Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Belastingdienst

Dovnload 2.98 Mb.

BelastingdienstPagina36/55
Datum04.04.2017
Grootte2.98 Mb.

Dovnload 2.98 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   55

U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Vergoedingen voor kosten van persoonlijke verzorging

zijn meestal loon. Alleen voor artiesten, beroepssporters

en presentatoren

die bij u in loondienst zijn, zijn vrije

vergoedingen

en verstrekkingen voor persoonlijke verzorging

mogelijk. Het moet wel gaan om beroepskosten.

Deze uitzondering geldt niet voor de artiest of beroepssporter

die niet bij u in loondienst is, maar met u een overeenkomst

van korte duur heeft gesloten voor een optreden of sportbeoefening.

Zie voor (vrije) vergoedingen en verstrekkingen

paragraaf 4.4.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Een vergoeding voor de kosten van persoonlijke verzorging

is loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.37 Premies ongevallenverzekering

U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Vergoedingen voor premies voor een ongevallenverzekering

en verstrekkingen van zo’n verzekering zijn onbelast.

Het moet dan wel gaan om verzekeringen die uitsluitend

betrekking hebben op ongevallen tijdens het vervullen van de

dienstbetrekking. De uitkering uit zo’n verzekering behoort

tot het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de

Zvw, maar niet tot het loon voor de werknemersverzekeringen.U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Bij ongevallenverzekeringen zijn er twee mogelijkheden:

• De werknemer heeft zelf een ongevallenverzekering

afgesloten.

De vergoeding van de premie is loon van

de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

• U hebt voor uw werknemer een ongevallenverzekering

afgesloten. U betaalt de premie en uw werknemer kan

aanspraak maken op de uitkering bij een ongeval.

De premie

die u betaalt, is vrijgesteld. Een eventuele

uitkering

is belast. De uitkering is loon uit vroegere

dienstbetrekking. U kunt deze uitkering dus niet als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.38 Privévervoermiddelen voor

het werk


De reiskosten die werknemers met privévervoermiddelen

maken voor het werk, worden apart behandeld in hoofdstuk

19.

18.39 Producten uit eigen bedrijfU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Als u aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij

de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is dit onder

de volgende voorwaarden belastingvrij:

• De producten zijn niet branchevreemd.

• De korting of vergoeding bedraagt per product maximaal

20% van de waarde van dat product in het economische

verkeer.


• De korting of vergoeding bedraagt in 2011 niet meer dan

€ 500.


De maximale vrijstelling van € 500 wordt verhoogd met het

vrijstellingsbedrag dat de werknemer in de voorgaande

twee kalenderjaren niet heeft gebruikt. In 2011 mag u de

maximale vrijstelling van € 500 dus verhogen voor zover de

onbelaste korting of vergoeding die u in 2009 en 2010 gaf,

minder is geweest dan het vrijstellingsbedrag over die jaren

(in 2009 en 2010 € 500). Als uw werknemer in 2009 € 100

korting of vergoeding heeft gekregen en in 2010 € 300, dan

is het maximale vrijstellingsbedrag in 2011 dus € 400 + € 200

+ € 500 = € 1.100.

In principe moet u per werknemer bijhouden of het jaarmaximum

wordt overschreden. Maar als op basis van onderzoek

of ervaringen voor al het personeel of een te onderscheiden

groep aannemelijk is dat dit jaarmaximum niet zal

worden overschreden, hoeft u dit niet per individuele werknemer

bij te houden.

U mag ook gebruikmaken van de regeling voor producten

uit eigen bedrijf als de dienstbetrekking is geëindigd door

pensionering of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast geldt

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 178

deze regeling ook als de korting wordt gegeven door een

met u verbonden vennootschap. Onder een verbonden

vennootschap

wordt verstaan:

• een vennootschap waarin de inhoudingsplichtige voor

ten minste een derde gedeelte belang heeft

• een vennootschap die voor ten minste een derde gedeelte

belang heeft in de inhoudingsplichtige

• een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste

een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij

ook voor minimaal een derde gedeelte belang heeft in de

inhoudingsplichtige

Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, moet u (het

bovenmatige deel van) de korting of vergoeding tot het loon

van de individuele werknemers rekenen. U moet dit uiterlijk

doen in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar.

