hoe hij zijn loon geniet. Meestal houdt

zo’n regeling in dat de werknemer belast loon ruilt voor

onbelast loon. Hij kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning

in natura, een onbelaste verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling

in de plaats van loon in geld.

Voor de werknemer heeft een cafetariaregeling twee voordelen:

• Hij kan de arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op

zijn persoonlijke behoeften.

• Hij kan beter gebruikmaken van de fiscale

mogelijkheden.

Een nadeel kan zijn dat uitkeringen en verstrekkingen waarvan

de hoogte wordt bepaald door het loon in geld, lager worden.

Bijvoorbeeld vakantiegeld en doorbetaald loon bij ziekte.

Maakt een werknemer gebruik van een cafetariaregeling,

dan wijzigt zijn brutoloon. Deze wijziging moet u vastleggen

in de arbeidsovereenkomst of een aanvulling daarop.

U mag een cafetariaregeling ter beoordeling aan ons opsturen.

Wij keuren de regeling dan goed of af. Wij doen alleen geen

uitspraak over de regeling als deze bepalingen bevat die

in strijd zijn met wettelijke bepalingen waarvan u niet mag

afwijken, bijvoorbeeld uit de Wet op het minimumloon

of het Burgerlijk Wetboek.Voorbeeld van een cafetariaregeling

Een werknemer heeft recht op een dertiendemaanduitkering

in december.

Hij krijgt een vergoeding van € 0,10 per kilometer voor zijn woon-werkverkeer.

Hij reist per jaar 4.280 kilometer tussen zijn woning en zijn werk.

De fiscaal toegestane vergoeding voor deze werknemer is 4.280 × € 0,19 =

813,20, maar hij krijgt van u een vrijgestelde vergoeding van € 428. Hetverschil tussen de beide vergoedingen is € 385,20.

In maart komt u met de werknemer overeen dat hij voor een bedrag van

385,20 afziet van zijn dertiende maand. In plaats daarvan krijgt de werknemereen aanvullende vergoeding voor het woon-werkverkeer van € 385,20.

Deze aanvullende vergoeding is vrijgesteld.

Zie voor meer informatie over het genieten van loon

paragraaf

7.2, over loon in geld paragraaf 4.2 en over loon

in natura paragraaf 4.3.

Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling is een cafetariaregeling

ook mogelijk.

18.8 ComputersU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

U mag aan een werknemer een computer en dergelijke

apparatuur (en bijbehorende apparatuur) alleen onbelast

vergoeden, verstrekken of beschikbaar stellen, als de apparatuur

voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt. Als de

apparatuur meerdere jaren gebruikt kan worden, mag u

maximaal het bedrag van de jaarlijkse afschrijving onbelast

vergoeden. Als de kostprijs inclusief omzetbelasting minder

is dan € 450, mag u het hele bedrag ineens onbelast vergoeden

of verstrekken.

Een voorbeeld van ‘dergelijke apparatuur’ is een organizer,

omdat deze vooral bedoeld is om zelfstandig te gebruiken.

Dat geldt ook voor e-readers, pocket-pc’s, tabletcomputers,

mini-notebooks en navigatieapparatuur. Maar een smartBelastingdienst

| Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 161

phone en een BlackBerry zijn communicatiemiddelen

(zie paragraaf 18.23).

‘Bijbehorende apparatuur’ is apparatuur die bestemd is om

aan de computer te worden gekoppeld om informatie uit te

wisselen. Voorbeelden hiervan zijn een modem, een printer,

een fax en een docking station.

Bij de aanschaf van een computer met bijbehorende apparatuur

wordt het zakelijk gebruik van het geheel getoetst.

U moet het zakelijk gebruik van de bijbehorende apparatuur

wel apart toetsen als deze apparatuur geheel of gedeeltelijk

zelfstandig kan worden gebruikt en niet snel kan worden

aangenomen dat zij voor 90% of meer zakelijk gebruikt

wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u een digitale camera

meestal niet belastingvrij kunt vergoeden, verstrekken of

beschikbaar stellen.