Let op!

Deze regeling geldt niet voor geldleningen.

Het kortingspercentage van 20% geldt dus per product en

het maximumbedrag van € 500 geldt per werknemer per

jaar. De regeling voor producten uit eigen bedrijf is bijvoorbeeld

ook van toepassing als u een kledingbedrijf hebt en

uw werknemers kleding met korting kunnen kopen die zij

verplicht moeten dragen in de winkel.

Daarnaast vallen de kosten voor een geldlening (zoals afsluitprovisie)

wel onder de regeling voor producten uit eigen bedrijf,

en alleen de geldlening (rente) niet. Als u echter korting geeft

op de kosten van een geldlening voor de eigen woning van de

werknemer, is deze korting volledig onbelast als de werknemer

een verklaring afgeeft dat deze kosten voor de inkomstenbelasting

aftrekbaar zouden zijn geweest. De korting telt

dan ook niet mee voor het maximumbedrag van € 500.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Als u of een met u verbonden vennootschap aan uw werknemer

een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van

producten uit eigen bedrijf, dan is dit voordeel loon van uw

werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte. Het voordeel bij producten

uit eigen bedrijf is de prijs die u uw klanten in rekening

brengt min de eigen bijdrage van de werknemer. Voor de

korting geldt geen plafond: u bepaalt zelf de hoogte van de

korting.


Let op!

Als de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid,

moet u de korting of vergoeding voor de aankoop van

producten uit eigen bedrijf voor uw ex-werknemer als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.40 Reizen

Alle regels die te maken hebben met reizen, reiskosten en

een auto van de zaak worden behandeld in hoofdstuk 19.

U vindt hier informatie over reizen met het openbaar

vervoer


en met andere vervoermiddelen.

18.41 Representatiekosten,

relatiegeschenken

U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Vergoedingen voor representatiekosten en relatiegeschenken

zijn vrijgesteld voor zover er sprake is van beroepskosten

(zie ook het onderdeel ‘Vaste kostenvergoeding’ in

paragraaf 4.4.1).

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

De vergoeding van representatiekosten en relatiegeschenken

voor interne relaties is loon van de werknemer. Maar u kunt dit

loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Als uw werknemer kosten maakt voor externe representatie

en relatiegeschenken voor externe relaties en u vergoedt deze

kosten, is er sprake van intermediaire kosten. Uw vergoeding

is onbelast (zie paragraaf 4.4.2).

18.42 Schade aan of verlies

van persoonlijke zakenU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Vergoedingen en verstrekkingen wegens schade aan of verlies

van persoonlijke zaken van de werknemer (bijvoorbeeld

kleding) zijn geen loon. Voor deze vrijstelling geldt een voorwaarde:

de schade of het verlies moet zijn ontstaan door een

bijzondere gebeurtenis die samenhangt met de dienstbetrekking.

Voor zover de vergoeding wegens verlies

van persoonlijke

zaken tijdens diensttijd wél tot het loon behoort, moet u

eindheffing toepassen (zie ook paragraaf 22.5).Let op!

Schade aan een eigen vervoermiddel dat de werknemer gebruikt

voor reizen voor het werk, kunt u niet onbelast vergoeden. Zie ook

paragraaf 19.1.4.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Vergoedingen en verstrekkingen wegens schade aan of

verlies

van persoonlijke zaken van de werknemer (bijvoorbeeldkleding) zijn geen loon. Voor deze vrijstelling geldt

een voorwaarde: de schade of het verlies moet zijn ontstaan

door een bijzondere gebeurtenis die samenhangt met de

dienstbetrekking.Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 179

Voor zover de vergoeding of verstrekking wegens verlies

van persoonlijke zaken tijdens diensttijd wél tot het loon

behoort, kunt u deze vergoeding of verstrekking ook als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.43 Schade die in het algemeen

niet wordt verzekerd

U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Uitkeringen aan werknemers ter vergoeding van schade die

in het algemeen niet wordt verzekerd, behoren tot het loon

voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar

niet tot het loon voor de werknemersverzekeringen. Over

deze uitkeringen moet eindheffing plaatsvinden (zie ook

paragraaf 22.5). Het gaat bijvoorbeeld om vergoedingen

voor schade bij overstromingen of aardbevingen.U maakt gebruik van de werkkostenregeling

Uitkeringen aan werknemers ter vergoeding van schade

die in het algemeen niet wordt verzekerd, zijn loon van de

werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon

onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.44 Spaarregelingen

Dit onderwerp wordt apart behandeld in hoofdstuk 20.

18.45 Studiekosten

Vergoedingen en verstrekkingen in verband met een studie

of een opleiding die een werknemer volgt met het oog op

het verwerven van inkomen uit werk en woning, behoren

niet tot het loon. Er zijn drie voorwaarden voor vrijstelling:

• De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.

• De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een

beroep in de toekomst of op het op peil houden van

vakkennis.

• U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het

einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

De vrijstelling is ook van toepassing als een werknemer de

vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden

moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie

onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt.

Gratificaties of premies die u aan de werknemer toekent

bij afronding van zijn studie of opleiding, behoren echter

wel tot het loon, ook al is de hoogte ervan afgestemd op

de hoogte van de studiekosten. Voor bepaalde studiekosten

in verband met het vervullen van de dienstbetrekking geldt

een bijzondere regeling (zie paragraaf 18.12).Kosten voor een studie of opleiding

Kosten voor een studie of opleiding zijn kosten die een

werknemer zelf maakt voor zijn studie of opleiding, zoals

lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen

en reiskosten voor lesbezoek.

Een vergoeding voor binnenlandse reizen is vrijgesteld als de

vergoeding niet uitgaat boven de werkelijk gemaakte kosten.

Hierbij geldt een maximum van € 0,19 per kilometer.Let op!

Vergoedingen voor een studeerruimte en de inrichting ervan behoren

wel tot het loon.

Studiekostenvergoedingen en ontslag

Soms moet een werknemer bij ontslag de onbelaste studiekostenvergoeding

terugbetalen. Die terugbetaling is voor

de werknemer geen negatief loon. De werknemer kan het

terugbetaalde bedrag in het jaar van de terugbetaling wel als

scholingsuitgaven

opnemen in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Als een nieuwe werkgever het terugbetaalde bedrag vergoedt

aan de werknemer, mag hij dat onbelast doen in het kalenderjaar

waarin de werknemer het bedrag terugbetaalt. Als

een nieuwe werkgever de terugbetalingsverplichting overneemt

in het kalenderjaar waarin de werknemer het bedrag

aan zijn oude werkgever moet terugbetalen, heeft dit geen

gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting. Maar als de

nieuwe werkgever dit in een later kalenderjaar doet, is de

vergoeding alleen onbelast of de overname van de terugbetalingsverplichting

alleen zonder fiscale gevolgen als hij:

• de vergoeding van de terugbetalingsverplichting al

onvoorwaardelijk heeft toegezegd in het kalenderjaar

waarin de werknemer het bedrag terugbetaalt, of

• de overname van de terugbetalingsverplichting al

onvoorwaardelijk heeft toegezegd in het kalenderjaar

waarin de werknemer het bedrag aan zijn oude werkgever

moet terugbetalenLet op!

Als een nieuwe werkgever de terugbetaling van de studiekostenvergoeding

onbelast vergoedt of de terugbetalingsverplichting overneemt, kan de

werknemer de terugbetaling niet als scholingsuitgaven in zijn aangifte

inkomstenbelasting opnemen.

Erkenning verworven competenties

Uitgaven en verstrekkingen voor het volgen van een procedure

Erkenning verworven competenties zijn studiekosten.

Vergoedingen en verstrekkingen in verband met deze procedure

behoren niet tot het loon.

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 180

Let op!

De regels voor studiekosten gelden ook als u gebruikmaakt van de

werkkostenregeling.

18.46 Telefoon

Dit onderwerp behandelen we in paragraaf 18.23.