Wordt de computer voor meer dan 10% privé gebruikt,

dan is er sprake van loon. Een vergoeding moet u dan tot

het loon rekenen. Bij een verstrekte computer rekent u de

waarde in het economische verkeer tot het loon. Bij een ter

beschikking gestelde computer moet u in het eerste, tweede

en derde jaar 30% van de waarde van de computer in het

economische verkeer tot het loon rekenen. U moet daarbij

uitgaan van de waarde op het moment van de eerste ingebruikneming.

De bijtelling geldt alleen voor de eerste drie

jaren na de eerste ingebruikneming van de computer.

Vanaf het vierde jaar kunt u de computer zonder bijtelling

ter beschikking stellen.U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Voor een computer en dergelijke apparatuur (inclusief

de bijbehorende apparatuur) die u op de werkplek aan uw

werknemer ter beschikking stelt, geldt een nihilwaardering

in de volgende gevallen:

• De computer en dergelijke apparatuur blijven na werktijd

op de werkplek.

• Uw werknemer gebruikt de computer en dergelijke

apparatuur

voor 90% of meer zakelijk. Als het zakelijk

gebruik minder is dan 90%, is de factuurwaarde (inclusief

btw) van de computer en dergelijke apparatuur loon van

de werknemer.

Een voorbeeld van ‘dergelijke apparatuur’ is een organizer,

omdat deze vooral bedoeld is om zelfstandig te gebruiken.

Dat geldt ook voor e-readers, pocket-pc’s, tabletcomputers,

mini-notebooks en navigatieapparatuur. Maar een smartphone

en een BlackBerry zijn communicatiemiddelen

(zie paragraaf 18.23).

‘Bijbehorende apparatuur’ is apparatuur die bestemd is om

aan de computer te worden gekoppeld om informatie uit te

wisselen. Voorbeelden hiervan zijn een modem, een printer,

een fax en een docking station.

Als uw werknemer eigenaar wordt van de computer en

dergelijke

apparatuur (inclusief bijbehorende apparatuur),

is de factuurwaarde (inclusief btw) loon van de werknemer.

Als u geen factuur (meer) hebt, is de waarde in het economische

verkeer loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon

ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Als uw werknemer de computer en dergelijke apparatuur

(inclusief bijbehorende apparatuur) zelf koopt en u hem

daarvoor een vergoeding geeft, is de vergoeding loon van

de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.9 ConsumptiesU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Een vergoeding of verstrekking van consumpties die tijdens

werktijd worden genuttigd, behoort niet tot het loon.

Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie, thee, gebak, een stuk

fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Maaltijden

vallen hier niet onder. De regeling voor maaltijden vindt

u in paragraaf 18.27.

Voor deze consumpties kunt u zonder nader bewijs aan de

werknemer een onbelaste vergoeding betalen van maximaal

de bedragen uit tabel 9 achter in dit handboek. Dit geldt niet

als u de werknemer tegelijkertijd consumpties tijdens werktijd

verstrekt. Als uw werknemer aan u voor een consumptie

geen zakelijke prijs betaalt (maar bijvoorbeeld alleen de kostprijs),

is er ook sprake van een verstrekking. Ook in dat geval

mag u geen onbelaste vergoeding meer geven.

Meestal maakt de lunchtijd (evenals andere pauzes)

geen deel uit van de (betaalde) werktijd. Toch kunt u ook

consumpties tijdens de lunch of tijdens de koffiepauze van

een werknemer vrij vergoeden of verstrekken. Dit geldt echter

alleen als u deze consumpties ook tijdens werktijd vrij

vergoedt

of verstrekt. Als u de consumpties alleen tijdens

de lunch of buiten de werktijd vergoedt of verstrekt, geldt

deze vrijstelling dus niet.