18.47 Uitkeringen uit fondsen

Uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de

dienstbetrekking zijn verbonden, behoren onder bepaalde

voorwaarden niet tot het loon. Denk bijvoorbeeld aan een

sociaal ondersteuningsfonds voor werknemers in financiële

moeilijkheden. Er zijn twee voorwaarden:

• Voor de loonheffingen mag het niet gaan om uitkeringen

en verstrekkingen voor adoptie en overlijden. Voor de

loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage

Zvw geldt bovendien dat het niet mag gaan om uitkeringen

en verstrekkingen voor ziekte, invaliditeit en bevalling.

• De werknemer heeft geen vrijgestelde aanspraak op de

uitkeringen of verstrekkingen.

Verder geldt dat de bij het fonds betrokken werknemers

zelf de laatste vijf kalenderjaren minstens evenveel moeten

hebben bijgedragen aan de middelen van het fonds als de

werkgever. Heeft de werkgever tijdens de laatste vijf kalenderjaren

meer bijgedragen dan de werknemers, dan geldt de

vrijstelling niet. De vrijstelling is alleen van toepassing als het

fonds minstens vijf jaar bestaat. Uitkeringen van personeelsverenigingen

kunnen onbelast zijn (zie paragraaf 18.10).Let op!

De regels voor uitkeringen uit fondsen gelden ook als u gebruikmaakt

van de werkkostenregeling.

18.48 Vakantiebonnen en tijdsparen

Vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en daarmee

overeenkomende

aanspraken (hierna: vakantiebonnen)

geven de werknemer een zelfstandig recht op loon en

vakantiegeld tegenover een derde, bijvoorbeeld tegenover

een vakantiefonds of tijdspaarfonds dat de bedrijfsorganisatie

heeft ingesteld. Vakantiebonnen worden voor 100% van

de nominale waarde van de bonnen tot het loon gerekend.

U mag vakantiebonnen waarderen op 99% van de nominale

waarde als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• De aanspraak is vastgelegd in een cao of publiekrechtelijke

regeling.

• De vakantiebonnen worden regelmatig bij de betaling

van het loon verstrekt en dus met het overige loon belast

volgens de tabellen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan moet u de vakantiebonnen

voor 100% van de nominale waarde tot het loon

rekenen. Uitkeringen die voortvloeien uit een belaste

aanspraak

in de vorm van vakantiebonnen zijn vrijgesteld

(zie paragraaf 18.2.1).

Er bestaan speciale tabellen voor de berekening van de

loonbelasting/premie volksverzekeringen van werknemers

met vakantiebonnen. Deze tabellen kunt u downloaden van

www.belastingdienst.nl.

Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag u de waarde

van de vakantiebon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw

vrije ruimte.

Tijdsparen

De inkomsten van een tijdspaarfonds zijn afkomstig van

werkgevers en werknemers. U stort de tegenwaarde van het

tijdsevenredig opgebouwde verlof van uw werknemer, waarbij

u loonheffingen inhoudt. U gebruikt voor de stortingen

de vakantietoeslag of de waarde van de bovenwettelijke

vakantiedagen, van vrij opneembare roosterdagen of van

kortverzuimdagen. Uw werknemer stort de geldwaarde van

zijn overuren in het fonds. Hierop houdt u loonheffingen

in en draagt deze af. Het fonds betaalt aan uw werknemer

het loon voor een dag waarop uw werknemer niet werkt.

Het fonds keert aan uw werknemer uit zonder inhouding

van loonheffingen.

18.49 Vergoeding voor loonbelasting,

premie volksverzekeringen

en dergelijke

Vergoedingen die u verstrekt in verband met de loonbelasting

en premie volksverzekeringen die u op het loon moet

inhouden, behoren tot het loon. Ook vergoedingen van

soortgelijke premies voor buitenlandse verzekeringen

behoren

tot het loon, tenzij de werknemer premieplichtigis voor de volksverzekeringen.

Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregling, mag u dit loon ook als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.50 VerhuiskostenU maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen

en verstrekkingen

Vergoedingen voor verhuiskosten behoren in het algemeen

tot het loon, maar u kunt voor de verhuiskosten van een

Belastingdienst | Handboek Loonheffingen 2011 18 Bijzondere vormen van loon | 181

werknemer een vrijgestelde vergoeding betalen als de

verhuizing

verband houdt met de dienstbetrekking.