Als de consumpties samen met andere consumpties die

u (gedeeltelijk) vergoedt of verstrekt, een maaltijd vormen,

is daarop de regeling voor maaltijden van toepassing

(zie paragraaf 18.27).U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Consumpties die u op de werkplek verstrekt, zijn onbelast.

Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie, thee, gebak, een stuk

fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde (maaltijden

vallen hier dus niet onder). De eis dat u deze consumpties

tijdens werktijd verstrekt, geldt binnen de werkkostenregeling

niet.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 162

Een vergoeding voor consumpties op de werkplek is loon

van de werknemer. Maar u kunt deze vergoeding ook als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Vormen de consumpties samen met andere consumpties

die u (gedeeltelijk) vergoedt of verstrekt, een maaltijd?

Dan is de regeling voor maaltijden van toepassing

(zie paragraaf 18.27).

Consumpties bij externe personeelsactiviteiten, bijvoorbeeld

bij een receptie ter gelegenheid van een jubileum, zijn loon

van de werknemer.

Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

Bij een externe activiteit waarbij het zakelijk karakter overheerst

en het feestelijk karakter niet meer dan bijkomstig is,

hoeft u de totale kosten niet te splitsen. De consumpties

zijn onbelast.

18.10 Contributie personeelsverenigingen,

lief- en leedpotjes

en dergelijkeU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Contributies die u vergoedt of voor uw rekening neemt, moet

u tot het loon rekenen. Het gaat bijvoorbeeld om contributies

die een werknemer betaalt voor de personeelsvereniging,

lief- en leedkas, personeelssportvereniging of ziekenkas.

U hoeft deze contributies niet tot het loon te rekenen

als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

Het doel en de feitelijke werkzaamheden • van de vereniging

zijn het organiseren van incidentele activiteiten en het

zorgen voor ondergeschikte voorzieningen voor de werknemers

met een gezamenlijk karakter.

• De deelname aan de vereniging staat open voor minstens

driekwart van de werknemers of voor minstens driekwart

van de werknemers met dezelfde arbeidsplaats. Deze

arbeidsplaats is niet gelegen in de woning van een van

deze werknemers.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan zijn ook de

uitkeringen

onbelast.

Let op!

Als alleen de grootaandeelhouder en zijn eventuele partner gebruikmaken

van de activiteiten en voorzieningen, zijn de contributies belast.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Contributies van uw werknemer die u vergoedt of voor uw

rekening neemt, zijn loon van de werknemer. Het gaat

bijvoorbeeld om contributies die een werknemer betaalt

voor de personeelsvereniging, lief- en leedkas, personeelssportvereniging

of ziekenkas. Maar u kunt dit loon ook als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.11 Contributie vakbondU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Een vergoeding voor de contributie van een vakbond

behoort niet tot het loon.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Een vergoeding voor de contributie van een vakbond is loon

van de werknemer. Maar u kunt deze vergoeding ook als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.12 Cursussen, vakliteratuur

en dergelijkeU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Vergoedingen voor de volgende kosten zijn vrijgesteld

voor zover er sprake is van beroepskosten:

• kosten van excursies en studiereizen, inclusief de

reis- en verblijfkosten

• studiekosten die de werknemer maakt om bij te blijven

of om oude kennis weer op te frissen

• kosten van cursussen, congressen, seminars, symposia

en outplacement

• kosten van vakliteratuur, inclusief digitaal aangeboden

vakliteratuur

Let op!

Voor autokosten in verband met cursussen, congressen, seminars,

symposia, excursies en studiereizen kunt u een vrijgestelde vergoeding

verstrekken tot maximaal € 0,19 per kilometer.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Vergoedingen die u uw werknemer geeft voor het onderhouden

en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die

nodig zijn voor het werk, vakliteratuur, inschrijving in een

beroepsregister en kosten van outplacement zijn onbelast.

De vrijstelling voor vakliteratuur geldt voor vakliteratuur

die naar de werkplek wordt gestuurd en naar het huisadres.

Let op!

Voor autokosten in verband met cursussen, congressen, seminars,symposia, excursies en studiereizen kunt u een vrijgestelde

vergoeding verstrekken tot maximaal € 0,19 per kilometer.

De inschrijving in een beroepsregister is onbelast als het gaat omwettelijk voorgeschreven registraties en registraties die de beroepsgroep

eist voor het veiligstellen en bewaken van kwaliteitsnormen.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 163

18.13 DagbladenU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Het vergoeden of verstrekken van (abonnementen op)

dagbladen

is onbelast, als het dagblad tot de vakliteratuur

van de werknemer hoort.

Is het dagblad geen vakliteratuur, dan kan het toch bijdragen

aan een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, bijvoorbeeld

voor journalistieke werkzaamheden. In dat geval

mag u onbelast een tweede en volgend dagbladabonnement

vergoeden of verstrekken als de werknemer zelf al een dagbladabonnement

heeft. Als de werknemer zelf geen dagbladabonnement

heeft, is de vergoeding of verstrekking van

het eerste abonnement belast.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Het vergoeden of verstrekken van (abonnementen op)

dagbladen

is onbelast, als het dagblad vakliteratuur van

de werknemer is.

Is het dagblad geen vakliteratuur, dan is de vergoeding of

verstrekking van (abonnementen op) dagbladen loon van

de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.14 Diensttijduitkeringen

Een eenmalige uitkering of verstrekking na het bereiken van

een diensttijd van de werknemer van ten minste 25 jaar of

ten minste 40 jaar, is vrijgesteld tot maximaal het loon over

een maand. U mag uw werknemer zo’n uitkering geven na

het bereiken van ten minste 25 dienstjaren en na het bereiken

van ten minste 40 dienstjaren.Let op!

In sommige branches, zoals bijvoorbeeld de bouw, is er niet het hele

jaar werk. Vaak geniet een werknemer in deze periode een tijdelijke

uitkering. Als de werknemer in die periode niet bij een andere werkgever

werkt, telt deze periode van tijdelijke werkloosheid mee voor de bepaling

van de diensttijd.

Loon over een maand

Bij het vaststellen van het loon over een maand is het

uitgangspunt het fiscale loon over een maand. Dat is het

loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen uit kolom

14 van de loonstaat.

U mag echter geen rekening houden met:

• niet vast gegarandeerde bijzondere beloningen, zoals

tantièmes

• aanspraken die tot het loon behoren

Bij het fiscale loon over een maand telt u het maandbedrag

op van:

• het werknemersaandeel in de pensioenpremie• de helft van het werknemersaandeel in een regeling voor

vervroegde uittreding

• het werknemersaandeel in de premie ww (het percentage

is in 2011 0%)

• het werknemersaandeel in de premie voor aanspraken

die overeenkomen met ww, zw en wao/wia

• het werknemersaandeel voor aanspraken op uitkeringen

bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval

• de werknemersbijdrage in de levensloopregeling

Bij het zo berekende bedrag telt u bovendien op:

• 1/12 van het vakantiegeld

• 1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde

bijzondere

beloningenLet op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, geldt ook de vrijstelling

van diensttijduitkeringen.
18.15 Eenmalige uitkering bij ontslag

(aanspraken en uitkeringen)

Voor aanspraken op uitkeringen bij ontslag gelden de

volgende


regels:

• Bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid of het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd is de aanspraak op een

eenmalige uitkering van maximaal driemaal het loon over

een maand vrijgesteld. Het loon dat bepalend is voor de

hoogte van deze vrijstelling, is het brutomaandloon dat

ook bepalend is voor diensttijduitkeringen (zie paragraaf

18.14). Een aanspraak op een hogere uitkering

behoort

geheel tot het loon.


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   55

  • Cursus stoppen met roken
  • U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen
  • Belastingdienst
  • U maakt gebruik van de werkkostenregeling
  • Voorbeeld van een cafetariaregeling

  • Dovnload 2.98 Mb.