U mag een onbelaste verhuiskostenvergoeding geven van

maximaal € 7.750 naast de vergoeding van de werkelijke

kosten voor het overbrengen van de boedel. Voorwaarde is

wel dat het gaat om een verhuizing die voldoende samenhangt

met de dienstbetrekking. Voldoende verband met

de dienstbetrekking is in ieder geval aanwezig als aan de

volgende twee voorwaarden is voldaan:

• De werknemer verhuist binnen twee jaar na aanvaarding

van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing.

• De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk

en verhuist, waardoor de afstand tussen zijn nieuwe

woning en zijn werk ten minste 60% minder wordt.Let op!

Voor sommige belaste vergoedingen van aan- of verkoopkosten van

woningen moet voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen

eindheffing worden toegepast (zie ook paragraaf 22.5).

U maakt gebruik van de werkkostenregeling

De regels voor verhuiskosten gelden ook als u gebruikmaakt

van de werkkostenregeling.

Vergoedingen voor aan- en verkoopkosten van woningen

zijn loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als

eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.51 Verlof

Hierna worden de volgende vormen van verlof behandeld:

• vakantie- en compensatieverlof (zie paragraaf 18.51.1)

• geclausuleerd verlof (zie paragraaf 18.51.2)

• verlof tijdens rust- en feestdagen (zie paragraaf 18.51.3)

• spaarloonregeling en levensloopregeling

(zie paragraaf 18.51.4)

18.51.1 Vakantie- en compensatieverlof

De aanspraken op vakantie- en compensatieverlof zijn vrijgesteld

voor zover zij aan het eind van het kalenderjaar niet

meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over

een periode van 50 weken. Dat betekent 250 dagen verlof

(5 dagen per week gedurende 50 weken) bij een voltijds

dienstverband. Bij een parttime dienstverband wordt het

maximum van 250 dagen overeenkomstig verlaagd.Voorbeeld

Het maximum van 250 dagen bij een voltijdsdienstverband houdt in dat

bij een dienstverband van 80% (4 dagen per week) 200 dagen onbelast

kunnen worden doorgeschoven. Bij een dagelijkse werktijd van 80%

(6 uur per dag) blijft het maximum 250 dagen (van 6 uur).

Als het maximumaantal door te schuiven dagen wordt overschreden,

zijn alleen de dagen boven het maximumaantal

belast. Deze dagen worden belast aan het einde van het

kalenderjaar of aan het einde van de dienstbetrekking als

deze in de loop van het jaar eindigt. De aanspraak op deze

dagen wordt belast voor de waarde op dat moment. Het

gevolg daarvan is dat bij het opnemen van de verlofdag op

een later moment het dan uitbetaalde loon onbelast blijft.

Let op!

Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, kunt u de aanspraken

op vakantie- en compensatieverlof van de dagen boven het maximum

als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

18.51.2 Geclausuleerd verlof

Onder geclausuleerd verlof wordt verlof verstaan dat voor

de volgende specifieke doeleinden wordt toegekend:

• adoptieverlof

• bevallingsverlof

• bindingsverlof

• buitengewoon verlof

• calamiteitenverlof

• educatief verlof

• kraamverlof

• ouderschapsverlof

palliatief verlof

• politiek verlof

• zorgverlof

• zwangerschapsverlof

Aanspraken op de hiervoor genoemde vormen van verlof

zijn onbelast. Het doorbetaalde loon tijdens dergelijk verlof

moet u op de gebruikelijke wijze in de heffing betrekken.


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   55

  • U maakt gebruik van de werkkostenregeling
  • U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen
  • Belastingdienst
  • Kosten voor een studie of opleiding
  • Let op! Vergoedingen voor een studeerruimte en de inrichting ervan behoren wel tot het loon. Studiekostenvergoedingen en ontslag
  • Erkenning verworven competenties
  • 18.51.1 Vakantie- en compensatieverlof
  • 18.51.2 Geclausuleerd verlof

  • Dovnload 2.98 Mb.